Rechtspersoon of organisatie

advertisement
Het aanvraagdossier dient, met de vereiste stukken
(indien van toepassing), per post of per mail (via
[email protected]) – later ook mogelijk
via een online invulformulier – te worden ingediend bij:
SYNTRA Vlaanderen
t.a.v. de h. Dirk Vanderpoorten
wnd. gedelegeerd bestuurder
Kanselarijstraat 19
1000
BRUSSEL
Mandaat ontwikkeling ondernemerscompetenties – Aanvraagdossier
Pagina 1
Door iedereen in te vullen
(Handels)naam
Natuurlijk persoon? (JA/NEEN)
Adres of maatschappelijke zetel
E-mailadres1
Ondernemingsnummer2
RSZ-inschrijvingsnummer3
Bijkomend door rechtspersonen of organisaties in te vullen
Rechtsvorm
Vertegenwoordiger / hoedanigheid4
Overheidsorgaan of SYNTRA? (JA/NEEN)
Andere publieke opleidingsinstelling? (JA/NEEN)
Te vervullen voorwaarden (minstens één)
Niet van toepassing voor overheidsorganen (of –instellingen), SYNTRA of andere publieke opleidingsinstellingen !
‘X’
indien ja
geldig tot
(datum)1
Activiteiten als opleidings- of begeleidingsverstrekker verrichten (en als
dusdanig erkend zijn) in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse
Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques
voor werknemers
Activiteiten als dienstverlener in de pijler opleiding verrichten (en als dusdanig
erkend zijn) in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van
19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote
ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten
Een sectorale instelling zijn die beheerd wordt door sociale partners
Beschikken over één van volgende kwaliteitscertificaten
Qfor-certificaat
ISO-certificaat
Recognised for Excellence
K2c, K2b of K2a-label voor opleiding of begeleiding
ESF-label uitgereikt door het ESF-Agentschap
Ander5:
1
Via dit adres zal ook per mail dienstig contact onderhouden worden met de vertegenwoordiger van de
rechtspersoon, indien van toepassing.
2
Indien van toepassing.
3
Indien van toepassing.
4
Deze persoon moet wettelijk of statutair gemachtigd zijn om de rechtspersoon te binden.
5
Naar keuze, maar zelf te motiveren.
Mandaat ontwikkeling ondernemerscompetenties – Aanvraagdossier
Pagina 2
Niet van toepassing voor overheidsorganen (of –instellingen), noch voor de SYNTRA !
Zij mogen m.a.w. een vereenvoudigd aanvraagdossier indienen (dus zonder deze stukken bij te
voegen).
Om de algemene werking, bestaansreden(en), doel en opzet van uw activiteiten toe te lichten, dient
u uw aanvraagdossier met volgende informatie te vervolledigen:
Natuurlijk persoon
1. Een overzicht van de locaties waar de activiteiten op vlak van de ontwikkeling van
ondernemerscompetenties zullen worden uitgeoefend.
Gelieve een exhaustieve lijst van de beschikbare opleidingslocaties met volledige adresgegevens toe
te voegen.
2. Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze activiteiten uitgevoerd (zullen) worden door personen die
over de nodige kwalificaties beschikken.6
Gelieve ook volgende info toe te voegen:
- structuur/benadering/concept van het personeelsbeleid
- wervings- en selectiebeleid
- functiebeschrijving en –profielen
- het concept voor opvolging van de medewerkers
- vormings-, trainings- en opleidingsbeleid.
3. Bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over het nodige materiaal, materieel en de nodige
accommodatie om deze activiteiten te verstrekken.
Deze zullen door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen worden vermeld en opgevraagd in de
oproepen zelf.
In het kader van onderhavige mandaataanvraag volstaat het voorlopig de samenwerkingsovereenkomst en de gedragscode, die u in duplo zal worden toegestuurd bij de (principiële)
goedkeuring van uw aanvraag, gedagtekend en ondertekend terug te sturen.
4. Uw verklaring op eer dat u een eventuele overschakeling naar een rechtspersoon, door een
rechtspersoon op te richten of zich aan te sluiten bij een bestaande rechtspersoon, onmiddellijk
aan SYNTRA Vlaanderen zal melden en dat u zich zal schikken naar de voorwaarden die u
(bijkomend) als rechtspersoon opgelegd worden.
6
Aanvragers die beschikken over een kwaliteitslabel gebaseerd op het EFQM-model (Recognised for
Excellence), K2c, K2b of K2a-label voor opleiding of begeleiding, ESF-label, of een ander door de Raad van
Bestuur van SYNTRA Vlaanderen aanvaard certificaat, hoeven met deze rubriek geen rekening te houden, maar
zich te beperken tot het vermelden van het kwaliteitslabel in voorgaande rubriek.
Mandaat ontwikkeling ondernemerscompetenties – Aanvraagdossier
Pagina 3
Rechtspersoon of organisatie
1. Statuten of oprichtingsbesluit van de organisatie, met een lijst van de bestuurders.
De statuten of het oprichtingsbesluit dient volgende info te bevatten:
a. de benaming van de rechtspersoon of organisatie, het adres van de hoofdzetel en de locaties waar
de activiteiten op vlak van de ontwikkeling van ondernemerscompetenties zullen worden
uitgeoefend;
b. het doel waaruit blijkt dat de rechtspersoon of organisatie ondernemerscompetenties ontwikkelt;
c. de samenstelling van de raad van bestuur, de wijze van benoeming van de bestuurders, hun
ontslagneming of hun afzetting, hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat;
d. de organisatie van de controle op de verrichtingen van de rechtspersoon of organisatie door de
leden van de raad van bestuur.
Ontbreekt in uw statuten informatie betreffende de punten a tot en met d, dan verwachten wij
uiterlijk een maand na indiening van uw aanvraagdossier een kopie van uw gewijzigde statuten.
2. Bewijsstukken waaruit uw ervaring blijkt met activiteiten op vlak van de ontwikkeling van
ondernemerscompetenties en/of deze activiteiten uitgevoerd (zullen) worden door personen die
over de nodige kwalificaties beschikken.7
Gelieve ook volgende info toe te voegen:
- structuur/benadering/concept van het personeelsbeleid
- wervings- en selectiebeleid
- functiebeschrijving en –profielen
- het concept voor opvolging van de medewerkers
- vormings-, trainings- en opleidingsbeleid.
3. Bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over het nodige materiaal, materieel en de nodige
accommodatie om deze activiteiten te verstrekken.
Deze zullen door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen worden vermeld en opgevraagd in de
oproepen zelf.
In het kader van onderhavige mandaataanvraag volstaat het voorlopig de samenwerkingsovereenkomst en de gedragscode, die u in duplo zal worden toegestuurd bij de (principiële)
goedkeuring van uw aanvraag, gedagtekend en ondertekend terug te sturen.
7
Aanvragers die beschikken over een kwaliteitslabel gebaseerd op het EFQM-model (Recognised for
Excellence), K2c, K2b of K2a-label voor opleiding of begeleiding, ESF-label, of een ander door de Raad van
Bestuur van SYNTRA Vlaanderen aanvaard certificaat, hoeven met deze rubriek geen rekening te houden, maar
zich te beperken tot het vermelden van het kwaliteitslabel in voorgaande rubriek.
Mandaat ontwikkeling ondernemerscompetenties – Aanvraagdossier
Pagina 4
Download