Commissie Economische Zaken Aan de minister van Economische

advertisement
Commissie Economische Zaken
Aan de minister van Economische Zaken
Plaats en datum:
Betreft:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Uw brief van:
Den Haag, 9 maart 2016
Rappel toegezegde kabinetsreactie op het SER-advies sociale ondernemingen
2016Z04086/2016D10145
In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken op 8 maart 2016 is
gesproken over de kabinetsreactie op het SER-advies sociale ondernemingen, waarvan tijdens het
algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016 door u was toegezegd dat de
Kamer de kabinetsreactie in februari 2016 zou ontvangen.
De commissie heeft besloten u te verzoeken om de eerder voor februari 2016 toegezegde
kabinetsreactie op het SER-advies over sociale ondernemingen nog deze maand naar de Kamer te
sturen.
Hierbij breng ik u het verzoek van de commissie over.
Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
M.C.T.M. Franke
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T. 070-3182211
E. [email protected]
Download