Besluitenlijst college 24-05-2016

advertisement
BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
24 mei 2016
Aanwezig:
Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter)
Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris
Frank den Brok, wethouder
Kees van Geffen, wethouder
René Peters, wethouder
Johan van der Schoot, wethouder
Gé Wagemakers, wethouder
Manon Wittenbernds, bestuursadviseur
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 24 mei 2016
A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Linden, Dennis van
der
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
30-06-2016
PVTH
Jaarverslag Kinderopvang 2015
Samenvatting:
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
(Wko) bepaalt dat het college verantwoordelijk is voor het
toezicht op – en de handhaving van – de kwaliteit van
kinderopvang.
Dezelfde wet bepaalt dat het college jaarlijks vóór 1 juli
de toezichtinformatie vaststelt over de toezicht- en
handhavingstaken die in het afgelopen jaar in het kader
van de Wko zijn verricht. Hiervoor moet gebruik gemaakt
worden van de rapportage die de Inspectie van het
Onderwijs via waarstaatjegemeente.nl aanbiedt.
Besluit:
1. Het jaarverslag 2015 Toezicht en Handhaving Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen vast te stellen;
2. Bijgevoegde informatienota ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 24 mei 2016
B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1
GFC
(concept) Jaarverslag en jaarrekening
Portefeuillehouder:
Brok, Frank den
2015, inclusief Meerjarenprogramma
Behandelend
ambtenaar:
Bronkhorst, Sylvia
accountantsverslag
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
16-06-2016
Raad: 14-07-2016
Grondbedrijf 2016-2019 en
Samenvatting:
Het (concept) jaarverslag en de jaarrekening over 2015
zijn opgesteld. Daarin blikken we zowel inhoudelijk als
financieel terug op de resultaten die in 2015 bereikt zijn.
Daarnaast is het Meerjarenprogramma Grondbedrijf
(MPG) geactualiseerd.
De inhoudelijke hoofdlijnen worden in de aanbiedingsbrief
samengevat. De belangrijkste financiële punten staan in
het samenvattend financieel beeld in het boekwerk.
De accountant heeft de controle grotendeels afgerond.
Alleen de controle van het sociaal domein is nog niet
klaar. Dat komt omdat nog niet alle informatie
beschikbaar is, vooral van de Sociale Verzekeringsbank.
Daarom leggen we nu een concept jaarverslag en
jaarrekening voor.
Tot nu toe heeft de accountant geen materiële
onjuistheden geconstateerd. Door de landelijke
ontwikkelingen binnen het sociaal domein is echter nog
onzeker of we van de accountant een goedkeurende
verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid krijgen.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
1.
Het (concept) jaarverslag en de jaarrekening
2015 vast te stellen met een positief saldo van €
5.503.065.
2.
Het positieve saldo in te zetten om voor een
bedrag van € 5.114.000 budgetten over te hevelen om
diverse projecten af te kunnen ronden/alsnog uit te
kunnen voeren.
3.
Het restant van € 389.065 in de algemene
reserve te storten.
4.
De bijlagen jaarrekening 2015 vast te stellen.
5.
Het Meerjarenprogramma Grondbedrijf 20162019 vast te stellen en daarmee kennis te nemen van de
financiële positie en de te verwachten ontwikkelingen.
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 24 mei 2016
B2
Portefeuillehouder:
Brok, Frank den
Behandelend
ambtenaar:
Bronkhorst, Sylvia
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
30-06-2016
Raad: 14-07-2016
GFC
Eerste financiële tussenrapportage 2016
Samenvatting:
De eerste financiële tussenrapportage over 2016 is
opgesteld.
Daaruit blijkt dat we op basis van de huidige inzichten in
2016 en vanaf 2020 tekorten verwachten, in 2016 €
348.000 en vanaf 2020 € 67.000. De tussenliggende
jaren blijven positief.
Richting de programmabegroting betekent dat een
opgave om de tekorten op te lossen. Bij de
programmabegroting actualiseren we ons financiële
beeld, hebben we meer inzicht in de ontwikkelingen die
we in de kadernota signaleren en hebben we de
uitkomsten van de meicirculaire, die vaak veel invloed op
onze financiële positie heeft.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de eerste financiële
tussenrapportage van 2016 vast te stellen.
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 24 mei 2016
ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 24 mei 2016
Download