Samenvatting opdracht Periode A

advertisement
Samenvatting opdracht Periode A
Hoofdstuk 1
Natuurwetenschappelijk onderzoek doen
Welke stappen gaan vooraf aan het experiment?
1…………………………
2…………………………
3…………………………
Experiment (materiaal en methode)
Centraal in een onderzoek staat een experiment
of het raadplegen van bronnen,
waaruit een aantal gegevens komen.
Resultaten
Welke stap komt erna?
………………………….
Resultaten kunnen vaak in diagrammen worden weergegeven.
Verschillende diagrammen zijn: lijndiagram (grafiek), staafdiagram of cirkeldiagram.
Met welk diagram is de verdeling van een populatie in drie groepen het best weer te geven?
…………………..
Met welk diagram is de groei van een organisme het best weer te geven? ………………..
De lift
Biologische processen spelen zich op allerlei niveaus af. Vul ontbrekende niveaus in. ga van klein
naar groot
Molecuul
…………….
……………….
………………… orgaan ………………..
………………….
Biosfeer
Microscopie
Er zijn twee soorten microscopen
de ………………microscoop maakt tot ongeveer ……………… mm zichtbaar
De ………………microscoop maakt tot ongeveer ……………… μm zichtbaar
1 mm = 1000 ……………= 1000 000 ……………
Structuren in de cel
Maak onderstaande tabel af
organel/celonderdeel komt voor in de
rijken (P,D,B,S)
Celmembraan
P,D,B,S
Celwand
kern
waarneembaar met
lichtmicroscoop
ja
P,B.S
ja
P
P
ja
ja
P
Endoplasmatisch
reticulum
Golgi systeem
Atomen en moleculen
Maak onderstaande tabel kloppend
eigenschap
anorganische stof
Eenvoudig
ja
energierijk
bevat C en H
is voldoende als voedingstof
voor heterotrofe organismen
functie
levend materiaal
begrenzing
van de cel,
transport,
communicatie
stevigheid
ja
nee
opslag zetmeel ja
fotosynthese
Maakt ATP
eiwitsynthese
Stevigheid
Opslag,
verandering en
transport van
eiwitten
organische stof
nee
Bacteriën/schimmels/platen/dieren horen bij de prokaryoten
Bacteriën/schimmels/platen/dieren horen bij de eukaryoten
Maak onderstaande tabel over groepen organische stoffen kloppend
Groep van Stoffen bouwstenen
functie(s)
voorbeeld
monosachariden
fructose
informatieopslag
RNA
brandstof/bouwstof zonnebloemolie
insuline
Hoe noem je een middel waarmee je een stof kunt aantonen? ………………………..
Maak onderstaande tabel over transport kloppend
osmose
diffusie
Betreft alleen water transport
Vindt ook in gasvorm plaats
Kost geen energie
Gaat van een hoge naar een lage concentratie
Transport door semi-permeabele membraan
Groei en differentiatie
Hoe noem je cellen die nog niet gedifferentieerd zijn en nog veelvuldig kunnen delen? …………….
Noem drieweefsels/celsoorten die als ze afsterven in een volwassene niet meer worden aangevuld.
……………………….
…………………………….
…………………………….
Welke drie processen zorgen voor de groei van een plant?
cel………………
………………….groei en
cel……………………..
In welke gedeeltes van de plant vindt deze groei vooral plaats? ………………………………..
Celdeling
In de celcyclus vindt de DNA synthese plaats in de …fase, die tussen de …. en de … fase ligt.
Bij DNA synthese wordt tegenover een adenine altijd een …….. geplaatst en tegenover een
……………. een ………………..
Normale lichaamscellen verdelen hun chromosomen door een kerndeling. Een andere naam voor
kerndeling is ………… Hierbij zitten in de dochtercellen 2x zoveel/evenveel/1/2 x zoveel
chromosomen als in de moedercel.
Bij een kerndeling worden de chromatiden van elk chromosoom over twee cellen verdeeld.
Om geslachtcellen te maken ontstaan over het algemeen uit een diploïde cel 2/4/8 ………. cellen
Dit gebeurt door de reductiedeling. Een andere naam voor reductiedeling is …………………..
Een cel met een oneven aantal chromosomen is altijd diploïd/haploïd
Maak onderstaande tabel over Verschillen Mitose
Mitose
Vindt alleen plaats in lichaamscellen
Bevat een fase waarin chromosomen
gepaard voor komen
hierbij ontstaan (bijna altijd) diploïde
cellen
Vind voornamelijk plaats in
voortplantingsorganen
Vindt voorafgaande aan de menstruatie
veel plaats in de baarmoeder
Vindt veel plaats in de zaadballen
Hierbij vindt halvering van het
chromosomenaantal plaats
Hierbij vindt scheiding van de
chromatiden plaats
en meiose kloppend
meiose 1
Meiose 2
Download