Formulier vakinhoudelijk niveau Biologie

advertisement
Dit formulier dient te worden ingevuld door:
1. Alle kandidaten voor de 1-jarige lerarenopleiding Biologie, behalve degenen die
(aan de UU) hun BSc Biologie en hun MSc Biological Sciences (Environmental
Biology of Molecular and Cellular Life Sciences) hebben behaald. U hoeft het
formulier ook niet in te vullen als u een BSc en MSc Biomedische Wetenschappen
aan de UU hebt behaald of gaat behalen.
2. Alle master SEC-kandidaten die via SEC hun lesbevoegdheid Biologie willen
halen, behalve degenen die aan de UU hun BSc Biologie of hun BSc BMW hebben
behaald of gaan behalen.
Handleiding bij formulier vakinhoudelijk niveau Biologie
Op basis van de informatie die u verstrekt op dit formulier stellen wij vast of uw
voorkennis van alle domeinen van de biologie voldoende is om te voldoen aan de
bekwaamheidseisen voor het leraarsberoep 1. Onjuiste of onvolledige informatie kan
leiden tot een onnodige afwijzing, neemt u daarom bij het invullen de volgende
richtlijnen in acht:

De onderwijsonderdelen die u invult komen herkenbaar één-op-één overeen met
onderdelen zoals vermeld op uw officiële cijferlijst/diplomasupplement.

Bij cursusnamen die niet 100% eenduidig verwijzen naar het betreffende
kennisdomein voegt u een korte toelichting toe. Waar meer uitleg nodig is kan dat in
de vorm van een bijlage.

Bij ieder onderdeel geeft u de bijbehorende studielast aan (indien uw opleiding
studielast uitdrukte in een andere eenheid dan EC, dan geeft u aan met hoeveel
punten een jaar voltijdstudie overeenkomt).

Als u één onderdeel opvoert in verschillende kerndomeinen dan verdeelt u de
studiepunten naar rato over beide vermeldingen.
Bij de beoordeling hanteren wij het volgende toetsingskader:

De totale omvang van de biologiegerelateerde studieprogramma bedraagt tenminste
180 EC, waarvan tenminste 140 EC in de kerndomeinen (d.w.z. exclusief
omgevingsvakken).

Alle kerndomeinen zijn substantieel gevuld.

Het studieprogramma biedt een substantiële dekking van de verschillende
hoofdgroepen van organismen, incl. enige veldkennis van de Nederlandse Flora en
Fauna.
Om u houvast te geven bij het invullen, en om bovendien een startpunt te bieden voor
eventuele zelfstudie, zijn bij de subdomeinen de overeenkomstige hoofdstukken uit het
veelgebruikte boek Campbell Biology (9th ed.) aangegeven. De vetgedrukte cijfers
verwijzen naar plantkundige hoofdstukken.
1
Zie: “vakinhoudelijk masterniveau” op: http://www.universitairelerarenopleidingen.nl/interdisciplinairecommissie-lerarenopleidingen/publicaties/
Formulier vakinhoudelijk niveau Biologie
Kern- en subdomeinen (+hoofdstukken
in Campbell, 9th ed.)
Evolutiebiologie




Geschiedenis van het leven (25)
Adaptatie (22)
Ontstaan van soorten (23, 24)
Systematiek (26-28, 29, 30, 31-34)
Biodiversiteit van planten (29, 30)

Moleculaire en cellulaire biologie





De chemische basis van het leven
(2-5)
Celstructuren en –functies (6-9, 10)
Celcommunicatie en hormonale
regulatie (11)
Celcyclus (12)
Fotosynthese (10)
Genetica en voortplanting




Klassieke genetica (14, 15)
Moleculaire genetica (16-19, 21)
Voortplanting, groei en ontwikkeling
(13, 38, 46,47)
Bio-informatica en biotechnologie
(20, 21)
Organismale biologie


Vorm en functie dieren (40):
o
Metabolisme (41, 42)
o
Homeostase (44, 45)
o
Bescherming (43)
Vorm en functie planten (35 t/m 39)
Gedrag



Waarneming (50)
Neurobiologie (48)
Hersenen, hormonen en gedrag (45,
49-51)
Ecologie




Ecologische systemen (52)
Populatie-ecologie (53, 54)
Energiestromen en stofkringlopen
(55)
Interacties met (a)biotische factoren
(52)
Biodiversiteit



Natuurbeheer (56)
Nederlandse flora en fauna
Duurzame ontwikkeling (53, 56)
Wezen van de biologie


Filosofie van de biologie (1)
Geschiedenis van de biologie (-)
Bio-ethiek (-)

Omgevingsvakken
Geneeskunde; Diergeneeskunde;
Gezondheidswetenschappen; Farmacie;
Landbouwkunde; Aardrijkskunde (met
name fysische geografie); Scheikunde
(met name organische chemie);
Natuurkunde; Wiskunde; Bio-Informatica
(met name modelleren); Kunstmatige
Intelligentie; Psychobiologie;
Bewegingswetenschappen; Voedingsleer
Behaalde onderdelen en beknopte toelichting
Aantal
EC
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards