Besluitenlijst college 10-01-2017

advertisement
BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
10 januari 2017
Aanwezig:
Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter)
Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris
Frank den Brok, wethouder
Kees van Geffen, wethouder
Johan van der Schoot, wethouder
Annemieke van de Ven, wethouder
Gé Wagemakers, wethouder
Manon Wittenbernds, bestuursadviseur
A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
Portefeuillehouder:
Wagemakers, Gé
Behandelend
ambtenaar:
Schoppema, Ivar
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
16-02-2017
SLWE
Woonlastenakkoord en woonlastenagenda
sociale huur Oss 2017-2020
Samenvatting:
De gemeente Oss, de woningcorporaties BrabantWonen
en Mooiland en de Huurdersbelangenvereniging hebben in
2016 het Volkshuisvestelijk Manifest Oss 2016-2020
vastgesteld. In dit Volkshuisvestelijk manifest hebben wij
afgesproken een woonlastenakkoord voor Oss te sluiten.
In het Woonlastenakkoord spreken we met elkaar af ons
gezamenlijk de komende jaren in te zetten. Die inzet is er
op gericht dat het aandeel huishoudens in een
huurwoning dat moet bezuinigingen op basisbehoeften of
op sociale participatie in tegenstelling tot de verwachte
ontwikkelingen minimaal stabiliseert en liever nog
vermindert.
Besluit:
1.
Met de Huurdersbelangenvereniging Oss en de
woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland het
Woonlastenakkoord en de Woonlastenagenda 2017-2020
te sluiten;
2.
Dit besluit ter kennisname aan de
Raadsadviescommissie Ruimte te sturen;
3.
Voor de ondertekening van het
Woonlastenakkoord en de Woonlastenagenda Wethouder
Van der Schoot te mandateren.
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 10 januari 2017
A2
SRO
Herontwikkeling Kruisstraat 98 voormalig tankstation
Portefeuillehouder:
Wagemakers, Gé
Samenvatting:
Voor het braakliggende terrein van een voormalig
tankstation is een verzoek ingediend om hier 24 kleine
zorgappartementen in de huur te mogen realiseren. Het
plan past goed in het volkshuisvestingsbeleid en zorgt
ruimtelijk voor een goede afbouw van Kruisstraat. Om het
plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan voor
dit perceel worden aangepast.
Behandelend
ambtenaar:
Doornen, Addo van
Besluit:
1. Medewerking te verlenen aan het initiatief om op het
braakliggende terrein aan de Kruisstraat 98 24
kleine
zorgappartementen in de huur te realiseren.
2. De voorbereidingen voor de planologische procedure te
starten nadat de anterieure overeenkomst is
ondertekend.
3. De kosten voor de planologische procedure voor
rekening van de initiatiefnemer te laten komen.
A3
Werk en
Vaststellen beleidsregels bestuurlijke
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
inkome
boete 2017
n
Samenvatting:
In de fraudewet van 2013 was weinig beleidsruimte voor
de gemeente om maatwerk te leveren. Bij het vaststellen
van de hoogte van de boete was voor iedereen dezelfde
hoge boete van toepassing. De nieuwe fraudewet geeft
aan indringend te toetsen op evenredigheid, op
meewegen van persoonlijke omstandigheden en rekening
te houden met de financiële draagkracht.
Met de nieuwe fraudewet is er meer evenwicht tussen
strenger handhaven van regels en behoud van perspectief
voor wat betreft werk/participatie, inkomen en oplossen
van schulden. De nieuwe fraudewet brengt het
strafelement terug tot redelijke verhoudingen. De
(beperkte) beleidsvrijheid voor de gemeente is vastgelegd
in beleidsregels.
Behandelend
ambtenaar:
Megens, Erik
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
16-02-2017
Besluit:
1. De beleidsregels bestuurlijke boete 2017 vast te stellen
2. De adviesraad Sociaal Domein te informeren over dit
besluit
3. Dit besluit ter kennisname brengen aan de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 10 januari 2017
A4
SLWE
Ondertekening Green Deal Duurzaam
GWW 2.0
Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der
Samenvatting:
Aanleg en onderhoud van de openbare ruimte gaat met
veel energie- en materialengebruik gepaard. Er wordt al
veel aandacht en invulling gegeven aan duurzaamheid,
maar er valt hier ook nog veel te winnen. De GrondWeg- en Waterbouwsector (kortweg GWW-sector)
onderkent deze opgave mede ook in het licht van
Nationale ambitie en beleidsdoelstellingen.
Overheid, bedrijven en koepelorganisaties sluiten voor de
komende vier jaren een Green Deal met het Rijk waarin
verduurzaming van de GWW-sector centraal staat. Ook
een aantal gemeenten sluit aan.
Met aansluiting van de gemeente Oss kunnen landelijke
kennis en ontwikkelingen nog beter worden benut ten
gunste van verdere verduurzaming van de GWWactiviteiten, het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte.
Behandelend
ambtenaar:
Geenen, Frank
Besluit:
1.
De “Green Deal Duurzaam GWW 2.0” vast te
stellen.
2.
Wethouder van der Schoot te mandateren de
“Green Deal Duurzaam GWW 2.0” namens de gemeente
te ondertekenen.
A5
Portefeuillehouder:
Ven, Annemieke van
de
Behandelend
ambtenaar:
Meuwissen, Ilona
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
16-02-2017
SMO
Incidentele subsidie 2017 Blink
Samenvatting:
Blink is een instelling die zich inzet voor de ondersteuning
van mantelzorgers, mensen met een beperking en
vrijwilligers. De gemeente Oss biedt Blink subsidie voor
participatieondersteuning van mensen met een (of
meerdere) beperking(en). Zowel verstandelijke,
psychische als lichamelijke beperkingen. Blink maakt een
passende koppeling tussen mensen die hulp nodig hebben
en mensen die vanuit maatschappelijke betrokkenheid
hulp willen bieden.
Besluit:
1. Aan Blink voor 2017 een incidentele subsidie toe te
kennen van € 32.500,- voor de kosten van begeleiding
van mensen met een beperking met een hulpvraag door
vrijwilligers;
2. De subsidie te dekken uit het budget
Rijksdecentralisatie AWBZ / Implementatie WMO .
3. Blink te berichten over de subsidietoekenning via
bijgaande brief.
4. Dit besluit ter kennisname aan de Adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk te sturen.
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 10 januari 2017
B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Noten, Peter
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
16-02-2017
SW
Gebiedsgericht werken Oss, in stad en
dorpen
Samenvatting:
We gaan onderzoeken of het gemeentelijk beleid ten
aanzien van het gebiedsgericht werken moet veranderen.
De hoofdvraag die we ons hierbij stellen luidt: Hoe willen
we het gebiedsgericht werken vanaf april 2018 in de
gemeente Oss inrichten?
We leveren in juli 2017 een advies op welke aanpassingen
gewenst zijn. Afhankelijk van de reikwijdte van het
advies, bekijken we of ook de raad hierover dient te
besluiten.
Besluit:
1.
Bijgaande bestuursopdracht vast te stellen
2.
De bestuursopdracht ter kennisname aan te
bieden aan de commissie Sociaal Bestuurlijk
Download