Aardr Mulo Eindex 2012

advertisement
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING
EXAMENBUREAU
UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2012
VAK
: AARDRIJKSKUNDE
DATUM : MAANDAG 09 JULI 2012
TIJD
: 07.45 – 09.00 UUR
DEZE TAAK BESTAAT UIT 40 ITEMS.
Grenzen
Zeestromen, rivieren
1
3
Zeestromen zijn grote delen van het zeewater
die in constante beweging zijn.
Grenslijnen kunnen op verschillende manieren
worden bepaald.
Bij welke grens van ons land wordt de dalweg
voor een deel gebruikt als grenslijn?
A
B
C
D
de grens in het noorden
de grens in het oosten
de grens in het westen
de grens in het zuiden
Continentaal plateau
In de tekening is een deel van een kust en van
de zee aangeduid.
1
zeespiegel
↨200m
zee
3
helling
diepzee
bodem
Welk nummer geeft het continentaal plateau
aan?
A
B
C
D
1
2
3
4
A door het verschil in hoogte van het zeewater
als gevolg van eb en vloed
B door het verschil in hoogte van het zeewater
als gevolg van de temperatuur
C door winden die een halfjaar door in één
bepaalde richting waaien
D door winden die het gehele jaar door in één
bepaalde richting waaien
4
Welk gegeven over onze grote rivieren is juist?
2
2
Hoe ontstaat een zeestroom?
4
A Deze rivieren zijn getijde rivieren tot waar
het verschil tussen eb en vloed merkbaar is.
B Deze rivieren zijn continentale rivieren,
omdat ze uitmonden in de Atlantische oceaan.
C Deze rivieren zijn gemengde rivieren,
omdat ze hun water van de regen ontvangen.
D Deze rivieren zijn oceanische rivieren,
omdat ze een trechtervormige mond hebben.
5
Twee beweringen over de verschuiving van de
brakwatergrens in onze rivieren zijn:
I De regentijd en de droge tijd zijn van invloed
op de verschuiving van de brakwatergrens.
II De meanders in de benedenloop zijn van
invloed op de verschuiving van de
brakwatergrens.
Voor deze beweringen geldt:
A
B
C
D
alleen I is juist.
alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
6
Bekijk deze kaart.
9
N
Nickerierivier
Welk gebied in onze kustvlakte is het meest
geschikt voor de groenteteelt?
A
B
C
D
een savannegebied in het deklandschap
een schelpzandgebied in de jonge kustvlakte
een zandgebied in de oude kustvlakte
een zwampgebied in de jonge kustvlakte
10
Bergen ontstaan op verschillende manieren en
hebben verschillende vormen.
Wat noemen we een bergketen?
Welk gegeven over de Nickerierivier is juist?
A Deze rivier buigt in de kustvlakte om naar
het westen.
B Deze rivier is in de bovenloop een getijde
rivier.
C Deze rivier behoort tot de grote rivieren van
ons land.
D Deze rivier vormt de grens tussen twee
districten.
A
B
C
D
bergen die door breukvorming zijn ontstaan
bergen die door plooiing zijn ontstaan
stelsel van bergen die in één rij liggen
stelsel van bergen die verspreid liggen
11
De Voltzberg is een granietrots, die voorkomt
in ons heuvel en bergland.
Bekijk deze kaart.
Kustlandschappen, gebergten
7
Ons land heeft een vlakke kust. Hier vindt er
zowel landaanwas als landverlies plaats.
Hoe kan landverlies worden beperkt?
1
2
A door akkers langs de kust aan te leggen
B door een zeehaven langs de kust bij Leonsberg
aan te leggen
C door de parwa en mangrove vegetatie langs
de kust te behouden
D door de smalle schelpritsen langs de kust af
te graven
8
Onze kustvlakte is opgebouwd uit een aantal
formaties.
In welke formatie komen kleien voor, die geschikt
zijn voor de rijstteelt?
A de Coesewijneformatie
B de Coropinaformatie
C de Demeraraformatie
D de Nickerieformatie
4
3
Met welk nummer wordt de Voltzberg
aangegeven?
A
B
C
D
1
2
3
4
Klimaat en vegetatie
12
15
Bekijk deze kaart.
De Inter Tropische Convergentie Zone is een
lage luchtdruksysteem dat zich verplaatst rond
de evenaar.
In deze zone komen winden bij elkaar die
opstijgen.
Hoe worden deze winden genoemd?
A
B
C
D
moessons
oostenwinden
passaten
westenwinden
13
Ons land kent droge en natte seizoenen.
Waarop is deze seizoensindeling gebaseerd?
A de draaiing van de aarde van west naar oost
B de draaiing van de maan om de aarde
C de verandering van de temperatuur
gedurende de verschillende maanden van
het jaar
D de verdeling van de hoeveelheid neerslag
over de verschillende maanden van een jaar
14
In het gearceerd landschap op de kaart komen
grasvlakten, verspreide boomgroepen en
struiken voor.
Hoe wordt dit landschap genoemd als we
letten op de vegetatie die daar voorkomt?
A
B
C
D
berglandschap
savannelandschap
heuvellandschap
zwamplandschap
16
Bekijk de kaart
Beijing, de hoofdstad van China, ligt op 40° N.B.
70°
60°
In welke klimaatzone ligt deze plaats?
A
B
C
D
in de polaire zone
in de subpolaire zone
in de subtropische zone
in de tropische zone
0°
Op het noordelijk halfrond groeit tussen 60° en
70° N.B. een vegetatiesoort die alleen in dit
deel van de wereld voorkomt.
Welke vegetatie groeit hier en in welk
klimaat?
A
B
C
D
vegetatie
loofwoud
naaldwoud
loofwoud
naaldwoud
klimaat
landklimaat
landklimaat
zeeklimaat
zeeklimaat
Middelen van bestaan,districten, bevolking
17
Twee beweringen over bestaansmiddelen in
ons land zijn:
I
De kleine landbouw voorziet voor een
belangrijk deel in de lokale behoefte aan
landbouwproducten.
II De kleine vissers in ons land vangen net
genoeg vis voor de lokale markt, omdat ze
weinig conserveringsmiddelen gebruiken.
Voor deze beweringen geldt:
A
B
C
D
alleen I is juist.
alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
18
20
Een groep studenten maakt een bustrip vanuit
Lelydorp naar het vakantieoord Baboenhol.
Door welke districten gaat deze trip?
A
B
C
D
Para-Sipaliwini-Brokopondo
Wanica-Para-Brokopondo
Saramacca-Para-Brokopondo
Wanica-Sipaliwini-Brokopondo
21
Volgens de organisatie van de Verenigde Naties
die zich bezighoudt met bevolkingsvraagstukken
telde de wereld in oktober 2011 zeven miljard
mensen.
In de tekening is de wereldkaart in gebieden
verdeeld.
Lees de volgende beweringen over de beroepsbevolking van ons land:
I
1
Ongeveer een derde deel van onze beroepsbevolking vindt een bestaan in de tertiaire
sector.
2
4
3
II Tot de beroepsbevolking behoren alle
mensen die in een bedrijf werken en zo
hun inkomen verdienen.
Voor deze beweringen geldt:
A
B
C
D
alleen I is juist.
alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
19
In welk gebied woont het grootste deel van de
wereldbevolking?
A
B
C
D
gebied 1
gebied 2
gebied 3
gebied 4
Migratie
Ons land heeft districten, die verschillen in
oppervlakte en het aantal mensen dat er woont.
Waarom is het district Sipaliwini dun bevolkt?
A omdat er veel mensen wonen op een grote
oppervlakte
B omdat er veel mensen wonen op een kleine
oppervlakte
C omdat er weinig mensen wonen op een grote
oppervlakte
D omdat er weinig mensen wonen op een kleine
oppervlakte
22
Volgens de cijfers van het Algemeen Bureau
voor de Statistiek (ABS) vertrekken jaarlijks
Surinamers naar het buitenland om zich daar
te vestigen.
Hoe noemen we deze verplaatsing van mensen?
A
B
C
D
emigratie
immigratie
remigratie
urbanisatie
23
De oppervlakte van een land bedraagt
500.000 km².
Het aantal inwoners is 1000.000.
Hoe wordt de bevolkingsdichtheid berekend?
A
B
C
D
aantal inwoners: het oppervlak
het oppervlak: aantal inwoners
aantal inwoners + het oppervlak
het oppervlak x aantal inwoners
27
Goede sanitaire voorzieningen en veilig
drinkwater zijn onmisbaar voor elke samenleving.
Welke internationale organisatie zet zich
hiervoor in?
A
B
C
D
NAFTA
UNDP
UNHCR
WHO
28
Milieu
24
Volgens deskundigen zal de klimaatsverandering
op aarde ernstige gevolgen hebben voor natuur en
woongebieden.
Waaraan zal deze klimaatsverandering te merken
zijn?
A
B
C
D
stijging van de zeespiegel
daling van de zeespiegel
toename van ijs op de noordpool
afname van de temperatuur rond de evenaar
25
Het onzorgvuldig gebruik van kwik is schadelijk
voor mens en milieu.
Bij welk bestaansmiddel wordt veel kwik
gebruikt?
A
B
C
D
kleinschalige houtwinning
kleinschalige goudwinning
kleinschalige visserij
kleinschalige zandwinning
Organisaties
26
De Caricom is in 1973 opgericht.
Uit welke regionale organisatie is de Caricom
ontstaan?
A
B
C
D
ACS (Association of Caribbean States)
Carifesta (Caribbean Festival of Creative Arts)
Carifta (Caribbean Free Trade Association)
FTAA (Free Trade Area of the Americas)
29
Mercosur heeft als doel de economische
samenwerking tussen de lidlanden te versterken.
In welk werelddeel liggen de lidlanden van
Mercosur?
A
B
C
D
Afrika
Azië
Noord-Amerika
Zuid-Amerika
De Amerika’s, het Caribisch gebied en Azië
30
Rond de Grote Meren in de Verenigde Staten van
Amerika zijn vele zware industrieën gevestigd.
Welk hoofdorgaan van de Verenigde Naties
begeleidt landen die nog niet onafhankelijk zijn?
Welke energiebron heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de vestiging rond de Grote Meren?
A
B
C
D
A
B
C
D
de Ecosoc
de Trustschapsraad
de Veiligheidsraad
het Internationale Gerechtshof
aardgas
aardolie
steenkool
waterkrachtenergie
31
33
In 2011 is de Mississipirivier buiten haar oevers
getreden en heeft voor veel wateroverlast
gezorgd in de gebieden langs deze rivier.
Bekijk deze kaart
A
B
C
D
Op deze kaart zijn vier rivieren met nummers
aangegeven.
1
Brazilië
2
1
3
4
3
2
Grote
Oceaan
Golf van Mexico
Miami
4
Welke is de Mississipirivier?
A
B
C
D
rivier
rivier
rivier
rivier
1
2
3
4
In 2010 heeft Uruguay de Copa America
(Zuid-Amerikaanse voetbalcup) gewonnen.
In welk vak ligt Uruguay?
32
Bekijk deze kaart.
A
B
C
D
Caribische zee
1B
1C
2B
3C
34
4
3
2
Managua
San José
1
Op de grens van twee Zuid-Amerikaanse landen
ligt het hoogst gelegen meer ter wereld en wel op
een hoogte van 3200 meter. Het is tevens het
grootste zoetwatermeer van dit werelddeel.
Dit meer ligt op de grens van
Een van de landen op deze kaart van MiddenAmerika is grotendeels bergachtig.
Dit land heeft een lange noordoostelijke
kustlijn en grenst in het zuiden aan
Nicaragua.
Met welk nummer wordt dit land aangeduid?
A nummer 1
B nummer 2
C nummer 3
D nummer 4
A
B
C
D
Bolivia en Peru.
Bolivia en Paraguay.
Paraguay en Argentinië.
Peru en Uruguay.
35
Bekijk deze kaart van Brazilië.
Graadnet en Cosmografie
37
Atlantische
Oceaan
x
De stad Belly ligt op 3° Z.B. en 48° W.L.
De tijd in Belly is 7.50 uur
Stad Palmoe ligt op 9° N.B. en 80° W.L.
Hoe laat is het in stad Palmoe?
A
B
C
D
Op deze kaart komen de vijf regio’s van Brazilië
voor.
Hoe wordt de regio die met x is aangeduid
genoemd?
A
B
C
D
02.08 uur
04.12 uur
05.42 uur
09.58 uur
38
40º
20º
20º
40º
noorden
noordoosten
oosten
westen
36
Bekijk de tekening
0º
We kunnen het graadnet gebruiken om de
ligging van plaatsen aan te geven
Bij welke plaats in de tekening is de ligging
juist aangegeven?
Vanaf juni tot september waait een aanlandige
moessonwind (zeewind) over het zuidelijke deel
van de Japanse eilanden en veroorzaakt regen in
de zomer.
Welke tekening geeft de juiste windrichting van
deze moesson aan?
A tekening I
B tekening II
C tekening III
D tekening IV
A
B
C
D
plaats Flamingo ligt op 20° W.L. en 40° O.L
plaats Leon
ligt op 40° O.L. en 20° N.B
plaats Mahonie ligt op 30° O.L. en 20° Z.B.
plaats Sunny ligt op 20° W.L. en 30° Z.B
39
40
4
Aarde
maan
3
zon
1
2
In de tekening draait de maan om de aarde.
In de tekening zijn vier plaatsen op aarde
aangegeven.
In welke positie van de maan zal er een
gedeeltelijke maansverduistering optreden?
In welke plaats is het poolnacht?
A
B
C
D
A
B
C
D
plaats 1
plaats 2
plaats 3
plaats 4
positie 1
positie 2
positie 3
positie 4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards