Wijzigingen (arbeids-) wetgeving

advertisement
Wijzigingen (arbeids-) wetgeving
Wat en wanneer
2013-2014
April-Mei 2014
1 Januari 2015
Modernisering
Ziektewet
Wet Werk en Zekerheid Invoering
behandeld in 1ste
flexbepalingkamer
en
Participatiewet
30 maart 2015
1 Juli 2015
Januari 2016
Inlenersbeloning
vanaf
dag 1
Ketenbepaling
2e aanpassing
WW
Nieuwe
ontslagrecht
1e aanpassing WW
Wet Werk en Zekerheid
• Van baanzekerheid naar werkzekerheid
• Vast minder vast, flex minder flex
• Ontslag eenvoudiger, goedkoper en eerlijker
Het Kabinet streeft met deze wet naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en
zekerheid op de arbeidsmarkt
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (1)
1. Aanzeggen (nieuw per 1-1-2015):
1 maand voor einde tijdelijke arbeidsovereenkomst aanzeggen of wel of niet
verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden, tenzij:
• tijdstip einde arbeidsovereenkomst niet gesteld op kalenderdatum (bij projectduur
omschrijving)
• Arbeidsovereenkomst < zes maanden is
• uitzendovereenkomst met uitzendbeding
Sanctie:
• niet/te laat aanzeggen: vergoeding maximaal 1 maandsalaris (ook bij verlenging)
• wel verlengen, maar voorwaarden niet/te laat noemen: voortzetting onder zelfde
voorwaarden
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (2)
2. Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (wijziging per 1-1-2015):
Blijft mogelijk, maar:
• Voor maximaal 6 maanden indien in individuele arbeidsovereenkomst afgesproken
• -> 6 maanden, indien in cao afgesproken, in geval van ‘incidentele werkzaamheden
zonder vaste omvang’
• nul-urencontract hierdoor (bijna altijd) max. 6 maanden (daarna loon o.b.v.
gemiddeld aantal gewerkte uren)
Uitzondering:
• bij een uitzendovereenkomst is de loonuitsluiting maximaal 78 gewerkte weken
• geen nul urencontracten meer in de zorg
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (3)
3. Proeftijd (wijziging per 1-1-2015)
• geen proeftijd in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden
4. Concurrentiebeding (wijziging per 1-1-2015)
• geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst, tenzij noodzakelijk
vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen
• geldt ook voor relatiebeding
5. Transitievergoeding (wijziging per 1-1-2015)
• transitievergoeding verschuldigd bij niet verlengen van een tijdelijke
arbeidsovereenkomst na een periode van 2 jaar
Ketenbepaling
Huidige Ketenregeling
Huidige fasensysteem
3 contracten in 3 jaar > Onbepaalde Tijd
Fase A: 78 weken
Onderbreking: > 3 maanden
Fase B: 2 jaar max 8 contracten
Fase C: Onbepaalde Tijd
Onderbreking: > 3 maanden
Nieuwe Ketenregeling per 1 juli 2015
Nieuw Fasensysteem per 1 juli 2015
3 contracten in 2 jaar > Onbepaalde Tijd
Fase A: 78 weken
Onderbreking: > 6 maanden
Fase B: 4 jaar max 6 contracten*
Fase C: Onbepaalde Tijd
Onderbreking: > 6 maanden
* Overgangsrecht tot juli 2016 van kracht voor lopende 7e/8e contracten
* Overgangsrecht tot juli 2016 van kracht voor lopende 7e/8e contracten
Modernisering ontslagrecht
Algemeen
• Opzegging: op redelijke grond en herplaatsing niet mogelijk
• Nieuw: opzegging tegen of na de dag waarop pensioengerechtigde leeftijd is
bereikt
Ontslagrecht (2)
Instemming:
• Bij opzegging
• Bij beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst)
• Herroepbaar binnen 2 weken
• Geen instemming binnen 2 weken: opzegging heeft niet plaatsgevonden
Ontslagrecht (3)
HUIDIG ONTSLAGRECHT
NIEUW ONTSLAGRECHT PER 1 JULI
Ontslag
Ontslag
Economisch
Langdurig ziek
Persoonlijk
Economisch
Langdurig ziek
Persoonlijk
UWV
Kantonrechter
UWV
Kantonrechter
Geen
vergoeding
alleen i.g.v. een
Sociaal Plan
Vergoeding
Kantonrechtersformule
Geen max €
beroep
HB
TRANSITIEVERGOEDING
Max € 75.000 of als dit hoger is, een
jaarsalaris
Ontslagrecht (4)
• Geen ontslag via UWV/Kantonrechter:
-
•
•
•
•
Faillissement
Ontslag tijdens proeftijd
Dringende reden
Ook bij ontbinding in achtnemen van opzegtermijn
Proceduretijd in mindering op opzegtermijn
Hoger beroep binnen 2 maanden
Hoger beroep geen schorsende werking
Ontslagrecht (5)
Mogelijke uitkomsten beroep:
• Herstel dienstbetrekking
• Ontslag en transitievergoeding
• (billijke) vergoeding:
- ernstige verwijtbaarheid werkgever
- naast transitievergoeding
- niet begrensd
Ontslagrecht (6)
Transitievergoeding
duur
hoogte
1ste 10 jaar
1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar
Na 10 jaar
1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar
50+ werknemers > 10 jaar in dienst (overgangsrecht
tot 2020)
1 bruto maandsalaris per dienstjaar boven de 50 jaar
Maximaal € 75.000 of als dit meer is, 1 jaarsalaris
• Na 2 jaar in dienst
• Overgangsregeling oudere werknemers tot 1-1-2020
Ontslagrecht (7)
Transitievergoeding – uitzonderingen
• Niet van toepassing:
- opzegging/beëindiging door werknemer
- scholieren met bijbaan: <18 jr en <12 uur
- faillissement
- ontslag vanwege AOW/pensioen
- ernstig verwijtbaar handelen werknemer
• Afwijkingen:
- MKB (<25 wn) en bij ontslag: dienstverband slechts meetellen vanaf
1/5/2013
- bij cao, mits gelijkwaardige voorziening
In mindering: kosten investering in duurzame inzetbaarheid, scholing gericht op brede
inzetbaarheid
WW- Recht
Huidige situatie
Nieuwe situatie
Maximale duur: 38 maanden
Maximale duur: 24 maanden (vanaf 2016 per
kwartaal gefaseerd verkort met 1 maand)
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand
WW
Opbouw eerste 10 jaar: 1 jaar
arbeidsverleden = 1 maand WW
Opbouw na 10 jaar: 1 jaar arbeidsverleden
= 0,5 maand WW
Passende arbeid: Na 1 jaar alle passende arbeid
accepteren
Passende arbeid (vanaf 1 juli 2015): Na 6 maanden
alle passende arbeid accepteren
Urenverrekening: Werken loont niet altijd boven
uitkering
Inkomensverrekening: Werken loont altijd boven
uitkering
Participatiewet
• Verantwoordelijkheid en regie bij gemeenten
• 35 Regionale werkbedrijven (samenwerking publiek – privaat)
• Wettelijk minimumloon
- Loonkostensubsidie voor verschil tussen verdiencapaciteit en minimumloon
- Werkgever betaalt eventueel deel boven minimumloon (bijv. CAO)
• Werkgevers staan garant voor 100.000 banen in 2026 (publieke sector 25.000 banen)
- target: 5.000 arbeidsplaatsen per jaar vanaf 2015
- oplopend naar 10.000 per jaar in 2020
• Niet gerealiseerd: wettelijk quotum
- voor bedrijven met > 25 werknemers
- minimum percentage (5%) per werkgever
- op straffe van boete van € 5.000 per arbeidsplaats per jaar
- eerste toets in 2016 over target 2015
Verdeling garantiebanen naar
regio’s(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Groningen
Friesland
Drenthe
IJsselvechtstreek
Twente
Stedenvierkant
Midden-Gelderland
Food Valley
Zuid Gelderland
Achterhoek
Rivierenland
Flevoland
Gooi- en Vechtstreek
Midden-Utrecht
Oost-Utrecht
Noord-Holland-Noord
Zuid-Kennemerland
Zaanstreek-Waterland
Groot-Amsterdam
Holland Rijnland
marktsector overheid
535
400
450
280
195
85
365
140
515
275
510
340
315
240
255
155
250
55
210
60
180
70
250
150
175
55
835
310
285
85
445
130
280
160
195
45
1.405
360
400
220
Verdeling garantiebanen naar
regio’s(2)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Midden-Holland
Haaglanden
Zoetermeer
Rijnmond
Drechtsteden
Gorinchem
Zeeland
West-Brabant
Helmond-De Peel
Midden-Brabant
Noordoost-Brabant
Zuidoost-Brabant
Noord-Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg
175
695
205
1.130
220
120
290
570
180
380
545
535
250
185
470
75
685
60
645
110
25
150
145
70
50
280
145
105
45
295
Totaal
14.000
6.500
Verdeling garantiebanen naar
marktsectoren
Marktsector
A
B-E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Q
R
SU
Totaal
Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie
Bouwnijverheid
Handel
Vervoer en opslag
Horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en onroerend goed
Specialistische zakelijke diensten
Verhuur en overige zakelijke diensten
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening
Overheid
O Openbaar bestuur en overheid
P
Onderwijs
Totaal
2014 tot en
met 2016
200
1.650
700
2.800
750
750
500
500
250
1.000
1.500
2.800
300
300
14.000
3.200
3.300
6.500
Meer informatie?
Werkgeversteam:
• Annette Bolt
Mail: [email protected]
Tel: 06 55 797 037
• Inge Westerhof
Mail: [email protected]
Tel: 06 18 302 304
• Jan Dijkhuis
Mail: [email protected]
Tel:
• Richard Foet
Mail: [email protected]nd-sappemeer.nl
Tel:
Download