KONINKLIJKE/SHELL PRIJS VOOR WERNER FELDER 29

advertisement
Grondboor en Hamer, jrg. 41, no. 2, p. 29-30, 1 fig., april
1987
K O N I N K L I J K E / S H E L L PRIJS V O O R W E R N E R
G e o l o g i e zit de familie Felder schijnbaar i n
het b l o e d . W a s het r u i m een jaar geleden dat een
hoge onderscheiding, de A n d r é D u m o n t M e d a i l le, aan i n g . P . J . Felder werd uitgereikt, nu is het
de beurt aan diens broer, W e r n e r . A a n hem is de
K o n i n k l i j k e / S h e l l prijs, groot ƒ 50.000,-, toegekend ter b e k r o n i n g van zijn onderzoek van de
geologie v a n Z u i d - L i m b u r g i n het algemeen, en
de stratigrafie van de Krijt-afzettingen met de
prehistorische vuursteenmijnbouw in het b i j z o n der.
FELDER
W . M . Felder, medewerker van het Geologisch Bureau
te Heerlen ( Rijks Geologische Dienst).
Foto: Peter Kessels, Geologisch Bureau Heerlen, februari 1987.
Deze prijs, die dit jaar v o o r de 28e m a a l is toegek e n d , v o r m t een erkenning v o o r wetenschappelijk onderzoek op het gebied v a n de exacte,
maatschappij- o f de levenswetenschappen.
A l h o e w e l de heer Felder de M i j n s c h o o l bezocht, waar hij zich specialiseerde i n de m i j n -
29
b o u w k u n d i g e geologie, is hij toch i n zekere z i n
autodidact. In 1951 trad hij i n dienst bij D S M ;
i n z i j n vrije tijd was hij zeer actief als amateurgeoloog. Z o zat hij al spoedig i n het bestuur v a n
de afdeling L i m b u r g v a n onze V e r e n i g i n g . In de
jaren zestig, na de m i j n s l u i t i n g , trad hij i n dienst
van het G e o l o g i s c h B u r e a u te H e e r l e n . H i e r g i n gen lithostratigrafisch en sedimentologisch o n derzoek v a n het Z u i d l i m b u r g s e K r i j t het centrale
thema u i t m a k e n v a n z i j n werk. D e resultaten
daarvan zijn neergelegd i n meer d a n 80 p u b l i k a ties. Belangrijke samenvattingen verschenen i n
1974 i n de Publicaties v a n het N a t u u r h i s t o r i s c h
Genootschap i n L i m b u r g , i n 1975 i n de T o e l i c h ting bij de Geologische overzichtskaarten v a n de
R i j k s Geologische Dienst, en i n 1977 i n ' A s p e k t e
der K r e i d e E u r o p a s ' .
D o o r de nauwgezette bestudering v a n alle ontsluitingen v a n het K r i j t i n Z u i d - L i m b u r g en aangrenzende gebieden, is Felder er als enige i n
geslaagd i n deze betrekkelijk monotone opeenv o l g i n g v a n kalkstenen aan de hand v a n veldkenmerken een gedetailleerde onderverdeling te m a k e n . O m d a t deze onderverdeling mede gebaseerd
is o p de karakteristieke habitus v a n de
vuursteenniveau's, heeft hij zich intensief verdiept i n het ontstaan v a n vuursteenconcreties en
hier enkele artikelen aan g e w i j d .
Naast het onderzoek v a n het K r i j t v a n Z u i d L i m b u r g , moet gewezen worden op Felder's
werk aan de samenstelling v a n de Pleistocene
M a a s g r i n d e n , w a a r v o o r o o k de her komsten v a n
de Maasgesteenten werden bestudeerd, en op
z i j n grote kennis v a n de overige Pleistocene en
Tertiare afzettingen v a n Z u i d - L i m b u r g .
30
D e relatie tussen de geologie en z i j n gebruiker
speelt een centrale r o l i n het werk v a n Felder. B e halve aan de stratigrafie werkte hij o o k aan o u d h e i d k u n d i g onderzoek dat grote internationale
bekendheid verwierf: het N e o l i t h i s c h vuursteenm i j n c o m p l e x te R i j c k h o l t . Omstreeks 3.800 v .
C h r . werd hier uit vele gangen vuursteen gewonnen. W e r k t u i g e n v a n deze vuursteen zijn over
grote delen van E u r o p a verhandeld. D e schachten en gangen v a n het m i j n c o m p l e x werden, o . a .
samen met zijn broer P . J . Felder, o p geheel eigen en voortvarende wijze onderzocht. V o o r dit
werk heeft Felder een eervolle vermelding gekregen i n de Scientific A m e r i c a n , bovendien heeft
hij hiervoor i n 1982 een K o n i n k l i j k e Onderscheid i n g ontvangen.
O o k is Felder zeer intensief betrokken bij de
organisatie v a n excursies van onze V e r e n i g i n g .
H e t niveau van deze excursies is altijd zodanig
dat z o w e l de beroepsgeoloog als de leek er wat
aan heeft! M e d e d o o r deze activiteiten heeft
Z u i d - L i m b u r g een groot aantal geologische m o numenten. Werner heeft altijd getracht z i j n werk
toegankelijk te houden v o o r amateurgeologen.
H i j heeft d a a r o m met name i n o p de amateur gerichte tijdschriften gepubliceerd. G r o n d b o o r en
H a m e r is altijd é é n v a n die tijdschriften geweest
w a a r i n Werner zijn baanbrekend werk heeft gepubliceerd. W i j zijn d a n ook bijzonder i n onze
schik met W e r n e r ' s positie i n onze vereniging als
bestuurslid, als redactielid v a n G r o n d b o o r en
H a m e r en als auteur v a n veel publikaties v a n
h o o g wetenschappelijk niveau. W e r n e r p r o f i c i at!
De redactie
Download