zorgen dat je deze 100 tips gebruikt!

advertisement
... zorgen dat je deze
100 tips gebruikt!
100 tips van het NU’91 serviceloket speciaal voor jou samengesteld
BEROEPSORGANISATIE VOOR DE VERPLEGING EN VERZORGING
Inhoudsopgave
Loon4
Verlof6
Uitkering8
ARBO11
Ziekte13
Contracten17
Zelfstandige19
OR 20
Gelijke behandeling
21
Langer doorwerken
22
Conflict23
Studenten26
Overig30
NU 1
NU 2
100 tips van het Serviceloket
Dagelijks beantwoorden de juridisch medewerkers van NU’91 vragen van
de leden van NU’91. Vragen over inkomen, arbeidsconflicten, ziekte en nog
veel meer. Het serviceloket heeft 100 tips en ‘handig om te weetjes’
verdeeld over 13 onderwerpen verzameld.
Deze tips verschenen eerder in de 100ste uitgave van verpleging NU. Nieuw
zijn de tips voor studenten.
NU 3
LOON
1 Wat is loon
Onder loon wordt verstaan de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking met uitzondering van verdiensten uit onder andere overwerk, vakantiebijslag, winst- en eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage, spaarloon en onkostenvergoeding.
2 Netto minimumloon
Per 1-7-2008 is het netto minimumloon, inclusief vakantiegeld
€ 1356,60- per maand.
3Salarisschaal
De schaal waarin je komt hangt af van de functie waar je naar solliciteert. Over de periodieken moet je onderhandelen met de nieuwe werkgever.
4 Extra vergoeding bij verschoven dienst
NU 4
Bij een verschoven dienst binnen 24 uur kun je recht hebben op een extra vergoeding volgens de overwerkvergoeding van jouw CAO en daarbij eventueel schadeloosstelling van al gemaakte kosten. Dit geldt echter niet voor alle zorg-cao’s.
5 Doorbetaling tijdens zwangerschapsverlof
Tijdens het zwangerschapsverlof dat valt binnen de arbeidsover-
eenkomst vindt doorbetaling plaats en ontvangt de werknemer een uitkering op grond van de ziektewet.
6 Gelijkwaardig loon voor gelijkwaardig werk
Alle werknemers binnen een bedrijf moeten bij gelijkwaardig werk, gelijkwaardig loon krijgen. De werkgever mag geen onderscheid maken bij de arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, voltijders en deeltijders, mensen met en zonder handicap of chronische ziekte en tussen werknemers met een vast en een tijdelijk contract.
7 Recht op inkomensvoorziening
Niet-gebruik maken van inkomensregelingen is flexibel te controleren op de website: www.berekenuwrecht.nl. De website moet er voor zorgen dat mensen die recht hebben op een inkomensvoorziening daar ook gebruik van maken.
NU 5
VERLOF
8Vakantie
De CAO geeft aan dat je recht hebt op 3 weken aaneengesloten vakantie per jaar. Wettelijk uitgangspunt is: vakantie wordt in beginsel geven overeenkomstig de wensen van werknemer. De werkgever moet daartoe dan ook de gelegenheid geven, maar dan moet dit op de afdeling wel mogelijk zijn. Dit kan dus problemen geven in de schoolvakantie. Goed overleg is daarom erg belangrijk.
9 Planning vakantiedagen
Jouw vakantiedagen mogen niet zonder overleg door werkgever worden ingepland.
10 Bovenwettelijke vakantiedagen
Het aantal vakantiedagen dat boven de twintig vakantiedagen uitkomt wordt ook wel de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Als je in een bepaald jaar niet al je vakantiedagen opneemt, dan kun je de vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Je kunt alleen de bovenwettelijke vakantiedagen laten afkopen en niet de wettelijke vakantiedagen.
11 Zwangerschapsverlof
NU 6
Je hebt recht op minstens zestien weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Hoe lang de verlofperiode feitelijk duurt, is afhankelijk van de datum waarop jouw baby geboren wordt.
12 Ouderschapsverlof
Je hebt recht op onbetaald ouderschapsverlof van 13 maal jouw wekelijkse arbeidsduur. Standaard geldt dat je een half jaar lang voor de helft van jouw werkweek gaat werken.
13Kraamverlof
Als jouw echtgenote of partner is bevallen, heb je recht op twee dagen kraamverlof.
14 Calamiteiten- en verzuimverlof
Als je onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid kun je gebruikmaken van calamiteiten-
verlof en ander kort verzuimverlof.
NU 7
UITKERING
15 Toeslag op bijstandsuitkering
Bij het vaststellen van de hoogte van de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt ervan uitgegaan dat zij
(woon)kosten met anderen delen. Als dat niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal 20 % van het netto minimumloon.
NU 8
16 Ontslagvergoeding?: stamrecht
Stel, je hebt na een moeizame ontslagprocedure een mooie ontslag-
vergoeding van de baas gekregen die je maandelijks wilt laten uitbetalen. Dat kan met behoud van de uitkering. Het gaat hierbij om een eenmalige ontslagvergoeding die in de vorm van een stamrecht door de werkgever ten behoeve van de werknemer bij een verzekerings-
maatschappij is aangekocht. Voorwaarde is dat je moet kunnen kiezen uit een eenmalige ontslagvergoeding in de vorm van een geldbedrag ineens of een stamrecht bij een verzekeringsmaatschappij.
17 Bijstandsuitkering en vermogen
Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Er is een vrij te laten vermogen voor gezinnen en voor alleenstaanden. Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating.
18 Toeslag op AOW
Je kunt (tot 2015) in aanmerking komen voor een toeslag als je AOW ontvangt en jouw partner jonger is dan 65 jaar. Die toeslag wordt alleen uitgekeerd als de jongste partner geen of weinig eigen inkomen heeft. Er wordt daarbij alleen gekeken naar het inkomen uit arbeid (een baan), of inkomen in verband met arbeid (een sociale uitkering of VUT). De toeslag stopt zodra uw partner 65 jaar wordt en een eigen AOW-pensioen ontvangt.
NU 9
19 Eén elektronisch dossier
Burgers die een beroep doen op een bijstands- of werkloosheids-
uitkering hoeven hun gegevens maar één keer aan te leveren. Per klant is er één elektronisch dossier dat de instanties die betrokken zijn bij het verstrekken van uitkeringen (CWI, UWV en gemeenten) kunnen raadplegen.
20 Voorschot op bijstandsuitkering
Mensen die bij de gemeente bijstand aanvragen, krijgen recht op een voorschot van minimaal 90 % van de bijstandsuitkering. Het voorschot
moet binnen vier weken na de aanvraag worden uitbetaald en wordt iedere vier weken herhaald totdat de uitkering ingaat. Het voorschot voorkomt dat mensen die bijstand hebben aangevraagd in de problemen raken doordat ze een periode zonder inkomsten zitten.
21 De IOAW
Je kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als je een oudere werknemer bent en jouw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen.
22 Korting op AOW
Als je na je 15e in Nederland bent komen wonen, mis je een aantal jaren opbouw van de AOW. Voor ieder jaar dat je mist wordt de AOW met 2 % gekort.
NU 10
ARBO
23 Bescherming
- Volgens het Arbobesluit is de werkgever verplicht de werknemers
te beschermen tegen bacteriën en virussen, waaronder hepatitis B.
- Jouw werkgever moet je optimaal beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
24 Periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek (PAGO)
Bij een periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek wordt bekeken of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van werk-
omstandigheden. De bedrijfsarts voert het uit. Jouw werkgever is verplicht je de mogelijkheid te geven een PAGO te ondergaan. Deelname is vrijwillig.
25 Rookvrije werkplek
Het is bij wet verplicht om medewerkers een rookvrije werkplek aan te bieden. Dit omvat de werklocatie, inclusief toegang, hal, trap, keuken, toilet, gang, e.d. Als er ook maar één medewerker of bezoeker binnen komt die niet rookt, dan zit men fout als er toch gerookt wordt of is.
26 Arbocatalogi
Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de afspraken (over veilig werken) die zij in de verschillende sectoren maken, vast in zogenoemde arbocatalogi.
NU 11
27 Arboconvenanten
In arboconvenanten maken werkgevers en werknemers in risicovolle sectoren samen met de overheid concrete afspraken over hoe ze de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen.
28 Minimaal beschermingsniveau
Met het in werking treden van de nieuwe Arbo-wet regelt de overheid wat het minimale beschermingsniveau moet zijn. Hoe werkgevers en werknemers dat bereiken mogen zij samen bepalen.
29 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Elke werkgever moet een zogenaamde Risico-Inventarisatie en -
Evaluatie (RI&E) maken. Hierin moet boven tafel komen welke werkzaamheden een gevaar voor de gezondheid zouden kunnen zijn zodat die zoveel mogelijk voorkómen of tenminste beperkt worden.
NU 12
ZIEKTE
30 Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
Mensen die volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen sinds
1 januari 2007 een hogere uitkering. De uitkering ging van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon.
31 Doorbetaling bij ziekte
Jouw werkgever betaalt maximaal twee jaar je loon door als je ziek bent. Je krijgt tijdens je ziekte in ieder geval 170 procent van je loon over 2 jaar.
NU 13
32 De WIA
- De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-
vermogen, de WIA. Bij de WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal. Ofwel: ‘Het gaat niet om wat je niet meer kan... maar om wat je nog wel kan.’
- Als je na twee jaar ziekte voor een deel of helemaal niet meer kunt werken, kun je in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
33Bedrijfsarts
Als je ziek wordt, krijg je te maken met jouw bedrijfsarts. De bedrijfsarts
kijkt naar gezondheidsklachten die met je werk te maken hebben. Hij is een deskundige op het terrein van arbeid en gezondheid.
34 Second opinion
Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, kun je een second opinion aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV).
35 Jobcoach bij re-integratie
Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer die wil re-integreren maar daarbij extra begeleiding nodig heeft om zijn of haar werk te doen, kan hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach heeft vooral een coachende en sturende functie.
NU 14
36Re-integratietraject
- Een gedeeltelijk arbeidgeschikte werknemer kan bij UWV aanspraak maken op ondersteuning bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld in de vorm van een re-integratietraject.
- Een Re-integratietraject kan gevolgd worden als de kans klein is dat
je werk zult vinden. Je wordt dan begeleid door een re-integratiebedrijf.
37 Starten eigen bedrijf
- Soms biedt het starten van een eigen bedrijf meer mogelijkheden om weer terug te keren in het arbeidsproces dan werken in loondienst. Als zelfstandig ondernemer kun je werkzaamheden vaak beter afstemmen op de eigen mogelijkheden.
- Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die een eigen bedrijf willen beginnen, hebben een extra fiscale ruimte. Zij krijgen een aftrekpost van € 12.000,- in het eerste jaar, € 8.000,- in het tweede jaar en
€ 4.000,- in het derde jaar. Voorwaarde is dat zij minstens 800 uur per jaar werken; dat is minder dan de standaardeis van 1225 uur.
38 Aanvulling bij lagere WIA
Mensen die door de herbeoordelingsoperatie een lagere of geen WIA-uitkering meer krijgen, kunnen maximaal twaalf maanden een aanvulling krijgen op het inkomen.
NU 15
39 Informatie geven over gezondheid
De werknemer is niet verplicht om informatie te verstrekken over zijn gezondheid op punten die voor de vervulling van zijn functie niet rechtstreeks van belang zijn.
40 Poortwachtertoets
Het CWI bekijkt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid of beide partijen zich voldoende hebben ingespannen om de werknemer te re-
integreren. Dit heet de poortwachtertoets. Valt het oordeel negatief uit, dan kan de werkgever een verlengde loondoorbetalingverplichting
worden opgelegd en zal het opzegverbod met de duur van de opgelegde loondoorbetalingverplichting worden verlengd.
NU 16
CONTRACTEN
41 Last in, first out ?
‘Last in, first out’ geldt niet meer als hoofdregel bij bedrijfseconomische
ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf, is het leidende principe. Dit betekent dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt voorgedragen voor ontslag.
42 Gelijke behandelingswetgeving
Geen bonus geven omdat een werknemer met zwangerschapsverlof afwezig was, is in strijd met de gelijke behandelingswetgeving.
Een werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen in de arbeidsvoorwaarden.
Onder direct onderscheid wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.
43Proeftijd
In principe is een maximum proeftijd van 1 maand van toepassing als het contract een duur heeft van minder dan 2 jaar of dient om een zieke of zwangere medewerk(st)er te vervangen. Is uw arbeids-
overeenkomst afgesloten voor langer dan 2 jaar, dan is de maximum proeftijd 2 maanden. Binnen de proeftijd kan het contract eenzijdig en met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
NU 17
44 voor bepaalde tijd
- Check vóór u ergens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat of er een cao is en wat daarin is bepaald over tijdelijke arbeidscontracten. Er kan bijvoorbeeld instaan dat in uw bedrijfstak vaker dan 3 keer binnen 3 jaar verlengd mag worden zonder recht op omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
- Een werkgever kan drie maal een arbeidsovereenkomst aanbieden zolang de totale duur van deze contracten niet meer dan 36 maanden bedraagt. Als de werknemer na afloop van de derde arbeidsovereenkomst blijft werken, dan wordt dit vierde contract aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
- Werkt u na afloop van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door zonder dat u een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd als de eerste arbeidsovereenkomst en op grond van de oude voorwaarden.
45 Overgangsregeling nachtwerk
Overgangsregeling voor nachtwerk: 7 op 7 af blijft gehandhaafd. Volgens deze bepaling mag een werknemer van achttien jaar of ouder, in afwijking van de Arbeidstijdenwet, maximaal twintig maal in vier aaneengesloten weken ‘s nachts werken. De overgangsbepaling werd tegelijk met de Arbeidstijdenwet ingevoerd op 1 januari 1996 en is alleen van toepassing op de mensen die toen al meer in nachtdienst werkten dan de nieuwe wet toestond.
NU 18
ZELFSTANDIGE
46 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
- Als een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) in opdracht werk-
zaamheden uitvoert, is het vaak lastig om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. De zzp’er kan bij de Belastingdienst vragen om een ‘Verklaring Arbeidsrelatie’ (VAR).
- In de ‘Verklaring Arbeidsrelatie’ (VAR) verklaring geeft de Belastingdienst aan hoe zij de inkomsten van de zzp’er zien. Hierdoor wordt het dan ook duidelijk of er sprake is van een dienstbetrekking.
47 Zwangerschap- en bevallingsvoorziening
Vrouwelijke zelfstandigen krijgen het recht op een publieke zwangerschap- en bevallingsvoorziening van zestien weken. De uitkering gaat uit van het inkomen van het voorgaande jaar met een maximum van 100 procent van het wettelijke minimumloon.
NU 19
OR
48Opleidingsplan
De CAO geeft aan dat werkgever een opleidingsplan dient te maken samen met de Ondernemingsraad. Iedere instelling bepaalt dus zijn eigen opleidingsmogelijkheden.
49 Voorstellen aan werkgever
De ondernemingsraad mag op eigen initiatief de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken van de onderneming.
50 Informatie over beloningsstructuur
Minstens een keer per jaar moet de werkgever aan de ondernemings-
raad ongevraagd schriftelijke informatie geven over de belonings-
structuur en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden en afspraken per verschillende groepen werknemers in het bedrijf. Hierbij hoort ook informatie over het salaris en de aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders.
NU 20
GELIJKE BEHANDELING
51 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
- Sinds 1 mei 2004 is er de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Dat betekent dat er op en rond het werk geen leeftijdsbepalingen mogen worden gebruikt bij werven en selecteren van medewerkers, bij interne sollicitaties of bij ontslag.
- Ook de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden vallen onder de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid . Alleen als het stellen van een leeftijdsgrens objectief te rechtvaardigen is, is onderscheid naar leeftijd wel toegestaan.
52 Andere leeftijdbepalingen
In de meeste CAO’S staan een aantal leeftijdsbepalingen zoals extra vakantiedagen, structureel minder werken vanaf een bepaalde leeftijd en overgangsregelingen van vut naar prepensioen. In principe zijn deze bepalingen onwettig. Maar… ze zijn nog wel toegestaan als er een objectieve rechtvaardiging is.
53 Commissie Gelijke Behandeling
Werkgevers en werknemersorganisaties kunnen de Commissie Gelijke Behandeling om advies vragen, als ze onzeker zijn over de regels die ze hanteren. Dit heet ‘verzoek om een oordeel over eigen handelen.’ Het oordeel van de Commissie is niet juridisch bindend, maar wordt in de praktijk meestal nageleefd.
NU 21
LANGER DOORWERKEN
54 Speciale afspraken
- Uit een onderzoek getiteld ‘Perspectief op langer doorwerken’ naar 121 cao’s uit 2006 blijkt dat werkgevers en werknemers steeds vaker speciale afspraken maken om werknemers langer in dienst te houden.
Die gaan over loopbaanbegeleiding, scholing en aanpassing van arbeidstijden voor ouderen.
- Een op de tien cao’s bevat afspraken over werving en selectie in verband met langer doorwerken.
- De regels rond het wettelijke minimumloon en de minimum-
vakantiebijslag gelden niet voor een werknemer die ouder is dan 65-jaar.
55Arbeidskorting
Mensen tussen 62 en 65 jaar die ervoor kiezen om te blijven werken, krijgen vanaf 2009 een speciale arbeidskorting.
56 Meebetalen aan AOW
Mensen die voor hun 65e stoppen met werken gaan meebetalen aan de AOW. De maatregel gaat in 2011 in en geldt alleen voor aanvullende pensioenen vanaf 18.000 euro per jaar.
NU 22
CONFLICT
57 Schakel bij een dreigend arbeidsconflict zo snel mogelijk de hulp van NU’91 in. Je hoeft dit niet te melden bij je werkgever.
58 Bespreek goed met de NU’91 jurist of districtsmedewerker hoe jij het graag wilt aanpakken.
59 Laat je geen uitspraken ontlokken door je leidinggevende, door je collega’s of door een personeelsfunctionaris.
60 Schakel eventueel de OR in. De OR mag zich inhoudelijk niet bemoeien met het conflict maar kan wel opletten of het proces goed verloopt.
61 Voer tussentijds regelmatig overleg met NU’91.
62 Reageer altijd op brieven, gespreksverslagen uitnodigingen en vragen vanuit je werkgever.
NU 23
63 Verstuur je reacties aangetekend per post.
64 Blijf beleefd en positief in je reacties en wees reëel als verwijten terecht zijn.
65 Onderteken geen gespreksverslag als je het niet eens bent met de inhoud.
66 Maak aantekeningen van alles wat er gebeurt en wordt gezegd. Vergeet niet om data en tijden te noemen.
67 Wordt je voor een gesprek uitgenodigd vraag dan naar het doel en duur van dit gesprek.
68 Vraag ook wie bij het gesprek aanwezig zijn.
69 Wil je een belangenbehartiger meenemen geef dit dan van tevoren aan.
70 Vraag je contactpersoon bij NU’91 of er iemand mee kan. Bereid je goed voor op het gesprek.
71 Je hebt recht op inzage van jouw personeelsdossier. Je mag een
werkgever vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens er van jou verzameld en vastgelegd worden. De organisatie is verplicht hierop binnen vier weken schriftelijk of per e-mail te reageren.
NU 24
72 Als een conflict hoger oploopt kan de werkgever aan dossiervorming gaan doen. Gespreksverslagen kunnen gekleurd zijn vanuit werkgeversbelang. Maak daarom zelf een verslag als geheugensteun. Zo kun je adequaat reageren op een onjuiste of onvolledige weergave van de werkgever.
73 Blijf als het mogelijk is aan het werk. Hervat bij ziekte het werk als je
je beter genoeg voelt. Wacht niet op formele toestemming van de bedrijfsarts of leidinggevende. Op deze manier laat je je eigen professionaliteit zien.
74 Laat altijd merken dat je coöperatief bent. Onwil om aan oplossingen mee te werken kan je worden verweten.
75 Als je met (betaald) verlof wordt gestuurd laat dan schriftelijk weten dat je het er niet mee eens bent en dat je beschikbaar blijft voor werk.
76 Neem in beginsel nooit zelf ontslag. Dit kan je uitkeringsrechten in gevaar brengen.
77 In principe heb je recht op doorbetaling van je loon over de periode dat je op non actief bent gesteld.
NU 25
STUDENTEN
78 BBL of BOL?
Bij de BBL werk je en ga je een of twee dagen in de week naar school. Bij de BOL ga je de hele week naar school en loop je stage om praktijkervaring op te doen.
Mensen die voor de BBL kiezen, hebben een voorkeur voor praktisch leren en direct op de werkplek beginnen. Voor een aantal is dit om financiële redenen ook de enige manier om een opleiding te kunnen doen.
Doelgroep BBL:
- mensen die al (gedeeltelijk) een opleiding hebben gedaan en nu verder willen leren;
- mensen die van beroep willen veranderen;
- mensen die op oudere leeftijd willen starten op arbeidsmarkt;
- mensen die door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid re-integreren vanuit een ander beroep.
Doelgroep BOL:
- vooral schoolverlaters
79 De BBL-ers krijgen een leerarbeidsovereenkomst. Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. Je bent in dienst van de instelling. Je krijgt een salaris en een studiekostenvergoeding. Je valt ook onder de CAO van de instelling.
NU 26
80 De BOL-ers krijgen een stageovereenkomst. Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. Je bent niet in dienst van het bedrijf. Je krijgt geen salaris maar een stagevergoeding en vergoeding van eventuele reiskosten. Hier zijn richtlijnen voor, maar je moet je vergoeding altijd even bespreken met de instelling waar je stage gaat lopen.
81 Daarnaast kun je HBO-V doen: je krijgt dan een getuigschrift en de titel “Bachelor of Nursing”. Je kunt de opleiding tot verpleegkundige in voltijd, deeltijd of duaal doen. Als HBO-V’er ben je verpleegkundige op
het hoogste niveau. Je kunt dan in meerdere zorgsectoren werken.
82 Kijk in de CAO wat je stage vergoeding is, dit is meestal 275 euro bruto bij een voltijd stage. Deeltijders krijgen naar rato.
83 Je hebt recht op begeleiding. In het bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider, op school door een studiebegeleider. Onvoldoende begeleiding kan een grond voor bezwaar opleveren.
84 Tijdens de beroepsvoorbereidende periode (BVP) wordt met jou als leerling een leerovereenkomst aangegaan. Deze periode maakt geen deel uit van het eerste praktijkleerjaar. Gedurende de BVP heb je alleen
recht op zakgeld. Het bruto zakgeld bedraagt 97% van het voor de leerling geldende bruto minimum (jeugd)loon (ingangsdatum 1 juli 2006). De les-/collegegelden komen voor rekening van de werkgever.
NU 27
Leermiddelen worden in bruikleen verstrekt. De BVP behorend bij de inservice-opleidingen (BBL) kan niet langer duren dan zes maanden.
85 Met de leerling die de voltijd BBL-opleiding volgt, mag geen hogere arbeidsduur worden overeengekomen dan 1878 uur per jaar inclusief lestijd. Gedurende een praktijkleerjaar mag de leerling met een voltijd arbeidsduur gemiddeld 1670 uur (gemiddeld 32 uur per week) voor arbeid worden ingezet.
86 Met de leerling die recht heeft op studiefinanciering en een HBO-duale leerweg volgt, mag geen hogere arbeidsduur worden overeengekomen dan gemiddeld 1670 uur per jaar (gemiddeld 32 uur per week).
87 Met de leerling die geen recht heeft op studiefinanciering en een HBO-duale leerweg volgt, mag geen hogere arbeidsduur worden overeengekomen dan maximaal 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Gedurende een praktijkleerjaar mag de leerling met een voltijd arbeidsduur, maximaal gemiddeld 1670 uur voor arbeid worden ingezet.
88 De indeling van de werktijden is zodanig, dat de leerling-werknemer NU 28
in staat wordt gesteld het theoretisch deel van de opleiding te volgen.
89 Leerlingen die een tweede opleiding in de zorg of een vervolg-
opleiding volgen worden als hoofdregel ingeschaald in de aanloop-
schaal van de laagste functionele schaal die in de instelling wordt toegepast ten aanzien van de functie waarvoor de betreffende opleiding wordt gevolgd. Indien het salaris voorafgaand aan de opleiding hoger was dan deze aanloopschaal, dan houdt de leerling dat als garantiesalaris. Van deze hoofdregel mag uitsluitend op basis van instellingsbeleid, tot stand gekomen met instemming van de ondernemingsraad, worden afgeweken.
NU 29
OVERIG
90 Geldig identiteitsbewijs
Als je ergens gaat werken, ben je verplicht jouw werkgever het gevraagde, originele en geldige identiteitsbewijs te laten zien.
91 Seksuele intimidatie
Als er sprake is van seksuele intimidatie geldt de omgekeerde bewijslast. Werknemers met een klacht dienen die te onderbouwen met feiten waaruit het vermoeden van (seksuele) intimidatie volgt. De rechter kan vervolgens beoordelen of het vermoeden van (seksuele) intimidatie aannemelijk is gemaakt door de werknemer. Als dat zo is, dan hoeft in beginsel de werknemer niet te bewijzen dat de (seksuele) intimidatie heeft plaatsgevonden, maar is het aan de werkgever te bewijzen dat niet in strijd met het beginsel van gelijke behandeling is gehandeld.
92BHV
- Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. Zij treden op als voorpost van brandweer, ambulance of politie.
- De overheid heeft samen met de belanghebbenden een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners ontwikkeld. Als jouw werkgever dit profiel volgt krijg je een goede algemene basis in de bedrijfshulpverlening.
NU 30
93 Levensloopregeling
Deelnemers aan de levensloopregeling hebben een korting op de inkomstenbelasting als zij hun verlof opnemen. Dit bedrag is per deelgenomen jaar is € 188,-.
94 Onbetaald ouderschapsverlof
Ouders die gebruikmaken van de levensloopregeling en onbetaald ouderschapsverlof opnemen, hebben een hoger fiscaal voordeel. Dit is bij voltijd ouderschapsverlof € 650,-. De fiscale tegemoetkoming bij ouderschapsverlof kent een maximum van drie maanden per kind. Beide ouders kunnen hier gebruik van maken.
95 Privé contacten onder werktijd
Uit een uitspraak van de Nationale Ombudsman blijkt dat een werkgever (binnen bepaalde grenzen) moet accepteren dat werk-
nemers onder werktijd privé-contacten onderhouden. Dit betekent onder meer dat de werkgever moet respecteren dat een werknemer op het werk persoonlijke mails verstuurd. Het staat de werkgever vanwege de privacy van de werknemer niet vrij om privé mails te lezen.
96 Verlaging WW-premie
De WW-premie voor werknemers wordt in 2009 verlaagd tot nul. De bonden hebben hier tegenover moeten stellen dat hun arbeidsvoor-
waarde inzet maximaal 3,5 % is. NU’91 is overigens niet gehouden aan die toezegging.
NU 31
97 Registratie zorgincidenten
De Kwaliteitswet zorginstellingen geeft aan dat zorgincidenten moeten worden geregistreerd. In de praktijk wordt hiervoor vaak de FONA / MIP commissie gebruikt. Dit register is minder geschikt als het gaat om registreren van agressie incidenten.
98 Agressie incidenten
Veel instellingen hanteren (nog) de regel dat agressie incidenten bij de vertrouwenspersoon worden gemeld. Dat is slechts een geschikte procedure als het incidenten betreft die binnen de organisatie gevoelig liggen, zoals seksuele intimidatie en agressie tussen collega’s onderling.
99 Arbeidsinspectie (AI)
Klachten en tips zijn belangrijke signalen voor de Arbeidsinspectie (AI). U kunt, eventueel anoniem, een klacht bij de AI indienen als een bedrijf, of instelling waar u zelf werkt, de wettelijke voorschriften op het gebied van de arbeidsbescherming, minimumloon of arbeid door vreemdelingen niet naleeft, en het niet mogelijk blijkt de problemen binnen het bedrijf in redelijk overleg op te lossen.
100 Zorg dat je NU’91 bereikt!
Telefoon: 030-296 41 44
NU 32
E-mail: [email protected]
Colofon:
Tekst en redactie: NU’91
Illustraties: Meneer E.
Vormgeving en Drukwerk: NU’91
Bernadottelaan 11
3527 GA Utrecht
Postbus 6001
3503 PA Utrecht
Tel. 030-296 41 44
Fax 030-296 39 04
www.nu91.nl
[email protected]
Postadres
Postbus 6001
3503 PA Utrecht
030 - 296 41 44
[email protected]
www.nu91.nl
Download