Uittreksel van 2 havo/vwo, hoofdstuk 2, §1

advertisement
Uittreksel van 2 havo/vwo, hoofdstuk 4, §4
§4
Globalisering en milieu
Vervuilde steden

Het grootste milieuprobleem is de smog, zeer slecht voor de gezondheid.

Oorzaak: Chinese bedrijven willen zo goedkoop mogelijk produceren en geven weinig geld uit
aan milieubeschermende maatregelen. kolencentrales zijn erg vervuilend maar anderzijds ook
heel belangrijk voor de energie voorziening.
De Gele Rivier: vervuild en opgedroogd

De twee grote rivieren in China, de Huang He en de Yangtze, krijgen hun water uit het
Hoogland van Tibet, de ‘watertoren’ van China.

In het noorden stroomt de Huang He, vanwege de grote hoeveelheid slib die deze vervoert de
gele rivier genoemd. Overstromingen komen niet meer voor vanwege het enorme
watergebruik en de stuwdam. Gevolg: een ernstig watertekort.

Het aanwezige water is ernstig vervuild a.g.v. de lozing van giftig afval door fabrieken.
De Yangtze: ontbost en overstroomd

In het zuidelijke en nattere deel van China stroomt de Yangtze. In de bovenloop wordt ten
behoeve van de houtproductie veel bos gekapt, met als gevolg bodemerosie. Bij zware
regenval stroomt het water snel naar de rivier. In de benedenloop zijn dan overstromingen het
gevolg.

Om overstromingen te voorkomen en de bevaarbaarheid te verbeteren zijn stuwdammen
gebouwd met daarin waterkrachtcentralens die hydro-elecktriciteit opwekken.

De bekendste stuwdam is de drieklovendam, de grootste ter wereld. Om de dam en het
stuwmeer mogelijk te maken moesten1,3 miljoen mensen verhuizen!
Basisboek 89 Aantasting, vervuiling, uitputting

Er zijn drie vormen van milieuproblemen waarbij de mens een rol speelt:

mileuvervuiling (of –verontreiniging): teveel schadelijke stoffen in het milieu.

milieu-uitputting: opraken van natuurlijke voorraden.

milieu-aantasting; grote veranderingen in landschappen en ecosystemen.
Basisboek 94 Rivieren

Twee soorten rivieren.
1. regenrivieren: helemaal afhankelijk van het regenwater. Voorbeeld: Maas
2. gletsjerrivieren of gemengde rivieren: krijgen smeltwater en water van de neerslag.
Voorbeeld: Rijn

Stroomgebied; het gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijn zijrivieren.
Waterscheiding: de grens tussen twee stroomgebieden.

debiet: de hoeveel water die op een bepaald punt per seconde passeert.

regiem: de schommeling in de waterafvoer. In de zomer wordt er minder water afgevoerd dan
in de winter. Rivieren die een deel van het jaar droogvallen heten wadi`s.
Basisboek 95 Verval en verhang

De bovenloop van een rivier ligt ergens boven in de bergen of heuvels. De benedenloop ligt
meestal in laagland en eindigt vaak in zee. Het hoogteverschil tussen twee plaatsen langs een
rivier noem je verval.

Het verhang is het verval uitgerekend per kilometer.

In de benedenloop stromen rivieren langzamer dan in de bovenloop.
Een delta is de vertakking van een rivier in een aantal rivierlopen. Een estuarium is een brede
riviermond die door eb- en vloedstromen is uitgeschuurd.
Basisboek 98 Bodemerosie

Bodemerosie is het verdwijnen of wegbaaiien van de bovenste vruchtbate bodemlaag.

Bodemerosie door water is het grootst in gebieden met veel reliëf. begroeing verlaagt de kans
op bodemerosie.

Bodemerosie door wind is het grootst in droge gebieden. De wind heeft op kale bodem vrij
spel, waardoor enorme stofstormen kunnen ontstaan.
Basisboek 99 Ontbossing en waterhuishouding

Bossen zorgen voor de levering van hout, een variatie aan planten en voor een goede
waterhuishouding.

Ontbossing zorgt ervoor dat regendruppels regelrecht op de bodem neerkomen en het water
sneller naar beneden stroomt. Het water neemt onderweg los zand mee, waardoor
bodemerosie ontstaat.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards