Irene`s uitgebreide CV

advertisement
Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens:
Naam:
Irene Aletta van Rijsewijk
Adres:
Leeuweriklaan 9
5613 AG Eindhoven
Telefoon:
040-2376820 en 06-21804223 (werk)
Geboren:
04-06-1963 te Eindhoven
Arbeidservaring:
1983-1984
Onderwijsgevend als invalskracht in het kleuter- en lager onderwijs.
1986-1987
Student-assistent aan de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van een onderzoek
naar gemeentelijk onderwijsbeleid en onderwijsbestuur.
1988
Stage bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Meegewerkt aan het vervaardigen van
het Sociaal en Cultureel rapport 1988.
1988-1989
Onderzoeker bij het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek (CeBeon) in Amsterdam.
1989-1993
Persoonlijk adviseur van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen.
1993-1994
Politiek adviseur van de staatssecretaris van Sociale Zaken.
1994-1998
Toelichting
Politiek Secretaris van de PvdA fractie in de Tweede Kamer.
Als persoonlijk en politiek adviseur/secretaris heb ik in directe wisselwerking met de
politici het gevoerde beleid mede vormgegeven. Daarbij heb ik veel contacten
opgebouwd en onderhouden met leden van de Tweede Kamer en een breed
maatschappelijk netwerk opgebouwd. Daarnaast heb ik leiding gegeven aan de
organisatie van het externe optreden van de betreffende politicus.
1998-2002
Toelichting
Gevestigd als zelfstandig onderzoeker en adviseur te Den Haag en Eindhoven.
Om de hierboven beschreven werkervaring met elkaar te kunnen combineren is in
1998 een adviesbureau opgericht dat in 2002 voortgezet is in Eindhoven onder de
naam Politea.
Een overzicht van een aantal uitgevoerde opdrachten:
 Een onderzoek verricht en als boekwerk gepubliceerd in opdracht van het PMVO.
Met als titel: "Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs, de poort naar beter
jeugdbeleid".
 Politiek adviseur voor staatssecretaris Cohen op het ministerie van Justitie. In
deze periode hebben we onder meer de Nieuwe Vreemdelingenwet in heel korte
periode ontwikkeld en is de wet na parlementaire behandeling binnen de
gevraagde periode ingevoerd.
 Secretaris en rapporteur van de commissie die de politie Haaglanden gevisiteerd
heeft op basis van het stelsel van Kwaliteitszorg voor de Nederlandse Politie.
 Als adviseur betrokken bij de organisatie en voorbereidingen van Rotterdam
Culturele hoofdstad 2001.
 Conceptontwikkeling en realisatie van een interactieve conferentie voor de
commissie Toekomst Overheidscommunicatie in Media Plaza.
 Vervaardigen van het Evaluatie en Adviesrapport Bedrijf voor de klas in opdracht
van Ordina en SBO.
http://www.politea.nl






Opleiding:
1975-1980
1980-1983
1983-1984
1980-1984
1984-1985
1985-1988
2004
Conceptontwikkeling en uitvoering van congressen bij de SER over
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor Wonen Weert onder de titel
grensverleggend wonen, voor de SRE in de regio Eindhoven over de toekomst
van het stedelijk gebied en voor het autismesteunpunt te Zuid oost Brabant.
Conceptontwikkeling en advisering voor het Catshuis overleg tussen de
werkgevers en kabinet betreffende Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.
Projectleider voor het opzetten voor één loket voor autisme in de regio zuidoost
Brabant. Dit fysieke en virtuele loket dient nu als voorbeeld voor andere regio’s in
Nederland en is vraag gestuurd ontwikkeld. (www.autismesteunpunt.nl)
Conceptontwikkeling en uitvoering voor cursussen met thema’s als politieke
gevoeligheid en integriteit voor verschillende ministeries en voor de academie
voor overheidscommunicatie.
Ontwikkelaar en trainer meerdaagse trainingen politieke en bestuurlijke
sensitiviteit voor ambtenaren van meerdere ministeries en andere overheden.
Ontwikkelaar en organisator trainingen Succesvol Samenwerken aan Ruimte voor
de Rivier 2009-2015, waar meerdere overheden en marktpartijen samen
innovatief aan de slag gaan.
HAVO
Opleiding voor kleuterleidsters.
Applicatiejaar Pedagogische Academie.
Opleiding tot korfbaltrainer.
Propedeuse Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
Doctoraal Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam met de differentiatie
beleid, bestuur en beheer van het onderwijs.
Scheidegger cursus WMI XP
Bestuurlijke Ervaring:
1975-1980
Lid van de schoolraad van het Eindhovens Protestants Lyceum.
1980-1984
Lid van de schoolraad en medezeggenschapsraad van de opleiding voor
kleuterleidsters.
1984-1987
Lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband Onderwijskunde Randstad
(SOR). Lid van het vakgroepbestuur en van de studentenraad van de vakgroep
onderwijskunde.
1989-1998
Als politiek adviseur op twee ministeries en in de Tweede Kamer gedurende 9 jaar
deelgenomen aan alle denkbare interne en externe overleggen en onderhandelingen.
Als secretaris van de drie fractievoorzitters gefungeerd bij de onderhandelingen voor
Paars II.
1998-2001
Lid van de medezeggenschapsraad en secretaris van een stichting verbonden aan de
Zonnebloemschool. Lid van de sponsor- en PR commissie van korfbalvereniging ALO.
2004
Voorzitten van de Resonancegroep Autismesteunpunt (alle onderwijspartijen in
regulier en speciaal onderwijs om onder meer te komen tot een convenant voor het
autismesteunpunt)
http://www.politea.nl
Publicaties:
1988
1989
1989
1989
1999
2001
2005
Gemeentelijk onderwijsbeleid in drievoud. Een onderzoek naar het beleid in tien
gemeenten gericht op de implementatie van onderwijswetgeving op het gebied van
onderwijsvoorrang, de volwasseneneducatie en de schoolbegeleidingsdiensten. S.
Karsten e.a.: Universiteit van Amsterdam.
Onderwijsregionalisatie in Zuid-Holland. S. Karsten, T. Kruijer en I. Van Rijsewijk:
universiteit van Amsterdam.
Onbekend maakt onbemind. Een kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking van de
door Amsterdam ingezette middelen in het onderwijs met de inzet van negen andere
gemeenten. Cebeon b.v.
Informatiesystemen in de volwasseneneducatie. Cebeon b.v.
Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs, de poort naar beter jeugdbeleid. Een
onderzoek op het grensvlak van jeugdbeleid en onderwijsbeleid in vijf gemeenten. I.
Van Rijsewijk en M.Bokhorst.
Bedrijf voor de klas. Een evaluatie en adviesrapport over maatschappelijk
ondernemen in opdracht van Ordina en SBO.
Autisme in het onderwijs in Zuidoost-Brabant, een inventarisatie van de aantallen
leerlingen met een autistische spectrum stoornis en de behoefte van het
basisonderwijs. Drs. I. van Rijsewijk en Dr. E. van Schooten.
http://www.politea.nl
Download