lettre2_fr - Programme Junior

advertisement
AANVRAAGFORMULIER VOOR AANSLUITING
INLEIDING
BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. BTC stelt zijn middelen en expertise ter beschikking
om de armoede in de wereld uit te roeien.
Binnen BTC biedt het Juniorprogramma jongeren de kans een eerste werkervaring op te doen in de
ontwikkelingssamenwerking in een partnerland.
Onder begeleiding van een coach worden zij meteen ondergedompeld in een project van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking.
Na een testfase die positief beoordeeld werd, heeft het Juniorprogramma in samenwerking met de ngo
Federatie en ACODEV beslist om Junior Assistenten ter beschikking te stellen van andere Belgische
ontwikkelingsorganisaties die dit aanvragen.
Om van deze buitenkans te genieten, moeten de organisaties een aanvraag tot aansluiting indienen die
wordt onderzocht door het overlegcomité (DGD, BTC, Juniorprogramma, Vertegenwoordiger/ster
ngo). Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de overeenkomst BTC/Organisatie, ondertekend door de
vertegenwoordiger/ster van de organisatie.
Aanvaarding van de aanvraag tot aansluiting garandeert niet automatisch dat er een Junior Assistent
wordt toegewezen.
INLICHTINGEN OVER DE AANVRAGER
Organisatie:
Juridisch
statuut:
Datum
publicatie in
BS:
Benaming:
Erkend door
DGD tot:
Zetel (adres):
Contactpersoon:
Naam +
voornaam:
Functie:
Tel.:
E-mail:
Zetel in België:
terrein
Aantal personen momenteel onder arbeidsovereenkomst:
Terrein
expats
Terrein
nationaal
Activiteiten (korte omschrijving):
Interventielanden
Soorten
interventies
RUE HAUTE 147
1000 BRUXELLES
T +32 (0)2 505 37 00
F +32 (0)2 502 98 62
E [email protected]
WWW.BTCCTB.ORG
COOPÉRATION TECHNIQUE BELGE
SOCIÉTÉ ANONYME
DE DROIT PUBLIC
À FINALITÉ SOCIALE
ANNEXE(S)
De aanvragende organisatie beheert in de partnerlanden van de Belgische gouvernementele
ontwikkelingssamenwerking één of meerdere projecten/programma’s rond de sectoriële en
thematische concentratiesectoren bedoeld in art. 11 en 19 van de wet van 19 maart 2013 met
betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, alsook haar uitvoeringsbesluiten?
JA
NEE
Indien ja, gelieve hieronder de betreffende prioritaire sectoren en/of thema’s aan te kruisen
Landbouw en voedselzekerheid
Maatschappijopbouw
Onderwijs en vorming
Mensenrechten (met inbegrip van de
Basisinfrastructuur
rechten van het kind)
Gezondheidszorg (met inbegrip van toegang tot
Genderdimensie die de empowerment
gezondheid voor allen, reproductieve gezondheid, en van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen
de strijd tegen de grote endemieën met inbegrip van
en vrouwen in de samenleving beoogt
een transversale aanpak van HIV/AIDS)
De bescherming van het leefmilieu en de
natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de
strijd tegen klimaatverandering, droogte en
wereldwijde ontbossing
Waardig en duurzaam werk
Ervaring met het
uitsturen van
mensen
Verklaring:
 Ik ondergetekende
dhr./mevr. ………………………………………………………………
vertegenwoordiger/ster van de organisatie
…………………………………………………………….
als (functie) …………………………………………………………………………
doe hiermee aanvraag om te genieten van toewijzing van een Junior Assistent in het kader van
het Juniorprogramma.
 Ik bevestig te hebben kennisgenomen van de voorwaarden en verwachtingen van het
Juniorprogramma, meer bepaald via:
 De overeenkomst tussen BTC/ngo
 De overeenkomst tussen de 3 partijen BTC/ngo/Junior Assistent
 De ngo-junior-guidelines
 De ngo-coaches-guidelines
en keur deze goed zonder voorbehoud. Ik verbind mij ertoe om ze na te leven en te doen
naleven door de personeelsleden van onze organisatie.
 Ik verbind mij ertoe het Juniorprogramma van BTC op de hoogte te brengen van elke
verandering binnen onze organisatie die een impact kan hebben op onze aansluiting bij het
Juniorprogramma.
Datum
Handtekening (voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”)
Naam:
Voornaam:
Download