An Overview of the DSM-5

advertisement
Drs. Elsa Amsing
Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP
Registerpsycholoog Arbeid & Organisatie



Lichte psychische klachten zonder
classificatie: huisarts & POH-GGZ
Lichte tot matige klachten: GBGGZ
Ernstige, complexe en crisogene klachten:
SGGZ

Screening in basiszorg, met nadrukkelijke rol
voor POH-GGZ
◦ Eis aan ketenpartners
◦ Eis aan huisarts en POH


Kortdurende behandeling van mensen zonder
classificatie
Wel classificatie dan GBGGZ of GGGZ





Binnen basiszorg wordt screening steeds
belangrijker. Hoe aanpakken? Bijvoorbeeld:
Mirro: https://www.mirro.nl/ik-zoekinformatie/mirro-screener/
4-DKL: depressie, angst en neuroticisme
PHQ: depressie, angst/paniek en
somatoforme stoornissen.
HADS: angst en depressie.





Ernst
Crisogeniteit /risico
Complexiteit
Chroniciteit
Aanwezigheid van DSM-classificatie

Ernst problematiek
◦Subklinisch: onvoldoende klachten voor diagnose.
Impact beperkt
◦Licht: weinig kernsymptomen maar wel voldoende
voor diagnose. Beperkte impact
◦Matig: kernsymptomen ziektebeeld aanwezig en
aanvullende symptomen. Waarneembare beperkingen
in het dagelijks functioneren.
◦Ernstig: de meeste symptomen behorend bij het
ziektebeeld zijn aanwezig. Uitval en/of substantiële
beperking dagelijks functioneren
Risico
 Laag: geen (basiszorg),
 Duidelijk: dan GBGZZ of
 Ernstige aanwijzingen die duiden op gevaar
voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide,
(huiselijk) geweld, kindermishandeling of
automutilatie dan SGGZ.
Complexiteit
 Enkelvoudig beeld.
 Laag: comorbiditeit of problematiek op As 2
(persoonlijkheid), As 3 (somatische factoren)
of As 4 (psychosociale en
omgevingsproblemen), maar interfereert niet
met de behandeling hoofddiagnose.
 Hoog: ingewikkelde comorbiditeit of
problematiek op As 2, 3 of 4 die om
gespecialiseerde behandeling vraagt
Beloop klachten
 De duur van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de
criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
 Er is sprake van aanhoudende/persisterende klachten.
 Eerdere interventies hebben onvoldoende effect gehad.
 De duur van de symptomen beantwoordt aan de criteria uit
de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
 Er is sprake van recidive.
 Er is sprake van stabiele chronische problematiek, niet
crisisgevoelig.
 Er is sprake van stabiele chronische problematiek,
crisisgevoelig.
 Er is sprake van instabiele chronische problematiek.



De Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders
Internationaal het meest gebruikte
classificatie-systeem voor psychiatrische
aandoeningen, samen met ICD-10 van WHO.
Een geclusterde beschrijving van alle
stoornissen op basis van symptomen

In DSM IV teveel:
◦ Comorbiditeit
◦ NOS
◦ Twijfels over betrouwbaarheid en validiteit

In DSM V:
◦ Assensysteem maar ….
◦ Dimensionaal zicht op stoornissen (spectrum: van
een klein beetje tot heel erg)
◦ Geen GAF meer




Cognitieve beperking versus adaptieve
problemen (NCS –neuro cognitieve stoornissen)
Disruptieve, impulsbeheersings- en andere
gedragsstoornissen
Van een continuüm naar een autismespectrumstoornis. Comorbide classificatie met
ASS is nu mogelijk.
Disruptieve stemmingstoornis om overdiagnose
te voorkomen (18-)




Trauma en stressgerelateerde stoornissen
weg bij angststoornissen
Zwakzinnigheid is vervangen door
verstandelijke beperking (verstandelijkeontwikkelingsstoornis)
Bij angststoornis zijn de obsessievecompulsieve stoornissen weggehaald, is een
nieuw hoofdstuk geworden.
Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
is eveneens een nieuw hoofdstuk


De beschrijving van de beginleeftijd is
gewijzigd (van ‘enkele symptomen van
hyperactiviteit-impulsiviteit of
onoplettendheid die beperkingen
veroorzaken waren voor het 7e jaar
aanwezig’) in ‘verscheidene symptomen van
onoplettendheid of hyperactiviteitimpulsiviteit waren voor het 12e jaar
aanwezig.’).
Drempel is verlaagd naar 5 symptomen (was
6).

Combineert de volgende classificaties uit DSM
IV:
◦
◦
◦
◦

leesstoornis
rekenstoornis
stoornis in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
leerstoornis niet anderszins omschreven.
Leerproblemen in de domeinen lezen,
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en
rekenen worden als afzonderlijke specificaties
gecodeerd.








de coördinatieontwikkelings stoornis
de stereotiepe-bewegingsstoornis
de stoornis van Gilles de la Tourette
de persisterende (chronische) motorische- of
vocale-ticstoornis
de voorlopige ticstoornis
de andere gespecificeerde ticstoornis
en de ongespecificeerde ticstoornis.
De criteria voor tics zijn voor al deze
stoornissen in dit hoofdstuk
gestandaardiseerd.





Toegevoegd is gokstoornis
Toegevoegd is eveneens ‘craving’
Nieuwe classificaties: cannabisonthoudingssyndroom en cafeïneonthoudingssyndroom
In de DSM-5 geen onderscheid meer in de
classificaties van afhankelijkheid en misbruik
van een middel
nu: criteria voor stoornis in gebruik, criteria
voor intoxicatie plus bijbehorend
onthoudingssyndroom, stoornissen door
middel/medicatie, nos.


Geen wijzigingen.
Wel zijn ten opzichte van de Nederlandse
DSM-IV enkele stoornisnamen gewijzigd: de
theatrale, de ontwijkende en de obsessievecompulsieve persoonlijkheidsstoornis zijn
respectievelijk veranderd in de histrionische-,
de vermijdende- en de dwangmatigepersoonlijkheidsstoornis.





Isabel, een jonge vrouw van 34 jaar.
Recidiverende depressie
Kortdurende psychologische behandeling
gehad in (voormalige) eerste lijn
Werkt
Heeft een relatie




Karel, een man van 61 jaar.
Recidiverende depressie met onderliggende
persoonlijkheidsproblematiek
Meerdere malen psychologische behandeling
gehad in (voormalige) eerste lijn
Geen werk, wel relatie




Sophie, een jonge vrouw van 34 jaar.
Recidiverende depressie met onderliggende
persoonlijkheidsproblematiek
Uitbehandeld in SGGZ
Geen werk, wel relatie
Bedankt voor jullie aandacht!
Elsa Amsing
[email protected]




www.apa.org
www.psychiatry.org
http://medischcontact.artsennet.nl/archief6/tijdschriftartikel/131654/vijf-vragen-overdsm5.htm
http://www.boompsychologie.nl/documenten
/uitgeverij_boom/whitepapers/dsm_whitepap
er_belangrijkste_wijzigingen_web_def.pdf
Download