Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie

advertisement
memo
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
Aan
Van
Datum
Betreft
SBF-vergadering van 12 januari 2012
Directeurenoverleg
28 maart 2012
SBF en participatie in congressen
Ter inleiding
In de vorige SBF-vergadering werd stilgestaan bij de betrokkenheid van SBF bij de organisatie van
congressen. Aanleiding was een concreet voorstel voor een in overleg met de Postcodeloterij
ontwikkeld voorstel voor de organisatie van een ‘nationaal debat’.
De bespreking daarvan werd bepaald door een grondige gedachtewisseling over de op korte termijn
aan te houden prioriteiten voor SBF. In dat verband werd afgesproken dat SBF zich vooralsnog zou
moeten concentreren op de uit het convenant voortvloeiende activiteiten en dus geen
initiatiefnemer van een sectoraal evenement zal zijn.
Wel werd afgesproken dat het Directeurenoverleg zich zou buigen over de vraag op basis van welke
uitgangspunten, voorwaarden en met welke partners SBF (toch) betrokken zou kunnen zijn bij de
organisatie en/of inhoud van te organiseren congressen of evenementen.
Betrokkenheid SBF
Primair uitgangspunt zou kunnen zijn dat SBF op een of andere wijze zichtbaar betrokken probeert te
zijn bij initiatieven van derden die de brede sector betreffen of die qua inhoud of programma de SBFagenda raken. Randvoorwaarden zijn dat die betrokkenheid geen financiële of organisatorische
risico’s impliceert.
Inhoudelijk kan daarbij actieve deelname van de SBF-voorzitter aan de orde zijn en verwerking van
de SBF- of convenantagenda in het onderhavige programma.
De partners die in de gegeven omstandigheden en met de beschikbare informatie in beeld zijn voor
samenwerking zijn:
-
VU, in kader van Dag van de Filantropie, 26 april a.s.
Lenthe, met het oog het aangekondigde initiatief Filantropium
PWC, in kader van de Transparantprijs, oktober 2012
ECSP-Rotterdam
Download