Functieprofiel lid van het verenigingsbestuur

advertisement
Functieprofiel lid van het verenigingsbestuur
Organisatie
De Oogvereniging is de Nederlandse organisatie van, voor en door
mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid.
Ze brengt mensen met elkaar in contact, biedt ze informatie en bundelt de
ervaringsdeskundigheid van een zo breed mogelijke groep mensen, om zo
de positie van de doelgroep in de samenleving te bevorderen.
De vereniging bestaat uit ledengroepen: patiëntengroepen, themagroepen
en regiogroepen. Elke ledengroep behartigt de belangen van een
specifieke groep leden. Ieder lid van de vereniging is aangesloten bij ten
minste één ledengroep. Naast de ledengroepen zijn er werkgroepen die
bepaalde onderwerpen verenigingsbreed behandelen. De vereniging wordt
ondersteund door een bescheiden verenigingsbureau.
Het verenigingsbestuur
Het verenigingsbestuur (kortweg bestuur) bestuurt de vereniging. Het
wordt daarbij ondersteund door een directeur. Het bestuur dient primair
het belang van de Vereniging in relatie tot de maatschappelijke functie
van de vereniging en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige
afweging van de belangen van allen die bij de vereniging betrokken zijn.
Tot de taken van het bestuur behoort onder meer:
- Het besturen van de vereniging;
- Het vervullen van het werkgeverschap t.a.v. de directeur;
- het houden van integraal toezicht op de uitvoering van het
bestuursbeleid door de directeur en de algemene gang van zaken
binnen de Vereniging;
- het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van
de middelen van de Vereniging;
- het toezicht houden op het functioneren van de ledengroepen en
commissies van de Vereniging;
1
Het bestuur opereert binnen het kader van het bestuurs- en
directiereglement.
Inhoud functie
Het bestuur van de vereniging legt de gewenste koers en prioriteiten vast
in een beleidsplan en is, nadat dit door de ledenraad is goedgekeurd,
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
De voorzitter van het bestuur wordt in functie gekozen. De overige
bestuursleden verdelen de taken onderling, waarbij gekeken wordt naar
ieders interesses en bekwaamheden.
De onderstaande profielschets is een leidraad bij het zoeken naar
bestuursleden. Hij vermeldt welke kwaliteiten in het algemeen voor een
bestuurder van belang zijn. Per bestuurstaak kan dit desgewenst nader
worden uitgewerkt.
Profielschets
- is lid van de Oogvereniging en ingeschreven bij de ledengroep
- maakt (bij voorkeur) deel uit van de doelgroep van de
Oogvereniging of is op een andere manier betrokken bij de
doelgroep of de thematieken
- heeft kennis en ervaring die bij de (bestuurs-)rol past;
- is vertrouwd met een of meer beleidsthema's waarmee de
Oogvereniging zich bezig houdt
- wil zich verbinden voor langere tijd
- beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
- kan kennis en ervaringen vertalen in beleid
- kan signaleren en analyseren
- kan samenwerken
- kan namens de brede achterban spreken
- kan de Oogvereniging vertegenwoordigen
Duur benoeming, tijdbeslag en vergoeding
- De benoemingstermijn bedraagt 3 jaar. Er kan maximaal 2 keer
worden herbenoemd.
- Het bestuur komt maandelijks in vergadering bijeen. Het tijdsbeslag
van de werkzaamheden wordt in totaal geschat op gemiddeld 8 uur
per week, Voor penningmeester en secretaris moet met een groter
tijdsbeslag rekening worden gehouden;
- Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij vergoeding voor
gemaakte kosten mogelijk is.
2
3
Download