Nieuwsbrief 14, december 2014 - Regionaal Centrum Prenatale

advertisement
Regionaal Centrum Prenatale Screening
Nieuwsbrief 14, november 2014
Vergoedingen prenatale screening in 2015
Per 1 januari 2015 verandert een aantal zaken ten aanzien van de vergoeding en toegang voor
downscreening. De situatie wordt dan als volgt:
Combinatietest:




Aanstaande ouders moeten de combinatietest zelf betalen.
Dit geldt ook voor zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder.
In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Raad de
zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel indien sprake is van een medische
indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.
Vervolgonderzoek: vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie



De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar
kunnen ten kosten gaan van het eigen risico.
Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij
de combinatietest of bij een medische indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie
contact op met het PND-centrum.
De directe toegang voor vrouwen van 36 jaar en ouder tot vervolgonderzoek vervalt. Neem
deze informatie mee in de gesprekken.
De informatie over vergoeding wijzigt regelmatig. Raad daarom stellen/vrouwen aan om te kijken
op www.rivm.nl/downscreening ( > Hoe verloopt de screening > Kosten) en contact op te nemen
met hun zorgverzekeraar.
Stand van zaken NIPT
Inmiddels hebben we in de Maastrichtse regio reeds 173 NIPT metingen gedaan. Van deze
bepalingen waren er 10 afwijkend (5.8%). Dit betekent een afname van vruchtwaterpunkties van
163 sinds de start van de TRIDENT, waardoor ook de zwangere en haar ongeboren kind geen
risico meer lopen op een miskraam. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van
VWS dat er geen reden is om op dit moment aan alle zwangere vrouwen NIPT aan te bieden in
plaats van de combinatietest. Hiermee volgt zij het advies van de Gezondheidsraad dat met NIPT
in de huidige toepassing (en ten opzichte van invasieve diagnostiek) de screening veiliger en
betrouwbaarder wordt. De voordelen wegen in deze opzet op tegen de nadelen. Nadeel van NIPT
voor alle zwangeren kan zijn dat er een onduidelijke uitslag wordt gevonden of dat men wordt
geconfronteerd met informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s waarvan men zich eerder niet
bewust was. Verkeerde of onvolledige informatie kan soms meer schade aanrichten dan dat er
sprake is van handelingsopties. Het kan tot onnodige angst leiden. Omdat de ontwikkelingen op
onderzoeksgebied snel gaan, wacht de minister de resultaten van implementatieonderzoek af
voordat een besluit wordt genomen over de plek die NIPT structureel in de prenatale screening
kan innemen. En omdat verwacht wordt dat het in de toekomst mogelijk wordt te screenen op een
steeds breder spectrum foetale afwijkingen, heeft de minister de Gezondheidsraad gevraagd een
advies uit te brengen over de hele prenatale screeningsketen. Dat advies wordt in 2015 verwacht.
Wijziging exclusiecriteria NIPT
Medio dit jaar heeft de minister van VWS ingestemd met de
volgende wijzigingen van de exclusiecriteria bij de NIPT :
1: Geen exclusie monochoriale tweelingen. Bichoriale
zwangerschappen blijven wel geëxcludeerd.
2: Geen exclusie vrouwen met eerdere maligniteiten. Een bestaande
maligniteit blijft wel een exclusiecriterium.
3: Geen exclusie van vrouwen die geen Nederlands spreken, maar
die via een tolk of in een andere taal (bv. Engels) naar het oordeel van de counselor goed
geïnformeerd kunnen worden.
IUVD bij SEO
Wanneer bij het SEO een IUVD wordt geconstateerd, wordt deze in het bronsysteem
geregistreerd als incompleet SEO en moet worden besproken als : advies doorverwijzing.
Geen GUO indicatie na extreem lage of hoge fβ-hCG MoM waarden
Bij het verrichten van de combinatietest worden soms extreem lage of hoge fβ-hCG MoM waarden
gevonden. Onderzoek wijst echter uit dat er geen aanvullend onderzoek via Geavanceerd
Ultrageluid Onderzoek (GUO) is geïndiceerd
Herziene versie folder “Informatie over de screening op
downsyndroom” (versie juli)
In juli dit jaar is de landelijke folder “ Informatie over de screening op downsyndroom”
gewijzigd. Zie de website van het RIVM : Informatie over de screening op
downsyndroom, folder juli 2014 Wij verzoeken u bij de counseling over prenatale
screening deze meest recente versie van de folder aan uw cliënten aan te bieden. De
folders zijn te bestellen bij het RIVM : folders bestellen
Kwaliteitsbeoordeling SEO
Het Centraal Orgaan heeft onlangs besloten om de placenta lokalisatie toe te voegen aan de SEO
beeldbeoordeling. Alle informatie met betrekking tot de SEO beeldbeoordeling treft u aan via deze
link : Richtlijn Kwaliteitsbeoordeling SEO
Kwaliteitseisen Opleidingen SEO en NT-echoscopisten
Op 2 oktober jl. heeft het Centraal Orgaan het document “ Kwaliteitseisen Opleidingen SEO en
NT-echoscopisten” vastgesteld. Dit document is gepubliceerd op de RIVM website :
Kwaliteitseisen SEO en NT opleidingen
Gegevensaanlevering vanaf 2015
Enkele maanden geleden werd u geïnformeerd over de
aanlevering van gegevens aan Peridos vanaf 2015.
Vanaf 2015 worden de gegevens die u dient te
registreren en ook moet versturen naar Peridos
uitgebreid. Het aanleveren van deze uitgebreidere
informatie kent twee peildata. Vanaf uiterlijk 1 juli 2015 dient u de complete dataset voor Peridos
te registreren en aan te leveren. Voor echocentra geldt dat over de SEO’s vanaf 1 januari 2015
tenminste de conclusie en het advies op de juiste wijze geregistreerd wordt en vanaf uiterlijk 1 juli
2015 ook de afzonderlijke bevindingen. Wij verzoeken u daarom maatregelen te treffen voor
correcte en complete registratie, zodat u per 1 juli 2015 de gevraagde gegevens kunt aanleveren.
Indien uw bronsysteem daarvoor nog niet geschikt is, wilt u dan contact opnemen met uw
bronleverancier om dit op tijd gereed te hebben. De complete dataset Peridos stuurden wij u al
per mail.
Registratie counseling & AGB
Regelmatig constateren wij dat waarnemers binnen verloskundigenpraktijken counselen maar
deze gesprekken niet registreren op de eigen persoonlijke AGB-code maar op de AGB-code van
de vaste verloskundigen binnen de praktijk. Dit is een onwenselijke situatie. Ook waarnemers
beschikken over een kwaliteitsovereenkomst counseling en zijn op basis hiervan verplicht jaarlijks
minimaal 50 counselinggesprekken te voeren. Het Regionaal Centrum beoordeelt op basis van de
registratie in Peridos of een counselor voldoet aan de aantallen-norm. Indien u als waarnemer nog
niet beschikt over een AGB-code dan kunt u deze aanvragen via de website : www.agbcode.
Verder is het belangrijk dat u als waarnemer telkens als u gaat werken bij een andere praktijk dit
doorgeeft aan het Regionaal Centrum.
Aanvraagformulieren combinatietest
Het screeningslaboratorium constateert dat 15% van de aanvraagformulieren 1e Trimester
Serumscreening onvolledig of onleesbaar is ingevuld. Een aantal detaillistische gegevens zijn
essentieel voor de risicoberekening en ook voor de kwaliteitscontrole achteraf. Zo is het belangrijk
op het formulier de achternaam en initialen van de echoscopist te vermelden. Bij kunstmatige
bevruchting zijn datum van de ovum pickup en terugplaatsing en indien van toepassing de leeftijd
van de eiceldonatrice onontbeerlijk voor de risicoberekening. Van sommige medicijnen is
beinvloeding van het risico beschreven; daarom is het uiterst belangrijk medicijngebruik (en naam
medicijn) duidelijk te vermelden.
IVF, ICSI, embryotransfer en risicoberekening.
De risicoberekening op het hebben van een zwangerschap met een foetus met T21, T18 of T13 is
gebaseerd op een leeftijdsrisico. Tabellen waarin je kunt opzoeken welk risico hoort bij welke
leeftijd zijn overal te vinden en gemakkelijk te interpreteren. Verfijning van het risico krijg je
vervolgens in de door het laboratorium uitgevoerde risicoberekening: er worden correcties
aangebracht voor de gevonden vrije b-hCG en PAPP-A concentraties via ingewikkelde MOMberekeningen; er wordt gecorrigeerd voor de NT (ook na de omzetting naar een MOM waarde),
maar ook voor roken, gewicht, diabetes, tweelingzwangerschap, zwangerschapsduur, enz, enz.
Toch blijft hierin het leeftijdsrisico de basis, waarop alle correcties worden toegepast. De leeftijd
van een zwangere is gemakkelijk af te leiden uit het verschil tussen haar geboortedatum en de
datum van de bloedafname. Maar soms is het niet zo gemakkelijk: denk bijvoorbeeld aan een IVF
behandeling, waarbij de nieuwe zwangerschap tot stand is gekomen nadat bij een IVF punctie
eicellen zijn verkregen, waarvan een gedeelte is ingevroren. Er kan dan heel snel een belangrijk
leeftijdsverschil ontstaan. Nog groter zijn de leeftijdsverschillen wanneer de zwangerschap is
ontstaan met behulp van eiceldonatie. Een verschil van 10 tot 15 jaar tussen zwangere en
donatrice is zeker geen uitzondering. In de risicoberekening moeten wij in zo’n geval uitgaan van
de leeftijd van de donatrice. Het uiteindelijke verschil in het risico kan dus aanzienlijk zijn. Op het
aanvraagformulier is er de mogelijkheid om deze gegevens nauwkeurig te vermelden; het liefst
met complete informatie zoals geboortedatum en extractiedatum van de donatrice (in het geval
van IVF of ICSI de zwangere zelf) en de datum van de terugplaatsing. Meestal is deze informatie
niet volledig en dan weten wij dus, dat het risico onbetrouwbaar is vanwege het ontbreken van
gegevens. Dat vinden wij niet leuk en we willen maximale kwaliteit leveren. In die gevallen gaan
we dan toch maar bellen voor de juiste informatie. Want er mag zeker niet van worden uitgegaan,
dat wij binnen het laboratorium deze informatie altijd gemakkelijk kunnen terugvinden. Laatst
hadden we een zwangere, waarbij uit drie IVF pogingen over 3.5 jaar embryo’s waren ingevroren.
In dit geval konden we dat nog terugvinden, maar wij weten dan niet of het embryo afkomstig is uit
een punctie van 3 maanden geleden, 13 maanden geleden of 40 maanden geleden. Een wereld
van verschil voor het risico! Overigens vindt de IVF punctie niet altijd in het MUMC plaats en in die
gevallen vinden wij al helemaal niets. En wat te denken van een donatrice uit Barcelona? Het is
dus zaak om de zwangere in deze goed uit te vragen omdat de kans op een abusievelijk
verhoogd risico toch al hoger is vanwege het feit dat het meestal ook om zwangeren in de wat
oudere leeftijdsgroep betreft. Graag Uw speciale aandacht voor dit aspect bij Uw volgende cliënte,
zwanger na een embryotransfer!
Mededeling screeningslaboratorium
In verband met de komende feestdagen willen we u op de hoogte brengen van onze aangepaste
werkwijze. Alle aanvragen die binnen zijn op 23 (of 30) december vóór 15.00 uur kunnen verwerkt
worden. De resultaten zullen dan 24 (of 31) december bekend zijn en op de gebruikelijke manier
verstuurd worden. Uiteraard zullen verhoogde risico’s meteen telefonisch worden medegedeeld.
Het MUMC is 2 januari gesloten, dus zullen er geen analyses gedaan worden. U kunt wel de
aanvragen insturen. LET WEL: Alle aanvragen die ná 15.00 uur op 30 december bij ons
binnenkomen, kunnen pas 5 januari 2015 verwerkt worden. Gelieve hier rekening mee te houden
wanneer u afspraken maakt voor nekplooimetingen.
Kwaliteitsverslag 2013
Jaarlijks stelt het regionaal centrum een kwaliteitsverslag op. In dit rapport wordt uitvoerig verslag
gedaan over de organisatie en uitvoering van de prenatale screening in de regio zuidoost
Nederland. Geïnteresseerden kunnen dit verslag lezen via de website : Kwaliteitsjaarverslag 2013
PND-centrum : nieuw telefoonnummer
Vanaf 1 november jl. heeft het PND-centrum in Maastricht een nieuw
telefoonnummer voor het maken van afspraken: 088-0049100.
Bureau Regionaal Centrum : wijziging
Dr. Audrey Coumans zal per 1 januari a.s. haar functie als hoofd Regionaal Centrum Prenatale
Screening Zuidoost Nederland neerleggen. Vanaf die datum zal drs. Mijntje Pieters deze functie
bekleden.
Prettige feestdagen !
Tot slot willen wij u alvast fijne kerstdagen
en een goede jaarwisseling toewensen. Wij
danken u voor de prettige samenwerking in
2014 !
U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de
Regionaal Centrum Prenatale Screening nieuwsbrief.
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
© Maastricht UMC+
Download