01/01/2002

advertisement
Z.I.V./G.V.
K.B. van 9-3-2003
art. 1-3
KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 MAART 2003 TOT VASTSTELLING VAN HET
GLOBAAL BUDGET IN 2002 VAN DE FINANCIELE MIDDELEN VOOR HET HELE
RIJK VOOR DE VERSTREKKINGEN INZAKE DE FARMACEUTISCHE
SPECIALITEITEN IN HET KADER VAN DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING
(Belgisch Staatsblad 18-03-2003)
Artikel 1. Het globaal budget van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de
verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten, bedoeld in artikel 34, 5°, b en c van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, beloopt 2.435,3 miljoen EUR voor het jaar 2002.
Art. 2. Het in artikel 1 bedoeld bedrag betreft de farmaceutische specialiteiten en daarmee
gelijkgestelde producten, waarvan de lijsten als bijlage gaan bij het koninklijk besluit van
21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in
de kosten van de farmaceutische specialiteiten, zowel verleend aan in een ziekenhuis opgenomen
rechthebbenden als aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, met uitzondering van
de radio-isotopen voor therapeutisch en diagnostisch gebruik, en vers ingevroren plasma virus
geïnactiveerd.
Art. 3. Bij de vastlegging van het in artikel 1 vernoemde budget werd rekening gehouden
met de hiernavolgende besparingsmaatregelen voor een totaal bedrag van 217,17 miljoen EUR.
Omschrijving
1.
Regularisatie uitgestelde aflevering
2.
Invoering
Budget
15-3-2002
19,84
Controle op tariferingsdiensten
1-1-2002
4,96
3.
Inhouding op marge distributie
1-3-2002
37,18
4.
Verhoogde remgelden op grote verpakkingen
1-7-2002
5,00
5.
Provisionele heffing
6.
Indexering remgelden
1-1-2002
4,16
7.
Generieken verderzetting
1-1-2002
34,71
8.
Generieken 16 → 20 pct.
1-7-2002
12,40
9.
Oude geneesmiddelen prijsdaling
1-1-2002
4,96
10.
Doelmatige praktijk antibiotica en antihypertensiva
1-1-2002
22,31
11.
Herklasseringen (Niet-steroïde anti-inflammatoir,
Angiotensineconversie-enzym)
1-3-2002
32,23
12.
50 pct. indexmassa geneesmiddelen via heffing
1-1-2002
31,98
7,44
TOTAAL
Bijwerking 14/2003
217,17
UB/1022
Z.I.V./G.V.
K.B. van 9-3-2003
art. 1-3
Art. 4. Indien de in artikel 3 bedoelde maatregelen niet of niet volledig worden
uitgevoerd of indien ze de beoogde besparing niet realiseren dan wordt het principe van
neutralisatie, zoals bepaald in artikel 5, toegepast op het in artikel 1 bedoelde budget.
Art. 5. Teneinde rekening te houden met de in artikel 3 bepaalde elementen die hun
invloed niet of niet volledig hebben gehad, gebeurt de neutralisatie van de
besparingsmaatregelen als volgt:
1°
Neutralisatie in functie van het bedrag. Als een maatregelen niet tot een
vermindering van de uitgaven heeft geleid zoals vooropgesteld bij het vaststellen van het
budget, dan wordt het budget verhoogd met het verschil tussen het vooropgestelde
bedrag, enerzijds, en het daadwerkelijk effect, anderzijds. Een dergelijke neutralisatie
wordt toegepast als het daadwerkelijke effect van een maatregel op de uitgaven achteraf
kan nagerekend worden.
Deze vorm van neutralisatie is van toepassing voor de punten 3, 4, 5, 6, 9, 11 en 12
vermeld in artikel 3.
2°
Neutralisatie in functie van de datum van inwerkingtreding. Als een
maatregel niet wordt uitgevoerd of wordt uitgevoerd op een latere datum dan de
vooropgestelde datum, dan wordt het budget verhoogd met het verschil tussen het
vooropgestelde bedrag, enerzijds, en het bedrag verminderd pro rata met de vertraging in
de uitvoering. Een dergelijke neutralisatie wordt toegepast als het daadwerkelijke effect
van een maatregel op de uitgaven achteraf niet kan nagerekend worden maar als voor de
invoering van de maatregel een precies tijdstip kan vastgesteld worden.
Deze vorm van neutralisatie is van toepassing voor de punten 1, 2 en 8 vermeld in
artikel 3.
3°
De maatregelen vermeld in punt 7 en 10 van artikel 3 zijn niet
neutraliseerbaar.
Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.
Bijwerking 14/2003
UB/1022
Download