Nationaal en internationaal ABN AMRO Décharge van een

advertisement
Bankgarantie Met een bankgarantie geeft u uw handels-
Aanvraagprocedure Voor de aanvraagprocedure
partners vertrouwen in de financiële kwaliteit van uw onderneming. In een bankgarantie stelt ABN AMRO zich al dan niet onder
volgt u de volgende stappen.
1
U vult het ABN AMRO Opdrachtformulier Bankgarantie in voor-
2
Voeg een kopie van relevante stukken toe. Bijvoorbeeld bij een huur-
bepaalde voorwaarden garant voor de betaling van een bepaald
bedrag als uw onderneming niet in staat is om aan contractuele
zien van naam, datum en rechtsgeldige ondertekening.
verplichtingen te voldoen.
garantie een kopie huurovereenkomst, bij een notarisgarantie een
kopie koopovereenkomst en bij overige bankgaranties bijvoorbeeld
Nationaal en internationaal ABN AMRO
een kopie factuur, een kopie van het contract etc. (afhankelijk van de
verzorgt nationaal en internationaal een breed pakket aan bankgaran-
soort bankgarantie). Indien van toepassing een bijlage van de afwij-
ties. Ons internationale karakter staat garant voor wereldwijde
kende tekst (die vervolgens door ABN AMRO beoordeeld wordt).
acceptatie. Dankzij onze vele correspondentbanken in het buitenland
3
U stuurt de stukken naar ABN AMRO.
en onze eigen kantoren kunt u in vrijwel ieder land ter wereld een
4
Ter formele bevestiging stuurt ABN AMRO u in tweevoud een akte
bankgarantie laten opstellen via een lokale bank. Bankgaranties
onder verantwoordelijkheid van ABN AMRO kunnen in elke gang-
van vrijwaring toe met de garantietekst op de achterzijde.
5
U stuurt één exemplaar voorzien van naam, datum en rechtsgeldige
bare taal worden opgesteld. Wij adviseren u graag over een passende
ondertekening naar ABN AMRO. Het andere exemplaar kunt u
vorm van bankgarantie.
behouden voor uw eigen administratie.
Voorbeelden van bankgaranties:
Claim Wanneer de begunstigde van een bankgarantie meent dat de
Aval Zekerheid van de betaling van een wissel of promesse op haar
andere partij niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan hij de bank
vervaldatum.
om betaling onder de bankgarantie verzoeken (claimen).
Bereidverklaring Zekerheid dat ABN AMRO een garantie
Uitgangspunt is dat de bank op eerste schriftelijk verzoek van de
afgeeft zodra uw onderneming een specifieke opdracht verkrijgt.
begunstigde onder de bankgarantie moet betalen indien de bewoor-
Betalingsgarantie Zekerheid voor het nakomen van
ding van de claim voldoet aan de tekst van de bankgarantie. De bank
betalingsverplichtingen.
verdiept zich niet in de vraag of de claim terecht is of niet. Wanneer
Douanegarantie Zekerheid voor de betaling van onder andere
u het met de claim niet eens bent, kunt u zich tot de begunstigde
invoerrechten.
wenden om de claim in te laten trekken of, indien uitbetaling van de
Huurgarantie Zekerheid als vervanging van een te storten
claim reeds plaatsgevonden heeft, het bedrag terug te vorderen.
waarborgsom voor een huurovereenkomst.
Inschrijvingsgarantie Zekerheid tot het nakomen van de
Décharge van een bankgarantie
verplichtingen die zijn omschreven in een afgegeven offerte. Ook
Een bankgarantie kan niet zonder meer worden beëindigd. In de
wel ‘bid bond’ genoemd.
regel vindt de beëindiging plaats in de volgende gevallen:
Krediet(vervangende)garantie Zekerheid aan een
•
(buitenlandse) bank, die vervolgens een kredietfaciliteit of lening
aan haar klant kan verstrekken.
Na verstrijken van de geldigheidsduur, mits Nederlands recht van
toepassing is.
•
Zodra de bankgarantie ter annulering (met een afstandsverklaring)
Notarisgarantie Zekerheid als vervanging van een te storten
van de begunstigde is terugontvangen of ABN AMRO door haar cor-
waarborgsom voor de aankoop van een pand.
respondentbank dan wel door de begunstigde schriftelijk is ontsla-
Ontbrekend Cognossementgarantie Zekerheid voor een
gen van haar verplichtingen voortvloeiend uit de bankgarantie; dit
transporteur ter afdekking van mogelijke nadelige gevolgen van het
geldt voor bankgaranties waarbij de looptijd nog niet verstreken is en
afgeven van goederen zonder inlevering van het cognossement.
voor bankgaranties met een ‘onbepaalde’ geldigheidsduur.
Procesgarantie Zekerheid ter voorkoming of opheffing van
•
(conservatoir) beslag. Ook wel ‘beslaggarantie’ genoemd.
Productschapsgarantie Zekerheid als vervanging van een
Zodra het volledige garantiebedrag door de bank is betaald ter voldoening van een ontvangen claim.
•
Als de bankgarantie voorziet in een opzeggingsclausule: na schrifte-
deposito voor terugbetaling van ontvangen kortingen/subsidies door
lijke opzegging en verstrijken van de aangegeven opzeggingstermijn
incorrecte uitvoer/herinvoer.
tenzij daarbinnen claims zijn ontvangen.
Retentiegarantie Zekerheid dat ABN AMRO de laatst ingehouden
betalingstermijn terugbetaalt bij het in gebreke blijven van haar klant.
Ook wel ‘warranty bond’ genoemd.
Technische garantie Zekerheid voor de begunstigde dat de
opdrachtgever zijn verplichtingen nakomt op de door hem op zijn
Kosten Aan de afgifte van de bankgarantie zijn kosten verbonden.
Uw contactpersoon kan u daarover informeren.
Informatie Meer informatie over bankgaranties kunt vinden op
product afgegeven productgarantie.
onze ABN AMRO internet-site: http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/
Uitvoeringsgarantie Zekerheid dat de aangegane verplichtingen
speciaalvoor/grootzakelijk/financiering/garanties/introductie.html.
zullen worden nagekomen. Ook wel ‘performance bond’ genoemd.
Indien u nog vragen hebt, kunt u terecht bij de ABN AMRO
Vooruitbetalingsgarantie Zekerheid dat de vooruitbetaling
Garantiecentrale, email: [email protected] amro.com.
kan worden teruggevorderd indien de aangegane verplichtingen niet
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw ABN AMRO vesti-
worden nagekomen.
ging of bellen met 0900-0024 (lokaal tarief).
ABN AMRO Opdrachtformulier Bankgarantie
ABN AMRO Vestiging:
Naam contactpersoon:
1
Opdrachtgever
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Postcode/plaats:
Land:
ABN AMRO bankrekeningnummer*:
Rekeningnummer voor blokkeren bedrag garantie:
* Het ABN AMRO bankrekeningnummer dat wordt belast voor de provisie en kosten van de bankgarantie.
2
3
Soort garantie
Aval
Inschrijvingsgarantie
Productschapgarantie
Bereidverklaring
Kredietgarantie
Retentiegarantie
Betalingsgarantie
Notarisgarantie
Uitvoeringsgarantie
Douanegarantie
Ontbrekend cognossementgar.
Vooruitbetalingsgarantie
Huurgarantie
Procesgarantie
Anders nl:
Garantietekst
Taal garantietekst
Standaard (conform ABN AMRO)
Nederlands
Engels
Afwijkende tekst (bijlage meesturen)
Duits
Anders nl:
Frans
Korte omschrijving van de garantieverplichting:
Opdrachtgever wenst eerst concepttekst te ontvangen? (hieraan zijn extra kosten verbonden)
Afloopdatum garantie:
4
Begunstigde
Ja
Nee
Bedrag Garantie/muntsoort:
Namens partij
Naam:
Naam:
Adres:
Adres:
Postcode/plaats:
Postcode/plaats:
Land:
Land:
(indien zelfde als opdrachtgever niet invullen)
faxnummer:
Garantie zenden cq stellen aan/via:
Begunstigde
Correspondent bank, naam:
ABN AMRO Vestiging
Anders, namelijk:
Ondergetekende verzoekt op basis van bovenstaande gegevens en (eventueel) in de bijlage vermelde toelichtingen, voor zijn/haar rekening en
risico een bankgarantie te (doen) stellen. Tenzij een voor ABN AMRO conveniërende modeltekst/concept is bijgevoegd, zal de bankgarantie
door ABN AMRO worden opgesteld met een voor de relevante transactie geëigende tekst.
Ondergetekende verklaart in het bezit te zijn gesteld van de Algemene (Bank) Voorwaarden en verklaart op de hoogte te zijn met de inhoud
daarvan, in het bijzonder met het pandrecht zoals verwoord in Artikel 24.
Datum:
N.B. De bankgarantie wordt pas verstuurd nadat wij de akte
van vrijwaring rechtsgeldig ondertekend ontvangen hebben.
Handtekening(en) Opdrachtgever:
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards