Top margin 1

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Volgens EU is groei door handel cruciaal voor
moderne ontwikkelingsagenda
Brussel, 27 januari 2012 – De Europese Commissie presenteert vandaag een
reeks voorstellen om de armoede in de wereld te bestrijden door handels- en
ontwikkelingsinstrumenten op elkaar af te stemmen. Doel van de voorstellen is de
handelscapaciteit van ontwikkelingslanden te versterken door handel in hun
ontwikkelingsstrategie te integreren. Om deze doelstelling te verwezenlijken
onderzoekt de EU hoe een beter onderscheid tussen ontwikkelingslanden kan
worden gemaakt, zodat de armste landen de meeste hulp krijgen. In het voorstel
wordt beklemtoond dat handel een van de cruciale factoren is om ontwikkeling te
bevorderen, groei te stimuleren en armoede te bestrijden. Bovendien roept de EU
alle ontwikkelde landen op om het voorbeeld van de EU te volgen en de
ontwikkelingslanden in ruime mate toegang tot hun markten te verlenen.
De EU verleent nu al meer handelsgerelateerde ontwikkelingshulp dan de rest van
de wereld samen en in de mededeling "Handel, groei en ontwikkeling" worden een
aantal belangrijke toekomstige maatregelen doorgelicht. De nieuwe opkomende
economieën horen bijvoorbeeld niet langer thuis in de traditionele groep
"ontwikkelingslanden". Er is behoefte aan een meer op maat gesneden handels- en
ontwikkelingsbeleid, dat zich niet alleen beperkt tot het verlagen van de
invoerrechten (tariefverlagingen) maar ook het bedrijfsklimaat verbetert.
In het voorstel wordt benadrukt dat ook de leiders van de ontwikkelingslanden hun
verantwoordelijkheid moeten nemen. De ontwikkelingslanden moeten binnenlandse
hervormingen doorvoeren, zodat de armen daadwerkelijk van de
handelsgerelateerde groei kunnen profiteren.
Volgens Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel, "blijkt uit de opkomst
van nieuwe economieën zoals India, China en Brazilië dat ontwikkeling als gevolg
van handel mogelijk is en dat open markten een belangrijke rol kunnen spelen bij
de bevordering van groei. Landen die achterop zijn geraakt moeten echter worden
geholpen. De wereldwijde handelstarieven zijn nog nooit zo laag geweest en de
arme landen hebben al onder zeer gunstige voorwaarden toegang tot de EU-markt.
Wat een verschil zal maken zijn niet-tarifaire kwesties zoals normen, diensten,
intellectuele-eigendomsrechten, overheidsopdrachten, infrastructuur en
verpakkingsinstallaties. Politieke governance is daarvoor echter onontbeerlijk."
Volgens Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling, "vormt de
integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldhandel een belangrijke hefboom
voor groei en armoedebestrijding. Deze integratie heeft de voorbije tien jaar
miljoenen mensen aan de armoede helpen ontsnappen en blijft van cruciaal belang
voor ons ontwikkelingswerk.
IP/12/80
We moeten er nu voor zorgen dat onze hulp voor handel (Aid for Trade) zich nog
meer focust op de meest hulpbehoevenden. Het is zaak vooral onze minst
ontwikkelde partners te steunen. We moeten hen helpen hun capaciteit te
versterken en hun economieën aan te passen, zodat ze een rol kunnen spelen in
de regionale en wereldeconomie."
Om het handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU doeltreffender te maken stelt de
Commissie onder meer voor:
- de EU-programma's inzake preferentiële handel meer op de armste landen te
focussen;
- de onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met onze partners in de
ontwikkelingslanden een nieuwe impuls te geven. De onderhandelingen
mogen zich niet beperken tot tarieven maar moeten de reële handelsbarrières
uit de weg ruimen.
- meer van EU-instrumenten gebruik te maken om buitenlandse directe
investeringen te stimuleren; bepalingen ter versterking van de rechtszekerheid
in vrijhandelsovereenkomsten op te nemen; en EU-subsidies met leningen of
risicokapitaal te combineren om de financiële levensvatbaarheid van
strategische investeringen te bevorderen;
- de toegang van exporteurs in ontwikkelingslanden (vooral kleine bedrijven) tot
de EU-markt te vergemakkelijken;
- de ontwikkelingslanden te helpen het bedrijfsklimaat in hun land te verbeteren,
aan internationale kwaliteits-, arbeids- en milieunormen te voldoen en beter
van de commerciële mogelijkheden van open en geïntegreerde markten te
profiteren;
- met behulp van handelsmaatregelen de gevolgen van natuurrampen te
verzachten en katalysatoren van conflicten te neutraliseren (onder meer bij
mijnbouwactiviteiten).
De Commissie roept de opkomende landen ook op hun markten via preferentiële
maatregelen te openen voor de minst ontwikkelde landen maar ook op nondiscriminatoire basis voor de overige WTO-leden (waarvan 80%
ontwikkelingslanden zijn). Tegelijkertijd biedt de EU de opkomende landen een
rijper partnerschap aan op basis van samenwerking bij de regelgeving en
betrokkenheid bij globale thema's die van essentieel belang zijn voor ontwikkeling
(bijvoorbeeld voedselzekerheid, duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen,
groene groei en klimaatverandering).
Achtergrond
De EU speelt een voortrekkersrol bij het verlenen van handelssteun
aan de ontwikkelingslanden
- De EU importeert meer goederen uit de ontwikkelingslanden dan andere
markten. De EU is ook de grootste markt voor landbouwproducten uit
ontwikkelingslanden. Bijna 70% van alle in de EU ingevoerde
landbouwproducten is afkomstig uit ontwikkelingslanden.
- De ontwikkelingslanden profiteren van EU-preferenties in de vorm van
geschrapte of aanzienlijk verlaagde tarieven voor hun goederen (in het kader
van het “stelsel van algemene preferenties”).
2
- Het initiatief "Alles behalve wapens" biedt alle minst ontwikkelde landen
rechten- en quotavrije toegang tot onze markten voor alle producten behalve
wapens en is de meest genereuze preferentiële invoerregeling ter wereld.
- De EU heeft het voortouw genomen met het oog op een pakket voor de minst
ontwikkelde landen bij de multilaterale handelsbesprekingen.
- De EU steunt de binnenlandse hervormingen in ontwikkelingslanden die nodig
zijn opdat de handel ten volle kan bijdragen aan ontwikkeling.
- De EU en de lidstaten zijn wereldwijd de grootste verleners van hulp voor
handel (Aid for Trade). Doel is partners te helpen handelsstrategieën te
ontwikkelen, handelsgerelateerde infrastuctuur te bouwen en hun
productiecapaciteit te verhogen. In het totaal besteedde de EU in 2009 10,5
miljard euro aan Aid for Trade, een evenaring van het recordbedrag in 2008.
- Ook de handelsgerelateerde bijstand van de EU is aanzienlijk toegenomen
(een subcategorie van Aid for Trade die op strategische handelskwesties is
toegespitst zoals beleidsontwikkeling, regelgeving en regionale integratie). Het
totaalbedrag beloopt bijna 3 miljard euro, ruim meer dan het streefcijfer van 2
miljard euro per jaar vanaf 2010. Afrika ten zuiden van de Sahara is de
belangrijkste ontvanger van handelsgerelateerde bijstand van de EU: het
ontving in 2009 28% van de totale handelgerelateerde bijstand vergeleken met
15% in 2008.
Nadere informatie:
Memo met achtergrondinformatie en cijfermateriaal
Memo/12/48
Mededeling "Handel, groei en ontwikkeling: Afstemming van het handels- en
investeringsbeleid op de meest behoeftige landen":
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm
Staff Working Paper:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm
Handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU
Ontwikkelingsbeleid van de EU
Publicatie over hulp voor handel (Aid for Trade)
EU Accountability Report 2011 on Financing for Development (Annex on EU Aid for
Trade Monitoring Report 2011)
Contact :
John Clancy (+32 2 295 37 73)
Catherine Ray (+32 2 296 99 21)
Helene Banner (+32 2 295 24 07)
Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)
3
Download