Samenwerken in een team

advertisement
Samenwerken in een
team
Op school en op stage (BPV)
Leerdoelen





Jij kunt uitleggen wat groepsvorming is
Je kunt de kenmerken van een team en
voorwaarden voor goed functioneren
benoemen
Je kunt in een team de werkzaamheden
onderling afstemmen
Jij kunt collega’s advies vragen en geven
en feedback hanteren
Jij kunt persoonlijke houdingsaspecten
onderkennen.
Groepsvorming

Formele groepen
deze groepen ontstaan om
organisatorische redenen
(werk bv)

Informele groepen
deze groepen ontstaan om
individuele redenen
(vriendschap bv)
Groepen

Formele groepen
zijn door het management
bewust samengesteld

Informele groepen
zijn op vrijwillige basis en niet
door het management
samengesteld
Groepen

Primaire groepen
groot onderling vertrouwen en
emotionele band (familie)

Secundaire groepen
ontbreekt vertrouwen en band
Groepen en functies
Interne functies v.d. groep

Sociale identiteit van de
groepsleden

Creëren van een referentiekader

Zich van anderen kunnen
onderscheiden
Groepen
Externe functies v.d. groep

Positieve externe functies voor
een groep

Negatieve externe functies voor
een groep
Groepen
Positieve externe functies




Verbreding
kennis en
vaardigheid
Verbreding van
visie
Verbeterde
acceptatie
Verbeterde
communicatie
Groepen
Negatieve externe functies



Te sterk
streven naar
overeenstemming
Machtsvorming
Afwijkende
subcultuur
Toetreden tot groepen gaat
met problemen gepaard




Identiteit
Wie ben ik? Wat moet ik doen?
Welke rol moet ik spelen?
Macht
Wie heeft er de macht? Welke macht
kan ik zelf uitoefenen?
Nut
Wat kan de groep voor mij
betekenen?
Acceptatie
Ben ik geaccepteerd? Voel ik me
prettig?
Je kunt je acceptatie in de
groep bevorderen door



Te luisteren naar feedback
(reacties die groepsleden geven)
Een open houding aan te nemen
(verdedig niet, wacht niet af, toon
jezelf)
Jezelf goed te kennen
(ken je eigen gedrag in groepen en
hou er rekening mee)
Het team in de
arbeidsorganisatie

een team is een kleiner
samenwerkingsverband van

mensen die met bepaalde
middelen en deskundigheid

aan een bepaald doel werken
Plaats van het team in de
organisatie



Afhankelijkheid van de verschillende
teams onderling
Directe afhankelijkheid is wanneer je
meteen in de problemen komt als
een ander team een fout maakt
Indirecte afhankelijkheid wil zeggen
dat wat het ene team doet niet
meteen gevolgen heeft voor het
andere
Voordelen van een team




De cliënt ziet meer
gezichten
Ondersteuning van
teamgenoten is
mogelijk
Pieken in drukten
opvangen met
elkaar
Meer
deskundigheid
Nadelen van een team




Kwetsbaar
samenwerkingsver
band
Beperking vrijheid
beleidsbepaling
Beperking
individuele vrijheid
Overleg kost vaak
veel tijd
Voorwaarden voor
samenwerken in een team





Gezamenlijk doel
duidelijk omschreven doel met
taakomschrijving
Teamleden deskundig en bekwaam
Duidelijke functiebeschrijving
Onderlinge verhoudingen functioneel
Teamleden moeten gemotiveerd zijn
Samenstelling van een team

Deskundig en
bekwaam

symetrisch =
zelfde deskundigheid
en karaktereigenschappen
complementair =
verschillen van elkaar
maar elkaar
aanvullend


Karaktereigenschappen
Werkstijlen




Dromer
creatief maar
besluiteloos
Denker
theoretisch niet
altijd praktisch
Beslisser
praktisch minder
sociaal
Doener
actief maar
ongeduldig
Teamrollen








Voorzitter
Vormer
Planter
Waarschuwer
Organisator
Groepswerker
Brononderzoeker
Afmaker
Samenhang in een team





Trots
Solidariteit
Teamgeest
Samenwerken
Onderling
vertrouwen
Eigen bijdrage aan de
samenwerking




Deskundig en bekwaam zijn en
blijven
Advies kunnen geven en vragen
Afspraken maken en nakomen
Kunnen deelnemen aan
overlegmomenten
Advies geven





Onderscheid maken
tussen gevraagd en
ongevraagd advies
Analyseer de vraag
Stimuleer het
handelen
Realiseer je dat advies
doorgaans
persoonsgebonden is
Formulier je advies
niet dwingend
Dau-formule

Duidelijk

Acceptabel

Uitvoerbaar
Dau-formule
Sociale vaardigheden in een
team






Inlevingsvermogen
(empathie)
Echtheid
Assertiviteit
Feedback kunnen
ontvangen en
geven
Conflictbeheersing
Flexibiliteit
Feedback-regels





Gebruik de ikvorm
Wees correct
Doseer
feedback
Wees kort en
bondig
Vraag of het
klopt
Richtlijnen conflictbeheersing




Voorkom dat de ene
tegenstelling de andere oproept
Hou zakelijke en persoonlijke
aspecten uit elkaar
Hou onder alle omstandigheden
het contact in stand
Ga niet in de aanval als vorm
van verdediging
Eigen bijdrage bespreekbaar
maken



Beschrijf je
eigen bijdrage
Herken de
gevolgen van je
eigen bijdrage
Bespreek en
stel je eigen
bijdrage bij
Afstemmen werkzaamheden






Inventariseer werkzaamheden
Samenhang beoordelen
Overleggen met collega’s
Afspraken vastleggen
Planning bewaken en bijstellen
Initiatief nemen, flexibel zijn
Download