Handleiding bij formulier vakinhoudelijk niveau wiskunde

advertisement
Dit formulier dient te worden ingevuld door:
1. Alle kandidaten voor de 1-jarige lerarenopleiding wiskunde. Voor degenen met een BSc
Wiskunde, en daarnaast een MSc in een vakinhoudelijk relevante richting hoeft dit NIET.
2. Alle master SEC-kandidaten die via SEC hun lesbevoegdheid wiskunde willen halen. Voor
degenen met een universitaire BSc Wiskunde hoeft dit NIET.
Handleiding bij formulier vakinhoudelijk niveau wiskunde
Op basis van de informatie die je verstrekt op dit formulier stellen wij vast of je voorkennis van alle domeinen van de wiskunde
voldoende is om te voldoen aan de bekwaamheidseisen voor het leraarsberoep. Ook dient het formulier om eventuele deficiënties vast te
stellen, en een plan op te stellen hoe deze kunnen worden weggewerkt. Onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot een onnodige
afwijzing. Neem daarom bij het invullen de volgende richtlijnen in acht:

de onderwijsonderdelen die je invult komen herkenbaar één-op-één overeen met onderdelen zoals vermeld op je officiële
cijferlijst/diplomasupplement;

bij cursusnamen die niet 100% eenduidig verwijzen naar het betreffende kennisdomein voeg je een korte toelichting toe. Waar meer
uitleg nodig is kan dat in de vorm van een bijlage;

bij ieder onderdeel geef je de bijbehorende studielast aan (indien jouw opleiding studielast uitdrukte in een andere eenheid dan
ECTS, geef dan aan met hoeveel punten een jaar voltijdstudie overeenkomt);

als je één onderdeel opvoert in verschillende kerndomeinen, dan verdeel je de studiepunten naar rato over beide vermeldingen.
Bij de beoordeling hanteren wij het volgende toetsingskader:

de totale omvang van het aan wiskunde gerelateerde studieprogramma bedraagt tenminste 180 EC vakstudie waarvan minimaal 120
EC verdeeld over alle kerndomeinen van de wiskunde en maximaal 60 EC aan omgevingsvakken.

alle kerndomeinen zijn substantieel gevuld;
Vul dit formulier in en stuur het mee met je inschrijvingsverzoek.
1
FORMULIER VAKINHOUDELIJK NIVEAU WISKUNDE
Naam:
Studentnummer:
Schoolvak:
Diploma (bachelor en master):
KENNIS
Kerndomeinen
Analyse
Algebra
Discrete wiskunde
Meetkunde
Stochastiek
Grondslagen van de wiskunde
Subdomeinen
- Differentiaal- en integraalrekening
- Differentiaalvergelijkingen
- Numerieke analyse
- Modelleren
- Lineaire algebra
- Groepentheorie/algebra van structuren
- Getaltheorie
- Operational research
- Grafentheorie/combinatoriek
- Optimalisering
- Analytische meetkunde
- Beschrijvende meetkunde
- Topologie
- Statistiek
- Kansrekening
- Filosofie van de wiskunde
- Geschiedenis van de wiskunde
- Logica/verzamelingenleer
Cursus e/o andere bewijsstukken
Aantal EC
Totaal EC
(min 120 EC)
2
KENNIS
Omgevingsvakken
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Biologie
- Informatica
- Economie
- Sociale wetenschappen (statistiek)
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards