Visie op de organisatie

advertisement
Visie op
openbare ruimte
Ger Theelen
Werkbijeenkomst
13 en 14 mei 2003
1
Bestuur
Klanten
Organisatie
Medewerkers
2
Samenhang bij veranderen
(vier stappen aanpak)
1. Druk tot veranderen (noodzaak)
2. Gedeelde visie (richting)
3. Vermogen tot veranderen
4. Eerste stappen zetten
3
Effect als 1 van de 4 ontbreekt
Een heldere Vermogen Stappen die Onder in de la
gedeelde
om te
tot actie
visie
veranderen leiden
Vermogen Stappen die Snelle start.
om te
tot actie
Daarna stuurloos
veranderen leiden
ronddobberen
Druk om te
veranderen
Druk om te
veranderen
Een heldere
gedeelde
visie
Druk om te
veranderen
Een heldere Vermogen
gedeelde
om te
visie
veranderen
Stappen die Bezorgdheid,
tot actie
frustratie, verlies
leiden
concurrentiekracht
Foute start,
toevallige poging,
niet gecorrigeerde
inspanningen
4
Bestuur
Klanten
Organisatie
Medewerkers
5
Waarde van een missie
 Opdracht die de organisatie zichzelf stelt
 Verwoording van ambities
 Houvast in een continue discussie
 Zowel overschat als onderschat.
 Geen wondermiddel
 Moet betekenis hebben voor de praktijk
6
Missie geeft antwoord op de vragen:
 Wie zijn we ?
 Wat zijn we ?
 Waar staan we voor ?
 Waar streven we naar ?
 Hoe denken we dat te bereiken ?
7
Missie is een soort bedrijfsplan
 Waarvoor zijn we op aarde ?
 Catechismus
 Is de verbindende puzzel
 Geeft richting aan de beweging
 Verwoordt idealen
8
Veel woorden voor ‘t zelfde
 Bedrijfsdoelen en uitgangspunten
 Gedragslijn, gedragscode
 Denkrichting
9
Wie zijn onze doelgroepen
o Klantengroepen (inwoners)
o Belangengroepen (buurten)
o Politiek en bestuur
o Nieuwe medewerkers
10
Doelgroep erbij betrekken
 De KLANT als PARTNER / SAMEN
 Afhankelijk = Ontvankelijk
 Wat vindt de betrokkene (mening peilen)
 De Wijk een nieuwe markt
 Wijkbeheer een nieuw product
11
Wat moet de missie oproepen ?
 Beeldvorming
 Enthousiasme (klanten en bestuur)
 (H)erkenning en imago
 Uitstraling (houding en gedrag)
12
Bestuur
Klanten
Organisatie
Medewerkers
13
Verbeterthema’s
Oriëntatie:
 extern en bestuurlijk
Stijl:
 Bestuur- & managementstijl
 Werkstijl medewerk(st)ers
Proces:
 Samenwerking
 Communicatie en Informatie
 Kostenbewustzijn
14
Het bestuur
 heeft duidelijke visie en doelen
 is inspirerend, open en betrouwbaar
 is ontwikkelend, naar buiten gericht
 gebruikt MT als sparringpartner
 laat aan ‘t MT de bedrijfsvoering
15
HET DOEL
Oru gericht op de klant
 gericht op in- & externe klanten
 toegankelijk & bereikbaar
 levert service & vakmanschap
 is duidelijk, betrouwbaar & aanspreekbaar
 levert prestaties die S M A R T zijn
 onderzoekt behoeften van haar klant
17
Klantoriëntatie
Productiemiddelen
Productieproces
Uitvoer/
prestatie
Invoer
Uitvoer
Klanten
Effect
Uitkomst
18
Openbare Ruimte
 gedeelde visie en (concern)strategie
 integraal (wijk)beheer en management
Gebaseerd op:
 medewerkers met verantwoordelijkheid
 zelfcontrole en zelfsturing
 meetbaar, deskundig en doorzichtig
19
Openbare Ruimte

Werkt vraaggericht
 Denkt “van buiten naar binnen”
 Denkt vooruit en werk betrouwbaar
20
Voorwaarden
 Bereid en in staat om zich vraaggericht op te stellen en aan te
passen
 Heeft een breed gedragen visie over de producten en toekomst
 Doet recht aan wisselende verantwoor-delijkheden en
verhoudingen tussen burgers en bestuur
 Gericht op het benutten van kansen en verbeteren van haar
effectiviteit
21
Voorwaarden 2
 Klant: bereid en in staat om zich vraaggericht op te stellen
 Medewerkers: vertrouwen, verantwoordelijkheid en uitdaging
 Bestuur: hanteert programma als basis
 Organisatie: opereert als een geheel, is open, doorzichtig en lerend
 Prestaties: kwaliteitsbewust, effectief op basis van een gedragen visie over de
producten en toekomst
 Domein: (Eu)regionaal, van buiten naar binnen
22
Bestuur
Klanten
Organisatie
Medewerkers
23
Cultuurkenmerken
Extremen
Taakvolwassen
Duidelijke doelen
Lef / initiatief
Veel informatie / kaders Integraal
management
Accent op resultaat
Flexibel
Teamgeest
Betrokkenheid
Continue opleiding
Werk moet klaar
Taakbewust
Honderd doelen
Op zeker spelen
Duizend regels
Hiërarchie
Accent op aanwezigheid
Naar binnen gericht
Eigen rijkjes
Berusting
Weinig informatie
Procedures
24
Medewerkers
o Flexibel, betrokken, grensverleggend
o respectvol, eerlijk, collegiaal, loyaal
o met zelfvertrouwen
o verantwoordelijk voor eigen gebied
o organisatiedoelen voorop
o zetten bedreigingen om in kansen
o sterk in netwerken
25
Discussievragen.
26
Is de missie juist ?
27
Zijn de doelen
juist ?
28
Landgraaf oriënteert zich
extern.
29
Elke burger telt.
Waardering van de klanten
doet er toe.
30
Niet alleen de leiding
verandert !
31
Het blijft leuk om in
Landgraaf te werken !
32
Basisproces
Besturen
Sturen
(tactiek)
(strategie)
Uitvoeren
(operatie)
34
GEMEENTE VENLO
GemeenteStadsbeheer
secretaris
Martin
Nooijens
Wim Verbeeten
Bedrijfsbureau
Concern
Brandweer
Hennie Bormans
Stadsbeleid
Annette Mengde
Stadstoezicht
Rinus Waltmans
Ingenieursbureau
Leo Verbart
Publiekszaken&
Facilitaire Zaken
Ulco
SportWieringa
& Bewegen
Peter van Rijn
Stadsbeheer
Beheer
Martin
Nooijens
Openbare
Ruimte
Ad Theuws
35
Openbare
Ruimte
Algemeen
Openbare
ruimte
afdelingen - bedrijfsproces
processtappen
Stadsontwikkeling
Beheer Openbare Ruimte
Ontwerp
Beleid
Exploitatie
Beheer
RICHTEN
VERRICHTEN
(strategisch nivo)
(operationeel nivo)
Realisatie
Projecten
Ingenieursbureau
INRICHTEN
(tactisch nivo)
36
Beheer Openbare Ruimte
de afdelingen
Beleid
Beheer
Projecten
37
Beheer Openbare ruimte
het proces
Planning
Beheerbeleid
Uitvoering
Rapportage
Richten
Inrichten
Verrichten
38
Beheer Openbare ruimte
ORIENTATIE van de ORGANISATIE
Planning
Beheerbeleid
Uitvoering
Rapportage
GEBIED &
PRODUCT
PROCES
GEBIED
39
2 hoofdprocessen
Preventief
Correctief
• gepland =
gericht op de regel
• bulkproduktie = 80 / 20
• efficient =
de dingen goed doen
• incidenteel =
gericht op de uitzondering
• stuksproduktie = 20 / 80
• effectief =
de goede dingen doen
Norm
Frequentie Optimaliseren
Minimaliseren
Maximaliseren
40
Beheer
Openbare
Ruimte
Ad Theuws
richten
Beheerbeleid
Ondersteuning
& Projecten
inrichten
Rapportage& planning
Stadsdeel
Noord & Centrum
Dre Heijnen
verrichten
Stadsdeel West
Jacques Bongers
Uitvoering
Stadsdeel Zuid
Jan Driessen
41
Download