koopakte appartementsrecht

advertisement
KOOPOVEREENKOMST AANDELEN ‘SCI LA GRYE’
De ondergetekenden:
A.
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Straat:
Woonplaats:
E-mail adres:
Telefoon:
Burgerlijke staat:
Persoonsnummer:
Verkoper(s)
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Straat:
Woonplaats:
E-mail adres:
Telefoon:
Burgerlijke staat:
Persoonsnummer:
hierna te noemen "verkoper".
B.
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Straat:
Woonplaats:
E-mail adres:
Telefoon:
Burgerlijke staat:
Persoonsnummer:
Koper(s)
hierna te noemen "koper".
Komen het volgende overeen:
Paraaf koper :
:
Paraaf verkoper :
Artikel 1 Overdracht
Verkoper verkoopt per ………. aan koper …… aandelen (nrs ………..), alsmede ……. virtuele
aandelen in de SCI LA GRYE. Deze aandelen geven het recht op uitsluitend gebruik van het
appartement in Chateau de la Grye (kadastraal bekend in gemeente Ambierle (Loire),
departement 42 Rhone Alpes, Frankrijk, sectie A) dat is aangeduid met de volgende nummers
op de bijgevoegde plattegrond:
…………………………….
Daarnaast geeft de eigendom van genoemde aandelen recht op medegebruik van de
gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen in en buiten Chateau de la Grye.
Artikel 2 Betaling
De koopsom voor de aandelen genoemd in artikel 1 is door verkoper en koper vastgesteld op
€ ……….. zegge ………….. euro.
Inbegrepen in deze koopsom zijn de volgende roerende zaken: …. .
OF:
Daarnaast zal koper een bedrag van €…. voldoen aan verkoper voor de volgende roerende
zaken: … .
Deze koopsom zal uiterlijk ….….. na datum verkoop zijn voldaan op de rekening zoals
gespecificeerd door verkoper.
Artikel 3 Bijdrage aan SCI
Naast de koopsom is koper een bedrag van € 5.000,- (vijfduizend euro) verschuldigd aan de
SCI. Deze bijdrage aan de SCI zal zijn voldaan binnen 1 maand na datum verkoop, op de
bankrekening op naam van R. Van Leeuwen: IBAN NL21RABO0138424497.
Artikel 4 Kosten inschrijving en overdrachtsbelasting
Koper draagt zorg voor aanmelding van de overdracht bij de juiste Franse autoriteiten. De
kosten hiervan zijn voor rekening van koper, evenals de overdrachtsbelasting. Verkoper
verplicht zich tot het verlenen van medewerking aan het opstellen van de hiertoe benodigde
documentatie.
Artikel 5 Schulden en financiële verplichtingen
Verkoper verklaart dat het appartementsrecht geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen en
inschrijvingen daarvan.
Verkoper staat er voor in dat SCI LA GRYE tot op de dag van het tot stand komen van deze
overeenkomst geen andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten
en belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of ter zake van de
exploitatie, verzekering en administratie daarvan.
Verkoper staat er voor in dat SCI LA GRYE tot op de dag van het tot stand komen van deze
overeenkomst geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de aandeleneigenaren een
aanmerkelijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen voortvloeit, anders dan
bekend gemaakt aan koper. Koper verklaart dat de besluiten genomen in de jaarvergadering
van 2014 aan hem bekend zijn gemaakt en dat hij de financiële verplichtingen daaruit
voortvloeiend op zich neemt.
Artikel 6 Baten, lasten en canons
Alle baten, lasten, en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit
het reglement zoals maandelijkse servicekosten, komen voor rekening van koper met ingang
van ……… . Alle nog openstaande lasten, en verschuldigde canons, waaronder begrepen
Paraaf koper :
:
Paraaf verkoper :
heffingen die voortvloeien uit het reglement, voor genoemde datum zijn voor rekening van
verkoper.
Artikel 7 Staat van het appartement
Het appartement zal aan koper worden overgedragen in de staat waarin het zich bij het tot stand
komen van deze overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken,
zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.
Indien het appartement voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan wel geheel of
gedeeltelijk verloren gaat, of door schade aan het gebouw waarvan het appartement deel
uitmaakt niet meer voor normaal gebruik geschikt is, is verkoper verplicht binnen 48 uur nadat
het onheil hem bekend is geworden, koper hiervan in kennis te stellen.
De verkoper
De koper(s)
……………..
……………..
……………..
…………, …………….. 2015
Bijlagen:
…………, …………….. 2015
Plattegrond
Kadastrale kaart Ambierle section A schaal 1 :2500
Kopie identiteitskaarten
Paraaf koper :
:
Paraaf verkoper :
Download