Functiebeschrijving

advertisement
Functiebeschrijving
Organisatie:
Functie:
FWG:
Status:
RST Zorgverleners
Manager Thuiszorg
65
Vastgesteld augustus 2011
Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van de Raad van Bestuur (RvB).
Is lid van het managementteam van RST Zorgverleners.
Geeft direct leiding aan de leidinggevenden thuiszorg van de desbetreffende regio,
managementassistent en beleidsmedewerker zorg, indirect aan alle medewerkers V&V en HH en
planners thuiszorg. Kan functionele aanwijzingen geven aan de kwaliteitscoördinator en krijgen
van de managers van de stafafdelingen.
Doel van de functie
Het voeren van integraal management met als doel het realiseren van een cliëntgerichte zorg en
dienstverlening. Het als lid van het managementteam een bijdrage leveren aan de strategische
beleidsontwikkeling van RST Zorgverleners. Dit gebeurt binnen de strategische kaders van RST
Zorgverleners en de relevante wet- en regelgeving.
Resultaatgebieden
1.
Beleidsontwikkeling en -implementatie
 Het leveren van een bijdrage aan de missie, visie- en strategische beleidsontwikkeling van
RST Zorgverleners.
 Het mede formuleren van het (meer)jaren beleid voor de eigen regio, zowel m.b.t.
productontwikkeling als de bedrijfsvoering op tactisch niveau.
 Het in overleg met de leidinggevenden vertalen van dit meerjarenbeleid in een operationeel
jaarplan voor de zorg binnen de eigen regio waarin doelstellingen, resultaten, middelen en
planningen voor activiteiten en projecten zijn opgenomen en het toezien op de
implementatie.
 Het signaleren, volgen en analyseren van ontwikkelingen in de zorg- en dienstverlening
binnen de thuiszorg en met ondersteuning van de beleidsmedewerker zorg het doen van
voorstellen ter verbetering.
 Legt met betrekking tot de uitvoering van het jaarplan en over het gevoerde beleid
periodieke verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
2.
Organisatie en innovatie van de zorg- en dienstverlening
 Het zorgdragen binnen de eigen regio voor optimale voorwaarden voor ontwikkeling en
uitvoering van cliëntgerichte zorg- en dienstverlening behorend bij de specifieke producten.
 Het zorgdragen binnen de eigen regio voor innovaties van bestaande zorg- en
dienstverleningsproducten c.q. het opstarten van nieuwe producten en activiteiten passend
binnen het jaarplan.
 Het toezien op de correcte hantering van de vastgestelde richtlijnen, procedures en
protocollen bij de uitvoering van de cliëntgerichte zorg- en dienstverlening.
 Het realiseren van een effectieve en efficiënte communicatie, informatie en besluitvorming.
3.
Personeelsmanagement
 Het coachen van leidinggevenden thuiszorg, managementassistent en beleidsmedewerker
zorg ten aanzien van hun taken en verantwoordelijkheden en persoonlijke ontwikkeling.
 Het scheppen van voorwaarden waaronder leidinggevenden van elkaar willen en kunnen
leren (teamontwikkeling en stimuleren van de ontwikkeling van een lerende organisatie).
 Het in samenwerking met de afdeling Personeelszaken ontwikkelen van het personeels- en
opleidingsbeleid voor de zorg.


4.
Geeft uitvoering aan het personeelsbeleid in al zijn facetten voor de medewerkers van de
eigen regio waaraan direct leiding wordt gegeven.
Het zorgdragen voor een optimale personeelsvoorziening.
Interne bedrijfsvoering
 Het in samenwerking met de afdeling EAD opstellen van de begroting thuiszorg voor de
eigen regio.
 Het aangeven van de benodigde middelen op korte en middellange termijn voor de eigen
regio (personeel, financiën, huisvesting, apparatuur, informatie en organisatie) i.c het
opstellen van een raambegroting voor de thuiszorg.
 Het realiseren van de inkomsten en het bewaken van de uitgaven van de eigen regio, zoals
is vastgelegd in de begroting.
 Het analyseren van de managementinformatie van de eigen regio en het aan de hand
daarvan sturen op resultaten.
5. Externe omgeving
 Het profileren van RST Zorgverleners in het algemeen en in het bijzonder in de keten.
 Het mede ontwikkelen, stimuleren en onderhouden van een voor de thuiszorg adequaat
netwerk van externe organisaties binnen de eigen regio.
 Het initiëren en/of deelnemen aan, door RST Zorgverleners dan wel door derden, gestarte
projecten.
6.
Kwaliteitszorg
 Het bewaken van de kwaliteit van dienstverlening door het voldoen aan de vastgestelde
normen met betrekking tot de prestatie en risico-indicatoren.
 Het ontwikkelen, onderhouden en evalueren van het beleid van de zorg.
 Het in overleg met de kwaliteitscoördinator signaleren en analyseren van ontwikkelingen op
gebied van kwaliteitszorg en het doen van voorstellen ter verbetering.
7.
Professionele ontwikkeling
 Het analyseren en vaststellen van de eigen professionele ontwikkelingsbehoefte en te
komen tot een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin ontwikkelingsdoelstellingen zijn
opgenomen.
 Het afstemmen van de eigen professionele ontwikkeling op de ontwikkelingseisen van RST
Zorgverleners.
Functie-eisen
Kennis
De functie vereist een denk- en werkniveau en analytisch inzicht op minimaal HBO-niveau met
vervolgopleidingen, dan wel academisch niveau. Kennis van en ervaring met
(project-)management- en veranderingsmethodieken. Kennis van de gezondheidszorg, relevante
wet- en regelgeving en op hoofdlijnen de financieringstromen binnen de thuiszorg. Vervolgens is
kennis van de organisatie, verhoudingen en procedures noodzakelijk. De functie vereist kennis van
en inzicht in innovatieve (interne en externe) ontwikkelingen binnen de thuiszorg.
Zelfstandigheid
Binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders en aan de hand van de beleidslijnen worden
de werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd. In de functie worden beslissingen genomen over
uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot het zorg- en dienstverleningsbeleid en de
bedrijfsvoering die inzicht vereisen in de gevolgen op middellange termijn. Initiatief en creativiteit
zijn vereist bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg en dienstverlening. Terugval is
mogelijk op de Raad van Bestuur.
Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zijn vereist bij het coachen van leidinggevenden thuiszorg, het adviseren
over beleidsontwikkelingen en het doorvoeren van beleid. In de functie is regelmatig sprake van
(in- en externe) overleg- en onderhandelingssituaties, waarin belangen van partijen bij elkaar
moeten worden gebracht en weerstanden moeten worden overwonnen. Voor het doorvoeren van
veranderingen zijn vaardigheden vereist met betrekking tot het beïnvloeden en overtuigen van
management, professionals en (groepen) medewerkers. Daarnaast worden eisen gesteld aan
overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid in contacten met andere instellingen met
betrekking tot samenwerking.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
In het kader van de functie kunnen beslissingen worden genomen die van invloed zijn op het
imago van RST Zorgverleners en op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering
binnen de eigen regio.
De functiehouder heeft directe invloed op de ontwikkeling van het strategisch beleid van RST
Zorgverleners. De functiehouder is verantwoordelijk voor de eigen regio en bij vervanging voor de
andere regio’s of product Kraamzorg.
Uitdrukkingsvaardigheid
In de functie worden hoge eisen gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren
van gesprekken in het kader van overleg- en onderhandelingssituaties in zowel interne als externe
contacten. Hoge eisen worden gesteld aan schriftelijke vaardigheid voor het opstellen van
jaarplannen, notities en rapporten op diverse niveaus.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het werken met de computer.
Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij de aansturing van de diverse processen en veelheid van
aandachtsgebieden binnen de zorg en de bewaking van de kwaliteit van zorgverlening en
bedrijfsvoering. Tevens is oplettendheid vereist met betrekking tot het signaleren van in- en
externe ontwikkelingen en het overzien van de gevolgen voor de middellange termijn alsmede voor
de realisatie van beleidsdoelen. De oplettendheid wordt bemoeilijkt door de grootte van het
zorggebied waarbinnen veel afleidende factoren voorkomen en meerdere belangen in de gaten
moeten worden gehouden. Het bewaken en evalueren van de prestaties van de leidinggevenden
thuiszorg en de ontwikkeling van relaties met externe samenwerkingspartners, vereist
oplettendheid.
Onvoldoende oplettendheid kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening,
de positionering en profilering van RST Zorgverleners binnen de eigen regio.
Overige functie-eisen
De uitoefening van de functie stelt eisen aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij het
doorvoeren van veranderingen en het overwinnen van weerstanden. De functie vereist een
systematische en ordelijke werkhouding. De rol en positie van de functiehouder binnen de
organisatie stelt eisen aan betrouwbaarheid, integriteit en zorgvuldig en representatief gedrag. In
voorkomende gevallen wordt RST Zorgverleners door de functiehouder extern vertegenwoordigd.
Bezwarende omstandigheden
Lichte fysieke belasting treedt op door plaatsgebonden beeldschermwerk.
In de functie is regelmatig sprake van enige psychische belasting door het moeten omgaan met
tegengestelde belangen en het onder tijdsdruk realiseren van voorgenomen activiteiten en
plannen.
Download