Abnormaal Vaginaal Bloedverlies

advertisement
Abnormaal Vaginaal
Bloedverlies
Gynaecologie
Inleiding
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar Gynaecologie, omdat u abnormaal vaginaal
bloedverlies heeft of heeft gehad. In deze folder worden de verschillende vormen van
abnormaal bloedverlies, de onderzoeken en de eventuele behandelingen besproken.
Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van wat uw klacht inhoudt en wat de
mogelijkheden zijn betreffende onderzoek en indien nodig behandeling.
Het spreekuur bij Gynaecologie is zo georganiseerd, dat zowel de uitleg als het
onderzoek (de onderzoeken) en indien nodig ook de behandeling direct achter elkaar
kunnen plaatsvinden. Op deze manier kunnen wij u snel helpen, zonder dat u
hiervoor meerdere malen naar het ziekenhuis dient te komen. Wanneer het nodig is
alle in deze folder beschreven onderzoeken uit te voeren, duurt het consult ongeveer
25 minuten.
Wanneer blijkt dat na de onderzoeken een behandeling volgt, dient u er rekening
mee te houden dat deze behandeling pas in de middag kan plaatsvinden op de
poliklinische operatiekamer (tussen 13.00 uur en 16.00 uur).
Wij vragen u dan ook rekening te houden met een verblijfsduur van circa een halve
tot hele dag in het ziekenhuis. Tussen het onderzoek en de eventuele behandeling
kunt u uw tijd uiteraard vrij besteden.
Wat is abnormaal vaginaal bloedverlies?
Onder abnormaal vaginaal bloedverlies verstaan we hevig bloedverlies bij de
menstruatie, onregelmatig bloedverlies, bloedverlies na de overgang en bloedverlies
na de gemeenschap.
Hevig bloedverlies betekent voor elke vrouw iets anders. Sommigen vinden
bloedverlies hevig als het meer is dan zij gewend zijn. Anderen noemen het hevig
omdat zij veel tampons of maandverband nodig hebben, doorlekken en zich zeer
vaak moeten verschonen. Een nauwkeurige definitie van hevig bloedverlies is er niet.
Verlies van stolsels (dikke brokken) en bloedarmoede beschouwt men meestal als
kenmerken van hevig bloedverlies. Of hevig bloedverlies een reden is tot verder
onderzoek en eventuele behandeling, hangt af van uw klachten. U bent degene die
aangeeft of dit gewenst is. Sommige vrouwen menstrueren al van jongs af aan hevig.
Zij weten nauwelijks anders en hebben vaak geleerd ermee te leven. Voor veel
vrouwen ontstaat de klacht na hun dertigste of veertigste jaar, soms na het stoppen
van de pil. Hevig bloedverlies is vervelend, maar kan meestal geen kwaad. Als er
sprake is van bloedarmoede, adviseert de arts vaak een behandeling.
Oorzaken van abnormaal vaginaal bloedverlies
Hevig bloedverlies kan verschillende oorzaken hebben, die ieder een andere aanpak
vragen. Men schat dat zo'n tien tot vijftien procent van de vrouwen er last van heeft
en medische hulp zoekt.
| patiënteninformatie
2
• De hoeveelheid menstruatiebloed is onder andere afhankelijk van de dikte van
het opgebouwde baarmoederslijmvlies. Door de eierstokken gemaakte
hormonen verzorgen de opbouw van dit slijmvlies. Bij een daling van de
hormoonspiegel stoot de baarmoeder het slijmvlies af. Hierbij ontstaat een
bloeding: de menstruatie. Naarmate de overgang nadert, maken de eierstokken
onregelmatiger hormonen. Daardoor wordt soms heel veel slijmvlies opgebouwd,
dat bij afstoting een sterke bloeding geeft. Bij pilgebruik blijft het slijmvlies vaak
dun; het bloedverlies is dan minder dan bij een natuurlijke menstruatie.
• Niet alleen hormonen en de opbouw van het slijmvlies beïnvloeden het
bloedverlies, ook de baarmoeder zelf speelt een rol. De baarmoeder, die de vorm
en grootte van een peer heeft, bestaat uit een spierwand. Aan de binnenzijde is
de baarmoederholte. De spierwand is aan de binnenkant bekleed met slijmvlies.
De wanden bekleed met het slijmvlies liggen tegen elkaar aan, zodat in wezen
geen sprake is van een echte holte. Veranderingen in de vorm van deze 'holte'
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een poliep of een myoom (vleesboom)
hebben nogal eens overmatig bloedverlies tot gevolg. Ook bij een baarmoeder
met veel grote myomen kan er sprake zijn van hevig bloedverlies, evenals bij
adenomyose en endometriose. Dit zijn afwijkingen waarbij het slijmvlies dat de
baarmoederholte bekleedt, ook in de wand van de baarmoeder of buiten de
baarmoeder aanwezig is. Bij endometriose zijn menstruaties vaak pijnlijk.
• Een enkele keer veroorzaken afwijkingen in de bloedstolling of medicijnen die de
bloedstolling beïnvloeden, hevig bloedverlies. Ook door een spiraaltje kan het
bloedverlies toenemen.
Bij 60% van de vrouwen vindt de gynaecoloog geen duidelijke verklaring voor het
hevige bloedverlies.
Oorzaken van bloedverlies na de overgang
Als u een jaar lang niet meer menstrueert vanwege de overgang en als er dan na die
tijd plotseling weer bloedverlies optreedt, kan dat voor een huisarts een reden zijn
om u naar het ziekenhuis te verwijzen.
Wij proberen de oorzaak van het bloedverlies op te sporen. De meest voorkomende
oorzaken zijn:
• Een dun en kwetsbaar slijmvlies van de schede of de binnenkant van de
baarmoeder. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de vrouwelijke
hormonen omdat u in de overgang bent.
• Een poliep of vleesboom aan de binnenkant van de baarmoeder.
• Een kwaadaardig gezwel aan de binnenkant van de baarmoeder.
Al deze verschillende oorzaken laten zich makkelijk opsporen door een klein beetje
weefsel van de binnenkant van de baarmoeder op te zuigen. Dat kan door middel
van een waterecho of door in de baarmoeder te kijken.
| patiënteninformatie
3
Oorzaken van tussentijds / onregelmatig bloedverlies
Met onregelmatig bloedverlies bedoelen we het onherkenbaar zijn van een
regelmatige cyclus. Tussentijds bloedverlies is het optreden van bloedverlies, vaak
midden in de cyclus, terwijl de menstruatie zelf regelmatig komt.
De oorzaak van onregelmatig / tussentijds bloedverlies is niet altijd makkelijk op te
sporen. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat de vrouwelijke hormonen gedurende
kortere of langere tijd niet helemaal in balans zijn. Het kan ook komen door de
invloed van hormonen die u slikt, zoals bijvoorbeeld de pil. Een andere oorzaak van
tussentijds bloedverlies is een poliep of een vleesboompje in de holte van de
baarmoeder. Het bloedverlies kan ook afkomstig zijn van de baarmoedermond. In dit
geval zal hiervan een uitstrijkje en /of kweek genomen worden.
Door een waterecho of een onderzoek met een dun kijkbuisje kan de
baarmoederholte goed beoordeeld worden.
Afspraak
Op de achterzijde van deze folder staat genoteerd wanneer en hoe laat u verwacht
wordt bij Gynaecologie. Wanneer u verhinderd bent op het afgesproken tijdstip dient
u dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 werkdagen van tevoren, door te geven aan de
afdeling Gynaecologie (zie voor het telefoonnummer de achterzijde van deze folder).
Meenemen naar het ziekenhuis
U wordt verzocht bij uw afspraak bij Gynaecologie mee te brengen:
• de verwijsbrief van uw huisarts,
• de menstruatiescorekaart. Deze kaart is bijgevoegd aan deze folder. Als er voor
het bezoek aan de polikliniek nog een menstruatie optreedt, wilt u dan de
menstruatiescorekaart invullen?
Breng, wanneer u dit prettig vindt, gerust uw partner of een familielid mee.
Gang van zaken spreekuur abnormaal vaginaal bloedverlies
De gynaecoloog zal starten met een gesprek om uw klacht in beeld te brengen.
Probeer uw klacht zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen. Denk vooraf al na
over de vragen die u wilt stellen en zet deze zonodig op papier.
Het is verstandig uw menstruatiecyclus bij te houden en te noteren wanneer de
laatste menstruatie is begonnen of het bloedverlies optrad. Als u tijdens de
menstruatie veel bloedverlies heeft, wilt u dan de bijgevoegde menstruatiescorekaart
invullen.
De gynaecoloog zal u vervolgens vragen naar uw algehele gezondheid, naar
bijzonderheden in uw familie, naar uw medicijngebruik en allergieën en naar
eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen. Tevens krijgt u tijdens dit
| patiënteninformatie
4
gesprek uitgebreide informatie over het onderzoek, de eventuele behandeling en
heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.
Na dit gesprek zal de gynaecoloog u onderzoeken. Dit kunnen meerdere
opeenvolgende onderzoeken zijn. Indien mogelijk en/of noodzakelijk vindt een
behandeling dezelfde dag plaats.
De onderzoeken
Gynaecologisch onderzoek
Bij het gynaecologisch onderzoek brengt de arts een spreider (speculum / eendebek)
in de schede (vagina) om de schede en baarmoedermond te bekijken.
De spreider is verwarmd en om het inbrengen ervan zo makkelijk mogelijk te laten
verlopen is het belangrijk dat u licht perst terwijl de spreider wordt ingebracht.
Hierdoor opent de schede zich iets. Het inbrengen doet dan geen pijn.
Als de spreider geopend wordt drukt deze iets tegen de blaas en de darmen aan. Een
volle blaas of darm geeft soms een vervelend gevoel. Het is daarom verstandig voor
het onderzoek naar het toilet te gaan. Door het openen van de spreider kan de arts
de baarmoedermond beoordelen en zonodig een uitstrijkje maken of een kweek
afnemen. Het uitnemen van de spreider verloopt makkelijker als u licht perst en
probeert te ontspannen.
Inwendig onderzoek
Na het gynaecologisch onderzoek volgt vaak een inwendig onderzoek (vaginaal
toucher). Voor onderzoek van de inwendige geslachtsorganen worden een of twee
vingers in de schede gebracht en wordt er met de andere hand op uw buik gevoeld.
Zo kan de gynaecoloog de ligging en de grootte van de baarmoeder en de eierstokken
beoordelen en bij klachten de pijnlijke plek onderzoeken.
Er kunnen redenen zijn om tegen het onderzoek op te zien, bijvoorbeeld negatieve
seksuele ervaringen in het verleden of een eerder pijnlijk gynaecologisch onderzoek.
Wat ook de reden is, bespreek het van tevoren met uw gynaecoloog, zodat u samen
naar een passende oplossing kunt zoeken.
Echoscopie
Echoscopie is een techniek waarmee organen in het lichaam zichtbaar worden
gemaakt door middel van geluidsgolven. Er zijn twee vormen van echoscopie. Het
ene apparaat maakt afbeeldingen via de buikwand (uitwendige echo), het andere
apparaatje is dun en langwerpig en wordt in de schede ingebracht (inwendige /
vaginale echo).
Bij een niet al te grote baarmoeder geeft echoscopisch onderzoek via de vagina de
beste informatie over eventuele afwijkingen van de baarmoeder of de eierstokken.
| patiënteninformatie
5
Bij uw klacht van abnormaal bloedverlies is het vooral belangrijk om een indruk van
de binnenkant van de baarmoeder te krijgen.
Voor de inwendige echo neemt u plaats op de gynaecologische stoel. Op het
echoapparaatje wordt een glijmiddel gebruikt om het inbrengen in de schede
makkelijker te maken. Het inbrengen doet meestal geen pijn, maar bij een ontsteking
of een bloeding in de buik kan het onderzoek wel pijnlijk zijn.
Bij een uitwendige echo maakt de gynaecoloog / echoscopist een afbeelding van de
baarmoeder en de eierstokken via de buikwand. De eileiders, heel dunne orgaantjes
tussen de baarmoeder en de eierstokken, zijn meestal niet zichtbaar.
U kunt zelf het onderzoek op het beeldscherm volgen.
De gynaecoloog bespreekt direct met u de uitslag van de echoscopie en bepaalt
vervolgens samen met u of verder onderzoek noodzakelijk is.
Watercontrastechoscopie (SIS)
Het volgende onderzoek kan watercontrastechoscopie zijn. Watercontrastechoscopie
is een manier om poliepen, vleesbomen, vormafwijkingen en andere afwijkingen van
de baarmoederholte op te sporen.
Het is een inwendig echoscopisch onderzoek waarbij de binnenkant van de
baarmoeder zichtbaar wordt gemaakt door water in de baarmoederholte in te
brengen. Water is op een echo zwart, weefsel in en rond de baarmoederholte is grijs.
Zo is het mogelijk de vorm en de inhoud van de baarmoederholte goed te
onderzoeken.
Bij een watercontrastecho neemt u plaats op de gynaecologische stoel met uw benen
in de beensteunen. De gynaecoloog brengt een spreider in de schede, waarna een
dunne katheter door de baarmoederhals in de baarmoederholte wordt gebracht.
Vervolgens maakt men opnieuw een vaginale echo, terwijl via de katheter steriel
water in de baarmoeder gespoten wordt. Op de monitor is zichtbaar hoe de
baarmoederholte zich met water vult. U kunt zelf meekijken. U hoeft voor dit
onderzoek geen volle blaas te hebben.
Wat voelt u van dit onderzoek?
Soms is het inbrengen van de katheter kortdurend gevoelig, maar de meeste
vrouwen voelen dit nauwelijks. Het inspuiten van het water veroorzaakt soms een
lichte menstruatieachtige pijn. Tijdens het onderzoek loopt soms water langs de
katheter via de vagina weg. Ook na afloop kunt u nog wat water verliezen dat
bloederig kan zijn. Dat kan geen kwaad. Een maandverband is voldoende om het op
te vangen.
Wanneer is het verstandig om het onderzoek uit te stellen?
Het onderzoek wordt niet gedaan als er een kans bestaat dat u zwanger bent. Het
beste moment voor dit onderzoek is binnen twee weken na het begin van de
| patiënteninformatie
6
menstruatie. Gebruikt u de pil of bent u gesteriliseerd, dan kan het onderzoek tijdens
de hele cyclus plaatsvinden, echter niet gedurende de menstruatie.
Na een pas genezen eileiderontsteking is het doorgaans verstandig enige maanden
met het onderzoek te wachten.
Mogelijke complicaties
De kans op complicaties bij dit onderzoek is zeer klein. Wel kan een ontsteking
optreden als u besmet bent met een seksueel overdraagbare aandoening
(bijvoorbeeld een chlamydia infectie).
Bent u bang na onveilig seksueel contact een infectie te hebben opgelopen dan is het
verstandig dit te melden. De gynaecoloog neemt dan eerst een kweek af om een
infectie uit te sluiten. Soms wordt uit voorzorg een korte antibioticakuur gegeven
tijdens de ingreep.
Hysteroscopie
Indien in de baarmoeder poliepen of vleesbomen zichtbaar zijn, kan het nodig zijn om
een hysteroscopie te verrichten. Bij een hysteroscopie neemt u plaats op een
gynaecologische stoel en kijkt de gynaecoloog met een dun kijkbuisje via de schede
en de baarmoedermond naar de binnenkant van de baarmoeder.
Het passeren van de overgang naar de binnenkant van de baarmoeder kan even
gevoelig zijn (alsof u menstrueert), maar over het algemeen kan het onderzoek
zonder plaatselijke verdoving plaatsvinden.
Tijdens dit onderzoek zijn kleine en soms iets grotere ingrepen mogelijk. Een poliepje,
of een spiraaltje waarvan de touwtjes niet meer zichtbaar zijn kunnen verwijderd
worden, evenals het opheffen van een verkleving. Ook het wegnemen van een stukje
weefsel (biopt) is mogelijk.
Vaak sluit men de hysteroscoop aan op een camera, zodat het beeld op een
televisiescherm te zien is en u dus kunt meekijken.
Dit onderzoek vindt plaats op de operatiekamer en kan meestal dezelfde middag
plaatsvinden. U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.
Een hysteroscopie duurt gemiddeld tussen de 15 en 30 minuten.
Na het (de) onderzoek(en) bespreekt de gynaecoloog zijn / haar bevindingen en
mogelijke behandelopties.
Wel of geen behandeling?
Na het (de) onderzoek(en) zijn er meerdere mogelijkheden:
• De oorzaak van uw klacht is duidelijk en behoeft geen verdere behandeling.
• De oorzaak van uw klacht is nog onduidelijk en hangt af van uitslagen van
bijvoorbeeld een uitstrijkje of andere uitgevoerde onderzoeken.
| patiënteninformatie
7
• De oorzaak van uw klacht is duidelijk en een behandeling met medicijnen wordt
geadviseerd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een behandeling met
hormonen en een behandeling met andere medicatie.
• Een vervolgonderzoek of een behandeling op de operatiekamer is noodzakelijk.
• Als de gynaecoloog geen duidelijke verklaring voor de hevige menstruaties vindt,
zijn verschillende behandelingen mogelijk:
- behandelingen met medicijnen
- een spiraal met progesteron (Mirena) die in de baarmoeder wordt ingebracht
- operatieve behandelingen van het baarmoederslijmvlies (Novasure)
- verwijdering van de baarmoeder
Bij de meeste behandelingen worden de menstruaties minder hevig en soms is er
helemaal geen bloedverlies meer. Het effect van de behandeling op langere termijn is
niet altijd blijvend. Het is niet altijd te voorspellen welke behandeling voor u het
meest geschikt is. Doorgaans adviseert de gynaecoloog met de minst ingrijpende
behandeling te beginnen. Verwijdering van de baarmoeder komt meestal pas als
laatste mogelijkheid ter sprake. U kunt de voor- en nadelen van de verschillende
behandelingen met de gynaecoloog bespreken.
Behandelingen
Behandeling met medicijnen: niet-hormonen
Prostaglandine-synthetase-remmers (o.a. diclofenac, ibuprofen, indometacine,
naproxen).
Deze medicijnen schrijft men vaak voor om menstruatiepijn te verminderen. Minder
bekend is dat ook het bloedverlies bij de menstruatie met gemiddeld 30% afneemt.
Meer dan de helft van de vrouwen ervaart dat de menstruaties minder hevig worden.
In de bijsluiters staan veel mogelijke bijwerkingen beschreven, maar in de praktijk
komen ze relatief zelden voor.
Tranexaminezuur (Cyklokapron®).
Dit middel beïnvloedt de bloedstolling en u neemt het alleen in tijdens de dagen van
hevig bloedverlies. Bij de menstruatie ontstaat door het afstoten van het slijmvlies
aan de binnenzijde van de baarmoeder een wondgebied. Naarmate het bloed hier
sneller stolt, verliest u minder bloed. Gemiddeld neemt het bloedverlies met de helft
af en vier van de vijf vrouwen blijken tevreden. Weinig gegevens zijn bekend over
tevredenheid op langere termijn. Vrouwen die ooit trombose gehad hebben, mogen
dit middel niet gebruiken.
| patiënteninformatie
8
Behandeling met medicijnen: hormonen
De pil
Veel vrouwen weten uit ervaring dat de menstruatie minder hevig is bij gebruik van
de anticonceptiepil. De pil is dan vaak ook een geschikt medicijn bij klachten van
hevig bloedverlies. Over het algemeen is het resultaat goed, maar de pil biedt niet
altijd uitkomst. Sommige vrouwen ervaren bijwerkingen, andere hebben emotionele
tegenzin om (weer) de pil te gebruiken, vooral vrouwen die gesteriliseerd zijn, of van
wie de partner zich heeft laten steriliseren. Anders dan men een aantal jaren geleden
dacht, zijn er tegenwoordig doorgaans weinig bezwaren tegen pilgebruik boven de 35
jaar. Voor vrouwen die de overgang naderen is er een pil met een iets andere
samenstelling. Bij hoge bloeddruk of roken wordt de pil soms ontraden, hoewel
stoppen met roken dan verstandiger is voor uw gezondheid.
De prikpil
Dit is een driemaandelijkse injectie met een relatief grote hoeveelheid progestageen
hormoon. De prikpil schrijft men meestal voor als anticonceptie, maar kan ook
gebruikt worden ter behandeling van hevige menstruaties. Het is de bedoeling dat de
menstruaties uiteindelijk helemaal wegblijven. Vaak zijn er de eerste maanden en
soms het eerste half jaar of nog langer, klachten over langdurig, onregelmatig
bloedverlies. Niet bij elke vrouw die de prikpil gebruikt blijven de menstruaties
helemaal weg. Na het stoppen met de prikpil duurt het bovendien vaak één of zelfs
twee jaar voordat de cyclus zich weer herstelt. De prikpil schrijft men daarom relatief
zelden voor als behandeling voor hevige menstruaties.
Progesteronpreparaten
Langdurig gebruik van een progesteronpreparaat zoals bijvoorbeeld Orgametril® of
Provera® zorgt ervoor dat er geen eisprong optreedt. Daardoor blijft ook de
menstruatie achterwege. Deze medicijnen moet u dagelijks innemen. Niet altijd lukt
het ervoor te zorgen dat de menstruaties wegblijven. Soms treedt tussentijds
bloedverlies op. Een vaak voorkomende bijwerking is vocht vasthouden en daarmee
gewichtstoename. Andere mogelijke bijwerkingen zijn een vettige huid en soms
depressiviteit of minder zin in vrijen. Niet elke vrouw heeft last van deze
bijwerkingen.
LH/RH-agonisten
Dit zijn medicijnen die de situatie in de postmenopauze (de periode na de laatste
menstruatie) nabootsen. De eierstokken maken dan nauwelijks hormonen, zodat het
baarmoederslijmvlies niet meer wordt opgebouwd en afgestoten. In verband met
ongunstige effecten voor de botopbouw schrijven de meeste artsen dit medicijn
liever niet langer dan een half jaar voor.
Voor jongere vrouwen is deze behandeling dan meestal ook niet geschikt. Voor
vrouwen rond de vijftig jaar betekenen deze medicijnen nogal eens een tijdelijke
oplossing; wellicht komen zij na deze periode spontaan in de overgang.
| patiënteninformatie
9
Deze middelen kunnen overgangsklachten als opvliegers en nachtzweten versterken.
Zo nodig kan de gynaecoloog andere hormonen voorschrijven om deze bijwerkingen
te verminderen.
Progesteronspiraaltje (Mirena)
De arts brengt het progesteronspiraaltje via de vagina in de baarmoeder. Op het
ogenblik is alleen het Mirena-spiraaltje op de markt. Mogelijk komen er nog andere
merken. De capsule geeft gedurende vijf jaar een progestageenhormoon af. Het
baarmoederslijmvlies wordt zo minder gevoelig voor de hormonen die de eierstokken
maken. Het slijmvlies blijft dun en het bloedverlies bij de menstruatie vermindert
over het algemeen sterk. Het spiraaltje is in Nederland meer dan 10 jaar op de markt.
Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de vrouwen met een Mirena-spiraaltje minder
hevig vloeit dan eerst en sommige vrouwen menstrueren na langere tijd helemaal
niet meer. Wel zijn er de eerste maanden na het inbrengen nogal eens
buikpijnklachten en ook moet u rekening houden met drie tot zes maanden
‘spotting’: tussentijds bloedverlies op onvoorspelbare ogenblikken.
Het Mirena-spiraaltje is niet voor elke vrouw geschikt. Vooral vrouwen die vroeger
een spiraaltje spontaan zijn verloren, hebben waarschijnlijk ook meer kans dit
spiraaltje te verliezen. Klachten in het verleden over abnormaal bloedverlies bij een
gewoon spiraaltje hoeven bij een Mirena-spiraaltje niet terug te keren.
Vervolgonderzoek / behandeling op de operatiekamer
Een vervolgonderzoek of een behandeling op de operatiekamer is noodzakelijk.
Als de gynaecoloog afwijkingen vindt die het hevige vloeien kunnen verklaren, zoals
poliepen of vleesbomen in de baarmoederholte, bespreekt hij of zij met u of het
mogelijk is ze te verwijderen en hoe dit kan gebeuren. Vaak adviseert de gynaecoloog
een hysteroscopische operatie. Hierbij wordt via een kijkbuis in de baarmoeder
gekeken en met een hulpinstrument de poliep of vleesboom verwijderd.
Als er in de loop van de middag een hysteroscopie behandeling volgt op de
poliklinische operatiekamer krijgt u een recept voor pijnstilling van uw arts.
Hierbij moet u aangeven of u eerder problemen heeft gehad met bepaalde pijnstillers
bijvoorbeeld vanwege maagproblemen.
• Naproxen 500 mg: 2 uur voor de behandeling
• Naproxen 500 mg: 6 uur na de behandeling
U mag gewoon eten voor de hysteroscopie behandeling. Het is beter niet te veel te
drinken. Blijkt echter bij de hysteroscopie dat de afwijkingen iets te groot zijn om
meteen weg te halen, dan komt u in aanmerking voor een uitgebreide hysteroscopie
behandeling op de operatiekamer (via narcose of ruggenprik). Deze behandeling kan
niet dezelfde dag plaatsvinden.
| patiënteninformatie
10
U krijgt dan informatie over de pre-operatieve screening (in verband met de
narcosevorm) en er wordt een opnamedatum voor u gepland.
Operatieve behandelingen van het baarmoederslijmvlies
Behandelingen van het baarmoederslijmvlies hebben als doel het verwijderen of
vernietigen van dit slijmvlies. Immers, als van dit slijmvlies weinig of niets meer over
is, kan het ook niet worden opgebouwd en bij de menstruatie worden afgestoten.
Verschillende methoden zijn mogelijk. In dit ziekenhuis is gekozen voor de Novasure
methode. Gedurende enkele seconden wordt een instrumentje in de baarmoeder
ingebracht dat wordt verhit. Het baarmoederslijmvlies wordt op deze wijze inactief
gemaakt, zodat het bloedverlies sterk of geheel afneemt. Meestal verricht de
gynaecoloog deze behandeling in dagbehandeling, doorgaans onder narcose of met
een ruggenprik. Soms is plaatselijke verdoving mogelijk.
Na afloop van deze behandeling moet u rekenen op een aantal weken vieze, soms
stinkende afscheiding. Pijn is er meestal alleen de eerste dag na de operatie.
Een zwangerschap raadt men na een dergelijke ingreep ten sterkste af.
Voor de Novasure behandeling geldt dat globaal vier van de vijf vrouwen er baat bij
vinden. Zij menstrueren duidelijk minder en bij een deel (30%) houdt de menstruatie
helemaal op. Op langere termijn kan het baarmoederslijmvlies weer aangroeien.
Herhaling van de behandeling na een aantal jaren kan dan nodig zijn.
Operatieve verwijdering van de baarmoeder (hysterectomie of uterusextirpatie)
Verwijdering van de baarmoeder adviseert de gynaecoloog doorgaans pas als andere
behandelingen niet het gewenste resultaat opleveren.
Soms wordt een dergelijk advies eerder gegeven, bijvoorbeeld in het geval van een
baarmoeder met zeer veel vleesbomen (myomen) die de hevige menstruaties
veroorzaken.
Afsluiting
Na het onderzoek / de onderzoeken en de eventuele behandeling kunt u, indien
nodig, even op de afdeling blijven om uit te rusten. U krijgt hier informatie mee voor
thuis. Als u nog vragen hebt, kunt u die gerust stellen.
De secretaresse maakt voor u een controleafspraak. Afhankelijk van het advies van de
gynaecoloog wordt dit een telefonisch consult of een vervolgafspraak.
Hoewel u gewoon mag lopen, fietsen en autorijden is het prettig als er iemand met u
mee komt, zodat u wordt thuisgebracht.
Richtlijnen voor thuis
• Bij thuiskomst is het verstandig nog even rust te nemen. De dag na het onderzoek
kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten. U mag lopen, fietsen en
autorijden.
| patiënteninformatie
11
• Na de behandeling kan de onderbuik wat gevoelig zijn. Er wordt met u
afgesproken welke pijnstilling u het beste hiervoor kunt gebruiken.
• Ook kunt u nog meerdere dagen bloedverlies of bruine afscheiding hebben, dit is
normaal.
• Zolang er nog bloedverlies is, wordt afgeraden te zwemmen of in bad te gaan.
• Gemeenschap is toegestaan zodra het bloedverlies is gestopt, dit kan echter wel
nog wat gevoelig zijn.
Als u erg veel buikklachten, koorts of zeer veel bloedverlies heeft kunt u van 08.30
uur tot 16.30 uur contact opnemen met Gynaecologie (zie achterpagina voor het
telefoonnummer). Buiten deze tijdstippen kunt u het algemene nummer van het
ziekenhuis draaien en aan de centrale vragen u door te verbinden met de artsassistent Gynaecologie.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben of mochten er nog
onduidelijkheden bestaan, aarzel dan niet en neem contact op met Gynaecologie.
Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze folder.
| patiënteninformatie
12
Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg.
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.
Naam: __________________________________________
U heeft een afspraak op: ___________________________
om ______________uur
Gynaecologie
Meldpunt Oost 11
Afsprakennummer: 088 - 459 7785
Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
Informatienummer: 088 - 459 5580
Werkdagen: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur
© 08-2015
Internet
www.zuyderland.nl
663
Verpleegafdeling
Meldpunt Oost 43
Telefoon 088 – 459 4500
Download