Sint Laurensfonds - Logeerhuis De Buren

advertisement
Logeerhuis De Buren 2014
ALGEMENE INLEIDING
Het Wmo-project De Buren is voor mensen (gasten), die in het dagelijks leven geen of nauwelijks een
sociaal netwerk hebben. Dat sociale netwerk dat van belang is om op terug te kunnen vallen als
iemand herstellende is van ziekte en/of ziekenhuisopname. Normaal gesproken kunnen deze mensen
zich thuis nog zelfstandig redden, maar doordat ze herstellende zijn is het niet mogelijk te koken of
zijn huishoudelijke karweitjes nu te lastig of te zwaar. Deze mensen hebben wel dagelijks even hulp
nodig, maar niet de volle 24 uur per etmaal.
Het gaat dus om een groep mensen die niet voor een indicatie zorg en verblijf in een verzorgingshuis
in aanmerking komt en niet beschikt over een netwerk.
Een situatie die maar zó terecht kan komen bij de transferverpleegkundige in het ziekenhuis,
maatschappelijk werk, diakenen, bezoekvrijwilligers, ouderenwerk en huisartsen. Er zouden zelfs
méér mensen tegelijkertijd kunnen zijn waarvan je weet dat ze tijdelijk uitgeschakeld zijn en die om
praktische hulp komen.
Voor die groep zoals hierboven beschreven is er het project De Buren. Een huis waar maximaal vier
mensen voor ten hoogste zes weken kunnen logeren. De opvang wordt verzorgd door vrijwilligers. Zij
gaan met de gasten om, alsof het buren zijn die ze nog niet zo lang kennen. Dat betekent helpen met
lichte huishoudelijke klusjes, boodschappen doen en helpen bij het eten bereiden. Bij persoonlijke
verzorging wordt niet geholpen. Persoonlijke verzorging bieden vraagt een andere benadering en ook
andere kwaliteit van de vrijwilligers.
Het is een 24uurs-opvang, maar de vrijwilligers zijn er niet 24 uur per dag.
Meer dan logeren
Gedurende het verblijf in Logeerhuis De Buren zal de gast zoveel mogelijk gestimuleerd worden om
de dingen die hij/zij zelf kan ook te blijven doen, het is immers de bedoeling dat de gast weer terug
gaat naar huis.
Doordat de gast zelf bezig blijft kan er geobserveerd worden of er bij lichamelijke verzorging en/of
huishoudelijke activiteit nog hulp ingezet moet worden bij terugkeer naar huis.
De gasten van Logeerhuis De Buren bestaan niet alleen uit ouderen. Er zijn ook gasten die deelnemen
aan de arbeidsmarkt maar niet over een sociaal netwerk beschikken.
Omdat de doelgroep van Logeerhuis De Buren niet of nauwelijks over een sociaal netwerk beschikt
kan er sprake zijn van sociaal isolement en/of eenzaamheid. Door verblijf in het Logeerhuis komen
deze mensen in beeld.
Een van de belangrijkste taken tijdens het verblijf in het Logeerhuis is, in gesprek komen met de gast,
vertrouwen winnen en er achter zien te komen of De Buren iets kan betekenen voor de gast gelet op
terugkeer naar de thuissituatie.
Wij zijn ons ervan bewust dat na 6 weken logeren het niet beschikken over een netwerk of in een
sociaal isolement verkeren, niet is opgelost, maar wel kunnen we de gast die stimulans geven die
hij/zij nodig heeft.
De bedoeling is voordat de gast naar huis gaat, er in samenspraak met de gast, al contacten zijn
gelegd met andere hulpverleners als dat nodig is.
Wat is het profijt van De Buren?
1. Gasten houden in het ziekenhuis geen bed bezet omdat er thuis geen opvang is. Zij
komen bijvoorbeeld ook niet een zorghotel terecht, waar ze eigenlijk ‘te goed’ voor zijn.
2. Gasten die tijdelijk samen in het huis wonen, kunnen ook elkaar ondersteunen met zaken
die de één wel en de ander niet kan.
3. Vrijwilligers krijgen te maken met één huishouding, maar ondersteunen hiermee
misschien wel drie of vier gasten tegelijk. En na hun weer anderen. Een taakverlichting
dus.
4. Het gaat om mensen zonder goed sociaal netwerk, die misschien veel alleen of eenzaam
zijn. Via De Buren komen ze beter in zicht van de hulpverlening.
Project past goed binnen de Wmo
De Wmo gaat uit van de sturingsfilosofie: maatschappelijke ondersteuning als gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van burgers, professionele organisaties en de gemeente.
Er wordt gestuurd op samenwerking tussen bovengenoemde partijen. Zelfzorg, mantelzorg en
vrijwillige zorg wordt gestimuleerd en versterkt.
Het project voldoet aan die criteria. Het heeft een plaats binnen de zogenaamde ketenzorg. Er is
sprake van zelfzorg, vrijwillige zorg en eventueel de professionele zorg. De thuiszorg kan zelfs drie of
vier cliënten op één adres verzorgen.
SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN VOOR 2014
Nu het Logeerhuis vier jaar draait, hebben we een aantal observaties gedaan die vragen om enerzijds
voortzetting van het project en anderzijds om bijgesteld beleid en nieuwe acties in 2014.
-
PR: er is al veel aan pr gedaan. Er is nieuw foldermateriaal ontwikkeld om meer van het
logeerhuis te laten zien. De website is vernieuwd. Er is geadverteerd in de wijkkranten en de
Oud Rotterdammer. Verder is er in een deel van Rotterdam huis-aan-huis een flyer bezorgd.
In 2014 zullen we de pr-acties op beperktere schaal voortzetten.
-
Vrijwilligers: het is moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen, merkbaar is de trend dat
mensen niet meer op vaste dagen en in het weekend vrijwilligerswerk willen doen, maar kort
en tijdelijk als vrijwilliger willen werken. Hiervoor heeft het logeerhuis haar verwachting
bijgesteld: door het vaste dagdeel per week los te laten en vrijwilligers in te roosteren naar
beschikbaarheid. Dat betekent dat er veel meer vrijwilligers nodig zijn. Vooral voor het
weekend is het lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Daarom zal er extra inzet zijn van
de coördinator op het werven van (weekend)vrijwilligers.
-
Aandacht voor vrijwilligers: wat opvalt als we de populatie vrijwilligers van Logeerhuis De
Buren bekijken is dat een groot aantal vrijwilligers behoren tot de doelgroep van het
Logeerhuis. Dat wil zeggen mensen met geen of een zeer beperkt netwerk. Dit vraagt van de
coördinator veel tijd en aandacht en af en toe ook grenzen trekken omdat deze vrijwilligers
een groot beroep doen op de coördinator.
-
Financiële bijdrage gasten: de gasten die het Logeerhuis trekt zijn veelal mensen die rond
moeten komen van een minimum inkomen. Voor hen is de eigen bijdrage van € 10, - per dag
te veel. Voor hen die moeten rondkomen van een minimum zouden wij daarom het bedrag
willen verlagen van € 10,- naar € 5, - per dag. Uitgaande van een schatting op grond van der
ervaringen tot nu toe gaat het op jaarbasis om een bedrag van € 500, -.
-
Schoonmaakkosten: om de kosten van het Logeerhuis te beperken hebben we besloten om
vanaf 2012 niet langer betaalde huishoudelijke zorg in te zetten, maar speciale vrijwilligers
aan te trekken die zorgen dat het huis schoon en netjes blijft.
Download