Let op! Belangrijke informatie voor onze partners op het gebied van

advertisement
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
REACh – veilig gebruik van producten ten aanzien van
milieu en volksgezondheid
• Algemene informatie
• Registratie
• Beoordeling
• Autorisatie
• Beperking van
chemische stoffen
De meeste chemische stoffen op de markt zijn niet getest op
milieuvrien-delijkheid en gevolgen voor de gezondheid bij specifieke
toepassingen. Om de veilige productie en toepassing te garanderen,
hebben de leden van de Europese Unie de uniforme chemicaliënwet
REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)
goedgekeurd voor een betere bescherming van mens en milieu.
Effecten en gevolgen
van de nieuwe Europese
chemicaliënwet REACh
MC-Bouwchemie Nederland
Het Eek 9b • 4004 LM Tiel
Tel: +31 (0) 344-63 37 00 • Fax: +31 (0) 344-63 34 10
[email protected] • www.mc-bouwchemie.com
akut 090152 NL
s
r
e
n
t
r
a
p
e
z
n
ro
o
o
v
e
i
t
a
m
r
o
inf
e
k
j
i
r
g
g
n
i
n
r
a
e
l
o
e
v
t
B
i
!
u
p
n
o
e
t
Le
ing
n
n
a
l
p
n
a
v
d
op het gebie
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
REACh is van toepassing – wat verandert er?
Met de inwerkingtreding van de chemicaliënwet op
Registratie
1 juni 2007 werd een meerjarig beleidsproces afgesloten.
Stoffen die niet geregistreerd zijn, mogen niet gepro-
Voortaan moeten chemische bedrijven tal van nieuwe
duceerd of op de markt gebracht worden. Stoffen die
en uitdagende verplichtingen nakomen.
reeds op basis van de vorige EU-verordening als nieuwe
stoffen aangegeven werden, worden beschouwd als
Registration, Evaluation, Authorisation
of Chemicals: wat is REACh?
Het REACh-systeem stelt zowel de producenten als
geregistreerd. Voor stoffen die bij de inwerkingtreding
importeurs verantwoordelijk voor de veiligheid van
van REACh al in het Europese goederenverkeer werden
hun chemische stoffen (omkering van de bewijslast).
verhandeld , ook phase-in stoffen genoemd, gelden
Voortaan mogen in het Europese goederenverkeer enkel
langere overgangstermijnen van drieënhalf, zes of elf
nog stoffen verhandeld worden, waarvoor voldoende
jaar, afhankelijk van de productiehoeveelheid en de
gegevens gedeponeerd werden bij het Europees agent-
mogelijke risico’s. Deze zijn echter alleen maar geldig
schap voor chemische stoffen in Helsinki (“no data –
wanneer ze tussen 1 juni 2008 en 1 december 2008
no market”, namelijk ”zonder gegevens geen markt”).
vooraf registreerd werden. In deze fase moeten de
Daarbij worden niet alleen de eigenschappen van
producenten en importeurs bij het Europees Agent-
de stof maar ook de toepassingen beoordeeld.
schap alle bestaande stoffen aangeven, die ze later
De technisch hoge standaard van de huidige maat-
Dankzij de nieuwe Europese chemicaliënwet moeten
willen laten registreren. Voor de registratieplicht
schappij is voor een groot deel te danken aan het
de producenten en importeurs van chemische stoffen
volgens REACh werd voorzien in een tijdspanne
ge-bruik van chemische stoffen die we terugvinden
verklaren dat hun stoffen, preparaten en producten
tot 31 december 2018.
in tal van producten om ons het leven gemakkelijker
niet schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid
en mooier te maken. Vele producten zouden zonder
van de verdere verwerkers of gebruikers. Zij worden
De geregistreerde gegevens worden vanaf 1 januari
de bijdrage van de chemische industrie niet geprod-
bijgevolg verantwoordelijk gesteld voor de veilige
2009 door het Agentschap op het internet bekend-
uceerd kunnen worden. Dankzij deze ontwikkeling zijn
toepassing van de door hen geproduceerde en gebruikte
gemaakt. De bedoeling van de registratie vooraf is
er vandaag zo’n 30.000 verschillende chemische stoffen
chemische stoffen.
dat producenten en importeurs op een informatieuitwisselingforum communiceren en informatie over
in ongeveer 100.000 producten op de Europese markt.
De formuleerders van preparaten, waartoe ook
identieke stoffen uitwisselen. Op basis van deze lijst
Om de veilige productie en toepassing van chemische
MC-Bouwchemie behoort, nemen volgens REACh
kunnen downstreamgebruikers vaststellen welke
stoffen te garanderen, hebben de leden van de Europese
een centrale positie tussen de producenten en geb-
grondstoffen ook in de toekomst beschikbaar zijn
Unie de uniforme chemicaliënwet REACh goedgekeurd
ruikers van chemische stoffen in en zijn verantwoor-
en waar ze knelpunten kunnen verwachten.
met het oog op een betere bescherming van mens en
delijk voor een sluitende risicocommunicatie in
milieu. De REACh-verordening bepaalt voor heel Europa
de toeleveringsketen.
In ieder geval moeten downstreamgebruikers controleren of de voor hen belangrijke stoffen door hun lever-
nieuwe normen voor de registratie, beoordeling en
autorisatie van bestaande en nieuwe chemische stoffen.
Als Europese onderneming zorgt MC-Bouwchemie
ancier vooraf registreerd werden. Voor essentiële
Met REACh staat de Europese industrie voor de om-
voor de precieze naleving van REACh en steunt zij
grondstoffen mag een eigen registratie vooraf uitgevoerd
zetting van de omvangrijkste wetgeving op het gebied
haar klanten bij de omzetting in de praktijk.
worden om productieverlies te vermijden.
van milieubeleid, die de afgelopen twintig jaar in de EU
van toepassing was.
2
3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Blootstellingsscenario’s
Gebruiksfase naar het voorbeeld van
een werkruimte met epoxy (EP)-laag.
Uit REACh afgeleide grenswaarden
Er mogen in het Europese goederenverkeer geen
voor een blootstelling aan stoffen uit
producten verhandeld worden, die niet volgens
de uitgeharde laag:
REACh beoordeeld werden.
Dankzij REACh moeten de producenten van chemische
stoffen door middel van praktische toepassingen
(zogenaamde
”blootstellingsscenario’s“) een
Gebruiksfase naar het voorbeeld van
een woongebouw met EP-laag.
Uit REACh afgeleide grenswaarden
beoordeling geven van de veiligheid van de stof voor
voor de langdurige blootstelling aan
alle toepassingen en toepassingsvoorwaarden in de
stoffen uit de uitgeharde laag:
levenscyclus van een product met betrekking tot de
Gevolgen en effecten
”periodieke inhalatie”
”bestendige inhalatie”
toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen.
Gebruiksfase naar het voorbeeld van
Daarbij wordt het “in contact komen” (“blootstelling”)
een architectonisch betonoppervlak
van mensen of de omgeving met chemische stoffen
dat blootgesteld wordt aan verwering.
onder toepassingsvoorwaarden geëvalueerd en op basis
van de door REACh bepaalde grenswaarden beoordeeld.
Uit REACh afgeleide grenswaarden voor
een korte blootstelling van het regenwater
aan stoffen uit het bouwstofoppervlak:
”periodiek watercontact”
REACh impliceert niet alleen verplichtingen voor de
Als aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan
Als de toepassing van een downstreamgebruiker echter
producenten en importeurs van chemische stoffen maar
of er onzekerheid bestaat over de risicovermindering,
niet gedekt wordt door het door de producent over-
ook voor de downstreamgebruikers. Daartoe behoren
dan wordt er informatie uitgewisseld met de leverancier
gemaakte veiligheidsdossier, dan is ook hij ertoe verplicht
volgens REACh ondernemingen die stoffen en/of pre-
opdat deze de toepassing kan beoordelen en in het
om eigen
paraten gebruiken om daaruit nieuwe preparaten te
veiligheidsinformatieblad kan opnemen. Een andere
een chemisch veiligheidsrapport op te stellen.
produceren (formuleerders), zoals MC, en die stoffen
mogelijkheid is om de toepassing onafhankelijk van
en/of preparaten gebruiken voor industriële of beroeps-
de leverancier te laten beoordelen en een eigen infor-
Naast de producenten van grondstoffen voert ook
activiteiten (eindgebruiker/verwerker).
matieblad op te stellen.
MC als formuleerder grondig onderzoek naar de
blootstellingsscenario’s uit te voeren en
Gebruiksfase naar het voorbeeld van
een injectie in de ondergrond.
Uit REACh afgeleide grenswaarden
voor een langdurige blootstelling
van het grondwater aan stoffen uit het
uitgeharde injectiemateriaal:
”bestendig watercontact”
mogelijke risico’s van de mengsels voor de volksgezondheid en het milieu uit. Aan de hand van
Met de inwerkingtreding van REACh is er ook de
verplichting om informatie in beide richtingen van
Mogelijke gevolgen voor downstreamgebruikers
de toeleveringsketen door te geven. Zowel leveran-
•
Eigen toepassing wordt niet gedekt
•
Er moeten bijkomende maatregelen voor
risicovermindering getroffen worden
•
Er moeten aanvullende
uitgewerkt worden
ciers als klanten moeten nieuwe informatie doorgeven.
Ook de downstreamgebruikers krijgen dus bijkomende
verplichtingen. Als gebruiker van chemische stoffen in
de EU is het doorgaans voldoende om na te gaan of de
toepassing gedekt wordt door het veiligheidsinformatie-
de niet-kritieke grenswaarden die uit deze testmethoden voortvloeien, werden de producten bij
de mogelijke
blootstellingsscenario’s ingedeeld
(REACh-beoordeling).
blootstellingsscenario’s
blad. Daarnaast moeten de daarin beschreven maatregelen voor risicovermindering nagekomen worden.
Toelichtingen zie pagina 7
4
5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Kernbegrippen
MC-Bouwchemie:
klaar voor REACh
Wat moeten de producenten en importeurs
Wat moeten de gebruikers in acht nemen?
in acht nemen?
Als gebruiker van chemische stoffen in de EU is
Door de nieuwe Europese chemicaliënwet moeten
het doorgaans voldoende om na te gaan of de toepassing
de producenten en importeurs van chemische stoffen
gedekt wordt door de gegevens in de technische fiches
verklaren dat hun stoffen, preparaten en producten
en in de veiligheidsinformatiebladen. Daarnaast moeten
niet schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid
de daarin beschreven maatregelen voor risicover-
van de verdere verwerkers of gebruikers. Zij worden
mindering nagekomen worden.
dus verantwoordelijk gesteld voor de veilige toepassing
Als de toepassing niet gedekt wordt of als er onzeker-
van de door hen geproduceerde en gebruikte
heid over bestaat, vindt een uitwisseling van informatie
chemische stoffen.
met de leverancier plaats opdat deze de toepassing
Daartoe behoren volgens REACh ook de zogenaamde
kan beoordelen.
downstreamgebruikers. Dit zijn ondernemingen die
Naleving van de toepassingsgebieden
stoffen en/of preparaten gebruiken om daaruit nieuwe
preparaten te produceren (zoals MC), en die stoffen
Wat moeten de aanbestedende overheden en planners
en/of preparaten in het kader van industriële of
in acht nemen?
Met REACh wordt het Europese chemicaliënbeleid
beroepsactiviteiten gebruiken
Aanbestedende overheden en planners mogen in de
grondig geherstructureerd, wat rechtstreekse gevolgen
(eindgebruiker/verwerker).
EU alleen volgens REACh beoordeelde producten en
voor het internationale goederenverkeer heeft. Door
Verplichting om zelf de
systemen aanbesteden, die geschikt zijn voor het
zich al tijdens de ontwikkelingsfase van REACh te
verantwoordelijkheid te nemen
beoogde gebruiksdoel. De door de producent over-
engageren, is MC vandaag optimaal voorbereid op
Verschuiving van de verantwoordelijkheid
gemaakte REACh-documenten maken deel uit van de
de nieuwe chemicaliënverordening.
van de overheid naar de onderneming
bouwakte. Als de toepassing niet gedekt wordt of als
er onzekerheid over bestaat, vindt een uitwisseling van
Als betrouwbare en competente partner staat MC
haar klanten ter beschikking voor een informatie-
Waarover moeten de producenten informatie
informatie met de leverancier plaats opdat deze de
uitwisseling over REACh.
verschaffen?
toepassing kan beoordelen.
Om de voor milieu en gezondheid onschadelijke
Aanbesteding van geschikte producten en systemen
toepassing van stoffen, preparaten en producten
die volgens REACh beoordeeld werden
te garanderen, leggen de producenten de mogelijke
toepassingsgebieden vast. Deze gegevens worden
Wat moet iedereen in acht nemen?
in de technische fiches en de veiligheidsinformatie
Met de inwerkingtreding van REACh moet er ook
bladen genoteerd. Aan de basis van de bepaling van
informatie in beide richtingen van de toeleveringsketen
de toepassingsgebieden liggen uitvoerige controles,
door gegeven worden. Zowel leveranciers als klanten
een beoordeling en de opstelling en indiening van een
moeten nieuwe informatie doorgeven om een sluitende
stofdossier bij het Agentschap voor chemische stoffen
risicocommunicatie in de toeleveringsketen van de
in Helsinki.
producenten en importeurs tot de formuleerders en
Belangrijke stofinformatie
Bepaling van toepassingsgebieden
eindgebruikers te garanderen.
Blootstelling
Stoffen die in chemische producten aanwezig zijn, kunnen
mogelijk een invloed op de mens en het milieu hebben.
Blootstellingsgrenswaarden
Volgens REACh worden specifieke standaardgevallen als voorbeeld
van een blootstelling bepaald. Op basis van erkende informatie op
het gebied van toxicologie en ecotoxicologie worden grenswaarden
met betrekking tot de duur en omvang van de blootstelling van
bepaalde stoffen geformuleerd.
Stofbeoordeling en stofdossier
In het kader van de beoordeling van de veiligheid van een chemische
stof wordt aan de hand van grondige materiaaltests en -controles
een correlatie met de gestelde grenswaarden bepaald en
gecontroleerd of deze nageleefd worden.
Blootstellingsscenario
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de
toepassingsvoorwaarden en – gebieden bepaald, waarvoor de
chemische producten op het gebied van blootstelling van mens en
milieu geschikt zijn. Alle producten van MC-Bauchemie op basis
van kunststof werden voor de volgende blootstellingsscenario’s
gecontroleerd en beoordeeld.
Periodieke inhalatie
Standaardgeval voor een blootstelling van mensen via inhalatie:
bv. werkruimte
Bestendige inhalatie
Bijzonder geval voor een blootstelling via inhalatie bij personen
die bijzondere bescherming nodig hebben:
bv. oude of zieke mensen en kinderen – ook bij privégebruik
Periodiek watercontact
Standaardgeval voor een mogelijke uitwassing van stoffen uit
chemische producten in het geval van een blootstelling aan
water bv. regenbui op architectonisch betonoppervlak
Bestendig watercontact
Bijzonder geval bij de toepassing van chemische producten die
langdurig in contact komen met water:
bv. grondwatercontact van injectiematerialen
Verwerking van zuivere, ongemengde of reeds gemengde maar
nog niet uitgeharde kunststofproducten
bv. tijdens de verwerking binnen of bij het injecteren
Documentatie
Deze positief beoordeelde toepassingsgebieden worden voor elk
product in het technische documentatieblad en in het veiligheidsinformatieblad vermeld. Daarmee komt MC-Bauchemie haar REAChinformatieplicht na.
Risicomanagement: Verzameling van
de door eenieder bekende informatie
6
7
Download