Lees de wetenschappelijke beschrijving van [G]OUD

advertisement
[G]OUD
Consulten door praktijkondersteuner na vroegsignalering
Wetenschappelijke beschrijving
De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke
methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een
beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van
aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de
beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor
een compleet oordeel over het project.
ALGEMENE GEGEVENS
Projectnummer
Soort project
Titel
Interventie
311070303
Onderzoek
De waarde van [G]OUD: een
evaluatiestudie naar de effecten
van de consultatiefunctie voor
ouderen.
Zelfstandig wonende 75-plussers in een (mogelijk) kwetsbare positie
worden vroegtijdig opgespoord door middel van een huisbezoek van de
praktijkondersteuner (GOUD consult). Middels de GOUD vragenlijst
worden problemen op het gebied van lichamelijk, psychische en sociaal
functioneren, leefstijl en medicatiegebruik in kaart gebracht.
KERNELEMENTEN STUDIEOPZET EN UITVOERING
Tijdspanne
Patiënten groep Vergelijking
18 maanden
721 zelfstandig
wonende
ouderen van 75
jaar of ouder in
de interventiegroep en 1016 in
de controlegroep (24
huisartsenpraktijken).
Interventiegroep
versus controlegroep (gebruikelijke zorg op
vraag, niet gerandomiseerd)
Design*
2 (quasiexperimentele
opzet)
Beoordeling
van design**
+/-
Toelichting beoordeling
Puntaftrek vanwege een mogelijke selectie bias.
Verder is niet gerapporteerd of de uitkomst blind
bepaald is voor de blootstellingstatus en selectieve
loss-to-follow up kan niet voldoende worden
uitgesloten.
* 1 = RCT 2 = Cohortstudie 3 = Crosssectioneel
** ++ = geen punten aftrek, + = 1 punt aftrek, +/- = 2 punten aftrek, - = 3 punten aftrek, -- = meer dan 3 punten aftrek
STATISTISCHE ANALYSES
Kwantitatief
Kwalitatief
Goud vragenlijst. Er is een mixed design gebruikt voor
procesevaluatie waaronder registratieformulieren voor
praktijkondersteuners. Analyse volgens het intention-totreat principe. Testen voor verschillen tussen groepen:
t-test, chi-square, analyse van variantie, regressie
analyse. Indien nodig wordt er gecorrigeerd voor
verschillen op baseline (onbekend of dit is gebeurd).
Verder zijn er subgroepanalyses uitgevoerd (welke dit
precies zijn is onbekend/niet gerapporteerd in het
eindverslag.
Procesevaluatie: semi-gestructureerde interviews met
huisartsen, praktijkondersteuners en ouderen. Er
wordt een thematische analyse uitgevoerd en een
verhalende beschrijving van de procedures wordt
gegeven.
Project specifieke uitkomstmaten
Primair
Secundair
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit
van leven (RAND-36), 'disability'
(GARS, IADL en ADL).
Attitude tegenover het ouder worden (subschaal
'attitude toward own ageing-PGC Morale Scale),
zorggebruik (aantal contacten met zorgverleners),
admissies bij verzorgingstehuis of bejaardentehuis,
mortaliteit.
Belangrijkste resultaten
Er zijn geen effecten gevonden op kwaliteit van leven,
zelfredzaamheid, attitude ten opzichte van het ouder
worden (slechts een klein effect op rolbeperkingen
door fysieke problemen). Verder is een bruikbaar
screeningsinstrument opgezet.
Budgettaire effect
Type analyse en effect
Niet uitgevoerd.
Verklaring van het uitblijven van effecten
Het is onduidelijk of de meest kwestbare groep bereikt is in het onderzoek. De looptijd van het onderzoek was
relatief kort wat de implementatie van de interventie belemmerd heeft. Het feit dat de zorg in Nederland al van
hoog niveau is maakt het moeilijk om de toegevoegde waarde van [G]oud aan te tonen.
Meer over [G]OUD
http://www.beteroud.nl/ouderen/zorg-goud-geintegreerde-ouderenzorg.html
BeterOud.nl: samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor ouderen
Download