Gratis eerste kilometer voor WKK-aansluiting - POM West

advertisement
Gratis eerste kilometer voor WKK-aansluiting
Doelgroep
Bedrijven, non-profit en particulieren
Het land waarin de maatregel van kracht is
Vlaanderen
De omschrijving van de doelstelling van de maatregel
Het energiedecreet van 8 mei 2009 voorziet dat de kosten voor de aanleg van de eerste
1000 meter elektriciteits- en aardgasleidingen bij het aansluiten van een
warmtekrachtkoppeling op het distributienet ten laste zijn van de netbeheerder. Dit uiteraard
om de ontwikkeling van WKK te stimuleren:
“ART. 7.3.1. De kosten voor de aanleg van de elektrische leidingen over de eerste duizend
meter op het openbaar domein tussen het elektriciteitsdistributienet of het plaatselijk
vervoernet van elektriciteit en de productie-installatie, zijn ten laste van de netbeheerder in
kwestie voor zover het aansluitingsvermogen van die productie-installatie niet hoger is dan 5
MVA. De aanvrager van de aansluiting draagt alle overige kosten bij een nieuwe aansluiting
van een productie-installatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het
distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
De kosten voor de aanleg van de aardgasleidingen over de eerste duizend meter op het
openbaar domein tussen het aardgasdistributienet en de productie-installatie zijn ten laste
van de aardgasnetbeheerder voor zover de aansluitingscapaciteit van die productieinstallatie niet hoger is dan 2500 m3/h. De aanvrager van de aansluiting draagt alle overige
kosten bij een nieuwe aansluiting van een productie-installatie van elektriciteit uit kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling op het aardgasdistributienet.
De kosten, vermeld in het eerste en tweede lid, die ten laste van de netbeheerder gelegd
worden, worden beschouwd als kosten ten gevolge van de openbare dienstverplichtingen
van de netbeheerder als netbeheerder.”
De maximumsteun die voorzien is binnen de maatregel
Dit voordeel moet op ongeveer maximum 65.000 € geraamd worden.
De minimumsteun die voorzien is binnen de maatregel
Niet van toepassing
Het voorziene budget
Niet van toepassing
De voorwaarden om de steun te bekomen
Erkend worden als kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallatie door de VREG.
Studie POM Antwerpen
Ref. MSAP2011016
De formaliteiten die dienen te worden vervuld om de steun aan te vragen
Bij de aanvraag van de netstudie en de netaansluiting dient men per definitie te vermelden
dat het een aansluiting voor een WKK betreft. De distributienetbeheerder zal dan
automatisch de eerste gratis kilometer opnemen in zijn offerte.
Het beleidsniveau dat deze maatregel beheert
De distributienetbeheerders voeren het elektriciteits- en energiedecreet uit. De VREG ziet toe
op correcte toepassing.
De adresgegevens waar de maatregel kan worden aangevraagd
Bij de distributienetbeheerders (www.eandis.be en www.infrax.be)
Meer info
http://www.vreg.be/energiedecreet
Studie POM Antwerpen
Ref. MSAP2011016
Download