aanvraagformulier voor machtiging van ambulante handel buiten

advertisement
Formulier tot aanvraag machtiging
ambulante handel buiten openbare
markten
In te vullen door de
Gemeentebestuur Merelbeke
Dienst werk en economie
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 MERELBEKE
Tel. 09 210 33 54 – Fax 09 210 32 99
E-mail: [email protected]
Website: www.merelbeke.be
dienst raad en college
Ontvangstdatum
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan je om toelating vragen voor het uitoefenen van ambulante activiteiten op openbaar of
privaat domein buiten openbare markten. Wens je als ambulante handelaar bijvoorbeeld iedere
vrijdagnamiddag een standplaats in te nemen op een plein? Voor dergelijke activiteiten dien je een
machtiging te ontvangen van ons gemeentebestuur.
Vul dit formulier digitaal in.
Heb je dit formulier niet digitaal ontvangen?
Stuur een e-mail naar [email protected]
PERSOONLIJKE GEGEVENS
1
Vul hieronder je persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam (= houder van
leurkaart/machtiging als werkgever)
naam en evt. juridisch statuut van je
onderneming (bvba, vzw, …)
straat en nummer
gemeente
postnummer
telefoonnummer
e-mail
ondernemingsnummer
GEGEVENS OVER DE STANDPLAATS
2
Vul in waar je je ambulante activiteiten zou willen uitoefenen.
3
Vul de gewenste afmetingen van de standplaats in.
Voorzijde in m²
Diepte in m²
4
Vul duidelijk in welke producten je op voormelde standplaats zou aanbieden.
Aangeboden producten
Aanvraag toelating ambulante handel buiten openbare markten- Pagina 1 van 3
Titel - pagina 2 van 3
5
Waarvoor wens je een elektriciteitsaansluiting? (220-230 Volt beschikbaar)
Kruis en vul aan.
Verlichting
Warming
Koeling
Andere (omschrijf nader):
Totaal gewenst vermogen in Watt:
6
Zal u gebruik maken van gas voor de uitoefening van uw ambulante activiteiten?
Ja
7
8
Nee
Vul in wanneer je je ambulante activiteiten zou willen uitoefenen.
Maandag van
u tot
u
Dinsdag van
u tot
u
Woensdag van
u tot
u
Donderdag van
u tot
u
Vrijdag van
u tot
u
Zaterdag van
u tot
u
Zondag van
u tot
u
Vul in gedurende welke periode je je ambulante activiteiten zou willen uitoefenen.
één dag, namelijk op
(dd.mm.jjjj)
van (dd.mm.jjjj)
gedurende een periode
9
tot en met (dd.mm.jjjj)
Voeg in bijlage bij dit ingevulde formulier:
- een kopie van je machtiging ambulante activiteit als werkgever.
- een plan met aanduiding van de locatie van de gewenste standplaats en aanduiding hoe evt.
elektriciteitskabels lopen.
Ondertekening
10
Ik verklaar in eer en geweten dat voormelde gegevens correct zijn.
Druk desgewenst in het vak hiernaast de stempel van de organisatie af.
datum
dag
maand
jaar
handtekening
Aan wie bezorgt u deze aanvraag?
11
Stuur deze aanvraag in een gesloten omslag op naar de dienst onthaal en informatie, waarvan het adres vermeld staat in
het formulierhoofd. Je kan je verzoek ook persoonlijk tijdens de bezoektijd ter plaatse brengen tegen ontvangstbewijs of
via elektronische post met ontvangstmelding overmaken.
Het gemeentehuis is elke werkdag open van 9 tot 12 uur. En op woensdag ook van 14 tot 19.30 uur.
Aanvraag toelating ambulante handel buiten openbare markten- Pagina 2 van 3
Titel - pagina 3 van 3
Wanneer bezorgt u deze kandidatuur?
12
Dien deze aanvraag minstens 2 maanden voorafgaand aan de geplande inname van het openbaar domein in.
Meer info?
13
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst onthaal en informatie, waarvan de contactgegevens vermeld
staan in het formulierhoofd.
Privacywaarborg
14
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling van je dossier. Je
hebt het recht om je gegevens in dit bestand in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
Aanvraag toelating ambulante handel buiten openbare markten- Pagina 3 van 3
Download