GEN - Nieuws Sociaal

advertisement
RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE
Brussel, 29 oktober 2004 (09.11)
(OR. en)
13997/04
LIMITE
JEUN 90
EDUC 212
SOC 513
INLEIDENDE NOTA
van:
het secretariaat-generaal van de Raad
aan:
de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten in het kader van
de Raad bijeen
nr. vorig doc.: 13511/04 JEUN 80 EDUC 194 SOC 485
Betreft:
Ontwerp-resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake gemeenschappelijke doelstellingen voor een beter begrip en kennis van jongeren
Aan het slot van de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers van
27 oktober 2004 concludeerde de voorzitter dat er over de bovengenoemde ontwerp-resolutie in de
bijgevoegde versie unanieme overeenstemming bestond, afgezien van een voorbehoud voor
parlementaire behandeling van de Britse delegatie.
Indien dit voorbehoud wordt ingetrokken, zouden de Raad en de vertegenwoordigers van de
regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, de resolutie kunnen aannemen.
__________________
13997/04
gys/GRA/rv
DG I
1
NL
ONTWERP-RESOLUTIE
INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VOOR EEN BETER BEGRIP
EN KENNIS VAN JONGEREN
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:
1.
In het op 21 november 2001 gepresenteerde Witboek van de Commissie met de titel "Een
nieuw elan voor Europa's jeugd" wordt een nieuw kader voor de Europese samenwerking op
het gebied van jeugdzaken geschetst.
2.
In zijn resolutie van 27 juni 2002 1 koos de Raad de open coördinatiemethode als een nieuw
kader voor de samenwerking op het gebied van jeugdzaken en bekrachtigde hij vier
prioriteiten, te weten participatie, informatie, vrijwilligersactiviteiten en een beter begrip en
kennis van jongeren.
3.
In zijn resolutie van 25 november 2003 2 nam de Raad gemeenschappelijke doelstellingen aan
voor de eerste twee prioriteiten, nl. participatie van en informatie aan jongeren.
4.
In haar mededeling van 30 april 2004 3 stelde de Commissie gemeenschappelijke doelstellingen voor een beter begrip en kennis van jongeren voor op basis van de antwoorden van
de lidstaten op een vragenlijst van de Commissie en na raadpleging van jongeren en onderzoekers.
5.
De Raad van 28 mei 2004 bevestigde het belang van de prioriteit met betrekking tot een beter
begrip en kennis van jongeren.
1
2
3
PB C 168 van 13.7.2002, blz. 2.
PB C 295 van 5.12.2003, blz. 6.
doc. 9183/04 [COM (2004) 336 def.]
13997/04
gys/GRA/rv
DG I
2
NL
ZIJN VAN OORDEEL
1.
De prioriteit "een beter begrip en kennis van jongeren" is van het hoogste belang voor de
beleidsvorming op het gebied van jeugdzaken, aangezien het beleid, om aan de behoeften en
verwachtingen van jongeren tegemoet te komen, gebaseerd moet zijn op de beste beschikbare
kennis van en een optimaal inzicht in deze behoeften en verwachtingen en op goede
praktijken.
2.
Een op kennis gebaseerde benadering van beleidsvorming is bijzonder belangrijk en waardevol bij snel veranderende realiteiten, zoals de situatie van de jongere generaties in Europa.
3.
Een dergelijke benadering is des te belangrijker in een fase waarin de lidstaten gemeenschappelijke doelstellingen in verband met thema's zoals participatie van en informatie aan
jongeren hebben aanvaard en thans een beleid ontwikkelen voor de uitvoering daarvan.
4.
De bestaande kennis bij beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken, jeugdonderzoekers,
organisaties van en voor jongeren en jongeren zelf moet op passende wijze in aanmerking
worden genomen teneinde een beter begrip en kennis van jongeren te garanderen.
5.
Beter begrip en kennis van jongeren omvat onder meer inzicht in de verschillen tussen de
levenssituaties van jonge mannen en jonge vrouwen en de omstandigheden die daaraan ten
grondslag liggen.
KOMEN de volgende gemeenschappelijke doelstellingen voor een beter begrip en kennis van
jongeren OVEREEN:
Voor een tijdige, doeltreffende en duurzame beleidsvorming is het van belang dat de ontwikkeling
van een samenhangende, relevante en kwalitatieve kennisruimte op het gebied van jeugdzaken in
Europa wordt gestimuleerd en er door middel van gedachtewisseling, dialoog en netwerken
geanticipeerd wordt op toekomstige behoeften:
13997/04
gys/GRA/rv
DG I
3
NL
1)
Inventarisatie, ook op lokaal en regionaal niveau, van bestaande kennis op prioritaire terreinen
van het jeugdbeleid, te weten participatie, informatie en vrijwilligersactiviteiten en uitvoering
van maatregelen ter aanvulling, actualisering en vereenvoudiging van toegang tot deze kennis;
2)
Als tweede stap: inventarisatie, ook op lokaal en regionaal niveau, van bestaande kennis op
andere voor het jeugdbeleid relevante prioritaire terreinen zoals autonomie, niet-formeel
leren, bestrijding van discriminatie, onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, ondernemerschap, creativiteit, overgang van onderwijs naar werk, sociale insluiting en gezondheid, en
uitvoering van maatregelen ter aanvulling en actualisering van en vereenvoudiging van de
toegang tot deze kennis;
3)
Garanderen van de kwaliteit, vergelijkbaarheid en relevantie van de kennis op het gebied van
jeugdzaken door gebruik te maken van de adequate methoden en instrumenten;
4)
Vereenvoudiging en bevordering van gedachtewisseling, dialoog en netwerken teneinde
bekendheid te geven aan de kennis op het gebied van jeugdzaken en te anticiperen op
toekomstige behoeften.
Een niet-uitputtende lijst van de mogelijke actiepunten voor bovengenoemde gemeenschappelijke
doelstellingen staat in bijlage dezes;
MEMOREREN dat de uitvoering flexibel, geleidelijk en op jongeren afgestemd moet zijn en de
bevoegdheden van de lidstaten en het subsidiariteitsbeginsel daarbij in acht dienen te worden
genomen;
VERZOEKEN DE LIDSTATEN
-
uitgaande van hun specifieke situatie en hun nationale prioriteiten ten aanzien van deze
gemeenschappelijke doelstellingen, uitvoerings- en vervolgmaatregelen te treffen;
-
daartoe uiterlijk eind 2005 voor participatie en informatie, uiterlijk eind 2006 voor vrijwilligersactiviteiten en uiterlijk eind 2008 voor de overige thema's, de Commissie in kennis
stellen van de concrete resultaten van de uitvoering van de eerste twee gemeenschappelijke
doelstellingen;
13997/04
gys/GRA/rv
DG I
4
NL
-
in het kader van bovengenoemde verslagen de Commissie mee te delen welke maatregelen
zijn getroffen om te voldoen aan de derde en vierde gemeenschappelijke doelstelling,
respectievelijk met betrekking tot de kwaliteit van kennis en de netwerken;
-
jongeren en hun organisaties, onderzoekers, alsook - waar van toepassing - nationale en
regionale jeugdraden, voor de opstelling van die verslagen te raadplegen en aan te moedigen
aan die verslagen mee te werken;
NEMEN ER NOTA VAN DAT DE COMMISSIE VOORNEMENS IS OM
-
op basis van bovengenoemde verslagen over de nationale bijdragen tot uitvoering van de
gemeenschappelijke doelstellingen een voortgangsverslag op te stellen ten behoeve van de
Raad, teneinde wederzijdse informatie-uitwisseling en goede praktijken inzake beter begrip en
kennis van jongeren te bevorderen, na raadpleging van het Europees Jeugdforum - zonder
andere vormen van raadpleging uit te sluiten;
-
in voorkomend geval wijzigingen voor te stellen in de gemeenschappelijke doelstellingen
voor een beter begrip en kennis van jongeren;
-
het Europees Parlement, het Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's op
passende wijze te informeren;
VERZOEKEN DE COMMISSIE
-
op een passend tijdstip vergaderingen te beleggen met vertegenwoordigers van de nationale
overheidsdiensten die met jeugdbeleid zijn belast, teneinde de informatie-uitwisseling over
gemaakte vorderingen en beste praktijken te bevorderen;
13997/04
gys/GRA/rv
DG I
5
NL
NEMEN NOTA VAN DE VOLGENDE PROCEDURE
Op basis van het voortgangsverslag en de gewijzigde ontwerp-teksten van de Commissie zullen de
Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen,
de gemeenschappelijke doelstellingen aanpassen en, in voorkomend geval, wijzigen en de nodige
initiatieven nemen in het kader van de gemeenschappelijke doelstellingen, teneinde de uitvoering
daarvan te vergemakkelijken.
o
o
o
13997/04
gys/GRA/rv
DG I
6
NL
BIJLAGE
MAATREGELEN TER VERWEZENLIJKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
DOELSTELLINGEN VOOR EEN BETER BEGRIP EN KENNIS VAN JONGEREN
Naargelang de feitelijke situatie en de prioriteiten van elke lidstaat kan worden uitgegaan van de
volgende niet-uitputtende lijst van actiepunten:
1.
Inventarisatie - ook op lokaal en regionaal niveau - van de bestaande kennis op prioritaire
terreinen van het jeugdbeleid en uitvoering van maatregelen ter aanvulling, actualisering en
vereenvoudiging van de toegang tot deze kennis.
Op nationaal niveau
a)
Bestaande kennis op jeugdgebied over participatie, informatie en vrijwilligersactiviteiten in kaart brengen en ordenen;
b)
Opvullen van lacunes in en regelmatige actualisering van de kennis over deze thema's,
daarbij ook rekening houdend met praktijkkennis;
c)
Vereenvoudiging van de toegang tot de kennis over deze thema's en de informatie over
de desbetreffende actoren;
d)
13997/04
BIJLAGE
De desbetreffende informatie gebruikersvriendelijk maken;
gys/GRA/rv
DG I
7
NL
Op Europees niveau
e)
Optimaal gebruik maken van elk relevant instrument op Europees niveau, zoals het
huidige en toekomstige programma op het gebied van jongeren, Eurobarometerenquêtes, Eurostat en de huidige en toekomstige kaderprogramma's voor onderzoek;
f)
De vergaarde informatie onder belanghebbenden verspreiden;
g)
Optimaal gebruik maken van elk relevant instrument dat door de Commissie in samenwerking met de Raad van Europa wordt ontwikkeld.
2.
Als tweede stap: inventarisatie - ook op lokaal en regionaal niveau - van bestaande kennis op
andere voor het jeugdbeleid relevante prioritaire gebieden en uitvoering van maatregelen ter
aanvulling en actualisering en vereenvoudiging van de toegang tot deze kennis.
Op nationaal niveau
a)
De bestaande kennis op andere prioritaire terreinen van belang voor het jeugdbeleid,
zoals autonomie, niet-formeel leren, bestrijding van discriminatie, onderwijs en
opleiding, werkgelegenheid, ondernemerschap, creativiteit, overgang van onderwijs
naar werk, sociale insluiting en gezondheid die door de desbetreffende belanghebbenden op het gebied van jeugdzaken op Europees niveau moeten worden
verduidelijkt en aangepast, in kaart brengen en ordenen;
b)
Opvullen van lacunes in en regelmatige actualisering van de kennis over deze thema's,
daarbij ook rekening houdend met praktijkkennis;
c)
Vereenvoudiging van de toegang tot de kennis over deze thema's en de informatie over
de desbetreffende actoren;
d)
13997/04
BIJLAGE
De desbetreffende informatie gebruikersvriendelijk maken;
gys/GRA/rv
DG I
8
NL
Op Europees niveau
e)
Optimaal gebruik maken van elk relevant instrument op Europees niveau, zoals het
huidige en toekomstige programma op het gebied van jongeren, Eurobarometerenquêtes, Eurostat en de huidige en toekomstige kaderprogramma's voor onderzoek;
f)
De vergaarde informatie onder belanghebbenden verspreiden;
g)
Optimaal gebruik maken van elk relevant instrument dat door de Commissie in samenwerking met de Raad van Europa wordt ontwikkeld.
3.
Garanderen van kwaliteit, vergelijkbaarheid en relevantie van kennis op het terrein van jeugdbeleid door het gebruik van adequate methoden en instrumenten.
Op nationaal niveau
a)
Adequate instrumenten en methoden ter verbetering van het begrip en de kennis van
jongeren ontwikkelen en de benutting van de resultaten vergemakkelijken;
b)
Onderwijs en opleiding van - vooral jonge - onderzoekers en deskundigen op jeugdgebied en van andere actoren die kennis op het gebied van jongeren ontwikkelen,
bevorderen;
Op Europees niveau
c)
Samenwerking om gemeenschappelijke concepten en een minimale inhoudelijke kern in
kaart te brengen en vast te leggen om zo een gemeenschappelijke interpretatie van de
geïnventariseerde prioritaire thema's te versterken;
13997/04
BIJLAGE
gys/GRA/rv
DG I
9
NL
d)
Samenwerking om kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiemethoden vast te leggen door
middel waarvan resultaten in verband met gemeenschappelijk bepaalde thema's benut
en vergeleken kunnen worden;
e)
Samenwerking voor een betere inventarisatie van de indicatoren teneinde het effect van
de huidige en toekomstige programma's op jeugdgebied te evalueren.
4.
Vereenvoudiging en bevordering van gedachtewisseling, overleg en netwerken om meer
bekendheid te geven aan kennis op het gebied van jeugdzaken en te anticiperen op
toekomstige behoeften.
Op nationaal niveau
a)
Ontwikkeling van nationale netwerken tussen beleidsmakers, onderzoekers, jongeren en
hun organisaties;
b)
Binnen deze nationale netwerken toekomstige behoeften en tendensen bespreken en
nieuwe prioriteiten en methoden vaststellen;
c)
Bevordering van de sectoroverschrijdende samenwerking, uitwisselingen en dialoog
tussen verschillende sectoren en kennisterreinen door middel van conferenties, seminars
en evenementen;
Op Europees niveau
d)
Coördinatie van de hierboven beschreven nationale netwerken door middel van de
oprichting door de Commissie, in samenwerking met de Raad van Europa, van een
netwerk van de Europese Unie voor de kennis van jongeren.
_______________
13997/04
BIJLAGE
gys/GRA/rv
DG I
10
NL
Download