Brief college d.d. 8 februari 2011 Sociaal Economische Adviesraad

advertisement
gemeente
Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
UW KENNEK
ONS K E N I E R K
WV BRIEF VAN
DOORKIESNUhlhIER
Burgemeester en methoiicleis
Postbus 1501
3 100 EA SCHIEDAM
Stadskantoor
Stadserf l
3 112 DZ SCHIEDAM
T 14010
F 010 473 70 21
W www.schiedam.nl
-
l lUIT01589
010-2191778
ONDER\VERP
Sociaal Economische Adviesraad Schiedatn
Geachte danles en heren,
Op 14 december 20 10 heeft het college van B&W een adviesnota vastgesteld over de evaluatie van de
Sociaal Economische Adviesraad Schiedam.
De Sociaal Economische Adviesraad Schiedam heeft gefungeerd in de periode van 2006 tot en met
2010. De Sociaal Economische Adviesraad is opgericht om te werken aan het verlaijgen en behouden
van draagvlak voor de uitvoering van het lokaal sociaal altkoord en oin liet college en de gemeenteraad
gevraagd en of ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de Schiedamse economie betreffen.
Over deze periode is een evaluatie gemaakt. Zowel in het voortraject als aan de hand van het coiicept
is de SEARS uitvoerig betroltken bij het tot stand Itomen van deze evaluatie. De inbreng van de
SEARS heeft oolt een grote rol gespeeld bij de aanbevelingen.
Uit de evaluatie zijn de volgende conclusies gebleken:
1. Een georganiseerd platform voor advies van het bedrijfsleven aan B&W en de gemeenteraad
heeft zijn nut bewezen;
2. Het ltoppeleii van concrete sociaal ecoiiotnische doelen aan de instelling van een adviesorgaan
is doelmatig en goed;
3 . In de praktijk heeft deelname van werknemers vertegenwoordigers noch in Schiedam, noch
elders zijn nut bewezen;
4. Als een overleg orgaan zelfstandige adviezen over grote kwesties wil uitbrengen dan moet er
een mogelijltheid zijn de totstandlcotning van die adviezen professioneel uit te voeren;
5. De communicatie tiissen een adviesorgaan en de gemeenteraad dient rechtstreelts te Itunnen
verlopen;
6. Het niveau vaii een adviesorgaan is gebaat bij zorgvuldige eii goedvoorbereide bijeenkomsten
en daarotii met een secretariaat dat daarvoor voldoende capaciteit bescliiltbaar lieeft;
7. De sarneiistelling vaii de Sociaal Econotnische Adviesraad Schiedam, grote bedrijven, ltleine
bedrijven, middenstand non profit organisaties is wellicht te breed. Vooral kleinere bedrijven
hebben mogelijk ineer baat bij andersooi-tige contacten met de geineentelijlte overheid;
8. De Sociaal Econoinische Adviesraad Schiedam heeft geen draagvlak ontwikkeld onder
ondernemend Schiedam: het bestaan was onbekend en voor zover bekend was de waardering
matig. In die zin heeft de Sociaal Economische Adviesraad Schiedam dus geen bijdrage
geleverd aan verbetering van het ondernemersklimaat.
Op basis van deze conclusies en de overige evaluatie zou het volgende model geschikt kunnen zijn om
de goede punten van de Sociaal Economische Adviesraad te behouden en de slechtere punten te
verbeteren.
l . Er komt een raad waarin de grote bedrijven van Schiedam en de grote non-profit organisaties
zijn veitegenwoordigd;
2. Deze raad wordt professioneel ondersteund;
3. Er komt een lijst met doelstellingen à la het lokaal sociaal akkoord. Deze doelen worden
zodanig vastgesteld dat ze goed meetbaar zijn. De voortgang bij het bereiken van de doelen
wordt goed gemeten;
4. De raad wordt een adviescollege van B&W en de gemeenteraad en kan zich zelfstandig
richten tot de raad;
5. Ter verbetering van het ondernemersklimaat zal de wethouder van economische zaken eens
per 5-8 weken een werklunch hebben met 6 veitegenwoordigers van (kleinere) bedrijven, die
bij toerbeurt worden uitgenodigd. Deze bijeenkomsten zullen ambtelijk goed worden
voorbereid, zodat de lunches de directe belangenbehartiging overstijgen en kunnen bijdrage
aan verbetering van de economie van Schiedam;
6. Denkbaar is dat naast de wethouder 'EZ' ook de wethouder die 'werk' in de portefeuille heeft
deelneemt. Op dit moment vallen deze portefeuilles onder dezelfde wethouder;
7. De bijeenkomsten worden mede gebruikt voor zeer kolte presentaties die relevant zijn voor
ondernemers, zoals van werkmakelaars;
8. Drie keer per jaar wordt de lunch met ondernemers vervangen door een lunch met zes
vertegenwoordigers van ondernemingsraden van Schiedamse bedrijven. Ook deze
bijeenkomsten worden van tevoren goed voorbereid en met de gasten doorgesproken, om te
zorgen dat het gesprek waar mogelijk komt aan thema's met een algemeen belang.
Toekonwt:
Naar aanleiding van de Evaluatie van de SEARS 2006-2010 is er een bijeenkomst geweest met de
leden van de SEARS. Verder heeft ook Werk & Inkomen opmerkingen gemaakt over de toekomst van
de SEARS.
De SEARS kijkt terug op een succesvolle zittingsperiode maar heeft ook een aantal punten voor
verbetering aangedragen, die mede hebben bijgedragen tot het volgende beeld over de toekomst.
Conclusie: betrokkenen willen graag verder met de SEARS, maar wel met een andere invulling van de
SEARS.
Uit deze bijeenkomst met de leden van de SEARS zijn een aantal punten naas voren gekomen hoe er
in de toekomst wordt omgegaan met de SEARS.
Gedachten over de werkwijze:
- Gebruik maken van een vaste lterngroep en daarnaast, afhankelijk van het onderwerp dat ter
tafel ligt, specifieke mensen uitnodigen vanwege hun deskundigheid op dat terrein.
- Zichtbaar maken van de SEARS, doormiddel van vermelding in een adviesnota.
- Meer naamsbekendheid creëren.
De onderwerpen die de SEARS kan behandelen worden verzaineld vanuit Werk & Inltomen en
Economische Zaken.
-
Extra banen, leerwerkbanen en stages voor jongeren en langdurig werklozen, Wajongers,
WSW-ers.
-
Vergroting mogelijkheden voor inburgeren op de werkvloer inclusief voorzieningen in
verband met laaggeletterdheid.
Vergroting mogelijkheden Social Return on Investinent. Een methodiek die het rendement van
maatschappelijke investeringen in econoinische en sociale zin meetbaar en zichtbaar maakt.
SR01 is bedoeld voor investeerders en managers van projecten en bedrijven met een
financiële en maatschappelijlte doelstelling.
Deze punten zullen meegenomen worden in de nieuwe opzet van de SEARS.
Ik vei-trouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
ester en wethouders van Schiedam,
Download