Kom, JEZUS, kom!

advertisement
Kom,
JEZUS,
kom!
Adventsdagboekje 2015
2
Kom, JEZUS, kom!
Adventsdagboekje 2015
Dit is een uitgave van
Samuel Advies voor geloofsgroei
Oisterwijk
www.samueladvies.nl
2015
Tekst: Mevr. Drs. C. van Voorst tot Voorst
Tekeningen: Joke Broekman
3
Inleiding
De dagelijkse lezingen van de liturgie in de Advent zijn zo mooi en
bemoedigend. De woorden helpen ons op weg te gaan naar het
Kerstfeest. Om de kinderen ook mee op weg te nemen, vindt u in dit
boekje voor elke dag een vers uit één van de lezingen van de liturgie.
Daarna volgt een uitleg en een gebedje om samen te bidden. Ook staat
er een verwijzing naar het evangelie van de dag zodat u die tekst er
eventueel ook bij kunt voorlezen uit uw eigen Bijbel (zie ook
dagelijksevangelie.org). De evangelieteksten in de Advent zijn een
mooi getuigenis over Wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft.
Achterin staan nog aparte doe-opdrachtjes voor jongere kinderen.
Er zijn twee manieren om dit boekje te gebruiken: ofwel direct uit het
boekje voorlezen of de afzonderlijke dagen eruit halen en opgevouwen
in de 'zakjes' van de handgemaakte adventskalender stoppen. U kunt
er in sommige vakjes ook nog een kleine verrassing bij doen. (een
snoepje, kaarsje of een persoonlijk briefje aan een kind). Op de site
samueladvies.nl staat ook nog een kleurenversie van dit boekje wat u
zelf kunt uitprinten. Veel plezier en een mooie, gezegende
voorbereidingstijd op de geboorte van Jezus Christus!
Carolijn van Voorst - Samuel Advies voor geloofsgroei
De stoffen adventskalender is gemaakt door vrouwen uit dorpen in
India in de buurt van Ahmedabad. Deze vrouwen komen uit arme
families, leven meestal op de armoede grens en zijn bijna allemaal
zogenaamde Dalits (de kaste van onaanraakbaren). De zusters
Dominicanessen uit Ahmedabad hebben deze vrouwen in
verschillende dorpen geholpen om zelf- help groepen op te richten.
Deze groepen stellen de vrouwen in staat om te leren borduren,
zodat ze daar een klein beetje geld mee kunnen gaan verdienen (70
rupies per dag, is ongeveer 1 euro). Het geld dat ze verdienen is het
kleine beetje extra wat hen net boven de armoede grens uittilt. De
zusters zijn een intermediair tussen de vrouwen van de zelf- help
groepen en de kopers die veelal vanuit het buitenland bestellen.
Bidt u in deze tijd ook voor een goede en gezegende toekomst voor
deze vrouwen en hun gezinnen?
4
1e Zondag van de Advent
(29 november 2015)
"Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt..."
(Lucas 21, 36)
Vandaag begint een bijzondere tijd in de kerk: de Advent. De eerste
kaars op de Adventkrans is aan. Het paarse lint van de krans en het
paarse kazuifel van de priester willen ons iets vertellen. Paars is de
kleur van bezinning en bekering. Weet je wat die woorden
betekenen? We willen nadenken over ons leven en ons leven meer
op God richten. We gaan ons voorbereiden op een groot feest. Welk
feest eigenlijk? Het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. In de
Advent zien we uit naar Jezus, de Komende. We denken dan niet
alleen aan zijn komst met Kerstmis maar ook aan zijn wederkomst
op het einde der tijden. Ooit, niemand weet wanneer, zal Jezus als
Koning terugkomen en allen die Hem liefhebben meenemen naar de
hemel. In het evangelie dat vandaag in de kerk wordt voorgelezen,
hoor je dat Jezus ons oproept om waakzaam te zijn. We weten niet
wanneer Hij komt en daarom proberen we steeds voorbereid te zijn
op zijn komst. Ben jij er klaar voor om Jezus te ontvangen? Hoe kun
je dat de komende week beleven? Kun je misschien iedere dag 1
minuutje stil worden om naar God te luisteren?
(Evangelie: zie Lucas 21, 25-28.34-36 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: Eerst maken we een kruisteken: In de Naam
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Lieve Vader in de hemel, vandaag begint de Advent. Wij gaan ons
voorbereiden op de komst van uw Zoon Jezus. Help ons om in ons
leven plaats voor Hem te maken om Hem met open hart te kunnen
ontvangen. Amen.
5
6
Maandag in de eerste week van de Advent
(30 november)
"Kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer"
(Jesaja 2, 5)
Heb jij wel eens in het donker gewandeld? Hoe vond je dat? Dan zie
je niet zo goed waar je heen moet en kun je ook best wel eens over
iets struikelen. Het is fijner om in het licht te wandelen zodat je alles
goed kunt zien.
In de Advent lezen we heel vaak uit de profeet Jesaja. Hij heeft ruim
700 jaar vóór Christus heel veel voorspeld over de komst van Jezus.
Hij roept de mensen op om zich klaar te maken. Zijn woorden lezen
we over de hele wereld. In de komende tijd nemen we iedere dag een
stukje uit een van de lezingen die in alle katholieke kerken over de
hele wereld dagelijks gelezen worden. Dus tot de kinderen in China,
Afrika, IJsland Canada, Polen etc. wordt vandaag ook gezegd: "Kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer". Wat zou daar toch
precies mee bedoeld worden? Jezus zelf is het Licht van de wereld,
Hij wil ons iedere dag bij alles helpen door zijn Licht te geven. Als je
met Hem praat en Hem hulp vraagt, helpt Hij je in het licht te
wandelen. Hij zal je gedachten met zijn wijsheid verlichten. Als je
liegt, wandel je dan in het licht van God? En als je een ander
uitscheldt of uitlacht? Hoe kun jij in het licht van de Heer wandelen?
(Evangelie: zie Matteüs 8, 5-11/dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: Eerst maken we een kruisteken: In de Naam
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Heer, help ons in uw Licht te wandelen. Geef ons het licht van uw
wijsheid. Help ons zo te leven dat wij uw Licht doorgeven aan andere
mensen om ons heen. Dan wordt de wereld verlicht door uw helder
Licht. Amen.
7
8
Dinsdag in de eerste week van de Advent
(1 december)
"Dan huist de wolf bij het lam,
vlijt de panter zich neer naast het geitje,
grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong,
een kleuter kan ze weiden!"
(Jesaja 11, 6)
Kun jij je dat voorstellen, een lam en een wolf naast elkaar? Een
wilde panter bij een klein geitje? Een kalf en een leeuwenjong samen
gras etend? Nu kunnen deze dieren niet rustig bij elkaar zijn, de
roofdieren zouden de anderen opeten!
Jesaja vertelt vandaag over een visioen van vrede in de toekomst.
Zoals de zeebodem bedolven is onder het water zo zal later de hele
aarde vervuld zijn met Liefde van en voor God. Dan doet niemand
meer kwaad en is er alleen maar vrede en geluk omdat iedereen van
God houdt. Hoe bijzonder zal dat zijn! Denk hier maar aan als je het
wel eens moeilijk hebt. Wat God belooft, gebeurt echt!
(Evangelie: zie Lucas 10, 21-24 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Vader in de hemel, ooit zal er op de hele wereld vrede zijn. Dank U
wel voor deze prachtige belofte! Help ons er nu alvast aan te werken
in ons eigen dagelijkse leven om de vrede te bewaren. Dat wij uw
vrede in ons hart ontvangen en aan anderen doorgeven. Wij bidden
U dat steeds meer mensen in U gaan geloven. Amen.
9
10
Woensdag in de eerste week van de Advent
(2 december)
"De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort"
(Psalm 23, 1)
De zin van vandaag komt uit een van de mooiste psalmen, Psalm 23.
Weet jij wie de psalmen geschreven heeft?
David was een herder en later werd hij een hele belangrijke koning
in Israel. David heeft heel veel psalmen geschreven; als hij blij was of
verdrietig of bang of teleurgesteld .... In deze psalm spreekt hij echt
zijn vertrouwen op God uit. Hij weet dat hij eigenlijk niets tekort
komt want de Heer is zijn herder. Hoe zit dat bij jou? Kom jij iets
tekort? Je hoopt vast op een of ander leuk cadeautje met Sinterklaas
maar als je het niet zou krijgen, kom je dan echt iets tekort? Denk
maar eens aan al die kinderen die op de vlucht zijn en geen thuis
meer hebben....
We mogen vertrouwen op God, dat Hij ons helpt en naar ons gebed
luistert.
(Evangelie: Matteüs 15, 29-37 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen een stukje van Psalm 23 bidden:
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herderstaf
geven mij moed en vertrouwen.
11
12
Donderdag in de eerste week van de Advent
(3 december)
"Vertrouw op de Heer voor immer en altijd,
want de Heer is een rots die de eeuwen trotseert."
(Jesaja 26,4)
Vandaag zullen jullie gedachten wel dikwijls naar het Sinterklaas
feest gaan. Misschien heb je het feest op school of bij opa en oma al
gevierd? Spannend! Je vertrouwt er vast op dat de Sint jou niet zal
overslaan met pakjes avond. Maar hoe weet je dat eigenlijk zo zeker?
Waarschijnlijk omdat je ouders je dat vertellen en je vertrouwt hen.
Zo vertelt ook de Bijbel, Gods Woord, aan ons dat wij altijd op God
kunnen vertrouwen. Rotsvast! Als Hij belooft ons te helpen en ons
een gelukkig leven te geven met Hem, dan doet Hij dat! Wat er ook in
jouw leven en in de wereld om je heen gebeurt, God is er altijd.
Je kunt het huis van je leven veilig op God, de rost bouwen. Wanneer
er dan stormen komen, zal je huis blijven staan!
(Evangelie: zie Matteüs 7, 21.24-27 / dagelijksevangelie.org)
Bid of zing samen:
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hij heeft mij lief, zijn vrede woont in mij,
'k zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.
13
14
Vrijdag in de eerste week van de Advent
(4 december)
"De Heer is mijn licht en mijn leidsman"
(Psalm 27)
Zie je ook uit naar Jezus' komst met Kerstmis? Hij is het grootste
cadeau dat God de Vader ons heeft geschonken.
Lego, Duplo, computerspelletjes, barbiepoppen, playmobil .... het is
allemaal erg leuk en steeds zou je wel meer willen! Maar alleen Jezus
kan ervoor zorgen dat je diep vanbinnen echt blij en gelukkig bent.
Hij is het ware Licht en de ware Leidsman. In het evangelie van
vandaag geeft Hij twee blinden letterlijk weer het licht in hun ogen.
Jezus raakt hun ogen aan en dan kunnen zij Hem en de wereld om
hen heen weer zien.
Soms lijken wij ook wel blind voor de kleine en grote wonderen van
iedere dag. Bedank je God wel eens voor je ouders, het huis waar je
in woont, de natuur etc.
(Evangelie: zie Matteüs 9, 27-31/ dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Dank U God voor al het goede dat U ons geeft: voor onze familie, voor
ons huis, ons speelgoed, ons eten en drinken. Dank U voor ..... (laat
ieder zelf hier iets zeggen om voor te bedanken)
Help kinderen die nu honger lijden en op de vlucht zijn, dat ze op tijd
voedsel en onderdak vinden. Wij bidden ook voor alle mensen die
blind zijn en voor mensen die het leven niet meer zien zitten. Heer,
ontferm U over hen. Amen.
P.S. Veel plezier met pakjes avond een van deze dagen!
15
16
Zaterdag in de eerste week van de Advent
(5 december)
“Gelukkig allen die de Heer verwachten”
(Psalm 147, 1)
Voel jij je vandaag gelukkig? Misschien heb je vandaag wel gesport of
bij iemand gespeeld? Wat maakt jou gelukkig? Je kunt je heel
gelukkig voelen als je fijn aan het spelen bent met een vriendje en er
is geen ruzie. Je kunt je ook heel gelukkig voelen wanneer je iets
nieuws hebt gekregen. Maar weet je dat je je ook gelukkig kunt
voelen als je helemaal niets hebt? Heb je wel eens van Franciscus
gehoord? Hij bezat helemaal niets, geen geld of andere spullen. Alles
had hij weggegeven aan de arme mensen. Voor zijn eigen eten ging
hij zelfs uit bedelen en tóch was hij gelukkig! Weet je hoe dat kwam?
Hij liet Jezus de belangrijkste plaats in zijn leven innemen. Jezus
maakte hem gelukkig. Franciscus was ook heel dankbaar voor Gods
schepping, de dieren en de bloemen. Vaak trok hij erop uit en er
wordt zelfs verteld dat hij ook tot de vogels preekte! Hij heeft ook
een mooi lied geschreven waarin hij God looft en dankt.
We bidden samen een stukje uit het Zonnelied van Franciscus:
Wees geprezen goede Heer,
met al wat geschapen is
en wel heel bijzonder onze broeder Zon.
Hij verlicht ons als de dag
en verwijst met al zijn kracht
naar U die de bron van alle leven is.
Wees geprezen goede Heer
met de glans van ’t firmament:
zuster Maan en sterren, fonkelend en kostbaar.
Wees geloofd met broeder Wind,
lucht en wolken, ieder weer
hij steunt heel uw schepping met uw levensadem.
17
Wees geprezen goede Heer
met het water, fris en klaar
onze zuster die zo helder is en nuttig.
Wees geprezen met het vuur
onze broeder, mooi en puur
die zo vrolijk is en oplicht in het duister.
18
6 december is het in de kerk de echte feestdag van de heilige
Nicolaas. Nicolaas was een bijzondere man die veel van God hield.
Hij vond het fijn om mensen te verrassen.
De volgende twee verhalen worden over zijn vrijgevigheid verteld.
Eens kwam Nicolaas erachter dat een vader van drie dochters geen
geld meer had en eigenlijk van plan was te gaan stelen. Weet je wat
Nicolaas toen gedaan heeft? Hij heeft drie avonden achter elkaar een
zak geld door het raam naar binnen gegooid. Zo voorkwam hij dat de
vader zou gaan stelen. Een andere keer heeft hij gezorgd dat de
mensen die honger leden, koren van een schip kregen dat eigenlijk
voor de keizer bestemd was. Maar je begrijpt, hij deed dit alles niet
uit zichzelf. Hij hield heel veel van Jezus en sprak met Hem. Ook
bezocht hij Jezus regelmatig in de kerk, bij het tabernakel. Hij
luisterde naar de stem van God in zijn hart en zo kon hij zijn weg
volgen.
19
20
2e Zondag van de Advent
(6 december)
"Bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht."
(Lucas 3, 4)
Vandaag ontmoeten we in het evangelie de profeet Johannes de
Doper. Hij is de wegbereider voor Christus. Hij bereidt de mensen
voor op de komst van Jezus door hen op te roepen tot bekering.
Ben je wel eens door een straat gefietst waar de weg was
opgebroken? Dan kun je er niet gemakkelijk langs, je moet vaak door
het zand lopen en zigzaggen tussen puin en stenen. Zo kan het ook in
ons leven zijn. We willen graag de weg van Jezus gaan maar er is van
alles wat ons tegenhoudt. Soms hebben we geen tijd om te bidden.
Soms geen zin om naar de kerk te gaan. Soms geen puf om uit de
Bijbel te lezen. En soms vergeten we gewoon om naar Jezus te
luisteren. Vandaag worden we uitgenodigd de weg van de Heer
gereed te maken om Hem te ontvangen. Hoe kun jij dat in jouw leven
doen? En hoe kun jij voor andere mensen de weg van de Heer
bereiden? Kun jij proberen iedere dag een klein stukje uit de Bijbel
te lezen?
(Evangelie: Lucas 3, 1-6 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Heer, U roept ons vandaag op de weg voor Jezus Christus voor te
bereiden. Hij komt om ons te bevrijden en vrede te geven. Wij willen
ons hart voor Hem openen en Hem in ons leven verwelkomen.
Samen bidden we nu tot U: Onze Vader...
PS Wie weet waar het lam aan de voeten van Johannes naar
verwijst? Dat verwijst naar Jezus van wie Johannes zegt: Zie, het Lam
Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.
21
22
Maandag in de tweede week van de Advent
(7 december)
“Er kwamen enige mannen aan
die op een bed een verlamde met zich meedroegen.
Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen.”
(zie Lucas 5, 17-26)
Wie weet wat er gebeurde met de lamme man die door zijn vrienden
bij Jezus werd gebracht? Ze konden door de grote hoeveelheid
mensen niet door de deur naar binnen. Ze klommen daarom het dak
op en maakten daar in het dak een gat om hun lamme vriend door
naar beneden te laten zakken. Dit zijn pas echte vrienden! Zij hebben
alles over voor het welzijn van hun vriend. Hun inzet wordt beloond
want wat gebeurt er? De lamme man gaat gewoon lopend en
misschien ook wel dansend en springend, door de deur weer naar
buiten. Het bijzondere van dit verhaal is dat de vrienden de man bij
Jezus brachten. Als zij dat niet hadden gedaan, was hij misschien
nooit genezen. Dit is ook een uitnodiging voor ons om onze vrienden
bij Jezus te brengen; hoe kun jij dat doen?
Praat daar samen maar eens over.
(Evangelie: Lucas 5, 17-26 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Jezus, soms is het moeilijk om aan mijn vrienden te laten merken dat
ik bij U hoor. Help mij moedig te zijn en laat mij zien hoe ik hen bij U
kan brengen. Want U bent immers de Weg, de Waarheid en het
Leven en U maakt ons gelukkig. Amen.
23
24
Dinsdag in de tweede week van de Advent
(8 december, Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van Maria)
De engel trad bij haar binnen en sprak:
"Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen."
(Lucas 1, 28)
We vieren het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Een
moeilijke naam hè? Zo noemde Maria zichzelf bij een van de
verschijningen aan Bernadette in Lourdes. Weet je wat het betekent?
Bernadette wist dat toen ook niet maar ik zal het proberen uit te
leggen. Het is best moeilijk te begrijpen. Je hebt vast weleens een
brandende kaars in een glazen stolp gezien. Als het glas vies en
bevlekt is, zie je het licht van de kaars niet zo goed. Maar als het glas
mooi schoon is, kun je het licht van de brandende kaars goed zien
stralen. Adam en Eva hadden in het paradijs een ziel die zó straalde
van Gods licht. Ze hielden heel veel van God en woonden dicht bij
Hem. Totdat er iets heel verdrietigs gebeurde. Weet jij wat? Adam en
Eva dachten dat ze het zelf beter wisten en werden ongehoorzaam
aan God. Ze deden iets dat Hij uit liefde had verboden. Weet je wat ze
deden? Ze plukten een vrucht van de boom waar ze niet aan
mochten komen. En toen werd alles donker en verdrietig. Er kwam
als het ware een 'vlek' op hun ziel. Het licht van Gods liefde was
daardoor niet meer goed zichtbaar bij hen. Alle mensen daarna
hebben die 'vlek' ook, behalve Maria. Zij is 'on-bevlekt' ontvangen.
Haar ziel is stralend van Gods Liefde en dat is ook goed zichtbaar. Zo
is zij door God begenadigd en dat vieren wij vandaag.
Toen de engel haar kwam vertellen dat zij -als jong meisje
(waarschijnlijk tussen 16 en 18!)- de moeder van de Zoon van God
mocht worden, was ze natuurlijk wel heel verbaasd! Ze was nog niet
eens getrouwd en zou een kindje krijgen! Maar ze twijfelde er niet
aan dat voor God alles mogelijk is. Ook al begrijpt zij Gods plan niet
helemaal, toch geeft ze zich helemaal aan Hem over wanneer ze zegt:
Zie, hier ben ik, doet U maar met mij wat U wilt.
25
(Evangelie: zie Lucas 1, 26-38)
Laten we onze Moeder Maria vragen dat zij ons helpt om ook iedere
dag 'JA' tegen God te zeggen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Probeer deze week eens tussendoor zachtjes te bidden:
'Kom, Heer Jezus, kom'.
26
Woensdag in de tweede week van de Advent
(9 december)
"Richt je ogen naar boven en kijk eens goed;
wie heeft dit alles geschapen?"
(Jesaja 40, 26)
De meeste bomen zijn nu kaal en buiten groeien vrijwel geen
bloemen meer. Maar straks in het voorjaar komen er allemaal weer
nieuwe knopjes en blaadjes. Is dat niet wonderlijk? Nu lijkt alles
dood maar straks is er weer volop leven. Wie heeft dit zo geschapen?
Er zijn ook bomen die het hele jaar groen blijven, weet je welke
bomen dat zijn? Als je bedenkt hoe het heelal met de zon, de maan,
de aarde, de planeten en de sterren in elkaar zit, wie zou dan het
begin van dit alles zijn?
God is de eeuwige God. Hij is er altijd geweest, is er nu altijd en zal er
altijd zijn. Hij is de Schepper van alles en allen. Voordat er iets of
iemand bestond was God er. Bij Hem begint het leven.
Bespreek maar eens samen wat je allemaal mooi vindt in Gods
schepping. Wat is je lievelingsdier, je lievelingsbloem...
(Evangelie: zie Matteüs 11, 28-30 /dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Goede God, U bent onze Schepper en Vader. Dank U voor al het
moois dat U voor ons heeft geschapen. Dank U speciaal voor .....(laat
ieder hier iets hardop bidden). Amen.
Probeer ook eens overdag God te bedanken voor iets moois dat je
tegenkomt.
27
28
Donderdag in de tweede week van de Advent
(10 december)
"Zo spreekt de Heer:
Ik ben de Heer, je God,
die je bij je rechterhand heeft genomen
en die tot je zegt:
Wees maar niet bang;
Ik help je."
(Jesaja 41,13)
Iedereen is wel eens ergens bang voor. Waar ben jij wel eens bang
voor? Voor een spook of voor het donker of voor bliksem? God weet
dat jij ook wel eens bang bent. Daarom zegt Hij vandaag door Jesaja
dit mooie woord dat Hij je bij de hand neemt en je zal helpen. Weet
je dat God deze woorden tot ieder persoonlijk spreekt? Hij wil jou
zeggen dat Hij jouw God en Heer is en dat je echt niet bang hoeft te
zijn. Denk hier maar aan op de momenten dat je bang bent. Zeg dan
maar zachtjes in jezelf: God, U bent toch bij me, help mij!
Praat er samen eens over waar je als ouders en kinderen wel eens
bang voor bent. Hoe ga je daar dan mee om? Heb je God wel eens om
hulp gevraagd? Wat gebeurde er toen?
(Evangelie: zie Matteüs 11, 11-15 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Lieve God, wij zijn allemaal wel eens ergens bang voor. Help ons dan
aan U te denken en uw hulp in te roepen. Want U belooft dat U ons
altijd zal helpen. Amen.
29
30
Vrijdag in de tweede week van de Advent
(11 december)
"Zo spreekt de Heer, jouw verlosser, Israëls Heilige:
Ik ben de Heer, jouw God, die jou voor uw bestwil wil leren
en jou voeren over de weg die je moet gaan."
(Jesaja 48, 17)
Op school leer je een heleboel van je leraren. God wil ons ook een
heleboel leren. In de Bijbel spreekt Hij tot ons en leert Hij ons hoe
wij gelukkig kunnen leven. De Tien Geboden bijvoorbeeld, zijn een
hulpmiddel om de juiste keuzes in je leven te maken. Die leefregels
heeft God om onze bestwil gegeven. Kun je een van de Tien Geboden
opnoemen? God liefhebben, je ouders eren, niet stelen...
Jezus heeft gezegd dat het allerbelangrijkste gebod is om God en je
naaste lief te hebben. Daar gaat het om in het leven!
God wil ons helpen de juiste weg in ons dagelijks leven te volgen.
Hoe kunnen wij luisteren naar God? Door te bidden, in de Bijbel te
lezen en naar de kerk te gaan. En natuurlijk ook door zijn liefde in
onze daden te laten zien. God gebruikt soms mensen uit onze
omgeving om ons iets van Hem te leren. Probeer maar goed te
luisteren naar Hem.
(Evangelie: zie Matteüs 11, 16-19 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Goede God, U wilt ons leiden op de juiste weg. Vergeef ons dat we
vaak onze eigen gang gaan en niet naar U luisteren. Help ons uw weg
te volgen. Amen.
Probeer bij je avondgebed vanavond eerst even stil te zijn om juist in
die stilte naar Jezus te kunnen luisteren.
31
De Tien leefregels voor een gelukkig leven
Ik ben de Heer uw God.
Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles
beminnen.
Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
Eert uw vader en uw moeder.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen onkuisheid doen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
Gij zult geen onkuisheid begeren.
Gij zult niet onrechtvaardig begeren,
wat uw naaste toebehoort.’
(zie Exodus 20, 2-17 en Deuteronomium 5, 6-21
Praat er maar eens samen over wat dit betekent.
32
Zaterdag in de tweede week van de Advent
(12 december)
"De dag van de Heer is nabij;
zie,
Hij komt ons bevrijden."
Jullie zijn vast al druk bezig met allerlei voorbereidingen voor het
Kerstfeest. Staat bij jullie de kerstboom al? Hoe lang duurt het nog
voordat we Kerstmis vieren? In de tekst van deze dag horen we dat
de dag van de Heer nabij is. Wat is de dag van de Heer? Dat is de dag
van zijn geboorte maar ook de dag van zijn wederkomst op het einde
der tijden. Want in de Advent denken we niet alleen aan het
komende Kerstfeest maar ook dat Jezus ooit zal terugkomen. Dan zal
er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Denk je dat er dan
nog ruzie, boosheid, oorlog, pijn, honger en verdriet zal zijn? Nee, als
Jezus terugkomt, zal Hij alles nieuw maken en zal God alles in allen
zijn. Dan is de hele aarde vervuld van zijn Liefde, Vrede en Vreugde.
Is dat geen bijzonder vooruitzicht? Daar mogen we echt vol
verwachting naar uitzien.
(Evangelie: zie Matteüs 17, 10-13 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Heer God, dank U dat Jezus ooit zal terugkomen en dat er dan een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder pijn en verdriet zal zijn.
Ik bid dat er veel kinderen en grote mensen in U gaan geloven en
door deze belofte getroost worden. Amen.
33
34
3e Zondag van de Advent
(13 december)
"Verheug je in de Heer te allen tijde.
Nog eens: verheug je!"
(Filippenzen 4, 4)
Vandaag is het de derde zondag van de Advent. Er branden nu drie
kaarsen op de Adventskrans. Het Licht komt echt dichterbij. Deze
zondag heeft een speciale naam, weet je welke? Het is vandaag
Zondag 'Gaudete'. Dat is een Latijns woord en dat betekent 'Verheug
je'. Wij worden vandaag uitgenodigd blij te zijn omdat de dag van
Jezus' komst op aarde nu echt dichtbij is. De kleur paars van de
linten roept op tot bezinning en inkeer. Het kazuifel van de priester
is vandaag roze; paars met al wat wit er doorheen van het Kerstlicht.
Paulus roept ons met deze tekst op om blij te zijn. In het evangelie
vragen de mensen aan Johannes de Doper wat ze moeten doen. Hij
zegt hen goed te zijn voor elkaar. Hij getuigt dat Jezus zal komen en
dat Johannes zelf niet waardig is de riem van Jezus' sandalen los te
maken.
Wil jij ook aan anderen vertellen en door je vreugde en goedheid
laten zien dat Jezus nabij is?
(Evangelie: zie Lucas 3, 10-18 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Jezus, uw komst is nu echt nabij. Wij zijn nog zo druk met onze eigen
zaken. Help ons dagelijks tot U te bidden en U te danken. Help ons
met anderen te delen wat U ons geeft en anderen over U te vertellen.
Amen.
Maak van de tekening een mooie kaart door alles in te kleuren en te
versieren, om iemand blij te maken die eenzaam of verdrietig is.
35
Wees blij, Jezus is nabij!
36
Maandag in de derde week van de Advent
(14 december)
"Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen."
(Psalm 25)
Wie van jullie is wel eens de weg kwijt geraakt? Hoe ben je toen
weer op de goede weg gekomen? Heeft iemand het jou verteld of heb
je het zelf uitgevonden? David bidt in deze psalm om Gods hulp, dat
God hem de weg zal wijzen. Welke weg is de weg van het leven? Wie
heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven? Jezus is voor
ons de weg. Hij is de weg naar de Vader en zoals Hij zelf zegt, kunnen
we door Hem tot God de Vader komen. Zonder Jezus kunnen we niet
dicht bij Onze Vader komen. Onze kwade dingen (zonden) zijn als
het ware een 'kloof' tussen God en ons. Maar Jezus heeft ons door
zijn dood en verrijzenis verlost. Zo heeft Hij de weg voor ons
vrijgemaakt naar de Vader. Jezus is de Weg die je leven gelukkig
maakt. Volg die Weg maar!
(Evangelie: Matteüs 21, 23-27 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Dank U Vader, dat Jezus ons dicht bij U brengt. Wij bidden U voor
kinderen uit onze buurt die U nog niet kennen. Dat zij Jezus mogen
ontmoeten. Help ons om uw paden steeds beter te leren kennen en
uw weg te gaan. Amen.
Ken je het liedje van Elly & Rikkert 'Ik ben de weg' ? Zing dat maar
samen:
Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven,
kom tot de Vader, kom door Mij...
37
38
Dinsdag in de derde week van de Advent
(15 december)
"Verlaat je op de Heer, dan wordt je gelukkig,
want Hij stelt je niet teleur."
(Psalm 34)
Veel reclames doen ons geloven dat we gelukkig worden met een
nieuwe auto, een supersnelle computer, de nieuwste i-phone, het
mooiste speelgoed etc. Natuurlijk is het best (even) leuk om zoiets te
bezitten. Maar wordt je er echt gelukkig van diep in je hart? Hoe
vaak maken mensen juist ruzie om dit soort dingen of willen ze
steeds maar meer en meer.
In de psalm van deze dag horen we dat we echt gelukkig kunnen
worden als we op God vertrouwen want Hij stelt ons niet teleur.
In het evangelie legt Jezus uit dat wanneer we zeggen dat we Hem
willen volgen, dat we dat dan ook echt in ons leven en werken
moeten laten zien. Hoe kun jij vandaag laten zien dat jij Jezus wil
volgen?
(Evangelie: zie Matteüs 21, 28-32 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Heer, vaak zeggen wij ja tegen U maar gaan vervolgens onze eigen
gang. Help ons om ja te zeggen én ja te doen. Maak ons klaar om U
met Kerstmis te ontmoeten. Amen.
39
40
Woensdag in de derde week van de Advent
(16 december)
"Zo spreekt de Heer:
Ik ben de Heer,
en niemand anders."
(Jesaja 45, 6b-8. 18. 21b-25)
Heb je wel eens de uitspraak gehoord Tijd is prioriteit? Als je nadenkt
waaraan je gedurende een dag je tijd aan besteedt, dan blijkt daaruit
wat of wie voor jou prioriteit heeft. Waar besteed jij de meeste tijd
aan?
Vandaag horen we dat God ons eraan herinnert dat Hij de Heer is en
niemand anders. Hoe is dat in jouw leven? Is er tijd en ruimte voor
God?
In het evangelie komen we nog eens Johannes de Doper tegen. Hij
laat aan Jezus vragen of Hij inderdaad de Komende is waar zoveel
mensen naar uitzien. En ja, Jezus bevestigt dat de Blijde Boodschap
in woord en daad verkondigd wordt. "Gelukkig hij die aan Mij geen
aanstoot neemt."
(Evangelie: Lucas 7, 18b-23 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Heer God, U bent de enige Heer. Dat willen wij met ons hele hart
belijden. Help ons dat ook in ons dagelijks leven te beleven en ons
niet steeds te laten afleiden. Help ons om U steeds meer op de eerste
plaats te zetten. Wij vertrouwen op U en zien uit naar de komst van
Jezus met Kerstmis. Amen.
41
42
Donderdag 17 december, begin Kerstnoveen
"Jezus Christus,
Zoon van David, Zoon van Abraham ..."
(Matteüs 1,1)
Vanaf vandaag tot kerstavond lezen we in de kerk wat er gebeurde
vlak voordat Jezus geboren werd. Eerst lezen we de verhalen uit het
evangelie van Matteüs en dan uit het evangelie van Lucas.
Matteüs begint zijn evangelie met een uitgebreide stamboom van
Jezus. Hij laat zien dat Abraham, Isaac, Jacob en David verre
voorvaders zijn van Jezus. Jezus is waarlijk Gods Zoon, die mens is
geworden. Het volk van Israël wacht al zoveel jaren op de beloofde
verlosser. We hebben gehoord hoe de profeet Jesaja al 700 jaar voor
Jezus' geboorte zijn komst voorspeld heeft. Sommige mensen bleven
op Gods belofte vertrouwen, anderen vonden het te lang duren. Jozef
en Maria kende ook de teksten uit het Oude Testament waar de
komst van een Redder beloofd wordt. Wat zullen ze blij zijn geweest
toen zij wisten dat Jezus nu echt zou komen!
Misschien bid jij ook al lang voor een bepaalde intentie en denk je
dat God niet antwoordt. Blijf vertrouwen en volharden in je gebed.
God luistert én antwoordt op zijn tijd!
(Evangelie: zie Matteüs 1, 1-17 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Almachtige God, U laat ons soms lang wachten maar U weet ook wat
het beste voor ons is. Help mensen die het bidden hebben
opgegeven, dat zij toch op U blijven vertrouwen. Amen.
Vanaf vandaag gaan we de stal langzamerhand opbouwen. Zet de
lege stal klaar en een herder met wat schaapjes op een afstandje.
43
44
Vrijdag 18 december
"Zij zal een zoon ter wereld brengen
die u Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden."
(Matteüs 1, 21)
Jozef en Maria houden heel veel van elkaar. Ze zijn verloofd, dit
betekent dat ze willen gaan trouwen. Maar voordat het zover is,
merkt Jozef dat Maria al een kindje verwacht. Jozef weet dat dit kind
niet van hem is. Maar omdat hij heel veel van Maria houdt, zegt hij
hier niets over, maar denkt eraan in stilte weg te gaan. (In die tijd
was het heel erg als je al een kindje verwachtte voordat je getrouwd
was. Je kon hier zelfs voor gestenigd worden).
Wanneer Jozef hier een nachtje over wil slapen, verschijnt hem in
een droom een engel die zegt: "Jozef je hoeft niet bang te zijn om met
Maria te trouwen, want het kind in haar schoot is van de Heilige
Geest. Zij zal een zoon krijgen, die je Jezus moet noemen, want Hij zal
zijn volk redden uit hun zonden." De engel vertelt Jozef dat de
profeet Jesaja dit al voorspeld heeft.
Als Jozef wakker wordt, doet hij wat de engel tegen hem heeft
gezegd. Hij trouwt met Maria en samen gaan ze in Nazareth wonen.
(Evangelie: zie Matteüs 1, 18-24 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
God de Vader, dank U wel voor Jozef. Dank U wel voor zijn grote
geloof en ook voor zijn tedere zorg voor Maria. Dank U wel dat hij de
vader van Jezus mocht worden hier op aarde. Dank U wel dat U
iedere dag voor ons zorgt. Amen.
Zet vandaag Jozef maar op een afstandje van de stal klaar.
De drie koningen kun je heel ver van de stal alvast klaarzetten.
45
46
Zaterdag 19 december
"Uw vrouw Elisabet zal u een zoon schenken,
die u Johannes moet noemen."
(Lucas 1, 13)
Maria heeft een oudere nicht, Elisabeth. Zij is getrouwd met
Zacharias, een priester in de tempel. Ze houden beiden heel veel van
God. Ze hebben heel hun leven tot God om kinderen gebeden maar
helaas nooit kinderen kunnen krijgen. Nu zijn ze al te oud hiervoor.
Op een dag heeft Zacharias de beurt om als priester in de tempel te
dienen en hij mag het wierookoffer opdragen. Heel veel mensen
staan buiten te bidden. Opeens verschijnt hem een Engel van God. Je
begrijpt dat Zacharias zich een hoedje schrikt! De Engel zegt: "Wees
maar niet bang Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw,
Elisabeth zal u een zoon geven die u Johannes moet noemen. U zult
heel blij zijn over deze geboorte en vele andere mensen ook. Door
hem zullen vele mensen tot God terugkeren. Hij zal vóór de Heer
uitgaan en zijn weg bereiden." Zacharias zegt tegen de Engel: "Hoe
zal ik weten of dit waar is? Ik ben oud en ook mijn vrouw is al oud."
De Engel antwoordt: "Ik ben Gabriël die voor Gods aanschijn staat,
en ik ben naar u gezonden om tot u te spreken en u deze blijde
boodschap mee te delen. Maar omdat u niet geloofd heeft, zult u niet
meer kunnen praten tot de dag waarop gebeuren zal wat ik u gezegd
heb." Als Zacharias buiten komt, kan hij niet meer praten, hij kan
alleen met gebaren het volk zegenen. Enige tijd later verwacht zijn
vrouw Elisabeth inderdaad een kindje. Wat een wonder!
Wat God zegt, gebeurt echt!
(Evangelie: zie Lucas 1, 5-25 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest. Lieve God, opnieuw weten we dat er bij U niets
onmogelijk is. Help ons daar altijd in te blijven geloven, ook als het
in ons leven moeilijk is. Dank U voor uw liefde en trouw. Amen.
47
Nu mag je de os in de stal zetten, met wat hooi erbij!
48
Vierde zondag van de Advent
(20 december)
"Gij zijt gezegend onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw schoot"
(Lucas 1, 42)
Herken je deze woorden die Elisabeth tot Maria spreekt? Dit is een
onderdeel van het Wees Gegroet. Het eerste deel van het Wees
Gegroet bestaat uit de woorden die de engel Gabriël tot Maria heeft
gesproken en daarna volgen de woorden van Elisabeth. Verrast door
het plotselinge bezoek van Maria, heeft ze deze woorden blij
uitgeroepen. Maria is na het bezoek van de engel niet in haar huisje
gebleven maar ze is haastig op weg gegaan naar haar oude nicht
Elisabeth. Zij gaat het huis van Zacharias binnen en groet Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoort, trappelt het kindje in haar
buik van vreugde. De Heilige Geest komt over haar en ze zegt: "Gij
zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw
schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer
naar mij toekomt? Kijk, zodra ik de klank van je groet hoorde, sprong
het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat
gebeuren zal wat haar door de Heer gezegd is." Elisabeth prijst Maria
zalig omdat zij gelooft in de woorden die de Heer door de engel tot
haar heeft gesproken. Later zal Jezus na zijn verrijzenis bij een
verschijning aan de apostel Thomas bijna dezelfde woorden
uitspreken: Zalig zij die niet zien en toch geloven!
(Evangelie: zie Lucas 1, 39-45 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Heer God, wij bidden voor alle moeders die een kindje verwachten.
Geef hen uw vreugde bij dit grote wonder van het nieuwe leven.
Lieve Moeder Maria, bid voor alle moeders. Wees gegroet Maria, vol
van genade. De Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de
49
vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot, heilige
Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van
onze dood. Amen.
Zet vandaag Jozef, Maria en het ezeltje wat dichterbij op weg naar de
stal.
50
Maandag 21 december
(dit jaar lezen we op zondag en maandag hetzelfde evangelie. Het verhaal van de
engel bij Maria is niet voorzien in de liturgie dit jaar. Omdat het wel een belangrijk
verhaal is, kunt u dat vandaag voorlezen)
"Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord."
(Lucas 1, 38)
Weet je nog dat de engel Gabriël bij Zacharias is geweest? Wat heeft
hij hem verteld en hoe reageerde Zacharias? Nu horen we het
prachtige verhaal dat dezelfde engel Gabriël op bezoek gaat bij Maria
in Nazareth. Elisabeth is intussen zes maanden in verwachting.
Maria is verloofd met Jozef. Plotseling komt de engel Gabriël bij
Maria binnen en begroet haar: "Verheug u, Begenadigde, de Heer is
met u." Maria schrikt van deze mooie woorden en vraagt zich af wat
de engel bedoelt. De engel zegt:"Wees niet bang Maria, want God
houdt heel veel van je. Zie, je zult zwanger worden en een zoon
krijgen aan wie je de naam Jezus moet geven. Hij zal de Zoon van
Allerhoogste genoemd worden en Hij zal in eeuwigheid koning zijn."
Maria begrijpt het niet zo goed en vraagt: "Hoe kan dit gebeuren,
want ik ben immers nog niet getrouwd?" De Engel zegt tegen haar:
"De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste
zal je overschaduwen; daarom zal Hij die ter wereld komt heilig
genoemd worden, Zoon van God." De engel vertelt Maria ook dat
zelfs haar oude nicht Elisabeth in verwachting is. Voor God is niets
onmogelijk! Maria gelooft de engel en geeft zich over aan Gods wil
met de woorden: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar
uw woord."
(Evangelie: zie Lucas 1, 39-45)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Lieve Heer, dank U wel voor het grote geloof van Maria. Door haar
kan de Verlosser geboren worden. Helpt U ons met ons hart goed
51
naar U te luisteren en dat wij, net als Maria, doen wat U van ons
vraagt.
Zet vandaag maar een engel klaar in de buurt van de stal.
52
Dinsdag 22 december
"Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest
om God, mijn redder."
(Lucas 1, 46)
Weet je nog dat Maria op bezoek is gegaan bij Elisabeth? Vlak nadat
ze elkaar vol blijdschap begroet hebben, zingt Maria een prachtig
lied. We noemen dat het Magnificat: een lied waar Maria God dankt
en prijst. Luister maar naar een stukje ervan: “Mijn hart prijst hoog
de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder. Hij
heeft op mij neergezien, ook al ben ik maar een eenvoudige jonge
vrouw. Hij is machtig en barmhartig. Hij komt ons helpen.”
Dit lied bidden we iedere dag in het avondgebed (vespers) van de
kerk.
Maria blijft ongeveer drie maanden bij Elisabeth om haar te helpen
met alle voorbereidingen voor de baby zoals kleertjes en een wiegje
maken, eten koken, het huis schoonmaken…Waar zullen ze samen
over gepraat hebben?
(Evangelie: zie Lucas 1, 46-56 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: Eerst maken we eerbiedig een kruisteken: In
de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Goede God, wij willen U ook danken en prijzen dat U Jezus aan ons
hebt gegeven. Open ons hart om Hem met Kerstmis te kunnen
ontvangen. Kom, Heer Jezus, kom. Amen.
53
Maak vandaag een mooie ster om bij de stal te hangen.
(je kunt de ster die hier achterop staat overtrekken op geel of goud
knutsel papier)
54
Woensdag 23 december
"De dag van de Heer is nabij; zie, Hij komt ons bevrijden."
Maria is ongeveer drie maanden bij Elisabeth gebleven om haar te
helpen met alle voorbereidingen voor de geboorte. Dan breekt de
grote dag aan. Elisabeth schenkt het leven aan een zoon. Als de
buren en de familie horen wat God voor Elisabeth en Zacharias
gedaan heeft, delen zij in hun blijdschap. Iedereen denkt dat de zoon
naar zijn vader vernoemd zal worden. Zijn moeder zegt dat hij
Johannes moet heten." Maar ze antwoorden: "Er is niemand in de
familie die zo heet." Met gebarentaal vragen ze aan Zacharias hoe het
kind moet heten. Zacharias vraagt om een schrijftafeltje en schrijft
erop: 'Johannes zal hij heten'. Ze zijn allemaal erg verbaasd.
Onmiddellijk daarop kan Zacharias weer spreken en zingt hij Gods
lof. Alle omwonenden zijn verwonderd en vragen zich af wat er van
dit kind zal worden. Want God is duidelijk met hem.
Wanneer Zacharias gebaart hoe het kindje moet heten, kan hij
ineens weer praten.
Het geboortefeest van Jezus komt nu echt dichtbij, morgenavond is
het al kerstavond. Ga jij dan ook naar de kerk om de geboorte van
Jezus te vieren?
(Evangelie: zie Lucas 1, 57-66 / dagelijksevangelie.org)
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Lieve Heer, bijna gaan we vieren dat Jezus is geboren. We bidden dat
heel veel mensen Jezus deze dagen welkom heten in hun leven. Dat
zij zich door Hem laten bevrijden van hun verdriet en zorgen.
Maria, Jozef en het ezeltje zijn vandaag weer iets dichter bij de stal
gekomen. Zet ook maar wat kleine speelgoed dieren en mensen rond
de stal.
55
56
Woensdag 24 december
"Geprezen zij de Heer, de God van Israël:
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt"
(uit Lucas 1, 67-79)
Vanavond vieren we Jezus' geboortefeest! Thuis zal het wel druk zijn
met alle inkopen, koken en bakken en versieren. Laten we deze dag
toch proberen veel aan Jezus te denken. Om Hem vieren we tenslotte
het Kerstfeest! Het is zijn verjaardag!
Maria en Jozef zijn vast al op weg naar Bethlehem. Misschien denkt
Maria onderweg aan dat mooie loflied van Zacharias wat hij heeft
gezongen na de geboorte van Johannes. Dat lied lezen we vandaag in
de kerk. Het is een prachtig lied dat nog steeds tijdens het
morgengebed van onze kerk (de lauden) dagelijks over de hele
wereld gezongen en gebeden wordt. Luister maar naar een aantal
van die mooie woorden: Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij
ons gegeven in het geslacht van David; zoals Hij reeds lang had
voorspeld door zijn heilige profeten. Zo doet Hij wat Hij beloofd
heeft. En jij, Johannes, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want jij
gaat voor de Heer Jezus uit om zijn weg klaar te maken en zijn volk
op hun redding te wijzen; de vergeving van de zonden. Zacharias
zegt eigenlijk dat God altijd trouw blijft voor hen die in Hem geloven.
Hij voorspelt ook de komst van Jezus, de Verlosser.
Laten we samen bidden: In de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Lieve Jezus we hebben ons deze dagen speciaal voorbereid op het
feest van uw geboorte. Wilt U vannacht in mijn hart opnieuw
geboren worden bij mij en bij alle mensen op aarde? Dan pas zal er
echte vrede kunnen komen. Dank U wel. Amen
Zet Jozef, Maria en het ezeltje maar klaar in de stal en vannacht na de
nachtmis leg je het kindje Jezus erbij.
Zalig Kerstmis!
57
58
Kleine opdrachten voor jonge kinderen
(door Ies Molenschot)
om hen te helpen hun hart voor Jezus klaar te maken
1. Lijk jij al een beetje op Jezus? Probeer vandaag met je hele
hart Ja te zeggen als mama vraagt of je wilt helpen.
2. Vandaag mag je je bord en beker na iedere maaltijd op het
aanrecht in de keuken zetten.
3. Is er een kind in de klas dat hulp nodig heeft, vraag of jij kunt
helpen?
4. Wie kun je vandaag blij maken met een mooie tekening of
knutselwerk?
5. Je bed netjes maken zonder mopperen gaat dat vandaag
lukken?
6. Wie dekt de tafel vandaag? Je begint steeds meer te lijken op
Jezus.
7. Wie kan er een mooi lied zingen? Allemaal mag ook!
8. Zie je troep liggen of een beetje rommel, ruim het op! Ook al
heb jij deze rommel niet gemaakt
9. Mama of Papa bedanken met een dikke kus omdat ze elke dag
weer lekker eten koken.
10. Keer nare vervelende woorden om in aardige of lieve
woorden.
11. Welke wonderen heeft Jezus in zijn leven gedaan en wat vind
jij wonderlijk in jouw leven?
59
12. De vaatwasmachine vindt het fijn als jij hem leegruimt en
mama ook!
13. Weet jij iets wat je voor je kleine broer of zusje kan doen?
14. Wat wil je geven uit je spaarpot voor kinderen die het nodig
hebben?
15. Samen met je broertje/zusje een spel spelen dat jullie
allemaal leuk vinden.
16. Jij mag na het eten helpen opruimen!
17. Staat de Kerststal als klaar? Misschien kun je mee helpen,
voorzichtig hoor!
18. Wie kent er een mooi kerstliedje of gedichtje? Zing het voor
Jezus!
19. Hoe denk je dat de Hemel eruit ziet? Jij mag het tekenen zoals
je denkt dat het zal zijn.
20. Wow……je hebt als 20x gewerkt aan lief en goed hart. Wat zal
Jezus blij zijn!
21. Heb je al tegen Jezus gezegd waar je spijt van hebt vandaag?
22. Vlak voor het Kerstfeest hebben mama en papa en druk.
Vraag eens waar je ze mee kan helpen.
23. Het is bijna zo ver spannend hè! Hoe licht is het al in jouw
hart? Steek een kaarsje aan en dank de Heer.
24. HOERA, vanavond is het Kerstavond en luiden overal klokken
en gaan veel mensen over de hele wereld naar de kerk om de
geboorte van Jezus te vieren! Hij komt en houdt van jou!
60
Download