BAEKELAND Template tussentijds verslag

advertisement
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
[email protected]
www.vlaio.be
Contact:
T +32 (0)2 432 42 90
e-mail: [email protected]
TEMPLATE VOOR EEN TUSSENTIJDS VERSLAG BAEKELAND-PROJECT
versie: Januari 2016
Een tussentijds verslag wordt opgemaakt door de mandataris in samenwerking met de industriële promotor ten
behoeve van de tussentijdse evaluatie halfweg de voorziene projectperiode. In de projectspecifieke voorwaarden werd
de datum vastgelegd waarop Agentschap Innoveren en Ondernemen dit tussentijds verslag uiterlijk moet ontvangen
hebben.
Het tussentijds verslag moet toelaten de algemene vooruitgang van het project te volgen en de kans op het behalen
van het doctoraat in te schatten. Er wordt tevens afzonderlijk door het Agentschap een verklaring van de
wetenschappelijke promotor gevraagd.
Een tussentijds verslag is zo beknopt mogelijk, maar het moet wel toelaten de gestelde voorwaarden te evalueren.
ALGEMENE GEGEVENS
Projectnummer:
Startdatum van het project:
Uw naam en organisatie:
Datum van dit voortgangsverslag:
INHOUDELIJK VERLOOP VAN HET PROJECT (max. 2 pagina’s)
 het project verloopt grotendeels volgens planning en de mijlpalen voorzien voor deze fase van het project zijn
(grotendeels) gehaald
 de uitvoering wijkt af van de planning zonder dat finaal een belangrijke invloed wordt verwacht
 belangrijke mijlpalen worden niet (tijdig) gehaald en/of er zijn grote wijzigingen in de uitvoering met een
belangrijke invloed op het al dan niet behalen van het doctoraat
Duid aan hoe volgens u het project verloopt.
Geef per werkpakket een overzicht (synthese) van de activiteiten uitgevoerd in dit project. Vertrek daarvoor van het
oorspronkelijk werkprogramma en geef aan in welke mate dit gerealiseerd is. Dit overzicht moet toelaten te oordelen
of (1) de voorziene middelen werden ingezet en (2) dit gebeurde voor de activiteiten waarvoor steun was toegekend.
Meer gedetailleerde inhoudelijke beschrijvingen dienen hier zeker niet te worden opgenomen. Indien gewenst, kunnen
ze in bijlage worden toegevoegd.
HAALBAARHEID VAN HET INNOVATIEDOEL (max. 1 pagina)
 het in de specifieke voorwaarden omschreven innovatiedoel blijft haalbaar
 er is bijkomende onzekerheid over het bereiken van het innovatiedoel maar het project wordt niet ten gronde
bijgestuurd
 het innovatiedoel is niet of onvoldoende haalbaar en het project moet bijgestuurd worden
Geef de belangrijkste resultaten en vermeld duidelijk welke (deel)doelstellingen reeds werden verwezenlijkt. Licht in het
bijzonder de belangrijke afwijkingen toe t.o.v. het oorspronkelijk innovatiedoel en beschrijf hun impact.
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES EN MANIFESTATIES
 er werden nog geen wetenschappelijke publicaties ingediend of wetenschappelijke manifestaties bijgewoond in
het kader van dit project. De eerste publicatie wordt verwacht tegen xx/xx/xx en handelt over
………………………………….
 er werden …….. (aantal) octrooiaanvragen ingediend
 onderstaande wetenschappelijke publicaties werden ingediend/gepubliceerd; de volgende wetenschappelijke
manifestaties werden door de mandataris bijgewoond:
Geef hieronder de belangrijkste publicaties/octrooiaanvragen waaraan de mandataris als (co-)auteur/ (mede)uitvinder
een bijdrage geleverd heeft, en de wetenschappelijke manifestaties die bijgewoond werden door de mandataris.
VALORISATIE: GEWIJZIGDE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN OF WIJZIGINGEN BIJ DE BEGUNSTIGDEN OF UITVOERDERS
(max. 2 pagina’s)
 er zijn geen relevante gewijzigde omstandigheden die de valorisatie sterk beïnvloeden
 er zijn wijzigingen bij de begunstigden of uitvoerders, maar de valorisatie komt niet in het gedrang
 er zijn gewijzigde interne of externe omstandigheden die de valorisatie sterk beïnvloeden
Kies de beste omschrijving van de valorisatievooruitzichten.
Geef in het bijzonder verdere toelichting als u de tweede of de derde optie heeft aangekruist. Leg duidelijk de
wijzigingen uit ten opzichte van de valorisatievooruitzichten bij de start van het project.
TOELICHTINGEN M.B.T. HET VERDER VERLOOP VAN HET PROJECT (max. 1 pagina)
Behandel hier zo concreet mogelijk de eventuele gevolgen van de vorige punten op het verder verloop van het project,
in het bijzonder op de verdere uitvoering van het werkprogramma en de inzet van middelen.
SPECIFIEKE TOELICHTING (indien van toepassing)
Indien dit verslag gekoppeld is aan een bijzondere voorwaarde en de invulling daarvan nog niet behandeld is hoger
(bijvoorbeeld een financiële voorwaarde), geef hier dan de bijkomende informatie nodig om de invulling van die
voorwaarde te evalueren.
2
BIJKOMENDE COMMENTAAR (facultatief, max. 1 pagina)
Geef hier, indien u dit nuttig vindt, commentaren die u elders niet in het formulier kon opnemen.
3
Download