De betrokken overheden moet komen tot een doelmatiger

advertisement
Water
Wat staat er in het regeerakkoord?
De betrokken overheden moet komen tot een doelmatiger waterbeheer.
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten zich beperken tot hun kerntaken en deze taken moeten
op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau worden belegd.
Per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp. Het kabinet komt met het
voorstel om gemeenteraden de waterschapsbesturen te laten kiezen.
De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeteren, met name in stedelijke gebieden.
De voorstellen van de Deltacommissie worden nader bekeken en uitgewerkt in het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Vergroting van de waterveiligheid van onze door rivieren
doorsneden delta zijn als een kerntaak van de overheid. Hiervoor wordt achterstallig onderhoud uitgevoerd en
gewerkt aan veilige dijken en waterkeringen waaronder de kustwering.
De belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt overgeheveld naar het
Infrastructuurfonds en de departementale begrotingen. Er vindt deze periode geen additionele voeding plaats
van het FES.
Wat betekent dit voor gemeenten?
Wij zijn blij dat het regeerakkoord de doelmatigheid van het waterbeheer wil vergroten. Door de voorgenomen
versoepeling rondom taakdifferentiatie op gemeentelijk niveau en het voorstel tot indirecte verkiezingen
van de waterschapsbesturen wordt samenwerken in de waterketen bevorderd. Het traject dat de gemeenten
hebben ingezet om doelmatig samen te werken met de waterschappen wordt voortgezet. Stedelijk waterbeheer
is een kerntaak van de gemeenten. Beslissingen hierover dienen, zoals in het regeerakkoord voorgesteld, zo
dicht mogelijk bij de burger te liggen, dus op het niveau van het gemeentebestuur. De doelmatigheid wordt
nog verder verbeterd door slechts twee bestuurslagen, rijk en gemeenten, verantwoordelijk te laten zijn voor
stedelijk waterbeheer. Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater kan hiermee beter worden
gerealiseerd.
Wij steunen de voortzetting van de uitvoering van het Deltaprogramma. Opname van de plannen in het MIRT
betekent voor ons een verbetering van de integrale aanpak van de openbare ruimte. De vergroting van de
waterveiligheid zorgt ervoor dat stedelijk gebied in de delta een aantrekkelijke en veilige locatie blijft voor
investeringen en vestiging.
Het voornemen om geen extra gelden toe te kennen aan het Infrastructuurfonds is een bedreiging voor
de continuïteit en uitvoering van het Deltaprogramma dat zich tot taak gesteld heeft de wateropgaven in
het licht van toekomstige ontwikkelingen aan te pakken. Hiervoor zijn groeiende budgetten nodig die nu
onderdeel worden van politieke afweging waardoor een robuuste financiering van onze waterveiligheid en
zoetwatervoorziening in het geding zal komen.
24
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Download