Informatiemap Thuishuis Tomke, kindercentrum juni 2015

advertisement
Voor u ligt het informatieboekje voor ouders van Thuishuis Tomke, kindercentrum.
Inhoudsopgave
Pagina
Thuishuis Tomke, kindercentrum
2
Pedagogisch beleidsplan/ pedagogische visie
3
De Leidsters
4
Achterwacht en vervanging
4
Stichting Thuishuis
5
GGD controle
5
Groepsgrootte en samenstelling van de groep
6
Openingstijden
6
Ouders
7
Oudercommissie
8
Klachtenregeling
8
Ziekte van kinderen
9
Kosten
9
Afspraken voor ouders
10
Huisregels
10
Thuishuis Tomke
Bijlage werkwijze Klachtencommissie Kinderopvang
Juni 2015
11
Thuishuis Tomke, kindercentrum
Een Thuishuis is een (kleinschalige) kinderopvang bij de ondernemer aan huis of op
de woonlocatie. Elk Thuishuis is aangesloten bij de franchise organisatie Stichting
Thuishuis. De franchise organisatie biedt een breed dienstenpakket voor
ondernemers en zorgt er mede voor dat we aan de wettelijke regelgeving voldoen.
Thuishuis Tomke is per 1 januari 2013 kindercentrum en biedt opvang voor 10
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De opvang bevindt zich op de woonlocatie in
een aparte ruimte.
Wat vooral belangrijk blijft in onze visie en die van de Stichting Thuishuis is dat de
opvang kleinschalig, persoonlijk en flexibel is. Zo zijn er vaste leidsters op de groep
en kunnen de broertjes en zusjes elkaar opzoeken. In overleg kan er altijd gekeken
worden of er extra of op andere dagen opvang geboden kan worden.
Versie juni 2015
Pagina 2
Pedagogisch beleidsplan/pedagogische visie
Om voor het kind zo goed mogelijk en verantwoorde opvang te realiseren is er een
pedagogisch beleid. De uitgebreide versie krijgt u bij het kennismakingsgesprek.
Hieronder noemen we een paar hoofdpunten uit dit beleid.
Een kind is van nature actief en heeft de drang in zich om op ontdekking te gaan en
zelf alles te willen doen. Thuishuis Tomke probeert voor ieder kind een stabiele en
veilige plaats te creëren met veel liefde en regelmaat. Vanuit een vertrouwde positie
durven kinderen op onderzoek uit te gaan en de wereld te verkennen.
Voor de kleine kinderen willen we de veiligheid creëren door zoveel mogelijk het
dagritme van thuis aan te houden. We stimuleren de baby contact te maken met zijn
omgeving en bijvoorbeeld uit te dagen om zich om te draaien.
De peuter stimuleren we met zindelijkheidstraining en we bieden verschillende
materialen aan om de wereld te ontdekken. Dit doen we aan de hand van het maken
van knutselwerkjes met verf, klei of potloden. Tijdens de opvang wordt er veel
voorgelezen en gezongen.
We maken gebruik van zowel Nederlandse en Friese boekjes. Een groot deel van de
kinderen spreekt thuis de Friese taal. Om de kinderen zoveel mogelijk een veilige
thuisbasis mee te geven voeren we daarom ook in Thuishuis Tomke de Friese taal.
Thuishuis Tomke docht mei oan in trajekt wêrby se yn de takomst sertifisearre wurde
sille as “bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling”. Sy krije dêrby stipe fan it
Sintrum Frysktalige Berne-opfang. It oanbod op Thuishuis Tomke is foar it grutste
part Frysk. Foar mear ynformaasje hjiroer ferwize wy jo nei it pedagogysk beliedsplan,
www.sfbo.nl en it boekje “Wolkom op it bernedeiferbliuw”.
De BSO kinderen zullen op ander gebied de mogelijkheid krijgen om te spelen en te
ontdekken. Zij vertoeven zich tussen de kinderen van 0 tot 4 jaar omdat het een klein
groepje is. Op deze manier kunnen ze veel van elkaar leren, de grote kinderen helpen
de kleine kinderen bijvoorbeeld bij het aankleden van de jassen en schoenen.
Altijd zal rekening gehouden worden met de ratio kind/leidster op de groep.
Voor de veiligheid zijn er regels waaraan een ieder zich moet houden. We denken
bovendien dat duidelijke regels en grenzen helpen een prettige leefomgeving te
creëren.
Tevens leert het kind verantwoordelijkheid te dragen en respect te hebben voor
zichzelf en anderen. Ze leren te kijken wat de uitwerking van hun gedrag heeft op
andere kinderen en ze krijgen ook inzicht in hun eigen gevoelens. Verder leren ze al
vroeg de betekenis van delen, helpen en rekening houden met de ander, omgaan
met conflicten en het opkomen voor henzelf.
Versie juni 2015
Pagina 3
Eten en drinken wordt zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan. We bieden de kinderen
zowel hartig als zoet beleg aan voor op het brood. (Fijn volkoren).
‘s Morgens wordt er bij het drinken fruit gegeten en ’s middags zijn er koekjes en/of
fruit. Er wordt in Thuishuis Tomke zo weinig mogelijk gesnoept. Snoep is er bij
uitzondering, bijvoorbeeld op een feestje, als er een kindje jarig is geweest. Of rond
feestdagen.
De leidsters
Bij Thuishuis Tomke werk ik, Gjilke de Rooi van Gosliga, als vaste leidster op de groep
met kinderen van 0 tot 12 jaar. Ik werk met het kind-leidster ratio, van de GGD.
Wanneer ik volgens het kind-leidster ratio een vaste beroepskracht moet inschakelen
komt Melanie van Aalderen mij ondersteunen en staan we samen op de groep.
Melanie en ik zijn allebei in het bezit van het SPW 3 diploma en het kinder EHBO.
Thuishuis Tomke is gekwalificeerd volgens de normen die de Wet Kinderopvang stelt.
Jaarlijks volg ik bijscholingscursussen om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen binnen de kinderopvang.
Achterwacht en vervanging.
In Thuishuis Tomke wordt zoveel mogelijk met deze vaste krachten gewerkt.
Maar in geval van calamiteiten of ziekte wordt de groep kinderen overgenomen door
een achterwacht, of een vervangster.
Onze vaste achterwacht is Melanie van Aalderen.
De achterwacht wordt ingezet bij kortdurende calamiteiten.
Indien één van ons langdurig ziek is, wordt vervanging geregeld.
Versie juni 2015
Pagina 4
Stichting Thuishuis.
Thuishuis Tomke was onderdeel van Stichting Thuishuis.
Nu Thuishuis Tomke kindercentrum is geworden, blijft de samenwerking met
Stichting Thuishuis bestaan. Thuishuis Tomke blijft gebruik maken van de diensten
die Stichting Thuishuis aanbiedt. Zoals bijscholing, pedagogische ondersteuning, en
Stichting Thuishuis houdt Thuishuis Tomke op de hoogte van de wet- en regelgeving.
Ook bij klachten of vragen over Thuishuis Tomke kunt u bij Stichting Thuishuis
terecht.
Stichting Thuishuis blijft de incassofunctie houden.
GGD controle.
Jaarlijks komt de GGD inspecteur, in opdracht van de gemeente, om te kijken of wij
volgens de wettelijk gestelde eisen werken. Deze zijn omschreven in de beleidsregels
kwaliteit kinderopvang. Jaarlijks moet de risico-inventarisatie voor veiligheid en
hygiëne gedaan worden, en deze moet worden goedgekeurd door de GGD.
Het GGD rapport wordt gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.
Thuishuis Tomke is geregistreerd onder nummer:
KDV: 215190786
BSO : 175049804
Versie juni 2015
Pagina 5
Groepsgrootte en samenstelling van de groep.
De jonge groep kinderen zal variëren van 6 tot 8 kinderen afhankelijk van het aantal
bso kinderen voor die dag.
Omdat ik met flexibele contracten werk, kan het voorkomen dat er ’s morgens andere
kinderen aanwezig zijn dan ’s middags. Het samenstellen van de groep wordt gedaan
volgens de wettelijke norm voor de beroepskracht-kind ratio.
Bij 2 kinderen jonger dan 1 jaar, mogen nog 4 kinderen jonger dan 4 jaar in de groep.
Bij 3 kinderen jonger dan 1 jaar, mogen nog 3 kinderen jonger dan 4 jaar in de groep.
1 leidster per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar
1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
1 leidster per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar
Hierbij maak ik gebruik van de rekentool: www.1ratio.nl
Thuishuis Tomke biedt enkel opvang aan bso kinderen die een zusje of broertje in de
opvang hebben.
In een combinatiegroep (KDV/BSO) waarin het jongste kind 0 of 1 jaar oud is mogen
per beroepskracht maximaal 4 kinderen van 0 t/m 3 jaar worden opgevangen.
Openingstijden.
Dagopvang kinderen 0 tot 4 jaar.
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
van 7.30 uur tot 18.00 uur
van 7.30 uur tot 18.00 uur
van 7.30 uur tot 18.00 uur
van 7.30 uur tot 18.00 uur
De buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar.
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
van 15.30 uur tot 18.00 uur
van 15.30 uur tot 18.00 uur
van 15.30 uur tot 18.00 uur
vanaf 12.00 uur
In geval van margedagen van de scholen moet met mij worden overlegd over
opvangmogelijkheden van de kinderen.
Voor de schoolvakanties wil ik graag tijdig weten of u gebruik maakt van de
(buitenschoolse) opvang. Dit is noodzakelijk om een correcte planning te kunnen
maken.
Thuishuis Tomke is zon- en feestdagen gesloten. Thuishuis Tomke is 47 weken open.
Begin van elk kalenderjaar wordt aangegeven welke weken Thuishuis Tomke dicht is.
Versie juni 2015
Pagina 6
Ouders.
Een goed contact met ouders is onmisbaar voor Thuishuis Tomke. Je neemt een
stukje opvoeding van hun kind over. Dat betekent dat er een goede afstemming
moet zijn tussen de ouders en Thuishuis Tomke!
Kennismaking
Na een kennismakingsgesprek volgt altijd een intakegesprek. Bij het intake gesprek is
het noodzakelijk zoveel mogelijk informatie over het kind te verkrijgen. Met deze
informatie kun je als leidster beter inspelen op het gedrag van het kind.
De ouders worden door middel van een schrift op de hoogte gehouden van de
ontwikkeling van hun kind. Per kwartaal ontvangen alle ouders een nieuwsbrief over
de gang van zaken met betrekking tot Thuishuis Tomke. Zo komen de nieuwste
ontwikkelingen aan bod en worden de ouders hiervan in kennis gesteld.
Plaatsingsgesprek
Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de opvang en wordt er een
overeenkomst gemaakt tussen Thuishuis Tomke en de ouder.
Daarna zal Stichting Thuishuis het contract in orde maken en kan het ingaan.
Hierna stuurt Stichting Thuishuis ook een offerte voor de kosten van de
kinderopvang en een kaart voor akkoord met de automatisch incasso.
Evaluatie
Na ongeveer 6 weken vindt er een eerste evaluatiegesprek plaats. En ook jaarlijks zal
er een gesprek plaatsvinden. We maken gebruik van de observatiemethode
Welbevinden. De meeste communicatie zal overigens zijn tijdens het brengen en
halen van de kinderen.
Wenbeleid
Bij het plaatsingsgesprek komt het wenbeleid aan de orde. Samen met de ouders
wordt een afspraak gemaakt welke dagdelen hun kind komt wennen alvorens de
opvang van start gaat. Ik vind het belangrijk dat er een opbouw zit in het aantal uren
voordat het kind hele dagen in de opvang komt. Zo kunnen de ouders en het kind
allebei wennen aan de nieuwe situatie. Tevens wordt besproken op welke manier de
begeleidster het kind vertrouwd kan laten worden met Thuishuis Tomke.
Opzegtermijn
Voor zowel de ouders als de ondernemers geldt een opzegtermijn van één maand
van het opvangcontract. Het contract kan op iedere datum opgezegd worden, en kan
dus officieel precies één maand daarna worden beëindigd.
Versie juni 2015
Pagina 7
Oudercommissie.
Er is een oudercommissie voor Thuishuis Tomke. Deze oudercommissie bestaat uit
ouders van kinderen die worden opgevangen in Thuishuis Tomke.
De oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid van
Thuishuis Tomke
De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en van de ouders van
Thuishuis Tomke. Zij bestaat minimaal uit 3 leden.
Klachtenregeling.
Als er klachten zijn over zaken die in Thuishuis Tomke plaatsvinden, vraag ik u om dit
te bespreken met diegene het betreft. Wij zullen onze uiterste best doen om de
klacht samen met u op te lossen. Mocht u samen met ons niet tot een geschikte
oplossing komen dan kunt u altijd contact opnemen met Stichting Thuishuis,
eindverantwoordelijke van Thuishuis Tomke.
Maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie waar
Thuishuis Tomke bij is aangesloten.
Dit is de klachtencommissie Kinderopvang (sKK). De werkwijze van deze commissie
kunt u als bijlage in de informatiemap vinden.
Tevens kunt u kijken op www.klachtkinderopvang.nl.
Versie juni 2015
Pagina 8
Ziekte van kinderen.
Als een kind ziek is, ben ik daar graag z.s.m van op de hoogte. In overleg kunnen we
dan bekijken of de opvang kan doorgaan of niet. Het hangt af van hoe ziek het kind
is en hoe groot de groep is en of er tijd en aandacht is om het kind de verzorging te
geven die het nodig heeft. Vaak wil een ziek kind graag bij de ouders zijn.
Als een kind in de opvang ziek wordt, neem ik contact op met de ouders om te
overleggen. Soms moet een kind dan vervroegd worden opgehaald. In geval van een
calamiteit neem ik ook contact op met de ouders. Als er snelheid van handelen
noodzakelijk is zal ik zelf contact opnemen met de huisarts of noodarts.
Kosten
Thuishuis Tomke, kindercentrum biedt geregistreerde kinderopvang aan. Dat
betekent dat u recht heeft op de tegemoetkoming kosten kinderopvang via de
belastingdienst.
Er wordt een gemiddeld aantal uren uitgerekend per maand. De kosten worden per
automatische incasso geïnd door Stichting Thuishuis.
De weken die Thuishuis Tomke is gesloten worden niet in rekening gebracht.
De uren die niet worden afgenomen door bijvoorbeeld ziekte van het kind of
vakantie worden gewoon doorbetaald. De uren zijn immers gereserveerd.
De uren die uw kind extra komt worden in rekening gebracht.
Contracten kunnen tussentijds worden veranderd, als blijkt dat u meer of minder uren
opvang nodig heeft.
Er is een minimale afname van 5 uur per week.
Per kalenderjaar worden de prijzen aangepast. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte
gebracht.
De bruto uurprijs voor 2013 is € 6,64 per uur voor de kinderdagopvang en € 6,39
voor de buitenschoolse opvang.
Rekenvoorbeeld 1 Kinderdagopvang 1e kind 2013:
U hebt een belastbaar inkomen wat ligt tussen € 18.377 en € 19.523.
Uurprijs is € 6.64. Kinderopvangtoeslag is € 5,69. Uw koster per uur € 0,95.
Rekenvoorbeeld 2 Kinderdagopvang 1e kind 2013:
U hebt een belastbaar inkomen wat ligt tussen € 46,870 en € 49,579.
Uurprijs is € 6,64. Kinderopvangtoeslag € 4,35. Uw kosten per uur € 2,29
Andere kosten.
Maaltijden worden verzorgd door Thuishuis Tomke. Het fruit, drinken, de
tussendoortjes zijn bij de uurprijs inbegrepen. Flesvoeding wordt door de ouders zelf
meegenomen.
Speciale activiteiten die kosten met zich meebrengen worden vooraf gemeld.
Versie juni 2015
Pagina 9
Afspraken voor ouders
Om zo goed mogelijk samen voor uw kind (eren ) te zorgen heb ik een aantal regels
opgesteld om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 Ik vraag de ouders zo vroeg mogelijk hun vakantie en flexibele roosters
door te geven. Dit om de planning zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 Ik vraag de ouders de kinderen te brengen en op te halen op de
afgesproken tijd. Bij wijzingen van breng- en haaltijden graag
telefonisch overleg. Dit voorkomt dat ouders een leeg Thuishuis
aantreffen.
 Ik vraag de ouders bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn voor de
leiding gedurende de opvang, dit aan mij door te geven.
Denk bijvoorbeeld aan blijde of verdrietige gebeurtenissen in de
leefomgeving van het kind.
 Als een kind ziek is wil ik dat graag z.s.m weten, vooral als het om een
besmettelijke ziekte gaat, zodat ik maatregelen kan treffen.
 Graag het hek achter u sluiten i.v.m kinderen die zelf de straat oplopen.
Huisregels in Thuishuis Tomke
Algemeen




Kinderen leren dat ze niet gooien met spullen in de leefruimte.
Kinderen leren dat ze in de leefruimte niet mogen botsen met speelgoed
tegen elkaar en tegen muren,deuren of ramen.
Kinderen mogen niet in de slaapkamer spelen.
Er gaat 1 kindje naar de wc, de ander moet dan even wachten.
Buiten


Kinderen leren niet te botsen met de fietsjes of ander speelgoed.
Kinderen leren hun speelgoed op te ruimen voor ze naar binnen gaan.
Veiligheid en gezondheid
Door het gebruik van de methode veiligheidsmanagement en gezondheidsrisico’s
proberen we de veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. Door een jaarlijkse
risico inventarisatie Veiligheid/Gezondheid brengen we de maatregelen in kaart. De
GGD toetst dit jaarlijks op onze locatie. U kunt dit inspectierapport terugvinden op de
website: www.thuishuis.tomke.nl .
Versie juni 2015
Pagina 10
Bijlage
Klachtencommissie Kinderopvang (sKK)
Werkwijze
De sKK is voor alle vragen tijdens kantooruren bereikbaar op een algemeen
informatienummer 0900-0400034. Tevens zijn wij bereikbaar via e-mail:
[email protected]
Een klacht wordt schriftelijk naar het centrale adres gestuurd. Bij binnenkomst wordt
gekeken waar de klacht vandaan komt en gaat hij naar de betreffende ambtelijk
secretaris en voorzitter. Afhankelijk van de inhoud van de klacht nodigen zij twee
commissieleden uit deel te nemen aan de behandeling van deze klacht. Zij
beoordelen gezamenlijk of de klacht ontvankelijk verklaard wordt. Ondertussen
ontvangen de klager en de aangeklaagde organisatie vast een ontvangstbevestiging
van de klacht.
Wordt de klacht ontvankelijk verklaard dan ontvangen de partijen daar bericht van en
begint de schriftelijk hoor- en wederhoor procedure. De behandeling kan op verzoek
van de commissie afgesloten worden met een hoorzitting waarbij beide partijen
aanwezig zijn.
De klachtbehandeling wordt afgesloten met een rapportage waarin een eindoordeel
en een advies is opgenomen.
De sKK stelt voor het behandelen van klachten onafhankelijke commissies samen
bestaande uit drie deskundige mensen met ondersteuning van een ambtelijk
secretaris. De deskundigheden liggen op verschillende terreinen, zoals juridisch,
organisatorisch, pedagogisch, didactisch en analytisch denken gecombineerd met
ervaring met het behandelen van klachten. De klacht wordt afgehandeld volgens een
vastgesteld reglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en
wordt eind 2005 na een evaluatie bijgesteld. (voor tekst zie bij reglement)
Versie juni 2015
Pagina 11
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards