koopovereenkomst

advertisement
1
D117339/DR/ nnl > percelen aangepast
Projectomschrijving
Bouwnummer
Definitieve versie
d.d.: 14/09/2015
: DuinVlinder te Hoek van Holland
: ______
KOOPOVEREENKOMST
Ondergetekenden:
1.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Schouten &
De Jong Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg, kantoorhoudende aan De Tol 8, 2266 EK
Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 27151160,
hierna te noemen “de verkoper”; en
2. a.
Naam:
Volledige voornamen:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon privé:
Telefoon werk:
E-mailadres:
Beroep:
Legitimatiebewijs en –nummer:
Burgerlijke staat:
2. b.
Naam:
Volledige voornamen:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum en –plaats:
Telefoon privé:
Telefoon werk:
E-mailadres:
Beroep:
Legitimatiebewijs en –nummer:
Burgerlijke staat:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hierna (tezamen) te noemen "de verkrijger",
Westvest Netwerk Notarissen
2
in overweging nemende
-
dat de verkoper de beschikking heeft casu quo kan krijgen over een perceel grond nabij de Dr. Kniplaan te Hoek van Holland, op welke grond acht
(8) vrijstaande villa´s met toebehoren zullen worden gerealiseerd;
dat door Bouw- en Aannemersbedrijf Schouten B.V., gevestigd te Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg, op die grond voormelde
acht (8) vrijstaande villa´s zullen worden gebouwd;
zijn op ________________ 2015 overeengekomen als volgt:
I. verkoper verkoopt aan koper, die koopt van verkoper:
bouwnummer 1
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer drie are vierenzestig centiare (364m²) of
zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 1002 en
2550, met de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk
bekend Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
zoals dat perceelsgedeelte met bouwnummer 1 is aangegeven op de aan
deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
bouwnummer 2
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are vijf centiare (405m²) of zoveel
meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale
perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 1002 en 2550,
met de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
zoals dat perceelsgedeelte met bouwnummer 2 is aangegeven op de aan
deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
bouwnummer 3
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are zeven centiare (407m²) of zoveel
meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale
perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 1002 en 2550,
met de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
Westvest Netwerk Notarissen
3
zoals dat perceelsgedeelte met bouwnummer 3 is aangegeven op de aan
deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
bouwnummer 4
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are negen centiare (409m²) of zoveel
meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale
perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummers 1002 en 2550,
met de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
zoals die perceelsgedeelten met bouwnummer 4 is aangegeven op de
aan deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
bouwnummer 5
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are elf centiare (411m²) of zoveel
meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale
perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 1002 en 2550,
met de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
zoals dat perceelsgedeelte met bouwnummer 5 is aangegeven op de aan
deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
bouwnummer 6
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are dertien centiare (413m²) of zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 2550, met
de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk bekend
Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
zoals dat perceelsgedeelte met bouwnummer 6 is aangegeven op de aan
deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
bouwnummer 7
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are veertien centiare (414m²) of zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 2550, met
de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk bekend
Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
zoals dat perceelsgedeelte met bouwnummer 7 is aangegeven op de aan
deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
Westvest Netwerk Notarissen
4
bouwnummer 8
een perceel bouwgrond, gelegen in het plan "DuinVlinder", nabij de Dokter
Kniplaan te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are zeventien centiare (417m²) of
zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken van het kadastrale perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 2550,
met de daarop in aanbouw zijnde woning met toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Kniplaan ***, *** Hoek van Holland,
zoals dat perceelsgedeelte met bouwnummer 8 is aangegeven op de aan
deze overeenkomst gehechte kaveltekening,
hierna ook te noemen: “het verkochte”.
Bij deze aanvaardt de verkrijger uitdrukkelijk de lasten en beperkingen
omschreven in een bij deze overeenkomst behorende en aan deze akte
gehechte door partijen ondertekende bijlage.
KOOPSOM
II. De koopsom van het gekochte bedraagt:
-
grondkosten inclusief omzetbelasting
€
-
rentevergoeding
€
_______________
€
(A+B)
Betaling koopsom
1. De akte van levering zal worden getekend ten kantore van Westvest Netwerk Notarissen te Delft, Westvest 38, postbus 2823, 2601 CV Delft (tel
015-219.19.99, e-mail: [email protected]) .
2.
Vanaf 1 januari 2016 is de verkrijger over de koopsom een rentevergoeding verschuldigd van zeven procent (7%) op jaarbasis. Deze vergoeding,
eventueel te vermeerderen met omzetbelasting, dient bij de levering, dan
wel bij de betaling van de koopsom te worden voldaan.
Zolang de grond met de eventueel daarop reeds gebouwde opstallen niet
aan de verkrijger is geleverd in de zin van artikel 3 van deze akte, heeft de
verkrijger recht op uitstel van betaling van het verschuldigde deel van de
koopsom, waar tegenover hij verplicht is aan de verkoper rente te vergoeden van zeven procent (7%) per jaar voor de grondkosten, te berekenen
als volgt:
Westvest Netwerk Notarissen
5
over het vermelde bedrag van de grondkosten (exclusief omzetbelasting)
vanaf de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen
tot aan de datum van de in artikel 3 van deze akte bedoelde levering;
3.
Indien en voor zover de verkrijger een reeds opeisbaar gedeelte van de
koopsom of enige andere uit hoofde van deze overeenkomst opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan, en de bepalingen in het vorige lid van dit artikel niet van toepassing zijn, is de verkrijger daarover aan de verkoper een rente van zeven procent (7%) per jaar
verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening, zulks
onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze
overeenkomst en / of tussen partijen nader te maken afspraken.
4.
Indien uitstel of vertraging van de betaling van opeisbare termijnen het gevolg is van de wijze van financiering van de woning of de wijze waarop
door de geldverstrekker aan de financieringsregeling uitvoering wordt gegeven, zal de verkrijger in afwijking van lid 3 van dit artikel aan de verkoper
een rente verschuldigd zijn van zeven procent (7%) per jaar vanaf de dag
van opeisbaarheid tot die der voldoening en voorts tegenover de verkoper
wegens dat uitstel of die vertraging niet in gebreke zijn, mits de financieringsregeling aan de verkoper bekend is en hij daartegen geen bezwaar
heeft gemaakt.
Deze overeenkomst is voorts aangegaan onder de volgende bepalingen.
Artikel 1: Kosten, rechten en overdrachtsbelasting
Kosten, rechten en belastingen, op deze overeenkomst en de eigendomsoverdracht vallende, zijn voor rekening van de verkoper. In de koopsom is omzetbelasting berekend tegen 21% (huidig tarief, wijzigingen worden doorberekend).
Artikel 2: Betaling
De betaling van de koopsom en de vergoeding als hiervoor onder II bij
´Betaling koopsom´ sub 2 bedoeld, en van de rechten, kosten en belastingen
vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering. De verkoper stemt er mee in dat de notaris de koopsom onder zich houdt totdat zeker is
dat het gekochte geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.
Artikel 3: Eigendomsoverdracht
1. De levering van het gekochte zal geschieden bij akte te verlijden ten overstaan van de eerder genoemde notaris, diens plaatsvervanger of opvolger,
op een door die notaris te bepalen tijdstip:
zo spoedig mogelijk, doch binnen zes weken na het laatste van de hieronder onder a. of b. van dit lid bedoelde tijdstippen:
Westvest Netwerk Notarissen
6
a.
2.
3.
wanneer vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op één van de
gronden genoemd in artikel 13 van deze akte of van de aanneemovereenkomst voor de op de grond te stichten woning kan worden ontbonden; alsmede
b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van de aannemingsovereenkomst.
Indien de grond ten tijde van de levering nog staat ten name van een derde, zal de verkrijger ermee genoegen nemen, dat - indien de verkoper
zulks wenst - die derde rechtstreeks aan de verkrijger overdraagt, eventueel bij verzamelakte.
De verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde van het passeren van de akte van levering.
Artikel 4: Afwijkende perceelsgrootte
Verschil tussen de na uitmeting door het kadaster vastgestelde grootte en de
hiervoor opgegeven maat of grootte van het gekochte geeft geen aanleiding tot
enige rechtsvordering tot vergoeding ter zake.
Artikel 5: Waarborgsom
Er is geen waarborgsom verschuldigd.
Artikel 6: Staat van het gekochte, gebruik
1. Het gekochte zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat
waarin het zich bevindt op het moment van het passeren van de akte van
levering met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en
onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.
2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk de volgende – zakelijk weergegeven – erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke
rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, die ten aanzien
van het gekochte zullen worden gevestigd of anderszins van toepassing
zullen worden verklaard, waarvoor wordt verwezen naar de bijlage met lasten en beperkingen.
3. Koper is voornemens het gekochte te gebruiken voor eigen bewoning. De
verkoper verklaart dat dit voorgenomen gebruik van de koper mogelijk is
en niet stuit op bezwaren van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard.
4. In het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning is onderzoek
gedaan naar de aard en de omvang van eventuele verontreiniging van de
bodem van het gekochte.
De grond van het gekochte zal op het moment van passeren van de akte
van levering geschikt zijn voor de bouw van woningen.
Een bodemgeschiktheidsverklaring zal door de gemeente in het kader van
het verlenen van de omgevingsvergunning worden afgegeven en zal bij de
gemeente ter inzage liggen.
Buiten de inhoud van het hiervoor bedoelde rapport is de verkoper niet
bekend met verontreiniging van het gekochte, zodanig dat het voorgeno-
Westvest Netwerk Notarissen
7
men gebruik daardoor nadelig wordt beïnvloed. Verder weet de verkoper
niet van gebruik in het verleden of andere feiten die zouden kunnen wijzen
op de aanwezigheid van een dergelijke verontreiniging, dan wel aanleiding
kunnen geven tot een verplichting tot sanering van het gekochte of tot het
nemen van andere maatregelen.
Artikel 7: Feitelijke levering, overdracht aanspraken
1. De feitelijke levering van het gekochte vindt plaats bij de ondertekening
van de akte van levering. Vanaf die datum komen de baten en lasten voor
rekening van de koper en gaat het risico van het gekochte op de koper
over.
De feitelijke aanvaarding van het gekochte, voor zover niet betrekking
hebbend op de opstallen, zal plaatsvinden bij de feitelijke levering.
De feitelijke aanvaarding van de opstallen zal plaatsvinden nadat de conform de tussen de koper en de besloten vennootschap: Bouw- en Aannemersbedrijf Schouten B.V. (hierna te noemen: de aannemer) gesloten
aannemingsovereenkomst te realiseren opstallen zijn afgebouwd. Het risico van de opstallen berust bij de aannemer en niet bij de verkoper.
2. De feitelijke levering van het gekochte zal plaatsvinden geheel vrij van
huur, pacht, en/of andere aanspraken tot gebruik, ongevorderd en niet in
gebruik bij derden.
3. De aannemer zal de koper na de levering van het gekochte naar vermogen
informeren over de bouw van de opstallen en de in zijn bezit zijnde tekeningen, bouwbescheiden, gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen en andere stukken met betrekking tot de opstallen en de daarin aanwezige installaties aan de koper bij de oplevering afgeven.
Artikel 8: Baten, lasten en canons
Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van koper
met ingang van de levering als bedoeld in artikel 7. De alsdan lopende termijnen zullen niet tussen partijen worden verrekend.
Artikel 9: Ondeelbaarheid en hoofdelijkheid
Indien meerdere personen blijkens het voorblad van deze overeenkomst als verkrijger tot deze overeenkomst zijn toegetreden, dan is elk hunner hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bij deze overeenkomst horende verplichtingen; deze verplichtingen zijn ondeelbaar.
Artikel 10: Risico-overgang, beschadiging door overmacht
1. Het gekochte is met ingang van de feitelijke levering als bedoeld in artikel
7 voor risico van koper.
2. Indien het gekochte voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd
dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, heeft dit geen invloed op hetgeen overeengekomen is in deze overeenkomst en dienen verkoper en
koper aan de in deze overeenkomst omschreven verplichtingen te voldoen.
Westvest Netwerk Notarissen
8
Artikel 11: Ingebrekestelling, ontbinding
1. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht
dagen nalatig is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door
middel van een schriftelijke verklaring aan de nalatige.
2. Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande
ingebrekestelling. Bij ontbinding van deze overeenkomst op grond van tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete
verbeuren gelijk aan tien procent (10%) van de koopsom van het gekochte,
onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding
van kosten van verhaal.
3. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst
te ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van
de wederpartij na afloop van de in lid 1 vermelde termijn van acht dagen
voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie promille van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal. Indien de wederpartij na verloop van tijd
de overeenkomst alsnog ontbindt dan zal deze boete verschuldigd zijn
voor elke dag na afloop van de in lid 1 vermelde termijn van acht dagen
verstreken dag tot aan de dag waarop de overeenkomst ontbonden is.
4. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde
termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij
desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van
de niet-tijdige nakoming te vergoeden.
Artikel 12: Koper en echtgeno(o)t(e)/partner
Indien en voorzover de partij van de koper uit twee met elkaar gehuwde personen bestaat, verklaren zij elkaar toestemming te verlenen tot het aangaan van
deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen.
Artikel 13A: Ontbindende voorwaarden
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarden:
a. dat de verkrijger uiterlijk binnen twee maanden na diens ondertekening
van deze akte voor de financiering van het gekochte met de daarop te
stichten opstallen een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen
grotere maandelijkse verplichting aan rente en aflossing of rente en
premie ingeval van een hypotheek op levensverzekeringsbasis dan €
_____________, zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op een
te verkrijgen hypothecaire geldlening van € ________________;
b. de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf: de koper heeft gedurende één kalenderweek,
Westvest Netwerk Notarissen
9
2.
3.
4.
5.
6.
gerekend van de datum dat hij een afschrift van de getekende koopovereenkomst ter hand gesteld heeft gekregen, het recht om deze koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden op grond van het
bepaalde in artikel 7:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
keuze:
Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt geen
Nationale Hypotheek Garantie verlangd.
keuze:
Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt Nationale Hypotheek Garantie verlangd in verband waarmee de overeenkomst
wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarde, dat
de verkrijger binnen twee maanden na diens ondertekening van deze akte
een Nationale Hypotheek Garantie verkrijgt voor een hypothecaire geldlening als omschreven in het eerste lid van dit artikel sub a.
Indien één van deze voorwaarden niet wordt vervuld heeft de verkrijger het
recht bij aangetekende brief met bericht “handtekening retour” of telefaxbericht met verzendbevestiging te verzenden aan de verkoper uiterlijk binnen
acht dagen na afloop van de voor de vervulling van de betreffende voorwaarde geldende termijn, de ontbinding van deze overeenkomst van verkoop en koop in te roepen, waardoor de overeenkomst tussen partijen van
rechtswege ontbonden zal zijn.
Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van de Nationale
Hypotheek Garantie als vermeld in lid 2 van dit artikel van toepassing is en
die voorwaarde niet binnen twee maanden vervuld is en ook na ommekomst van die twee maanden onvervuld blijft, zal de termijn waarbinnen de
verkrijger recht heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen geacht worden tussen partijen verlengd te zijn tot acht dagen na ontvangst
van een aan hem verzonden aangetekende brief van de verkoper, waarin
deze hem verzoekt of aanzegt zich er over uit te laten of hij al dan niet de
ontbinding van de overeenkomst inroept.
Indien de door de verkrijger geaccepteerde financieringsvoorwaarden niet
(meer) door de geldgever worden verlengd en gestand worden gedaan tot
en met de datum van levering, dan is de verkrijger verplicht een nieuwe
hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum
van levering door of namens de verkoper is medegedeeld. De verkoper
draagt er zorg voor dat de verkrijger deze datum tijdig verneemt. Indien de
verkrijger geen nieuwe geldlening kan verkrijgen tegen de in lid 1 sub a
van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting, heeft de verkrijger het
recht alsnog vóór of uiterlijk op de datum van levering de ontbinding van de
overeenkomst in te roepen bij aangetekende brief met bericht “handtekening retour” of telefaxbericht met verzendbevestiging.
Partijen verplichten zich over en weer al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vermelde voorwaarde(n) kan
leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen verhinderen. Indien aan
het inroepen van ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel het niet nakomen van de hierboven vermelde verplichtingen ten grondslag ligt, zal
Westvest Netwerk Notarissen
10
7.
deze overeenkomst van verkoop en koop van rechtswege zijn ontbonden
en zal de in gebreke zijnde partij aan de andere als boete een bedrag verschuldigd zijn ter grootte van tien procent (10%) van de koopsom. Het inroepen van de ontbinding zal geschieden bij aangetekende brief met bericht “handtekening retour” of telefaxbericht met verzendbevestiging.
Voor lid 1 en lid 2 geldt in plaats van de datum van ondertekening door de
verkrijger als peildatum het moment waarop de in artikel 13B lid 1 genoemde voorwaarden in vervulling zijn gegaan.
Artikel 13B: Opschortende voorwaarden
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat binnen negen (9) maanden na ondertekening van deze overeenkomst door de verkrijger:
a. de voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst
genoemde woning deel uitmaakt, de benodigde omgevingsvergunning
is verleend en deze bruikbaar (*) is geworden.
b. de verkoper ten minste zes (6) van de acht (8) woningen, waaruit het
onderhavige project bestaat, heeft verkocht middels een overeenkomst
conform dit model, tenzij de verkoper de verkrijger binnen de gestelde
termijn schriftelijk informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen;
c. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd
in bouwrijpe staat verkeert en ter vrije beschikking is gesteld van de
verkoper;
d. het plan waarvan de onderhavige woning deel uitmaakt door Woningborg N.V. is geaccepteerd,
(*)
Onder een bruikbare omgevingsvergunning wordt verstaan: een omgevingsvergunning waartegen
binnen een termijn van zes weken na de bekendmaking ervan geen bezwaar is gemaakt, dan wel
waartegen binnen een termijn van zes weken bezwaar is gemaakt en na afloop van deze termijn binnen vier weken geen verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, dan wel waartegen binnen een termijn van zes weken bezwaar is gemaakt en een verzoek om een voorlopige voorziening is
ingediend en dit verzoek is afgewezen.
Voormelde opschortende voorwaarden zijn in overeenstemming met de in artikel 16 van voormelde aannemingsovereenkomst genoemde opschortende
voorwaarden.
Deze opschortende voorwaarden impliceren niet de opschorting van de renteverplichtingen, zoals gesteld in de artikelen vermeld onder II bij ´Betaling koopsom´.
Artikel 14: Identiteit partijen
Koper en de verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom
verzoekt, de wederpartij zich jegens de ander zal identificeren door het tonen
van een geldig identiteitsbewijs.
Westvest Netwerk Notarissen
11
Artikel 15: Geschillenbeslechting
Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door een
der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze
overeenkomst van verkoop en koop of van overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel mochten zijn, tussen de verkrijger en de verkoper mochten ontstaan
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de
statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden
voor de dag van ondertekening van deze akte luidden.
Artikel 16: Geen recht op overdracht aan derden tijdens de bouwfase
1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper is de
verkrijger niet gerechtigd het gekochte voor de oplevering te verkopen en
te vervreemden, respectievelijk de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
2. Bij niet-nakoming of overtreding van het onder 1. bepaalde verbeurt de
koper aan en ten behoeve van de verkoper een dadelijk opeisbare boete
van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Artikel 17
Verkoper heeft het recht zowel ten nutte als ten laste van het door verkrijger
gekochte, erfdienstbaarheden te vestigen, kwalitatieve verplichtingen te bedingen, kettingbedingen op te leggen, een en ander uitsluitend in overleg met de
notaris, voor zover dit wenselijk of noodzakelijk mocht zijn in verband met de
ligging van het gekochte ten opzichte van naburige erven dan wel worden vereist door de gemeente casu quo andere publiekrechtelijke organen en/of nutsbedrijven alsmede ten behoeve van het aanleggen, hebben, gebruiken, onderhouden, herstellen, wijzigen van leidingen, kabels, rioleringen, buizen en dergelijke dienende voor het verkrijgen van elektriciteit, water, warmte,telefoon,
radio- en t.v. ontvangst en dergelijke en/of afvoer van schoon, vuil en rioolwater. Tevens heeft verkoper het recht, voor zover nodig, beperkingen op te leggen ten aanzien van het aanbrengen van diepwortelende beplanting en dergelijke.
Artikel 18
Alle in deze overeenkomst bedoelde betalingen aan de verkoper dienen plaats
te vinden bij het ondertekenen van de akte van levering, door een zodanige
overmaking naar de kwaliteitsrekening van de notaris dat het totaalbedrag met
de valutadatum van de datum van ondertekening van de akte van levering op
die rekening is bijgeschreven, en dit door de bank aan de notaris is bevestigd.
Artikel 20: Woonplaatskeuze
Deze akte zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze overeenkomst
woonplaats, ten kantore van de notaris.
Westvest Netwerk Notarissen
12
Artikel 21: Aannemingsovereenkomst
1. Tot de overdracht van het gekochte maakt deze overeenkomst van verkoop en koop één onverbrekelijk geheel uit met de per heden door koper
en de aannemer gesloten aannemingsovereenkomst voor een eengezinswoning met toebehoren, bekend als bouwnummer __________. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand komen of anderszins nietig verklaard worden
van de ene overeenkomst is de andere overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden, niet tot stand gekomen of nietig verklaard, overigens
ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke overeenkomst.
Voornoemde onverbrekelijke band vervalt op het moment van overdracht
van het gekochte.
2. Indien bij het aangaan van deze koopovereenkomst reeds een gedeelte
van de te bouwen opstallen is gerealiseerd, wordt dat gedeelte geacht ingevolge de in de aannemingsovereenkomst vervatte aanneming van werk
tot stand te zijn gekomen.
3. De juridische overdracht in eigendom van het gekochte strekt niet tot décharge van de aannemer en koper van hun wederzijdse uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 22: Inspanningen ter verkrijging financiering
Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke doen en kan
op de in artikel 13A van deze overeenkomst genoemde ontbindende voorwaarde uitsluitend een beroep doen door aan de verkoper tenminste twee
schriftelijke afwijzingen te overleggen.
Artikel 23: Onroerende zaakbelasting/waterschapslasten
De verkrijger is ermee bekend, dat een door de gemeente tijdens de bouw van
de woning aan de ondernemer op te leggen aanslag onroerende zaakbelasting
en aanslag waterschapslasten zal worden doorberekend aan de verkrijger.
Artikel 24: Aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van het verlopen en/of verlengen van hypotheekoffertes welke aan de verkrijger zijn uitgebracht. Een en ander laat het gestelde in artikel 13A lid 5 onverlet.
Artikel 25: Verlening volmacht / kettingbeding
In de akte van levering dient door de verkrijger een volmacht te worden verleend aan iedere medewerker van Westvest Netwerk Notarissen om medewerking te verlenen aan het zo nodig, tot uiterlijk één (1) jaar na de oplevering van
het verkochte, vestigen van kwalitatieve van kwalitatieve verplichtingen / rechten en/of beperkte rechten, zoals rechten van opstal en/of erfdienstbaarheden,
ten behoeve van de (nuts)instellingen die daarom verzoeken voor onder andere de aanleg en instandhouding van werken in de meest algemene zin van het
woord, waaronder dus begrepen leidingen, kabels en buizen met toebehoren,
voor voorzieningen, zoals water, gas en elektriciteit, in, op of boven - een gedeelte van - het verkochte, één en ander onder de voorwaarden en bepalingen
Westvest Netwerk Notarissen
13
als met bedoelde (nuts)instellingen is of wordt overeengekomen.
De gevolmachtigde is gerechtigd de ter zake nodige akten en stukken te tekenen en der te verrichten al hetgeen de gevolmachtigde dienstig zal oordelen.
De gevolmachtigde is bevoegd:
van deze volmacht gebruik te maken, ook indien het een rechtshandeling
betreft waarbij de gevolmachtigde optreedt als gevolmachtigde van één of
meer andere bij die rechtshandeling betrokkenen;
deze volmacht aan een ander te verlenen;
De verkrijger verplicht zich jegens de verkoper zorg te dragen voor de eventueel (benodigde) toestemming van de toekomstige hypotheekhouder(s) van het
verkochte voor de hiervoor vermelde rechtshandelingen.
Ingeval van vervreemding van het verkochte zal de verkrijger:
-
-
aan zijn rechtsopvolger(s) in de eigendom van het verkochte de verplichting opleggen een gelijke volmacht als in dit artikel te verlenen aan iedere
medewerker van Westvest Netwerk Notarissen, alsmede de verplichting
opleggen zorg te dragen voor een gelijke toestemming als hiervoor bedoeld;
het in dit artikel bepaalde bij wijze van kettingbeding opleggen aan zijn
rechtsopvolger(s) in de eigendom van het verkochte en ten behoeve van
de verkoper bedingen, aannemen en woordelijk in de betreffende akte opnemen, zulks op verbeurte van een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfduizend euro (€ 5.000,00) ten behoeve
van de verkoper.
Getekend te
op
de verkoper:
Getekend te
op
de verkrijger:
___________________
___________________
Westvest Netwerk Notarissen
14
Ontvangstbevestiging
Koper verklaart dat op aan hem een afschrift van de op _____________ door
partijen ondertekende koopovereenkomst ter hand is gesteld.
de koper:
__________________________
***
Westvest Netwerk Notarissen
__________________________
***
15
BIJLAGE BIJ DE KOOPOVEREENKOMST
Bouwnummer ____________, Project DuinVlinder te Hoek van Holland
Artikel 26
Onder verwijzing naar het gestelde bij I op blad 1 van deze koopovereenkomst
zijn de lasten en beperkingen als volgt:
De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente Hoek van Holland,
(Rotterdam) om bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de bouwkavel alsmede bij verlening daarop van enig beperkt zakelijk genotsrecht, de
voormelde bepalingen aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde
op te leggen in de betreffende akte van overdracht of verlening van een beperkt zakelijk recht, en die oplegging ten behoeve van de gemeente en haar
rechtsopvolgers te aanvaarden.
Bij de levering zullen al zodanige erfdienstbaarheden worden gevestigd als
nodig zijn om de toestand waarin die percelen met de daarop te stichten opstallen zich ten opzichte van elkaar bevinden of zullen bevinden, te handhaven,
speciaal voor wat betreft de uitvoering van standaard meerwerkopties tijdens
de bouw, de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, kabels ten behoeve van telefoonaansluiting, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën (door rioleringswerken of anderszins), eventuele inbalking, inankering en overbouw, licht en uitzicht, zijnde hieronder niet begrepen een
verbod om te bouwen of verbouwen, terwijl deze erfdienstbaarheden niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming van de heersende erven, waarbij met name
geldt:
1. de erfdienstbaarheden van licht en uitzicht
inhoudende de verplichting te dulden, dat de op het heersend erf te bouwen opstallen ramen en lichten hebben op een kortere afstand van het
dienend erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één van de in
de wet genoemde beperkingen geldt;
2. de erfdienstbaarheid van in- en overbouw
inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf te dulden
dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passeren van de akte van levering bestaande bouwplan eventueel een op het heersend erf te bouwen
woning gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd, casu quo hierboven uitsteekt, casu quo de versnijdingen van de funderingen of de bij de betreffende woning behorende leidingen gedeeltelijk in het dienend erf zijn aangebracht;
3. een erfdienstbaarheid van nutsvoorzieningen
inhoudende de verplichting tot het dulden van het aanleggen, hebben, onderhouden en vervangen van nutsvoorzieningen in de ruimste zin van het
Westvest Netwerk Notarissen
16
4.
5.
woord daaronder begrepen leidingen en voorzieningen voor elektriciteit,
gas, water, riolering, centrale antenne-inrichting, openbare verlichting en
dergelijke op of in het dienend erf dan wel aan de op het dienend erf op te
richten opstallen, conform het geprojecteerde plan;
de erfdienstbaarheid van drainage
inhoudende de verplichting te dulden, dat in het dienend erf een onder de
opstallen te leggen drainageleiding met bijbehorende doorspoelputten
wordt aangelegd, gehouden, onderhouden en vervangen. De erfdienstbaarheid wordt gevestigd onder de verplichting voor de eigenaren van de
dienende erven tot onderhoud van deze leiding, welk onderhoud voor gezamenlijke rekening zal worden verricht. Handelingen tot gewoon onderhoud of tot behoud van de leiding kunnen plaatsvinden indien daartoe besloten is door een meerderheid van de eigenaren, zulks onverminderd de
draagplicht van iedere afzonderlijke eigenaar.
de erfdienstbaarheid van het hebben van bouwwerken volgens de
optielijst:
inhoudende de verplichting voor het dienend erf te dulden dat door de verkrijger van het heersend erf een of meer van de alternatieven opgesomd in
de koperskeuzelijst en/of aangegeven op de situatietekening na oplevering
van het bouwplan worden gerealiseerd, mits is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. de bouwwerken worden gerealiseerd binnen tien (10) jaar na de eerste oplevering van de woning op het heersend erf;
b. de bouwwerken worden gerealiseerd conform de meerwerkopties die
door de ondernemer gedurende de bouwperiode worden aangeboden
en waarvoor door de ondernemer gedurende de bouwperiode eventueel al de voorbereidende voorzieningen zijn aangebracht.
De sub 1..en 2. omschreven erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve en ten laste over en weer van de aan elkaar grenzende kavels, te weten: de
kavels nummers ____, ____ en ____.
De sub 3 tot en met.5. omschreven erfdienstbaarheden worden gevestigd en
behoeve en ten laste over en weer van alle kavels in het bouwplan, te weten:
de kavels nummers 1 tot en met 8.
- een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek,
In de achtertuin van de woning is, voorzover deze grenst aan het water, een
talud aangelegd.
Voorts is er een beschoeiing (waterrand) aangebracht.
Bij deze wordt gevestigd:
ten behoeve van de gemeente, als "de schuldeiser"; en
ten laste van de koper en elke opvolgende eigenaar of gebruiker van de bij
deze akte gekochte bouwkavel, als "de schuldenaar",
de verplichting dat:
a. geen overbouwingen, zoals bijvoorbeeld steigers, boven het water mogen
Westvest Netwerk Notarissen
17
worden aangebracht;
dat er in de tuin binnen drie (3) meter vanaf de beschoeiing geen bouwwerken mogen worden aangebracht;
c. het onderhoud van het water geschiedt overeenkomstig de Keur van Delfland.
De verplichting wordt in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve
verplichting bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek.
Hierdoor worden ook de opvolgers onder bijzondere en algemene titel van de
schuldenaar en degenen die een recht tot gebruik van het gekochte mochten
verkrijgen, van rechtswege aan deze verplichtingen gebonden.
b.
Geldt voor alle bouwnummers: 2 parkeerplaatsen
- kettingbeding
Op het gekochte zullen twee parkeerplaatsen worden aangebracht. De koper
van het gekochte is verplicht deze parkeerplaatsen in stand te houden en als
zodanig te gebruiken.
Het is de desbetreffende bewoner niet toegestaan de parkeerplaatsen op een
andere wijze te gebruiken dan voor het stallen van een personenauto. Uitdrukkelijk is het verboden de parkeerplaatsen te gebruiken als opslagplaats voor
goederen van welke aard ook.
Boetebepaling
Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het door de koper gekochte perceel en de daarop gebouwde opstallen of bij vestiging/levering van beperkte
rechten, waardoor door derden de beschikking over dat perceel met opstallen
wordt verkregen, zal de koper gehouden zijn aan de nieuwe verkrijger of beperkt gerechtigde op te leggen en van deze te bedingen:
a. de verplichtingen voor hem voortvloeiende uit dit artikel, voor zover van
toepassing;
b. de verplichting om bij verdere vervreemding of vestiging dan wel levering
van beperkte rechten, waardoor door derden de beschikking daarover
wordt verkregen, de opvolgende eigenaar dan wel beperkt gerechtigde op
dezelfde wijze en onder oplegging van dezelfde boetebepalingen de hiervoor sub a. en de onderhavige sub b. vermelde verplichting op te leggen.
Als de koper dan wel de nieuwe verkrijger of beperkt gerechtigde deze verplichtingen niet nakomt en - na daartoe bij exploot of aangetekende brief in
gebreke te zijn gesteld - niet alsnog binnen vijf dagen daarna aan de verplichting heeft voldaan, is hij ten behoeve van de gemeente een boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) (prijspeil één januari tweeduizend negen, en
vervolgens te indexeren conform de consumenten prijsindex alle huishoudens
waarbij 2006=100) verschuldigd van onverminderd de bevoegdheid van de
gemeente nakoming te vorderen.
Getekend te ___________
Getekend te __________
op _______________2013
op _______________2013
Westvest Netwerk Notarissen
18
De verkoper:
De verkrijger:
____________________
______________
Westvest Netwerk Notarissen
Download