Directeurenoverleg - De Westfriese Knoop

advertisement
Cursus
Handelingsgericht Werken
Passend Onderwijs
15 april 2014
Annemarie de Jong – Annemieke Beemster
De Westfriese Knoop
Welkom!
16 van de ± 80 directeuren aanwezig: 20%, da’s boven
verwachting!
64% zei: “Ja” tegen HGA voor directeuren
Ja, nuttig: 64%
Nuttig, in het algemeen, maar niet voor mij: 32%
Nuttig, voor mij: 32%
Nuttig voor mij, maar geen tijd: 10,66 %
Nuttig voor mij, wel tijd, maar geen prioriteit: 10, 66 %
Nuttig voor mij, wel tijd en ook prioriteit: 10, 66%
Wij hadden dus 8,5 directeur verwacht!
Doel van deze bijeenkomsten
1. Achtergrondkennis van handelingsgericht werken en arrangeren
2. Praktische toepassing daarvan op school
3. Implementatie in de zorgstructuur en het team
4. Een betere voorzitter van het zorgteam
De stand van zaken
Wat vinden de IB-ers belangrijk…..
Context en kader
• Handelingsgericht arrangeren is een logisch vervolg
op handelingsgericht werken.
• Waarom handelingsgericht werken?
• Ontstaan
Handelings gericht werken
Een methodiek
• die helpt Passend Onderwijs een plek te geven binnen de reguliere
basisschool.
• die de kwaliteit van de extra ondersteuning voor kinderen kan
verbeteren.
• die vraagt om een mindset
hoe te kijken naar … en hoe om te gaan met …
HGW
Jouw rol als directeur
Wat voor denker bent u?
• Hoe benader jij situaties?
Wat doet u als het regent?
Wat bedenkt u als het waait?
Wat voor denker bent u?
• Een vastdenker
of een omdenker?
• Denkt u in problemen of in mogelijkheden?
• Denkt u in ja maar
of
in ja en?
HGW
Jouw rol als directeur
HGW bouwt voort op …
• Doelgericht werken op het gebied van leren, werkhouding en
sociaal-emotioneel functioneren.
• Het team formuleert hiervoor doelen voor alle leerlingen, zowel
lange als korte termijndoelen.
• Deze doelen worden in een cyclus van planmatig handelen
geëvalueerd.
Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften
• De onderwijsbehoeften en opvoedbehoeften van kinderen staan centraal.
• Hierbij wordt oplossingsgericht gekeken en gewerkt.
• Onderwijsbehoeften worden omgezet in onderwijsaanbod
Uitgangspunten HGW
Systematiek en transparantie
• HGW / HGA werkt planmatig, waarvoor de methode standaard formulieren
heeft ontwikkeld.
• Deze formulieren zijn hulpmiddelen om systematisch te werken en
transparant te kunnen zijn.
• De formulieren verzorgen ook meteen de verslaglegging.
Uitgangspunten HGW
Doelgericht werken
• Waar willen we naartoe, wat is ons doel en wat hebben we nodig om dat
te bereiken?
• We verzamelen alleen die informatie, die relevant is voor de diagnostiek
en advisering aan school en ouders.
• Van willen weten om te weten
Uitgangspunten HGW
naar
willen weten om te adviseren.
Kind in relatie met de omgeving
Afstemming en wisselwerking
•
•
•
•
•
Het kind in deze groep
Het kind bij deze leerkrachten
Het kind op deze school
Het kind bij deze ouders
………
Uitgangspunten HGW
Adaptief onderwijs
• Doelgericht en effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen
– is noodzaak.
• Pedagogische activititeiten, gericht op competentie, relatie en
autonomie.
• Instructieactiviteiten
• Planmatig werken - cyclisch
Uitgangspunten HGW
Samenwerken
Leerkrachten, IB en ouders werken actief, zowel bij diagnostisering en
advisering.
Kind is zelf belangrijke samenwerkingspartner.
Uitgangspunten HGW
De leerkracht aan het stuur
• IB-er bewaakt proces en rollen
• Leerkrachten bepalen haalbaarheid en
ondersteuningsbehoeften.
Positieve kenmerken
Positieve kenmerken van kinderen, leerkrachten,
groep, school en ouders …
• is een kracht en biedt perspectief voor aanpak;
• bieden mogelijkheden en kansen;
• verbeteren het zelfbeeld.
Wat betekent dit voor jouw
school?
Wat betekent dit voor jouw rol
als directeur?
Uitgangspunten HGW
Uitgangspunten HGW
Wat leert onderzoek ons?
Marzano (2007; 2009; 2011)
Ambitieuze doelen en effectieve feedback zijn
belangrijke kenmerken van effectief onderwijs
Meest effectieve leerkrachten behandelen niet alle
leerlingen hetzelfde, ze experimenteren bewust &
doelgericht en evalueren hun aanpak systematisch
Plaats onderstaande interventies in volgorde van effectiviteit
Klassenmanagement en planmatig werken
Doubleren
Directe feedback: informatief – positief bekrachtigend
Evaluatie a.d.h.v. toetsgegevens
Kwaliteit instructie verhogen/directe instructie model
Het nieuwe leren (versus traditioneel leren)
Klassen verkleinen
Positieve leraar – leerling – relatie
Ouders (in school) het ‘leren’ laten begeleiden
Doelen samen met/door leerlingen stellen
Boven 0.4 = zeer effectief, tussen 0.0 en 0.4 = licht effectief; onder 0.0 = negatief effect (John
Hattie, 2009; 2012)
Interventie
1. Directe gerichte feedback: informatief – positief bekrachtigend
2. Kwaliteit instructie verhogen/directe instructie
Effectiviteit
1.13
1.00/0.82
3. Evaluatie a.d.h.v. toetsgegevens
0.90
4. Klassenmanagement en planmatig werken
0.80
5. Positieve relatie leraar - leerling
0.72
6. Ouders (in school) het ‘leren’ laten begeleiden
0.55
7. Doelen samen met/door leerlingen stellen
0.52
8. Klassen kleiner maken
0.05
9. Het nieuwe leren (versus traditioneel leren)
0.01
10. Doubleren
- 0.15
HGW betekent bruggen slaan
tussen...
• schoolpraktijk en wetenschap
• school en ouders
• school en jeugdzorg
• teamleden: doorgaande lijn
Met als doel..
Download