Economische analyse van banken

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Economische analyse van banken (F000681)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
30.0 u
groepswerk
15.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Vander Vennet, Rudi
EB02
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Science in Business Engineering (afstudeerrichting Data
Analytics)
Master of Science in Business Engineering (afstudeerrichting
Finance)
Master of Science in Business Engineering (afstudeerrichting
Operations Management)
Master of Science in de algemene economie
Master of Science in de economische wetenschappen
Uitwisselingsprogramma Economie en Bedrijfskunde
Verantwoordelijk lesgever
stptn
6
aanbodsessie
A
6
A
6
A
6
6
6
A
A
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Financiële instellingen, bankrisico's, actief/passief beheer, bankcompetitie, bankfusies,
kapitaalvereisten
Situering
De studenten inzicht verschaffen in de diverse aspecten van de werking van banken en
de tendensen op bankmarkten.
De doelstelling is dat studenten financieel-economische problemen in financiële
intermediairs kunnen herkennen en analyseren in het licht van de bestaande
wetenschappelijke literatuur en met de gepaste kwantitatieve methodes. Zij moeten de
link kunnen maken naar de macroeconomische omgeving (monetair beleid, Bazel3). Ze
moeten de bekomen resultaten op een adequate manier zowel mondeling als
schriftelijk kunnen rapporteren. Einddoel is de integratie van alle deeldomeinen van
bankbeheer in een coherent en wetenschappelijk onderbouwd analysekader.
Inhoud
1 De omgeving van financiële intermediairs
1 • Financiële crisis en de gevolgen
1 • Trends in bankieren in Europa en de wereld
2 Performantie analyse
1 • Analyse van bankbalansen en resultatenrekeningen
1 • Risico/rendementsprofielen in financiële dienstenondernemingen
3 Actief-passiefbeheer (ALM)
1 • Bronnen en kost van externe middelen
1 • Beheer van renterisico, duration analyse, value at risk modellen
4 Beheer van de kredietportefeuille
1 • Kredietrisico en prijszetting van leningen
5 Kapitaalvereisten van banken
1 • Bazel II, III
6 Regulering van financiële intermediairs
(Goedgekeurd)
1
1 • Economische analyse van prudentiële regulering
Begincompetenties
Sluiten aan bij de eindtermen van de opleidingsonderdelen ‘bank- en financiewezen’ en
‘monetaire economie’.
Eindcompetenties
1 De voornaamste trends in de wijzigende competitieve omgeving van financiële
1 instellingen kunnen identificeren
2 De rendement/risico trade offs in financiële intermediairs kunnen formuleren en
1 analyseren;
1 1 3 De hedendaagse kwantitatieve en analytische methodes voor bankbeheer
1 beheersen;
4 Resultaten van empirisch werk of cases kunnen confronteren met de algemeen
1 aanvaarde theoretische inzichten en empirische bevindingen in het vakgebied
1 5 Een kritische beoordeling kunnen maken van de voornaamste paradigma's in de
1 hedendaagse analyse van financiële intermediairs.
1 6 De performantie van banken kunnen analyseren en de resultaten presenteren
7 Kritisch analyseren van de economische en maatschappelijk rol van financiële
1 intermediairs
8 Zelfstandig en in team een analyse kunnen uitvoeren van de performantie van
1 banken
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Ex cathedra voor de theorie, presentaties van papers die in kleine groepen worden
voorbereid.
Leermateriaal
1 Selectie van hoofdstukken uit een aantal postgraduate handboeken.
2 Literatuurlijst van artikels uit wetenschappelijke en professionele tijdschriften
Referenties
Zie cursuswebsite
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding door de professor.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk en mondeling, waarbij wordt nagegaan of de student inzicht heeft in de
diverse aspecten van het beheer van moderne financiële dienstenondernemingen.
Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden (50%) en periodegebonden (50%), via cases en papers.
Faciliteiten voor werkstudenten
(Goedgekeurd)
2
Te bespreken
(Goedgekeurd)
3
Download