Openbaar verslag in het kader van de Wet Klachtrecht cliënten

advertisement
Openbaar verslag in het kader van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector.
Inleiding
Dit verslag is opgesteld in het kader van de verantwoording van de naleving van de regels rondom de
klachtenregeling binnen de zorgsector waaronder de activiteiten van onze peuterspeelzalen vallen.
Het verslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2015.
De klachtenregeling
De Stichting Kinderopvang Rotterdam-Zuid is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Klachtencommissie
Kinderopvang.
Beknopte beschrijving werkwijze ZcKK
Zodra de ZcKK een klacht in behandeling neemt, wordt de desbetreffende organisatie daarvan op de
hoogte gesteld en gevraagd om een reactie te geven. Vaak vraagt de commissie ook nog aanvullende
informatie op ten behoeve van het onderzoek. Zo nodig kunnen beide partijen (nogmaals) op elkaars
reactie reageren. Indien de commissie het noodzakelijk acht, houdt zij een hoorzitting.
Rapportage
De commissie brengt binnen 12 werkweken van 5 dagen schriftelijk rapport uit aan klager en
organisatie, waarin ze uitspraak doet over de gegrondheid van de klacht. Vaak brengt ze in het
rapport ook advies uit aan de organisatie. De uitspraak van de commissie heeft geen bindend
karakter. Binnen een maand na ontvangst van het rapport dient de organisatie zowel de klager als de
ZcKK te informeren over de consequenties die ze aan het rapport verbonden heeft.
Advies aan organisaties
Het is de commissie veelvuldig opgevallen dat uit de klachtenprocedure van een organisatie ten
onrechte kan worden begrepen dat ouders eerst de interne klachtenprocedure moeten volgen
alvorens zij hun klacht kunnen voorleggen aan de ZcKK. Hoewel het aan te bevelen is dat ouders een
klacht eerst intern voorleggen aan de organisatie, kunnen ouders hiertoe niet worden verplicht.
Ouders hebben conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector het recht hun klacht rechtstreeks aan
een externe klachtencommissie voor te leggen. De commissie adviseert de organisaties dan ook alle
ter zake doende stukken op dit punt te controleren en waar nodig aan te passen.
ZcKK / ZcKK-OC
Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda
Postbus 540, 2800 AM Gouda
T 0182 547888
E [email protected]
I www.zckk.nl
Samenstelling Commissie
De ZcKK en de ZcKK-OC bestaan uit deskundigen die onpartijdig klachten beoordelen. De ZcKK
behandelt klachten van ouders, de ZcKK-OC klachten van oudercommissies. De commissies hebben
een geheimhoudingsplicht, klachten worden vertrouwelijk behandeld. De commissieleden zijn op
verschillende gebieden ter zake kundig. Zo hebben pedagogen, juristen, een mediator en managers in
de kinderopvang zitting in de commissies. Hierdoor wordt bij elke klacht de behandelende commissie
zo samengesteld dat de juiste deskundigheid voor die specifieke klacht aanwezig is.
De huidige commissieleden van de ZcKK en ZcKK-OC zijn:
Voorzitter ZcKK en ZcKK-OC:
Mw. P.C. Ohlsen - Koole – pedagoog en coach
Waarnemend voorzitters:
Mw. E.M. Jacobs - Head Wholesale Banking Academy bij bankinstelling
Dhr. J. Franken - advocaat
Leden:
Mw. F. Arichi – jurist
Mw. W.A. Atsma - gemeentesecretaris
Mw. E.C.M. ten Berge - jurist landelijke organisatie voor klachtbehandeling
Mw. K. Cober - onderwijsadviseur bij het centrum voor onderwijsbegeleiding
Mw. C. Driessen ter Meulen - adviseur kinderopvang
Mw. C.J. Nauta - jurist
Dhr. A. Nijenhuis - freelance adviseur kinderopvang/interim-manager kinderopvang
Dhr. H.J. Starrenburg - jurist
Dhr. J.M. van der Zwan - onderwijsadviseur bij het centrum voor onderwijsbegeleiding
Extern deskundigen:
Mw. M.J. Besemer - NMI mediator
Mw. D. Kuitert - ouderdeskundige
Mw. E. van Pienbroek - arts
Ambtelijk secretaris:
Mw. S. Bel
Waarborgen
De Stichting Kinderopvang Rotterdam-Zuid heeft gekozen voor aansluiting bij een onafhankelijke
klachtencommissie die via het doorlopen van de stappen uit het klachtenreglement waarborgen biedt
zoals bedoeld in artikel 2, lid 7d van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Informatievoorziening
Ouders en/of verzorgers van de kinderen op de peuterspeelzalen worden via het informatieboekje bij
inschrijving op de hoogte gebracht over de wijze van afdoening van klachten.
Klachtenvrijbrief
Op 24 februari 2016 heeft de Stichting Kinderopvang Rotterdam-Zuid de klachtenvrijbrief ontvangen
waarin melding is gemaakt van het feit dat er in 2015 geen klachten zijn ingediend.
Het bestuur van de stichting heeft ook geen klachten ontvangen.
Download