REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen

advertisement
VROM 8148 / MAART 2008
De handhaving van REACH is een samenwerkingsverband van de VROM-Inspectie,
Voedsel en Waren Autoriteit en de Arbeidsinspectie.
REACH: Nieuwe regels voor
chemische stoffen
Informatie voor distributeurs (handelaren)
van chemische stoffen, preparaten en/of
stoffen in voorwerpen
REACH: Nieuwe regels voor
chemische stoffen
Informatie voor distributeurs (handelaren)
van chemische stoffen, preparaten en/of
stoffen in voorwerpen
02
Wat is er veranderd?
Er zijn nieuwe regels voor chemische stoffen.
Deze staan in de Europese verordening REACH,
die vanaf 1 juni 2007 gefaseerd in werking is
getreden.
REACH staat voor Registratie, Evaluatie en
Autorisatie van Chemische stoffen. De Europese
Verordening vervangt eerdere regels, zoals de
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). De kern
van REACH is dat álle bedrijven die te maken
hebben met chemische stoffen er voor moeten
zorgen dat met die stoffen zo veilig mogelijk kan
worden gewerkt. Dat geldt voor fabrikanten,
importeurs en professionele gebruikers. Maar
ook voor distributeurs van chemische stoffen en
preparaten. REACH is derhalve ook relevant voor
uw bedrijf.
In deze brochure kunt u lezen wat de regels
inhouden en welke gevolgen ze hebben voor u
als distributeur (handelaar).
Wat houdt REACH in?
De kern van de verordening is dat een bedrijf dat
chemische stoffen produceert, importeert, verwerkt of verhandelt, aan klanten doorgeeft hoe
men veilig (en gezond) met de stof kan werken.
Deze klant - de professionele gebruiker - moet
de risico’s kennen en maatregelen kunnen treffen om die risico’s te beheersen.
Van veel chemische stoffen die in Europa op de
markt zijn, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over schadelijkheid en risico’s. Er komt
daarom een Europees registratiesysteem van
stoffen, preparaten en producten. Bijna elke stof
waarvan meer dan een ton per jaar in de EU
wordt geproduceerd of geïmporteerd, moet worden geregistreerd bij het Europees Agentschap
voor chemische stoffen in Helsinki (ECHA).
Voor iedere stof, die als gevaarlijk of persistent,
bioaccumulerend of toxisch is ingedeeld moet de
leverancier (fabrikant, importeur of distributeur)
een veiligheidsinformatieblad (VIB) opstellen.
Daarin staat hoe men zonder risico’s voor veiligheid en gezondheid met de stof kan werken.
Wat wordt er van u verwacht?
U bent verplicht:
• Alle informatie over chemische stoffen (blootstellingscenario’s, risicobeheersmaatregelen,
nieuwe informatie over gevaarlijke stoffen)
door te geven aan de gehele toeleveringsketen. Dit gebeurt in de vorm van een VIB.
• Informatie over het gebruik van een stof of
preparaat door te geven aan fabrikanten en/
of importeurs om er zo een geïdentificeerd
gebruik van te maken. Zij kunnen dit gebruik
opnemen in hun registratie.
03
• N
ieuwe informatie over gevaarlijke eigenschappen van een stof door te geven aan andere distributeurs, fabrikanten of importeurs
en afnemers.
• Bij geïdentificeerd gebruik van een stof, informatie die kan leiden tot het aanpassen van
risicobeheersmaatregelen in een VIB, door te
geven aan andere distributeurs, fabrikanten
of importeurs.
• Alle gegevens over een stof of preparaat
ten minste tien jaar te bewaren en deze op
verzoek beschikbaar stellen aan het bevoegd
gezag in Nederland of het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA).
Een distributeur van een voorwerp moet ook:
• Aan afnemers en op verzoek aan consumenten, informatie verstrekken over stoffen die
verwerkt zijn in een voorwerp, om het veilig
gebruik daarvan mogelijk te maken.
NB: Voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid moet u als werkgever inzicht hebben in de
risico’s van de gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf aanwezig zijn. VIB’s zijn een ideaal hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E (RisicoInventarisatie & Evaluatie) en het daarbij behorende
plan van aanpak.
Aanbevelingen voor uw bedrijf:
Alle veiligheidsinformatiebladen (VIB’s)
moeten aangepast worden aan de REACH
regelgeving, maar dat proces zal geleidelijk
gaan en kan enige tijd in beslag nemen. Op
korte termijn kunt u nog het bestaande VIB
gebruiken. Zodra nieuwe gegevens (bijvoorbeeld het geïdentificeerd gebruik en de te
nemen veiligheidsmaatregelen) beschikbaar zijn moet het VIB worden gewijzigd.
U kunt als distributeur nu alvast een aantal
zinvolle acties uitvoeren om goed voorbereid te
zijn op REACH:
• Een overzicht maken van de chemische stoffen/preparaten die u distribueert.
• Per chemische stof/preparaat/stof in een
voorwerp een overzicht maken van de toeleveranciers en afnemers van deze stof/preparaat/stof in een voorwerp.
• Contacten met de afnemers en toeleveranciers van de door u gedistribueerde stoffen,
preparaten en/of stoffen in voorwerpen intensiveren om de informatie door te geven.
04
Handhaving van REACH:
De Arbeidsinspectie (AI), de Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA) en de VROM-Inspectie (VI) houden samen toezicht op de naleving van REACH.
• D
e AI houdt toezicht op de professionele gebruikers van stoffen, preparaten en voorwerpen.
• De VWA houdt toezicht op producenten, importeurs en handelaren van stoffen, preparaten en voorwerpen voor consumenten.
• De VI houdt toezicht op producenten, importeurs en handelaren van stoffen, preparaten
en voorwerpen voor professioneel gebruik.
In het tweede en derde kwartaal 2008 controleren de VI en de VWA gezamenlijk op:
• Het doorgeven van informatie in de keten
(onder meer VIB)
• De juiste etikettering
Daarnaast verzamelen ze informatie over klanten (keteninformatie), vooral niet-georganiseerde importeurs.
De controles worden per brief aangekondigd.
In de aankondigingsbrief wordt gevraagd om
specifieke gegevens over 2006 en 2007 gereed te
leggen. Tijdens de controle wordt bepaald welke
stoffen, preparaten of voorwerpen nader worden
onderzocht.
Meer informatie
Brancheorganisaties houden zich actief
bezig met REACH. Dit kan variëren van het
informeren van bedrijven tot beschrijvingen
van wat te doen en hoe dit aan te pakken.
Ook zijn er kant en klare hulpmiddelen
ontwikkeld om u te helpen bij het invoeren
van REACH in uw bedrijf. Zie hiervoor:
www.reach.startpagina.nl.
Daarnaast is op de website www.reachhelpdesk.nl meer informatie te vinden die
kan helpen bij de invoering van REACH. Bij
de REACH-helpdesk kunt u ook telefonische vragen stellen via (070) 373 59 05.wel
erg gedetailleerd.
Vragen over de handhaving van REACH
door de genoemde inspecties kunt u stellen
op: [email protected]
VROM 8148 / MAART 2008
De handhaving van REACH is een samenwerkingsverband van de VROM-Inspectie,
Voedsel en Waren Autoriteit en de Arbeidsinspectie.
REACH: Nieuwe regels voor
chemische stoffen
Informatie voor distributeurs (handelaren)
van chemische stoffen, preparaten en/of
stoffen in voorwerpen
Download