WORD, 47 KB - Gemeente Leiden

advertisement
B&W.nr. 10.1260, d.d. 30-11-2010
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Weesfietsen en fietswrakken
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1.
De brief aan de raad d.d. 22 november 2010 met als onderwerp weesfietsen en fietswrakken
vast te stellen, waar in beschreven staat op welke manier het college grote delen van de stad
vrij van wrak- en weesfietsen wil krijgen.
Samenvatting
De aanwezigheid van een groot aantal weesfietsen en fietswrakken, vooral in de binnenstad, is veel
Leidenaren een doorn in het oog. Het college informeert de gemeenteraad over de aanpak van weesen wrakfietsen. Binnenkort vindt een grote fietsen-opruimactie plaats in de binnenstad, de
aanlooproute van het centraal station naar de binnenstad, bij de stations Lammenschans en De Vink
en bij de winkelcentra in de stad. Op die manier wordt het grootste deel van de stad als het goed is
vrijgemaakt van wrak- en weesfietsen. Het college is voornemens in 2011 een aantal keer een
soortgelijke actie te houden, om zo de stad ook vrij van wrak- en weesfietsen te houden.
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Aan de leden van de gemeenteraad
Datum 22 november 2010
Ons kenmerk DIV-2010-17998
Onderwerp Weesfietsen en fietswrakken
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC Leiden
Telefoon 071-5165165
E-Mail [email protected]
Website www.leiden.nl/gemeente
Contactpersoon H. Heshusius
Doorkiesnummer 7712
Geachte leden van de raad,
De aanwezigheid van een groot aantal weesfietsen en fietswrakken, vooral in de binnenstad, is
veel Leidenaren een doorn in het oog. Naast de negatieve gevolgen voor de uitstraling van de
stad, wordt hierdoor het fietsparkeeraanbod in de stad beperkt. Het onderwerp is dan ook met
enige regelmaat onderwerp van gesprek geweest in de raad en de raadscommissies. Tijdens de
commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 2 november jl. heeft de burgemeester u toegezegd
u binnen een maand per brief te informeren over de aanpak van dit probleem.
De acties die tot op heden hebben plaatsgevonden schieten helaas tekort. De publiekrechtelijke
aanpak zoals die in het stationsgebied plaatsvindt is te arbeidsintensief en te kostbaar om in de
rest van de stad in te voeren. Daarom is besloten tot een eenvoudigere aanpak. Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat weesfietsen en fietswrakken net als andere verweesde objecten achtergelaten
eigendommen zijn, die opgeruimd dienen te worden. De fietsen die nog als zodanig herkenbaar
zijn worden gefotografeerd. Daarna worden zij verwijderd en verwerkt als oud-metaal.
Op deze manier is een kosteneffectieve verwijdering mogelijk. Mocht er ten onrechte een fiets zijn
verwijderd die toch nog werd gebruikt, dan kan de eigenaar de fiets op basis van een eerst door
hem of haar gegeven omschrijving aanwijzen in het fotobestand. Als desbetreffende fiets daarin
aanwezig blijkt te zijn, kan een vergoeding worden uitgekeerd.
In december aanstaande vindt een grote fietsen-opruimactie plaats in de stad. Het gaat om de
binnenstad, de aanlooproute van het centraal station naar de binnenstad, de stations
Lammenschans en De Vink en de winkelcentra in de stad. De voorbereidingen voor deze actie zijn
in volle gang. De voornoemde gebieden in de stad zijn na afloop van de actie als het goed is
ontdaan van de weesfietsen en fietswrakken.
Vervolgens is het zaak om de gebieden ook vrij van wrak- en weesfietsen te houden. Voor 2011 is
het voornemen om de drie maanden een soortgelijke actie te houden. Het college zal u daarom
waarschijnlijk binnenkort vragen daarvoor budget ter beschikking te stellen. Het gaat dan om de
invulling van de meerjarige middelen van het College Uitvoerings Programma 2007-2010, jaarschijf
2011, waarbij het college de raad voor zal stellen de fietsen-opruimactie te financieren vanuit het
budget Kwaliteit Openbare Ruimte.
Na afloop kan dan worden bezien welk budget structureel nodig is om het probleem van de wraken weesfietsen onder controle te houden. Ook kan de aanpak op basis van de ervaringen die wij in
2010 en 2011 opdoen, waar nodig worden bijgesteld.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
Download