Voorbeelden uit de praktijk

advertisement
WIJ
Voorbeelden uit de praktijk
WIJ is een netwerkorganisatie die zich richt op het ondersteunen van
kwetsbare inwoners. Insteek van WIJ is om deze mensen en hun
omgeving te helpen door hen te stimuleren zoveel mogelijk elkaar en
zichzelf te helpen. WIJ is werkzaam in de gemeenten Breda, AlphenChaam en Baarle Nassau.
Sociaal Werk Nederland en Movisie vinden WIJ een goed
eenzaamheid en sociaal isolement neemt af en het
voorbeeld van 'Sociaal maakt Gezond' omdat deze
welbevinden en de gezondheid van hulpvragers wordt
organisatie op een manier werkt die de verbinding tussen
bevorderd.
sociaal en gezond vanzelfsprekend maakt.
AANPAK
SOCIAAL MAAKT GEZOND
Medewerkers van WIJ onderzoeken samen met de
De werkwijze van WIJ wordt gekenmerkt door aan te
hulpvrager en diens omgeving wat de vraag precies is. Ook
sluiten bij wensen en talenten van hulpvragers en hun
bekijken zij samen hoe de leefsituatie en het sociale
omgeving. Met succes de eigen talenten aanspreken, maakt
netwerk eruit ziet. Vervolgens worden mogelijke
mensen sterker, gelukkiger en minder afhankelijk van
oplossingen besproken en kan de hulpvrager beslissen
anderen. Bovendien bevordert dit het gevoel van
welke oplossing het meest passend is.
eigenwaarde. WIJ koppelt hulpvragers aan mensen uit de
directe omgeving die willen helpen. Deze werkwijze
WIJ richt zich niet alleen op concrete hulpvragen. Er wordt
ontwikkelt en versterkt sociale netwerken. De kans op
ook gewerkt aan preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt
via sociaal culturele activiteiten, beweegactiviteiten,
voorlichting over woningaanpassing of gezonde voeding, en
activiteiten gericht op het voorkomen van eenzaamheid of
sociaal isolement. Een voorbeeld is huisbezoeken onder de
noemer Samen Sterker. Vrijwilligers bezoeken ouderen van
wie de zelfredzaamheid afneemt. Zo houden zij een oogje
in het zeil en worden problemen tijdig gesignaleerd.
Alle activiteiten van WIJ zijn co-producties van mensen uit
de doelgroep, vrijwilligers en professionals. WIJ wil er zijn
voor alle inwoners, maar richt zicht voornamelijk op de
meest kwetsbare mensen. Dit zijn mensen die minder
weerbaar zijn en een beperkt sociaal netwerk hebben.
zelfredzaamheid. In 2014 is ruim 40% van de kwetsbare
ouderen bereikt. Zo zijn er vanuit bijvoorbeeld Samen
Sterker 240 huisbezoeken afgelegd.
SUCCESFACTOREN
• Inwoners worden gestimuleerd zelf een passende
oplossing te kiezen voor hun hulpvraag. Dit bevordert de
zelfredzaamheid.
• Inwoners met hulpvragen worden geholpen om zelf
oplossingen te zoeken bij mensen in hun directe
omgeving of in de buurt. Hierdoor wordt het sociale
netwerk van hulpvragers opgebouwd of versterkt.
• In de huisbezoeken van Samen Sterker ligt de focus op
preventie en vroegsignalering. Doordat problemen tijdig
gesignaleerd en besproken worden, kunnen ouderen
langer en gezonder zelfstandig thuis wonen.
SAMENWERKING
• Door de samenwerking in Zorg voor elkaar Breda weten
WIJ werkt veel samen met andere organisaties in Breda. Een
zorg- en sociale professionals elkaar snel te vinden.
belangrijk netwerk is Zorg voor Elkaar Breda. Het netwerk
Hierdoor worden inwoners snel op een passende manier
verzorgt de toegang tot zorg en ondersteuning. Inwoners
geholpen bij hun vraag of probleem.
kunnen via een telefonisch meldpunt of via het online
platform Zorg voor Elkaar Breda hun vragen stellen over
MEER WETEN?
(informele) zorg en welzijn. Professionals en vrijwilligers
WIJ website: www.wijbegintbijjou.nl
werken samen bij de beantwoording van de vragen. In het
netwerk wordt samengewerkt door inwoners,
WIJ jaarverslag 2014: http://wijbegintbijjou.nl/downloads-
vrijwilligersorganisaties, maatschappelijk werk, sociaal werk,
documenten2/wij/345-jaarverslag-2014/file
wijkverpleging, zorgorganisaties en de gemeente Breda.
Ook huisartsen benaderen het netwerk steeds vaker. Naast
Van WIJ naar wij: Moment in de evolutie van een
het netwerk werkt WIJ samen rondom specifieke
organisatie die steeds minder een organi-satie wordt (2015):
activiteiten. Zo zijn bij de huisbezoeken Samen Sterker het
http://wijbegintbijjou.nl/verkenning/VanWIJnaarwij-2015.
Rode Kruis, Steunpunt Informele Zorg Brede en de
pdf
ouderenbonden samenwerkingspartners.
Visiedocument van Zorg voor elkaar Breda: http://
WERKT HET?
visiedocument.zorgvoorelkaarbreda.nl/ZveB 031-15
WIJ meet jaarlijks het bereik van hun werkzaamheden aan
Visiedocument 2015_A3_web.pdf
de hand van risicoprofielen. Hierin zijn per leeftijdscategorie
de risicofactoren benoemd voor verminderde
Sociaal maakt Gezond verzamelt voorbeelden van interventies in het sociale domein die bijdragen aan een (betere) gezondheid.
Meer weten? Movisie T 030 789 2000, Sociaal Werk Nederland T 030 721 0721
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards