Je kunt solliciteren naar een specifieke plek in het bestuur

advertisement
1.
Aanmeldformulier LAKS-bestuur 2016-2017
Personalia
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)
Schoolsituatie
Naam school
Plaats school
Opleidingsniveau
Profiel (bovenbouw)
Leerjaar
Overig
Reistijd naar Amsterdam CS
Functie(s) waarnaar je wil solliciteren*
* Je kunt solliciteren naar een specifieke plek in het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester of
algemeen bestuurslid) maar dat hoeft niet. De SoCo bepaalt uiteindelijk wie voor welke functie wordt
voorgedragen.
Referenties.
Naam
Functie
Telefoonnummer
Emailadres
*Noem hier een aantal personen (max. twee) die wat over jouw functioneren kunnen vertellen, zoals
je mentor of decaan. De sollicitatiecommissie zal per kandidaat beoordelen of de referenties worden
gebeld.
Vragen over jezelf
1. Wat heb je de afgelopen jaren gedaan op het gebied van inspraak/medezeggenschap en het
organiseren van dingen? Heb je een baantje gehad?
(Bijvoorbeeld de leerlingenraad. Geen ervaring is geen bezwaar; meld dan wel waarom je geen
ervaring hebt opgedaan op dit vlak.)
2. Hoeveel tijd kun je per week ongeveer vrij maken voor het LAKS?
Geef aan hoeveel lessen je op school zou kunnen missen en hoeveel vrije tijd je aan het LAKS
zou kunnen besteden. Leg ook uit hoe je dit gaat doen.
.
3. Wat lijkt jou het moeilijkst aan bestuurslid zijn?
(Minimaal 100 woorden)
4. Wat lijkt jou het leukst aan bestuurslid zijn?
5. Hoe ben je bij het LAKS terecht gekomen?
(Maximaal 100 woorden)
6. Over welk nieuwsfeit heb jij je kortgeleden boos of blij gemaakt? Waarom?
(Minimaal 30 woorden)
‘
Tot slot – checklist sollicitatie
Denk aan de volgende dingen voordat je je sollicitatie definitief inlevert:
- Je hebt het vragenformulier volledig ingevuld.
- Je hebt de belangrijke data (zie de werkwijze op de site) in je agenda gezet.
- Je hebt gepraat met school over het voornemen om te solliciteren.
- Last but not least: je hebt de inleverdata van 20 januari 23:59 niet gemist
2.
Functieprofielen
Als commissie zijn wij op zoek naar een divers bestuur dat elkaar kan aanvullen met hun
vaardigheden en visie Het bestuur moet dus in balans zijn en betrokken zijn bij alle lagen van het
voortgezet onderwijs. Wij streven er daarom ook naar om tot een bestuur te komen met mensen
uit verschillende studiejaren en van verschillende niveaus. Dit is ook met het oog op de
eindexamenklachtenlijn. De representativiteit van het bestuur moet dus gewaarborgd worden. De
diversiteit die wij als commissie zoeken komt ook tot uitdrukking in de mate van ervaring die de
verschillende kandidaat-bestuursleden hebben. Uiteraard wordt daarnaast van een LAKS bestuurslid
verwacht dat hij of zij het belang van de scholier te allen tijde vooropstelt en niet bang is om ook
naar de input van de achterban te luisteren. Ten slotte moet het bestuur beschikken over
bovengemiddelde lees-, spreek- en schrijfvaardigheden en is niet bang zijn om initiatief te nemen ook
een belangrijke vaardigheid die wij een LAKS bestuurslid toeschrijven.
Naast de eisen die wij stellen aan het bestuur als geheel hebben wij ook eisen voor de individuele
bestuursfuncties. Wij willen graag vooropstellen dat eerdere ervaringen met het LAKS niet per
definitie van belang is. Weten waarom je in het bestuur wilt is wel een harde eis. Wat betreft de
functie specifieke eisen hebben wij hieronder een selectie gemaakt.
Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Hij of zij moet het LAKS vertegenwoordigen in
bijvoorbeeld de media en in de politiek. Het is belangrijk dat de voorzitter iemand is waar alle
scholieren zich mee kunnen identificeren. De voorzitter moet zaken kernachtig kunnen verwoorden
en de mening van het LAKS kunnen uitdragen. Daarnaast moet hij of zij een leider zijn om het
bestuur te leiden.
Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van het LAKS. Praktisch inzicht,
realisme, overtuigingskracht en sterk in je schoenen staan is hier een vereiste. Je moet als het nodig
is, tegen je medebestuurders in kunnen gaan. Het is niet nodig om al veel financiële ervaring te
hebben, al is het volgen van een economisch vak wel handig.
Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten toe. Hij of zij moet goed kunnen
samenwerken met de rest van het bestuur en met de rest van de leden. De secretaris is in ieder
geval verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief. Je bent ook degene die de
algemene ledenvergaderingen moet organiseren. Hiervoor helpt het als je het leuk vindt om dingen
te organiseren.
Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid is verantwoordelijk voor de praktische invulling van de verenigingstaken.
Zij coördineren meerdere projecten en zorgen ervoor dat de visie van het LAKS gerealiseerd wordt.
Het algemeen bestuurslid moet communicatief sterk zijn en hij of zij moet anderen kunnen opleiden
binnen het LAKS. Je moet geduld hebben en praktisch ingesteld zijn om flexibel om te gaan met de
verschillende projecten en aspecten van de vereniging.
3.
Praktische zaken
De sollicitatieprocedure bestaat uit vier rondes. Je wordt per ronde beoordeeld en krijgt dan te
horen of je door bent of niet. In dit bestand kun je informatie over alle rondes vinden. Schrijf de data
alvast in je agenda zodat je er zeker bij bent en niks mist!
Belangrijke data
16 dec opening sollicitaties
20 jan deadline 1e ronde
06 feb deadline 2e ronde
20 feb start sollicitatie gesprekken
28 feb einde sollicitatie gesprekken
25 mrt casedag
09 apr verkiezings-ALV
De sollicitatieprocedure toegelicht
Om voor een plek in het LAKS bestuur 2017-2018 in aanmerking te komen moet een kandidaat de
volledige sollicitatieprocedure zoals die is opgesteld door de SoCo doorlopen. De procedure die de
SoCo zal volgen wordt hieronder specifieker toegelicht.
Om zich aan te melden voor de sollicitatieprocedure dient de kandidaat het aanmeldingsformulier,
wat te vinden is op de LAKS website onder ‘Documenten en publicaties’, volledig in te vullen en
uiterlijk 20 januari 23:59 op te sturen naar ([email protected]). Vervolgens zullen alle
kandidaten die zich hebben aangemeld doorgaan naar de eerste ronde, mits zij zich terugtrekken.
Na de aanmeldingen van de kandidaten zal de sollicitatieprocedure bestaan uit drie rondes waarin
verschillende vaardigheden van de kandidaten zullen worden getest.
Ronde 1: Schriftelijke vaardigheden
Voor wanneer: 6 februari 23:59 Bestaat uit: maken en inleveren motivatiebrief, casus en CV. Uitleg:
Om de schriftelijke vaardigheden van de kandidaten te testen wordt de kandidaten een reeks cases
voorgelegd die zij kunnen uitwerken. Het is van belang dat de kandidaten tenminste één casus
uitwerken, zodat het voor de SoCo duidelijk wordt hoe de kandidaat zijn mening op papier
onderbouwt en hoe goed de kandidaat kan schrijven. Daarnaast leveren de kandidaten een
motivatiebrief van maximaal één A4’tje in en voegen zij een recente versie van hun CV toe. Deze
informatie kan later door de SoCo gebruikt worden in de tweede ronde van de sollicitatieprocedure.
De documenten worden niet rechtstreeks naar de sollicitatiecommissie gestuurd, maar worden eerst
geanonimiseerd. Een eerlijke beoordeling door de SoCo wordt hierdoor gegarandeerd. De
documenten worden daarom wederom naar ([email protected]) gestuurd.
Ronde 2: Mondelinge vaardigheden
Wanneer: 20 t/m 28 februari Bestaat uit: een gesprek tussen de kandidaat en twee SoCo-leden
Uitleg: Om een beeld te vormen van de mondelinge vaardigheden van de kandidaat heeft de SoCo er
baat bij om een gesprek met de desbetreffende kandidaat te voeren. Er kunnen dilemma’s en
vraagstukken aan de kandidaat worden voorgelegd en er kan worden ingegaan op de ingeleverde
stukken uit ronde een. In dit gesprek heeft de kandidaat de kans om te laten zien in staat te zijn
duidelijk en alert te kunnen communiceren. Het gesprek zal 30 tot 45 minuten duren en zal plaats
vinden op een nader te bepalen locatie. Er wordt een rooster opgesteld voor de gesprekjes, waarvan
alleen wordt afgeweken wanneer de kandidaat gegronde redenen aandraagt waaruit blijkt dat een
gesprek echt niet mogelijk is op het ingeplande tijdstip.
Ronde 3: Vermogen tot samenwerking
Wanneer: 25 maart Bestaat uit: een dag met alle overgebleven sollicitanten Uitleg: Tijdens de casedag
wordt op verschillende manieren ingegaan op het vermogen tot samenwerking van de kandidaat.
Omdat in een bestuur samenwerking essentieel is en op verschillende manieren aan bod komt, wordt
dit uitvoerig getest. In verschillende settings en groepjes krijgt de kandidaat de gelegenheid te laten
zien hoe hij/zij werkt in een groep. Het is van groot belang dat iedere kandidaat aanwezig is op deze
casedag.
Wanneer een kandidaat niet aanwezig kan zijn, kan er immers ook niet getest worden hoe goed de
kandidaat kan samenwerken met anderen. De casedag zal plaatsvinden op Westermarkt 2V, op het
kantoor van het LAKS.
Afronding van de sollicitatieprocedure Na de casedag zal de SoCo zich beraden en gaan beslissen
welke van de overgebleven kandidaten voorgedragen zullen worden voor het LAKS bestuur 20172018. De SoCo zal dan ook beslissen welke kandidaat voor welke functie voorgedragen zal worden.
De voordracht van de kandidaten zal op de Lente ALV van het LAKS zijn, die (onder voorbehoud) op
9 en 10 april zal plaatsvinden. Op de ALV zullen de leden het laatste woord hebben over de
instemming van het bestuur.
Download