Beoordeling groepsproject Nutrition

advertisement
Beoordelingsformulier onderzoek groepsproject BEL periode 11
Naam studenten: Job Spits en Frank van Leeuwen
Naam docent: Enieke Nijhuis
Datum: 20 november 2014
Projectgroep: 7
Kans: 3
Beoordelingscriteria schriftelijke rapportage
Voorwaardelijke criteria
Indicator
V/NV
Omslag
Het product bevat een omslag en een titelpagina.
De omslag bevat de titel en auteurs.
De titelpagina bevat minimaal de volgende onderdelen:
 Titel
 Naam, studentnummer
 Naam opdracht gevende organisatie/instantie
 Naam opleiding
De rapportage is logisch opgebouwd
 Literatuuronderzoek
 Methode 0-meting
 Resultaten 0-meting
 Doelen interventie
 Bijlage
 De schrijfstijl is objectief en zakelijk
 De stijl is afgestemd op de lezer, het onderwerp en het doel.
De voortgangsrapportage voldoet aan de criteria m.b.t. goed Nederlands:
o Weinig typ-, spel- en taalfouten.
o De zinsbouw is zorgvuldig.
Het onderzoeksverslag en het beroepsproduct zien er verzorgd uit.
 De lay-out is consistent toegepast.
 De alinea-indeling bevordert de leesbaarheid.
De omvang van het rapport voldoet aan de richtlijnen (10 pagina’s
exclusief bijlages)
Indicator
V
Opbouw
Stijl
Goed Nederlands
Verzorging
Criterium
V
V
V
V
Punten
0/1/2/3
Normering: 0 = onvoldoende, 1 = voldoet (net) niet aan de norm, 2 =
voldoet aan de norm, 3 = voldoet ruimschoots aan de norm.
Algemeen
Literatuurkeuze
Referenties



Er wordt gebruik gemaakt van relevante literatuur en bronnen.
De literatuurkeuze is zodanig dat deze
o de actuele stand van de wetenschap / het vakgebied
weerspiegelt
o bijdraagt aan een beter begrip van de thematiek en de
probleemstelling.
Referenties zijn in overeenstemming met de bedoeling van de
2
3
auteur.
Literatuurverwijzingen, citaten en de literatuurlijst zijn volgens de
APA-norm weergegeven.
APA richtlijnen consequent aanhouden.

Argumentatie voor de
puntentoekenning
Literatuuronderzoek
Aard, omvang en ernst
van het probleem.
Spreiding van het
probleem
Op basis van bronnen en wetenschappelijke literatuur…
 Is duidelijk wat het probleem is
 Is bekend of het probleem of thema veel voorkomt
 Is bekend of sociale problemen samengaan met het
gezondheidsprobleem



Theoretisch model



3
Is inzicht in de spreiding van het probleem over: leeftijd, geslacht,
SES, etnische afkomst, etc.
Is inzicht in geografische spreiding van het probleem
Zijn gegevens van het specifieke gebied beschikbaar
2
Aangegeven is welk model men heeft gebruikt voor de verklaring
van de problematiek (IM, ASE, HBM etc.)
Is aannemelijk gemaakt (m.b.v. literatuur) dat het gekozen model
geschikt is voor het probleem, gedrag of de omgevingsfactor
Is duidelijk hoe de factoren elkaar en het gedrag, de
omgevingsfactor en/of het probleem positief of negatief
beïnvloeden?
3
Is bekend welke determinant(en) van invloed zijn op het gewenste
gedrag, de omgevingsfactor of het probleem:
Is duidelijk hoe hard de bewijslast voor de determinanten is:
Is duidelijk welke determinant het belangrijkst is:
Is duidelijk in hoeverre de determinanten geldig zijn voor relevante
subgroepen?
2
Bijdrage determinanten
aan problematiek,
gedrag- of
omgevingsfactor

Beïnvloedbaarheid
determinanten

Is inschatting gemaakt van de beïnvloedbaarheid van de
determinanten in de gegeven situatie.
2
Prioritering en keuze

Is specifiek omschreven op welk gedrags- of omgevingsfactoren
men zich gaat richten
Is beschreven met welk probleem op het gebied van gezondheid of
kwaliteit van leven deze factor samenhangt
Is specifiek omschreven op welke determinanten van gedrag- of
omgevingsfactoren of problematiek men zich gaat richten
Is omschreven op welke groep men zich gaat richten
2
Is beargumenteerd op basis van validiteit en betrouwbaarheid
waarom voor welke meetinstrumenten is gekozen
Is de beschrijving van de procedure zo nauwkeurig dat iemand
anders de metingen exact na zou kunnen doen
Is in de procedure opgenomen hoe de na-meting gekoppeld kan
worden aan de 0-meting
Is in de data-analyse opgenomen hoe de resultaten van de 0-meting
zullen worden weergegeven
2






Argumentatie voor de
puntentoekenning
Methode 0-meting




1
2
Resultaten 0-meting /
doelgroep onderzoek
Algemene en
demografische
kenmerken van de
doelgroep

Is in de data-analyse opgenomen met welke testen het effect van de
interventie zal worden geëvalueerd

Zijn de demografische kenmerken van de doelgroep beschreven;
denk aan: omvang doelgroep, leeftijd, geslacht, SES, etnische
achtergrond, culturele achtergrond, religieuze achtergrond,
burgerlijke staat, taal, analfabetisme.
Zijn er concrete cijfers gegeven (door onderzoek) over de relevante
kenmerken bij de doelgroep in dit project.
3
Is bekend in hoeverre de doelgroep het probleem zelf ook als
probleem ervaart
Is nagegaan welke personen, groepen, instanties betrokken zijn bij
het in stand houden of oplossen van het probleem.
3
Is bekend hoe zeer de doelgroepen zijn gemotiveerd tot
verandering;
Is bekend welke factoren invloed hebben op de motivatie tot
verandering bij de doelgroep (ASE, HBM etc.)
Is voor dit specifieke project bekend welke wensen, behoefte,
beperkingen en barrières de doelgroep de doelgroep zelf heeft t.a.v.
verandering?
2
 Is duidelijk via welke kanalen men de doelgroep kan bereiken?
 Is de keuze voor het kanaal onderbouwd?
Methode: zorg voor inhoudelijke onderbouwing. Dit mis ik nog steeds. Zie
eerder gegeven feedback + lessen Methodologie.
1

Hoe zien de
verschillende
betrokkenen het
probleem

Motivatie en
mogelijkheden van de
doelgroep




Bereikbaarheid
doelgroep
Argumentatie voor de
puntentoekenning
Doelen interventie
Doelen sluiten aan op de
analyse


Doelen zijn specifiek,
tijdgebonden en
meetbaar




Doelen zijn
aanvaardbaar




Worden in de doelomschrijving diverse niveaus van doelen
onderscheiden? Denk aan doelen op het niveau van
gezondheid/kwaliteit van leven, gedrag/omgeving/problematiek,
determinanten en aan voorwaardenscheppende doelen.
Sluiten de doelen aan op de gemaakte analyse in voorgaande
clusters.
2
Omvatten de doelen een specificatie van de factoren die men wenst
te veranderen
Omvatten de doelen een specificatie van de doelgroep, bij wies het
beoogde doel moet worden bereikt
Omvatten de doelen een specificatie van de beoogde omvang van
effecten
Omvatten de doelen een specificatie van de termijn waarbinnen
doelen bereikt moeten zijn?
2
Passen thema en doelen in de taakstelling van de eigen organisatie
Zijn de doelen van de interventie aanvaardbaar (te maken) voor de
financier/opdrachtgever en eventueel de medisch-ethische
commissie
Zijn de doelen van de interventie aanvaardbaar (te maken) voor
eventuele samenwerkingspartners en uitvoerenden.
Zijn de doelen van de interventie aanvaardbaar (te maken) voor de
doelgroep
1
Doelen zijn haalbaar
Argumentatie voor de
puntentoekenning

Is doorgerekend hoeveel personeel, geld en tijd nodig is om de
doelen te realiseren
 Kan men beschikken over voldoende deskundigheid, gezag en
samenwerkingspartners om de doelen te realiseren?
Doelstellingen richten op wat je met de doelgroep wilt bereiken
(feedback tweede kans):
 Hoofddoelstelling: denk aan doel op gezondheid – leefstijl niveau. Nu
richten jullie je direct op gedrag, zie eerdere feedback.
 Doelen beweegprogramma: volgens mij interpreteren jullie mijn
feedback verkeerd. Het gaat om het formuleren van doelen die je
met je beweegprogramma wilt bereiken. Zie uitleg hieronder:
2
Uitgangspunt is het verlagen van percentage overgewicht onder kinderen
(= gezondheid) door gezonde leefstijl en bewegen te stimuleren 
beweeggedrag van kinderen onderzoeken (= gedrag + determinanten). Bij
het formuleren van doelen richt je je dus op verschillende niveau’s.
Je gaat doelen formuleren voor het beweegprogramma op
determinanten niveau. Met jullie beweegprogramma probeer je hier aan
te werken zodat ze uiteindelijk op leefstijl en gezondheid niveau een
verbetering laten zien.
Totaal aantal punten
40
Cijfer 6,0
Cijferbepaling schriftelijke rapportage
Punten
0-5
6-9
10-13
14-16
17-20
21-24
25-29
30-34
35-37
Cijfer
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-53
54-56
57
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards