Het volgende werd overeengekomen tussen

advertisement
Overeenkomst financieel beheer
bewoner Tehuis Niet Werkenden
of Beschermd wonen of DIO
In te vullen
document
16/12/2015
Pagina 1
Overeenkomst financieel beheer in kader van verblijf in Tehuis Niet Werkenden / Beschermd
wonen/DIO (schrappen wat niet past)
Het volgende werd overeengekomen tussen :
Mevrouw/Mijnheer …………………………………………………………..…………………
Wonende te ……………………………………………………….…………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………..……………………………………
Hierna benoemd als ‘de bewoner’
Zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger:
Mevrouw/Mijnheer ………………………………………………………..……………………
Wonende te ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………..……………………………………
Hierna benoemd als ‘Wettelijke vertegenwoordiger’
En
Ondersteuningscentrum Wiric vzw, Diestersteenweg 59 te 3800
St-Truiden,
vertegenwoordigd door
Mevrouw/Mijnheer..………………………………………………………..…………………
Werkende te……………………………………………………………………….…………….
Telefoonnummer: ………………………………………..……………………………………
Bereikbaar op volgende momenten:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Hierna benoemd als ‘directie'
1.
Zakgeldrekening
Dit is een rekening van de bewoner die door de persoonlijke begeleider beheerd wordt als een
goede huisvader.
Het gaat om de rekening met nummer …………………………… waar de wettelijk
vertegenwoordiger maandelijks ………….. euro op stort en dit voor ………………………….
(Graag via domiciliering)
Dit zakgeld wordt beheerd door de persoonlijk begeleider, in overleg met de bewoner en kan
zonder voorafgaandelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger aangewend
worden voor (aanduiden met kruisje):
Erkend en gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Overeenkomst financieel beheer
bewoner Tehuis Niet Werkenden
of Beschermd wonen of DIO












In te vullen
document
16/12/2015
Pagina 2
Wekelijks zakgeld
Ontspanningsactiviteiten
Vervoersonkosten
Kapper, pedicure
Kleine herstellingen
Medische kosten ; geneesheer, apotheek
Kleding
Jaarlijkse vakantie
Inrichting kamer
Grote herstellingen
Andere, grotere medische kosten (tandprothese, bril, …)
Andere: .…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
Een overzicht van de besteedde bedragen wordt bezorgd aan de wettelijke vertegenwoordiger
en dit telkens na zes maanden. Indien gewenst en afgesproken kunnen de details van deze
uitgaven ook bezorgd worden.
2. Vaste kosten
Het volgende werd overeengekomen rond de vaste kosten:
Verantwoordelijke
Te betalen
Bedrag betaling
en
Opmerking
aan:
administratie
KOST
Mutualiteit
Hospitalisatieverzekering
Familiale verzekering
Overlijdensverzekering
Belastingen
3.
Andere kosten
Dit zijn kosten die gemaakt dienen te worden buiten de kosten beschreven onder de
zakgeldrekening en de vaste kosten, en waarvoor er voorafgaandelijk toestemming vereist is
Erkend en gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Overeenkomst financieel beheer
bewoner Tehuis Niet Werkenden
of Beschermd wonen of DIO
In te vullen
document
16/12/2015
Pagina 3
van de wettelijk vertegenwoordiger. Deze kosten kunnen na overleg tussen de persoonlijk
begeleider, de bewoner en de wettelijke vertegenwoordiger gemaakt worden en vervolgens:
- Wordt het bedrag rechtstreeks aan de wettelijk vertegenwoordiger gefactureerd, in
de mate dat het mogelijk is een factuur te bekomen.
- Wordt het bedrag door de wettelijk vertegenwoordiger op de zakgeldrekening
gestort. Dit gebeurt ten laatste veertien dagen na het melden van het exacte
bedrag. Van deze kosten wordt steeds een bewijs bezorgd aan de wettelijk
vertegenwoordiger.
4.
Opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.
Slotbepalingen
Dit document omhelst de afspraken rond het geldbeheer van de bewoner. De hierin
vernoemde afspraken vinden aanvang vanaf: …………. .
Datum:
Voor ontvangst en akkoord,
…………………………..
Bewoner
.……………………………
Wettelijk vertegenwoordiger
……………………………
Directie
Erkend en gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Download