Micro-economie - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2014-2015
Micro-economie: beslissingstheorie (F000628)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
30.0 u
werkcollege: geleide oefeningen
15.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Buyse, Tim
EB03
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in Business Engineering (afstudeerrichting Data
Analytics)
Master of Science in Business Engineering (afstudeerrichting
Finance)
Master of Science in Business Engineering (afstudeerrichting
Operations Management)
Master of Science in de algemene economie
Master of Science in de economische wetenschappen
Verantwoordelijk lesgever
stptn
6
aanbodsessie
A
6
A
6
A
6
6
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Micro-economie, consumentengedrag, producentengedrag, algemeen evenwicht,
publieke goederen, externaliteiten, onzekerheid, speltheorie, informatie economie.
Situering
De cursus heeft tot doel de reeds verworven micro economische kennis uit te diepen
en te verbreden, zodat de student nadien een ruime micro economische basis heeft.
Deze basis wordt vervolgens gebruikt en verder ontwikkeld in de vakken gevorderde
micro-economie: speltheorie en asymmetrische informatie, sociale economie en
publieke economie.
Inhoud
De cursus verdiept zich eerst in consumenten- en producenten gedrag. Vanuit eerste
beginselen worden gedragsimplicaties voor producenten en consumenten afgeleid. We
tonen de impliciete veronderstellingen die vaak in economische redeneringen worden
gehanteerd aan (aggregatie van goederen of aggregatie over consumenten). Nadien
behandelen we de duale formulering van consumenten- en producentengedrag.
Vervolgens bestuderen we algemeen evenwicht, en de welvaartseigenschappen van
dit evenwicht. Nadien worden externe effecten en publieke goederen kort behandeld.
Het tweede deel van de cursus introduceert economisch gedrag onder onzekerheid. Dit
wordt gevolgd door een inleiding tot de speltheorie en tot de informatie economie,
waarin problemen van asymmetrische informatie aan bod komen.
Begincompetenties
Micro-economie.
Eindcompetenties
Na het volgen van deze cursus moeten de studenten in staat zijn op een creatieve
manier de instrumenten van de micro-economie te hanteren, concrete economische
situaties en problemen te analyseren en realistische oplossingen voor deze problemen
voor te stellen.
(Goedgekeurd)
1
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactief hoorcollege.
Leermateriaal
Varian, H.R. (1992), Microeconomic Analysis, third edition, Norton. Geraamde
totaalprijs: 40 EUR
Referenties
• Cowell, F.A. (2006), Microeconomic Principles and Analysis, Oxford University Press.
• Mas-Colell, A. M.D. Whinston, M.D. en J.R. Green (1995), Microeconomic Theory,
• Oxford University Press.
• Gravelle, H. en R. Rees (2004), Microeconomics, third edition, Prentice Hall.
• Perloff, J.M. (1999), Microeconomics, Addison-Wesley Publishing Company.
• Varian, H.R. (1999), Intermediate Microeconomics, fifth edition, Norton.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding door een professor.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen.
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Download