Wat betaal ik voor de opvang van mijn kind?

advertisement
Huishoudelijk reglement
Gezinsopvang bij onthaalouders
(versie geldig vanaf april 2014 tot en met maart 2015)
Kinderopvang op maat van kinderen en ouders
Op maat van medewerkers en partners
Kinderopvang duurzaam, creatief en vernieuwend
Met een open blik op de wereld
Kinderopvang waar iedereen zichzelf kan zijn
Verbonden met elkaar en met de organisatie
Waar afspraken ondersteuning bieden
Kinderopvang waar ieder kan groeien
Bouwend aan de maatschappij van morgen.
VZW Landelijke Kinderopvang - Remylaan 4b - 3018 Wijgmaal
Helpdesk 070/24 60 41 - elke werkdag tussen 9 en 14 uur
www.landelijkekinderopvang.be
Inhoud
Welkom bij Landelijke Kinderopvang
Waarom kiezen
Kinderopvang?
voor
een
p.2
onthaalouder
aangesloten
bij
Landelijke p.3
Kinderopvang aanvragen
p.4
Hoe maakt u een keuze tussen de verschillende aangesloten onthaalouders?
p.5
De inschrijving en de voorbereiding van de start van de opvang
p.6
Ondersteuning van de onthaalouder
p.7
Ouderparticipatie
p.7
Wat betaal ik voor de opvang?
p.8
algemeen
voorschot
bijdrage volgens opvangduur
specifieke opvangkosten en voeding
ongewettigde afwezigheid
korting meerdere kinderen en meerlingen
wijziging gezinssituatie
sociaal tarief
Betaling in de praktijk
p.10
algemeen
procedure niet-betaalde rekeningen
fiscale attesten
Verzekering
p.11
Praktische afspraken
p.12
opvangplan
brengen en halen
vakantieregeling en vervangopvang
specifieke regelingen voor de buitenschoolse opvang
reservekleding
luiers - verzorgingsproducten - ander materiaal
zieke kinderen - dringende zorgen - medicatie
ziektepreventie
veiligheid en hygiëne
Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
p.16
Einde opvang
p.16
Klachten
p.16
1
Welkom bij Landelijke Kinderopvang!
Het huishoudelijk reglement is opgesteld om de werking van Landelijke Kinderopvang zo vlot
mogelijk te laten verlopen en de goede verstandhouding tussen ouders, onthaalouders en
Landelijke Kinderopvang te bevorderen.
Alle aangesloten ouders ontvangen een exemplaar en verklaren akkoord te zijn door
ondertekening van de ‘overeenkomst met de ouders’.
Landelijke Kinderopvang vzw is de grootste organisatie voor kinderopvang in Vlaanderen,
met meer dan 35 jaar ervaring.
Landelijke Kinderopvang is erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin.
De vzw organiseert kinderopvang bij onthaalouders thuis, buitenschoolse opvang in locaties
Stekelbees, opvang in kinderdagverblijven en buurtgerichte kinderopvang in lokale diensten
voor kinderopvang.
Tijdens de maanden juli en augustus is er ook vakantieopvang voor aangesloten bedrijven.
Onthaalouders aangesloten bij Landelijke Kinderopvang
De onthaalouders aangesloten bij Landelijke Kinderopvang organiseren opvang in
gezinsverband in hun eigen woning.(gezinsopvang)
Onthaalouders kunnen er ook voor kiezen samen te werken op één vaste locatie.
(groepsopvang)
Landelijke Kinderopvang kan de volgende opvang aanbieden:
• opvang van baby’s en peuters
• buitenschoolse opvang van kinderen uit het basisonderwijs: vóór en na de
schooluren, tijdens verlofdagen en vakantieperioden
• nacht- en weekendopvang in specifieke situaties en noodgevallen
• opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
Elke onthaalouder bepaalt zelf welke opvang wordt aangeboden en op welke dagen en uren.
Dit wordt individueel vastgelegd tussen de onthaalouder en Landelijke Kinderopvang.
De opvang bij onthaalouders wordt gecoördineerd door één of meerdere
verantwoordelijke(n) kinderopvang.
De verantwoordelijke kinderopvang staat in voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle
kinderopvang op maat, het bewaken van de kwaliteit, de inhoudelijke begeleiding, contacten
met ouders en administratie.
De verantwoordelijke kinderopvang wordt bijgestaan door de regiomanager, de
verantwoordelijken helpdesk, veiligheid, vorming en selectie en door het hoofdkantoor.
Wij bieden kinderopvang op maat van de kinderen. Het welbevinden van de kinderen is ons
uitgangspunt. We willen hen warmte en geborgenheid bieden.
We vertrekken hiervoor vanuit een pedagogische visie met 8 ankerpunten:
Elk kind is krachtig
Ouders zijn de eerste opvoeders
Spelend opvoeden
Een warm hart hebben en geven
Samen leven en groeien
Verschillen geven rijkdom
Het gewone wordt bijzonder
Beleef de natuur binnen en buiten
Deze visie staat beschreven in ons kwaliteitshandboek. Dit ligt ter inzage bij de
verantwoordelijke kinderopvang.
2
Waarom kiezen voor een onthaalouder
aangesloten bij een dienst?
De opvang verloopt in een huiselijke sfeer. De onthaalouder stelt haar woning en haar
gezin open voor opvangkinderen.
De opvang is kleinschalig.
Elk kind kan rekenen op persoonlijke aandacht en verzorging.
Een onthaalouder gezinsopvang kan per kwartaal gemiddeld 4 kinderen voltijds opvangen.
Er mogen maximaal 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn (inclusief eigen kinderen tot het
einde van de kleuterschool als ze effectief aanwezig zijn).
Onthaalouders met groepsopvang kunnen per kwartaal gemiddeld 8 kinderen voltijds
opvangen en er mogen maximaal 18 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn op de momenten dat
beide onthaalouders aanwezig zijn.
De gezinnen betalen aan Landelijke Kinderopvang een financiële bijdrage volgens hun
inkomen. Zij leggen een attest inkomenstarief voor dat ze bekomen via de website van Kind
en Gezin.
De onthaalouder ontvangt een vaste kostenvergoeding per dagdeel als het kind aanwezig
is. Als het kind onverwacht afwezig is kan de onthaalouder een opvanguitkering ontvangen
via de RVA.
Jaarlijks ontvangen ouders van de dienst een fiscaal attest voor de opvang van kinderen tot
12 jaar voor de betaalde bedragen. Voor meer informatie rond de fiscale aftrekbaarheid
verwijzen we naar de belastingdiensten.
Ouders en onthaalouders kunnen met hun vragen terecht bij de verantwoordelijken
kinderopvang en de helpdesk.
3
Kinderopvang aanvragen
Voor een nieuwe aanvraag voor opvang kunt u terecht op de Helpdesk Landelijke
Kinderopvang, elke werkdag tussen 9 en 14 uur via 070/24 60 41.
Buiten deze uren kunt u een aanvraag doen via mail. De mailadressen van onze
regiokantoren vindt u terug op www.landelijkekinderopvang.be
Uw aanvraag wordt geregistreerd en via mail bevestigd.
De Helpdesk geeft u informatie over de werking van de verschillende opvangvoorzieningen
in de regio en verwijst u ook naar onze website www.landelijkekinderopvang.be voor meer
informatie.
U krijgt via mail het huishoudelijk reglement toegestuurd samen met informatie over de
berekening van de financiële bijdrage en andere algemene informatie.
De Helpdesk bezorgt uw aanvraag aan het opvanginitiatief van uw voorkeur.
De verantwoordelijke kinderopvang van de plaatselijke dienst zal uw aanvraag verder
opvolgen.
Binnen de 2 weken nadat uw aanvraag werd geregistreerd, wordt u gecontacteerd
(telefonisch, via mail) door de dienst om uw opvangvraag eventueel verder te verfijnen, u te
informeren over het verder verloop van uw aanvraag en de bereikbaarheid van de dienst.
Landelijke Kinderopvang respecteert het voorrangsbeleid, bepaald door Kind en Gezin,
waardoor sommige gezinnen voorrang kunnen krijgen.
 Werkende ouders krijgen absolute voorrang
 Alleenstaande ouders
 Ouders met een inkomen onder een bepaalde grens
 Pleegkinderen
 Broer of zusje van een opvangkind
 Kinderen uit kwetsbare gezinnen
.
Als ouder kiest u, in overleg met de onthaalouder, zelf de beste regeling.
Denk er echter aan dat een opvang van minder dan 2 dagen per week vaak teleurstellend
verloopt voor het kind en voor de onthaalouder. Beiden kunnen immers onvoldoende
vertrouwd raken met elkaar.
Een kind kan zich enkel thuis voelen in de opvang als het er regelmatig komt.
4
Hoe en wanneer kunt u een keuze maken
tussen de verschillende onthaalouders?
De verantwoordelijke kinderopvang geeft u (uiterlijk 6 maanden voor de start van de opvang)
de contactgegevens door van de onthaalouders die een vrije plaats hebben voor uw
(toekomstig) kind op het moment van de gewenste start van de opvang. Waar u terecht zal
kunnen is ook afhankelijk van de gevraagde opvanguren en dagen.
Indien er op dat moment nog géén opvangplaats in zicht is voor u, wordt u de stand van
zaken meegedeeld en overlegd rond de verdere opvolging ( uitstel startdatum, wijziging
opvangdagen, ander opvanginitiatief in de regio...)
U gaat persoonlijk kennismaken. Door te vergelijken kunt u de beste keuze maken voor
uw kind. Elke onthaalouder heeft immers een eigen stijl en een eigen huiselijke sfeer. Daar
waar u zich het meest ‘thuis’ voelt, zal het zeker ook goed zijn voor uw kind.
In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, vertelt de onthaalouder (of ziet u) hoe
zij/hij omgaat met de opvangkinderen, welke regels er gelden, waar de kinderen verblijven
tijdens de opvang enz.
Landelijke Kinderopvang stelt u een praatpapier ter beschikking dat als leidraad en
geheugensteun kan dienen voor de eerste kennismaking.
De verantwoordelijke kinderopvang spreekt met u af hoe en binnen welke termijn u uw
keuze doorgeeft aan de opvangvoorziening.
De verantwoordelijke kinderopvang zal, na overleg met de door u gekozen onthaalouder, uw
reservatie bevestigen.
Wijzigingen in uw reservatie (wijziging aantal dagen dat u opvang vraagt, de startdatum,
contactgegevens …) dient u onmiddellijk door te geven.
U brengt Landelijke Kinderopvang op de hoogte van de geboorte binnen de maand na de
geboorte.
5
De inschrijving en de voorbereiding van de start van de opvang
• uiterlijk 4 weken vóór de start van de opvang wordt uw kind ingeschreven:
-
het huishoudelijk reglement wordt samen overlopen
-
u vult samen met de verantwoordelijke kinderopvang de inlichtingenfiche in.
Deze bevat
o de opvangregeling
o alle bijzonderheden over uw kind
o de bereikbaarheid van de ouders tijdens de opvang
o afspraken rond vervangopvang.
Uw onthaalouder ontvangt hiervan een exemplaar.
-
de overeenkomst wordt opgemaakt. Volgende zaken worden hierin vastgelegd
o naam onthaalouder
o de opvangregeling (=opvangplan)
o financiële bijdrage
o berekening van het voorschot op basis van opvangplan en bijdrage
o verzend- en betaalwijze van de factuur
-
de wenmomenten worden besproken.
In opvolging van de adviezen van Kind en Gezin organiseren we wenmomenten
vóór de start van de opvang om de overgang van thuis naar de opvang vlot te
laten verlopen.
• u kunt uw kind al voorbereiden op de opvang door o.a. uw kind te laten wennen aan het
slapen in een bedje in rugligging.
In de opvang volgen we de aanbevelingen van Kind en Gezin om de risico’s op
wiegendood en ongevallen tijdens de slaap in de opvang zo klein mogelijk te maken.
Rugligging is de aanbevolen slaaphouding. Héél uitzonderlijk moeten sommige
kinderen om medische redenen wél op de buik slapen. Dit kan in de opvang enkel
met doktersattest. Meer informatie vindt u in de folder van Kind en Gezin “Open je
ogen”.
• u kan al nadenken over oplossingen wanneer uw kind ziek is en niet naar de
opvang kan (zie eveneens rubriek zieke kinderen).
• u maakt nog concrete afspraken met de onthaalouder over een aantal praktische
zaken (meer info hierover op het praatpapier) en de wenmomenten. Deze afspraken zijn
belangrijk voor het goede verloop van de opvang en een goede verstandhouding.
6
Ondersteuning van de onthaalouders
door de verantwoordelijke kinderopvang
De verantwoordelijke kinderopvang waakt erover dat de onthaalouders een kwaliteitsvolle
service geven aan de ouders en een goede opvang bieden aan de kinderen.
Zij ondersteunt de onthaalouder bij haar opvoedingstaak tijdens huisbezoeken en
vormingsactiviteiten.
Tijdens deze huisbezoeken bespreken de verantwoordelijke en de onthaalouder onder meer
de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind. Zij gaan ook na hoe de opvang en aanpak
van elk kind zo goed mogelijk kan verlopen. Hiervoor heeft Landelijke Kinderopvang een
kind-volgsysteem ontwikkeld waarin het welbevinden van het kind centraal staat.
Verder bekijkt de verantwoordelijke of de afspraken nageleefd worden.
Elk jaar is er een gericht veiligheidsbezoek bij elke aangesloten onthaalouder door de
verantwoordelijke veiligheid of de verantwoordelijke kinderopvang.
Elke onthaalouder volgt jaarlijks minimum 12 uren vorming.
Ouderparticipatie
Wij raden u aan om met uw onthaalouder regelmatig te overleggen en informatie
over uw kind uit te wisselen o.a. rond dagelijkse gebeurtenissen, gezondheid en
ontwikkeling.
Indien nodig kunt u met uw vragen en bedenkingen over de opvang terecht bij de
verantwoordelijke kinderopvang.
Landelijke Kinderopvang kan ontmoetingsmomenten organiseren voor ouders o.a.
uitnodigen bij vormingsmomenten, feesten en vieringen.
Binnen Landelijke Kinderopvang wordt op systematische wijze de tevredenheid van
ouders onderzocht.
7
Wat betaal ik voor de opvang van mijn kind?
Algemeen
Bij Landelijke Kinderopvang betaalt u een bijdrage op basis van uw inkomen én de
verblijfsduur.
Alle informatie over de prijs en de berekeningswijze, vindt u op www.kindengezin.be door te
klikken op “Mijn Kind en Gezin”.
U berekent zelf uw bijdrage per kind.
Wat heeft u hiervoor nodig?
- een e-mailadres
- een e-ID (elektronische identiteitskaart) én kaartlezer of een Token van de
federale overheid.
Eerst registreert u zich op “Mijn Kind en Gezin”. Nadien berekent u online de bijdrage.
Na de onlineberekening krijgt u een “attest inkomenstarief” met een prijs én een unieke
kindcode. Dit attest bezorgt u aan uw Verantwoordelijke Kinderopvang.
Let op! Meerdere kinderen in opvang = voor elk kind een attest aanvragen.
Hulp nodig ? Surf naar de veel gestelde vragen én antwoorden op de site van Kind en Gezin
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/vragen-over-mijn-kind-en-gezin/inkomenstarief
Telefonisch kan je terecht op de Kind en Gezin-lijn .078 150 100 elke werkdag tussen 8 en 20 uur of op
onze helpdesk 070 24 60 41 elke werkdag tussen 9 en 14 uur.
U kan ook contact opnemen met uw Verantwoordelijke Kinderopvang.
U hoeft geen financiële afspraken te maken met uw onthaalouder.
Voorschot
Bij de inschrijving wordt het voorschot berekend op basis van de vastgestelde bijdrage en de
gevraagde opvang (=opvangplan), met een maximum van 250 euro. Dit voorschot dient
betaald te worden vóór de start van de opvang.
Voor occasionele opvang bedraagt het voorschot 50 euro. In uitzonderlijke situaties kan dit
bedrag verminderd worden.
Het voorschot wordt terugbetaald als de opvang van het betreffende kind definitief stopt en
alle facturen kinderopvang betaald zijn, ten vroegste op het einde van de maand volgend op
de einddatum van de opvang.”
Bijdrage volgens de opvangduur
U betaalt een bijdrage volgens de opvangduur:
- 100% voor opvang van 5u tot 10u59 (overdag of ’s nachts
- 60% voor opvang tot 4u59
- 40% voor opvang tot 2u59 (dit tarief is enkel geldig voor schoolgaande
kinderen )
- 160% voor opvang van 11u of meer (overdag en/of ’s nachts)
Indien de aanwezigheid van een kind gespreid is over verschillende tijdstippen van een dag,
worden de verblijfstijden van die dag samengevoegd.
8
Specifieke opvangkosten en voeding
Onthaalouders geven de opvangkinderen gezonde, gevarieerde en vers bereide maaltijden
en volgen hiervoor de richtlijnen van Kind en Gezin.
De Verantwoordelijke Kinderopvang kijkt hier mee op toe.
In de dagprijs zijn bij een hele dag 2 maaltijden en bij een halve dag 1 maaltijd inbegrepen.
Flessenvoeding en dieetproducten worden door de ouders meegebracht.
We vragen dat uw kind gegeten heeft wanneer het ’s morgens in de opvang toekomt.
Landelijke Kinderopvang vraagt een extra bijdrage voor• een warme maaltijd voor kinderen
die naar de basisschool gaan, ongeacht de verblijfsduur (ook voor kinderen die deeltijds
naar de kleuterklas gaan).
Een warme maaltijd is een groentepap of voor oudere kinderen een aardappelen/vlees/visgroentemaaltijd of een equivalent daarvan.
Ongewettigde afwezigheid
Een kind is ongewettigd afwezig
- wanneer het kind niet aanwezig is op het afgesproken uur
- en er niet verwittigd werd van de afwezigheid ten laatste bij de start van het
opvangmoment.
Ouders betalen 25% van de dagprijs per afwezige dag of dagdeel (dit bedrag kan echter niet
lager zijn dan de minimumbijdrage per dag).
Korting meerdere kinderen en meerlingen
Indien meerdere kinderen en/of een meerling deel uitmaken van het gezin wordt een korting
automatisch toegepast bij de berekening van het inkomenstarief op de website van Kind en
Gezin.
Deze vermindering kan toegepast worden voor alle kinderen waarvoor het gezin “financiële
verantwoordelijkheid” draagt.
Bij toename van het aantal kinderen kan de vermindering toegepast vanaf de maand
volgend op de wijziging. Het is de verantwoordelijkheid van het gezin om onmiddellijk een
nieuw attest inkomenstarief aan te vragen via de website van Kind en Gezin en dit attest
te bezorgen aan de dienst.
Wijziging gezinssamenstelling
Bij een wijziging in de gezinssituatie (o.a. echtscheiding, overlijden, huwelijk, samenwonen)
dient een nieuw attest inkomenstarief aangevraagd te worden via de website van Kind en
Gezin en bezorgd te worden aan de dienst. De bijdrage kan aangepast worden vanaf de
eerste dag van de maand die volgt op de wijziging van de samenstelling van het gezin.
Sociaal tarief
Ten gevolge van een uitzonderlijk financiële situatie kan een sociaal tarief aangevraagd
worden bij het OCMW. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen, vraag je eerst een
“attest inkomenstarief” aan. Je bezorgt dit attest aan de Verantwoordelijke Kinderopvang die
de verdere procedure met u zal bespreken.
9
De betaling in de praktijk
Algemeen
De onthaalouder ontvangt maandelijks voor elk kind een prognoseblad op basis van het
opvangplan. Voor kinderen met een occasioneel opvangplan beschikt de onthaalouder over
blanco prognosebladen. De onthaalouder corrigeert de prestaties of vult de prestaties aan
en noteert extra maaltijden.
Maandelijks wordt de rekening van de opvang gemaakt op basis van prognosebladen
ondertekend door ouder(s) en onthaalouder. Door het ondertekenen van de
prestatiebladen verklaart u zich akkoord met de facturatie van de prestaties.
De ouders ontvangen in de eerste helft van de daaropvolgende maand een gedetailleerde
factuur.
Uw factuur wordt bezorgd via e-mail of zoomit. Verzending via post kan slechts uitzonderlijk
na afspraak.
Voor de betaling is domiciliëring gewenst. Het bedrag wordt verrekend de 9° van de maand
volgend op de maand van de opvang.
Indien toch gekozen wordt voor betaling via overschrijving dient de betaling te gebeuren
binnen de tien dagen na factuurdatum.
Procedure niet-betaalde rekeningen
Bij een 2° aanmaning wordt 5 euro administratiekosten aangerekend.
Bij wanbetaling wordt de opvang stopgezet of tijdelijk geschorst.
Wanneer de rekeningen niet betaald zijn na 2 aanmaningen wordt het bedrag
teruggevorderd via een gerechtelijke procedure. In dat geval wordt 25 euro
administratiekosten aangerekend.
Fiscale attesten
Jaarlijks worden in de maand april of mei de fiscale attesten bezorgd aan de ouders voor de
betaalde opvang van het voorgaande jaar.
10
Verzekering
Landelijke Kinderopvang heeft een polis burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen afgesloten bij KBC.
De onthaalouders (en eventuele plaatsvervangers, tijdelijk helpende personen en inwonende
gezinsleden van de onthaalouders) zijn verzekerd voor de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor schadegevallen van lichamelijke of stoffelijke schade aan derden,
veroorzaakt in het kader van de opvangactiviteit.
Ook de aansprakelijkheid van de kinderen zelf en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de ouders voor deze kinderen, voor de lichamelijke en stoffelijke schade door de kinderen
veroorzaakt aan derden, is verzekerd.
De materiële schade veroorzaakt door uw kind in de woning van de onthaalouder is niet
verzekerd, ook niet via uw familiale polis.
Uw kind is verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren. Dit gebeurt
via de verantwoordelijke kinderopvang of de helpdesk die de verzekeringsinstelling op de
hoogte brengt.
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de verantwoordelijke kinderopvang of de
helpdesk.
11
Praktische afspraken
Opvangplan
Tijdens de eerste contacten met de onthaalouder worden er afspraken gemaakt over
de opvangdagen en -uren. Dit wordt vastgelegd in een opvangplan.
Wijzigingen in het opvangplan (bijv. naar aanleiding van werkloosheid, ouderschapsverlof,
wijzigingen in de werksituatie) worden zo snel mogelijk met de onthaalouder besproken. De
onthaalouder bespreekt de gevraagde wijzigingen met de verantwoordelijke kinderopvang.
Pas na goedkeuring door de dienst kan het opvangplan aangepast worden.
Het kan gebeuren dat de opvang niet meer kan verder gezet worden bij uw onthaalouder.
De dienst tracht dan een andere oplossing aan te bieden binnen de beschikbare plaatsen bij
de onthaalouders.
Een wijziging in het opvangplan voor een periode van 4 weken of meer (uitzondering voor de
zomervakantie indien opvangplan niet geldig is tijdens schoolvakanties) dient
schriftelijk gemeld te worden aan de dienst. Uw onthaalouder beschikt hiervoor over
de nodige formulieren.
Standaard wordt de schoolleeftijd van 2.5 jaar gehanteerd, rekening houdend met de
instapmomenten in de school. Aan de ouders wordt gevraagd tijdig te melden indien hun
kind later of slechts deeltijds naar school zou gaan.
Brengen en halen
Vóór de start van de opvang maakt u afspraken met de onthaalouder over de uren van
brengen en halen. Dit opvangplan wordt opgenomen in ‘de overeenkomst met de ouders’ en
de ‘inlichtingenfiche kind’.
Deze uurregeling dient gerespecteerd te worden. Uw onthaalouder is niet verplicht uw kind
op te vangen buiten de afgesproken dagen en uren.
Wijzigingen in de uren van brengen en halen, dienen telkens besproken te worden met de
onthaalouder.
Wanneer uw kind regelmatig, zonder enige verwittiging meer dan een half uur te laat wordt
afgehaald, verwittigt uw onthaalouder de dienst. Uw onthaalouder heeft het recht om in
samenspraak met de verantwoordelijke (na een derde verwittiging) de overeenkomst
éénzijdig te verbreken.
Indien er zich iets onverwachts voordoet (vb. u moet later blijven op het werk, een andere
persoon zal het kind ophalen…), verwittigt u onmiddellijk uw onthaalouder en overlegt u wat
er moet gebeuren.
Tijdens het brengen en halen is er gelegenheid om informatie uit te wisselen. U kunt o.a.
vertellen over of vragen naar hoe uw kind geslapen of gegeten heeft, hoe de dag verlopen
is, hoe er wordt omgegaan met bepaalde nieuwe ontwikkelingen (vb. zindelijkheidstraining,
het maken van huistaken…).
Het lukt niet altijd om bij het brengen en halen (voor een onthaalouder vaak een druk
moment) een lang gesprek te voeren. Soms is het ook beter om bepaalde vragen,
problemen niet in de aanwezigheid van uw kind te bespreken, vb. aanpak van een bepaald
gedrag. Spreek dan liever een moment af om ongestoord een gesprek te hebben met uw
onthaalouder.
Wanneer in de loop van de opvang een wijziging optreedt in het ouderlijk gezag of het
verblijfs- en bezoekrecht, dan moet u dit onmiddellijk melden aan de onthaalouder en de
verantwoordelijke kinderopvang.
Bij twijfels over de veiligheid van het kind bij het ophalen (vb. dronkenschap) kan de
onthaalouder beslissen om het kind niet mee te geven of een andere regeling af te spreken.
Indien nodig kan hulp van derden ingeroepen worden.
12
Vakantieregeling – vervangopvang
Ook een onthaalouder kan/mag vakantie nemen. Deze vakantiedagen worden zo vlug
mogelijk meegedeeld aan de ouders.
Deel ook tijdig uw vakantieregeling mee aan uw onthaalouder.
Het is aangewezen om de vakantieregeling samen te bespreken om in de mate van het
mogelijke de vakantiedagen op elkaar af te stemmen. Dit is echter niet altijd mogelijk.
Indien nodig kunt u aan de verantwoordelijke een vervangopvang vragen. Deze tijdelijke
opvang kan niet altijd gegarandeerd worden. De mogelijkheid voor vervangopvang geldt
eveneens bij een tijdelijke afwezigheid van de onthaalouder vb. door ziekte.
Tijdens de jaarlijkse sluiting van de dienst kunnen de ouders terecht bij de helpdesk.
Specifieke regelingen voor buitenschoolse opvang
Niet elke onthaalouder doet buitenschoolse opvang. Een onthaalouder mag zelf kiezen
welke opvang ze wenst aan te bieden.
Bij de overgang van dagopvang naar buitenschoolse opvang worden de nieuwe afspraken
schriftelijk vastgelegd. Toezegging voor buitenschoolse opvang is geldig voor één
schooljaar en wordt jaarlijks herbekeken op het einde van het lopende schooljaar.
Voor de kleine vakanties worden minimum 1 week op voorhand de effectieve opvangdagen
doorgegeven. Voor de zomervakantie wordt in mei/juni doorgegeven wat u nodig hebt aan
vakantieopvang. Telkens wordt bekeken wat uw onthaalouder daarvan kan opnemen. Bij
een te drukke bezetting van de onthaalouder kan het gebeuren dat u toch naar een andere
opvang zal moeten uitkijken.
De onthaalouder is niet verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de school en
andere activiteiten. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. De onthaalouder dient wel
op de hoogte te zijn van de regelingen hieromtrent.
Best wordt dit schriftelijk vastgelegd en beschikt de onthaalouder over de naam en het
telefoonnummer van de persoon die het kind zal begeleiden of vervoeren.
De onthaalouder zorgt indien nodig voor een rustig plekje waar lagere schoolkinderen
zelfstandig hun huiswerk kunnen maken. Ouders blijven verantwoordelijk voor de
begeleiding en het nazicht van de schooltaken.
Reservekledij
Uw kind wordt gewassen en gekleed gebracht naar de opvang. Ouders zorgen voor
voldoende reservekleding en aangepaste kleding om buiten te spelen.
Wanneer de onthaalouder speciale activiteiten voorziet in het dagschema (vb. een
wandeling, een uitstap, knutselen, schilderen) zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.
Zo kunt u voor de gepaste kledij zorgen (vb. schortje, laarzen, …).
Luiers, verzorgingsproducten en ander materiaal
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, zorgt u zelf voor de luiers. Spreek met de
onthaalouder af op welke manier dit georganiseerd wordt. Sommige onthaalouders geven er
de voorkeur aan dat u een pak luiers ineens bezorgt. Anderen hebben liever dat u per dag
een voldoende aantal luiers in de verzorgingstas steekt.
Ander materiaal dat wordt meegegeven in de verzorgingstas van het kleine kind: zalf voor
rode billetjes – vochtige doekjes – fysiologisch serum – fopspeen (eventueel
reservefopspeen) – slabbetjes – koortsthermometer – knuffel van het kind – slaapkleding –
SIS kaart – gezondheidsboekje van het jonge kind of vaccinatiekaart – medicatie
voorgeschreven door een arts (meer informatie hierover in rubriek zieke kinderen –
medicatie).
13
Zieke kinderen – dringende zorgen – medicatie
Zieke kinderen kunnen niet terecht bij een onthaalouder. Een licht ziek kind kan enkel
opgevangen worden na overleg met de onthaalouder wanneer
• de ziekte geen gevaar inhoudt voor de andere kinderen
• het kind aan de gewone activiteiten kan deelnemen.
De dienst kan een medisch attest vragen en/of de opvang verbieden als er
besmettingsgevaar is of als de verzorging van het zieke kind te belastend is.
Onthaalouders volgen de richtlijnen van Kind en Gezin. Hiervoor verwijzen we naar
de website van Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek (of
na te vragen bij de dienst).
Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, zal de onthaalouder de ouders op de hoogte
brengen. In de meeste situaties zal het voor het kind het beste zijn dat het zo snel mogelijk
wordt opgehaald.
Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, kan de onthaalouder indien zij dit nodig acht, zelf
een arts raadplegen (bij voorkeur de arts vermeld op de inlichtingenfiche van uw kind).
Bij een ongeval of een zorgwekkende toestand, kan de onthaalouder zonder
voorafgaandelijk contact met de ouders een arts of de hulpdiensten verwittigen.
In principe wordt geen medicatie toegediend (hieronder vallen ook koortsverlagende
middelen en homeopathische middelen). U vraagt aan uw arts bij voorkeur medicatie die ‘s
morgens en ’s avonds door uzelf kan toegediend worden. Als de medicatie toch in de
opvang gegeven wordt, is een attest van de behandelende arts of van de apotheker vereist
(of een notitie van de behandelende arts in het heen- en weerschriftje van uw kind). De
medicatie wordt meegegeven in de originele verpakking met de naam van uw kind erop
geschreven.
Het toedienen van koortswerende middelen kan enkel op voorschrift of na advies van een
arts en contact met de ouders. De onthaalouder kan maximaal 1 dosis paracetamol onder
de vorm van siroop toedienen, als zij dit nodig acht en na overleg met de ouders.
Op de website van Kind en Gezin vindt u de nodige informatie over deze thema’s.
U geeft nieuwe aandachtspunten i.v.m. de gezondheid van uw kind door aan
uw onthaalouder. Deze punten worden genoteerd op het inlichtingenblad van uw kind.
Ziektepreventie
In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht. Het is echter
sterk aanbevolen om elk jong kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de
Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Een niet-gevaccineerd kind kan tijdelijk
drager zijn van een ziekte die mogelijks jonge zuigelingen die nog niet werden gevaccineerd
of niet immune zwangere vrouwen kunnen besmetten.
Tevens bestaat het gevaar van onvoldoende immuniteit voor ziekten die ernstige
verwikkelingen kunnen hebben.
Meer informatie over vaccinaties vind je op de website van Kind en Gezin
http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek of op te vragen bij de dienst.
Ouders worden gevraagd om medische problemen te melden die:
• een gevaar zouden kunnen betekenen voor de kinderen of onthaalouder
• een bijzondere waakzaamheid van de onthaalouder vragen.
14
Veiligheid en hygiëne
Uw onthaalouder zorgt voor een veilige omgeving aangepast aan de leeftijd van uw kind.
Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden.
Elk jaar is er een veiligheidsbezoek bij elke aangesloten onthaalouder.
Tijdens de opvang is de aanwezigheid van huisdieren verboden in de slaap- en leefruimte
van de kinderen.
Het is niet toegestaan dat er tijdens de opvang wordt gerookt in de ruimten waar de
kinderen verblijven.
15
Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De ouders dragen er zorg voor het privéleven van de onthaalouder niet te schenden.
De verantwoordelijke kinderopvang en de onthaalouders geven geen informatie over
kinderen aan derden. Zij nemen de nodige discretie in acht.
Ouders en onthaalouders kunnen vertrouwelijke informatie bespreken met de
verantwoordelijke kinderopvang.
Tijdens de opvang worden soms foto’s genomen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden in het
kader van de werking of in publicaties van Landelijke Kinderopvang VZW.
In het kader van privacy kunt u bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s van uw
kind(eren). U meldt dit dan schriftelijk aan de verantwoordelijke van de dienst.
Indien wij géén bezwaar ontvangen, geeft u als ouder de toestemming om foto’s te
gebruiken voor bovenstaande doeleinden.
Einde van de opvang
Ouders die hun kind niet langer naar de onthaalouder willen brengen, verwittigen, behalve in
geval van overmacht, de onthaalouder één maand vooraf.
De dienst kan in geval van niet-naleving van de opzegtermijn 25 % van de bijdrage
(nooit minder dan de minimumbijdrage per dag) x het resterend aantal dagen van de maand
vooropzeg aanrekenen aan de ouders.
Als de onthaalouder de opvang vroegtijdig beëindigt, helpt de dienst bij het zoeken naar een
andere oplossing.
Klachten
Wij nodigen de ouders uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de
onthaalouder of de verantwoordelijke. Samen kan er gezocht worden naar een oplossing.
U kunt een klacht ook schriftelijk bezorgen aan de verantwoordelijke kinderopvang.
Wanneer u vindt dat u onvoldoende werd gehoord of geholpen kan u ook terecht bij
het organiserend bestuur van Landelijke Kinderopvang
Remylaan 4b – 3018 Wijgmaal
tel. 016/24 39 81
[email protected].
U krijgt binnen de 10 dagen een bevestiging van ontvangst als de klacht schriftelijk of via
mail werd ingediend.
Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich
wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin – Hallepoortlaan 27 – 1060 Brussel
tel. 02/533 14 14 – e-mail: [email protected] – www.kindengezin.be
16
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
www.landelijkekinderopvang.be
070/24 60 41
elke werkdag tussen 9 en 14 uur
17
Download