Innovatieve wereldstad biedt unieke kansen voor Nederland

advertisement
EXPORTLAND: SINGAPORE
38
TEKST: HMA SINGAPORE
SINGAPORE
Innovatieve wereldstad
biedt unieke kansen voor
Nederland
FENEDEXPRESS / DEC 2012 / NR. 372
Heeft u wel eens overwogen de stap naar Azië te zetten, maar zag u op tegen de
ingewikkelde manier van zakendoen? Denkt u dan eens aan Singapore. Het land
biedt een unieke vestigingsplaats van waaruit u heel Azië kunt bestrijken, van China,
de ASEAN-landen (Association of Southeast Asian Nations) tot India en Australië.
Singapore – dat ook wel ‘Azië voor beginners’
wordt genoemd – heeft de stabiele economische groei mede te danken aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven. De stadstaat
doet Westers aan, is grotendeels Engelstalig,
heeft een koopkrachtige bevolking, lage
werkloosheid en uitstekende infrastructuur.
Daarnaast is sprake van gezonde staatsfinanciën, gunstige fiscale regelingen en
geen of lage invoertarieven. Er is bovendien
politieke stabiliteit, een efficiënte overheid en
weinig bureaucratie. Dit heeft tot gevolg dat
het gemakkelijk en aangenaam zakendoen
is en dat er relatief eenvoudig en snel een
onderneming kan worden opgericht. Singapore is bovendien één van de minst corrupte
landen ter wereld (samen met Nieuw Zeeland
en de Scandinavische landen).
Kortom: heeft u uw vizier op Azië gezet, dan
is Singapore ‘the place to be’.
Sterke relatie tussen
Nederland en
Singapore
De economische relatie tussen Nederland
en Singapore is sterk en groeiende. Wist
u bijvoorbeeld dat Nederland van alle EUlanden de grootste buitenlandse investeerder in Singapore is? Wereldwijd neemt
Nederland de tweede plaats in na de VS.
In 2011 exporteerde Nederland voor € 2,9
miljard aan goederen naar Singapore, terwijl
naar buurland Maleisië slechts € 0,6 miljard
ging. Ter vergelijking: Nederland exporteerde
voor € 6,6 miljard naar China, een land met
ruim 1,3 miljard inwoners tegenover circa 5
miljoen Singaporese inwoners (bron: CBS).
Inmiddels huisvest Singapore meer dan 300
Nederlandse bedrijven die er hun regionale
hoofdkantoor of onderzoeksfaciliteit hebben
gevestigd.
45510_SO_FE_372_Binnen_04 def.indd 38
Om de goede relaties verder te bekrachtigen
zal Hare Majesteit de Koningin op 24 en 25
januari 2013 een staatsbezoek brengen aan
Singapore. De Prins van Oranje en Prinses
Máxima zullen Koningin Beatrix vergezellen. Tijdens het bezoek zal veel aandacht
besteed worden aan verbreding van de economische banden. Parallel aan het staatsbezoek zal ook een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven Singapore bezoeken.
Het succes van
Singapore
Sinds de onafhankelijkheid in 1965 heeft
Singapore zich tot doel gesteld uit te groeien
tot ‘global hub’. Door de strategische ligging
in het hart van Zuidoost-Azië en in de nexus
van belangrijke scheepvaartroutes, werd
het land een economisch knooppunt en een
doorgeefluik voor de wereldhandel. Het land
dient tevens als springplank naar andere
Aziatische landen.
De ontwikkeling van handel, industrie en
diensten stond de afgelopen decennia
volledig in dienst van het creëren van een
vooraanstaande economische hub. Inmiddels is deze hub-functie doorontwikkeld
naar een ‘Distinctive Global City’. Dit concept
omvat dus niet alleen transport en overslag
maar zeker ook financiële diensten, wetenschap/denktanks, e-commerce en creatieve
sectoren.
Als snelgroeiende Aziatische stad onderscheidt Singapore zich door gecontroleerde
en strategische groei van de stad en haar
economie, met oog voor leefbaarheid,
11-12-12 16:21
39
duurzaamheid en gebruik van technologie
en inzet van intelligente systemen. Singapore
wil tot de wereldtop blijven behoren. Dat doet
de regering door zwaar te investeren in infrastructuur, kennis en innovatie. Veel bedrijven,
maar ook denktanks en regionale opleidingsinstituten blijken daar gevoelig voor, en
werken binnen de regio vanuit Singapore.
“Dit moderne Singapore kan worden gekenmerkt als een eco-systeem dat de Hub en
“Distinctive Global City”functies dusdanig
combineert dat deze elkaar versterken.”, aldus
Hans Jansing, ambassadeur van Nederland in
Singapore.
Langetermijnvisie
Groei door innovatie
Net als Nederland ziet Singapore inzet van
innovatie en ontwikkeling van de kenniseconomie als motor voor toekomstige
groei. Daarbij is een goede internationale
concurrentiepositie van groot belang. Om
op lange termijn niet afhankelijk te blijven
van goedkope buitenlandse arbeid, moet de
productiviteit worden verhoogd. Investeren in
innovatie en R&D zijn dan ook noodzakelijk.
De Singaporese overheid zet daarom in op
groei, innovatie en kennis. Iedere vijf jaar
wordt er een ‘Science and Technology Plan’
gepresenteerd, dat de basis vormt voor
de groeistrategie. Het omvat omvangrijke
investeringsprogramma’s, maar heeft tevens
als doel fiscale condities te verbeteren en
eventuele barrières te slechten. Singapore
heeft hiervoor ook geld beschikbaar; het
budget voor onderzoek en ontwikkeling
bedraagt maar liefst € 10,3 miljard voor de
periode 2011-2015 (bron: Ministry of Trade
and Industry).
Singapore presenteert zich als een levend
laboratorium en profileert zich daarom als
proeftuin voor innovatie. De stad staat open
voor het testen van nieuwe, cutting edge
45510_SO_FE_372_Binnen_04 def.indd 39
concepten die commercieel toepasbaar gemaakt kunnen worden. Dit biedt ook interessante kansen voor Nederlandse innovaties.
Kansen binnen
topsectoren
Als innovatiecentrum en global hub heeft
Singapore veel te bieden aan Nederlandse
bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen. Onder leiding van ambassadeur Hans
Jansing heeft de ambassade vanaf 2009
‘economische diplomatie’ als prioriteit van de
post verklaard. De inzet van de ambassade
sluit naadloos aan op de duidelijke beleidskeuzes van het gastland. Vergelijkbaar met
Nederland, heeft Singapore een aantal topsectoren op het gebied van innovatie aangewezen. Op dit moment bieden de sectoren
‘Water/Maritiem’, ‘High Tech’, ‘Life Sciences
& Health’ en ‘Food & Nutrition’ de meeste
kansen. Door een pro-actieve inzet brengt
de ambassade samenwerkingsrelaties tot
stand in de zogenaamde ‘gouden driehoek’
van overheid, kennisinstellingen en bedrijven.
Daarbij wordt goed gebruik gemaakt van de
verschillende expertises in het economische
team op het gebied van investeringen, handel en innovatie.
Waterbeheer
Op watergebied speelt Nederland een
belangrijke rol. Zo is Nederlandse technologie gebruikt bij de bouw van een belangrijk
drinkwater-reservoir, de ‘Marina Barrage’.
Ook werd Nederlandse expertise ingeroepen
toen Singapore kampte met overstromingen.
Singapore streeft naar zelfvoorziening op het
gebied van drinkwater en kijkt ook daarbij
naar Nederlandse technologie.
De Nederlandse watersector heeft zich georganiseerd in het Netherlands Water House,
dat gericht is op versterking van de samenwerking tussen Singaporese en Nederlandse
bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen.
“Singapore en Nederland delen een speciale
relatie met water en beide landen hebben
inmiddels brede expertise en ervaring opgebouwd in delta- en watertechnologie.”, zegt
Vladan Babovic, voorzitter van het Netherlands Water House.
Debbie Middendorp van drinkwatertechnologiebedrijf PWN Technologies vertelt: “Wij
hebben Singapore gekozen voor onze eerste
buitenlandse vestiging, vanwege de openheid
voor nieuwe technologieën. Bovendien fungeert Singapore als ‘window’ naar de rest van
Azië en Australië. Het ultieme voorbeeld van
gezamenlijk optrekken om de economische
belangen tussen Nederland en Singapore te
Hans Jansing, ambassadeur van Nederland in Singapore
versterken, is het bezoek van de Singaporese
delegatie onder leiding van Minister Balakrishnan aan Nederland geweest in april 2012.
Tijdens dit bezoek is een sterke basis gelegd
voor verdere economische verbondenheid op
het gebied van drinkwater.”
Maritiem/logistiek
Op maritiem gebied is Singapore een wereldspeler. De haven is een regionale hub
voor containeroverslag en dat is goed te zien
aan het aantal vrachtschepen dat voor de
kust ligt. Singapore is zelfs de drukste haven
ter wereld in termen van overslag van goederen, waarbij jaarlijks circa 140.000 schepen
de haven aandoen. En ook al produceert
Singapore zelf geen olie, de haven huisvest
de grootste petrochemische raffinaderijen
ter de wereld. De Maritime and Port Authority van Singapore richt zich op het verder
ontwikkelen van Singapore als internationaal
maritiem centrum en wereldwijde hub voor
de scheepvaart.
FENEDEXPRESS / DEC 2012 / NR. 372
Cruciaal in de ontwikkeling van Singapore
is de langetermijnvisie van de overheid. Het
overkoepelende economische beleid, maar
ook de uitwerking op sectoraal niveau, heeft
een horizon van soms wel 40 tot 50 jaar. Wie
op de website van de Urban Redevelopment
Authority kijkt, vindt een masterplan voor
de stedelijke ontwikkeling van Singapore
voor de komende 50 jaar. Het gehele land is
nauwkeurig ingedeeld in zones die ieder een
specifiek doel dienen. Wanneer aanpassingen nodig zijn, dan gebeurt dit in goed overleg met het bedrijfsleven. Zo zal de belangrijke containerhaven die nu nog in het zuiden
van Singapore gevestigd is, over een aantal
jaren worden omgetoverd in een ‘waterfront
city’. De haven zelf zal opnieuw opgebouwd
worden in het westen van Singapore.
EXPORTLAND: SINGAPORE
Het logistieke netwerk van Singapore reikt
verder dan vervoer ter zee; in het luchtvervoer heeft Singapore eveneens een belangrijke positie ingenomen. Het is een regionale
hub voor de luchtvaart op het gebied van
vervoer van goederen en personen. De internationale luchthaven Changi Airport is één
van de grootste in de regio. In 2011 vervoerde
de luchthaven 46,5 miljoen passagiers en
bijna 1,9 miljoen ton aan vracht. De budgetterminal wordt op dit moment herbouwd in
een vierde terminal, waarmee de capaciteit
verder wordt uitgebreid.
Diverse internationale bedrijven op het
gebied van scheep- en luchtvaart hebben
zich in Singapore gevestigd. Vooral de ‘Maintenance, Repair & Overhoal’ sector is sterk
groeiend. In de luchtvaartsector hebben
onder meer Rolls Royce en het Nederlandse
Fokker recent productie- en onderhoudsfaciliteiten geopend.
11-12-12 16:21
41
EXPORTLAND: SINGAPORE
Coen Alleman van VTOC “Fokker” licht toe:
“Wij hebben ons op Singapore als nieuwe
markt gericht, omdat Singapore een belangrijke speler is in de luchtvaartsector van de
regio Zuidoost-Azië. Singapore vervult een rol
als hub op het gebied van passagiersvervoer
en onderhoudsactiviteiten. Bovendien kent het
een prettig vestigingsklimaat voor buitenlandse organisaties. De Nederlandse Ambassade
heeft relevante marktspelers voor ons geïdentificeerd en fungeerde als schakel tussen onze
organisatie en de lokale markt.”
High tech
In veel opzichten kan Singapore al als smart
city worden beschouwd, maar als moderne,
snelgroeiende Aziatische stad blijft er grote
interesse in technologische innovatie en
intelligente ‘smart’ systemen.
De High Tech sector in Singapore is goed
ontwikkeld en uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van de kenniseconomie, met
vooraanstaande onderzoeksinstituten en universiteiten. De focus ligt op onderzoek naar
materialen en ontwikkelingen in nanotechnologie, met toepassingen in luchtvaart, mobiliteit en biomedische technologie. Binnen
de luchtvaartindustrie liggen er bijvoorbeeld
kansen voor bedrijven en kennisinstellingen
met onderzoeksprogramma’s en expertise in
composietmaterialen.
Life sciences & Health
Singapore heeft zich ontwikkeld tot wereldwijde biomedische hub. Veel internationale
farmaceutische bedrijven hebben zich in
Singapore gevestigd. De overheid stimuleert
daarnaast translationeel en klinisch onderzoek. Er is een budget van €80 miljoen voor
onderzoek naar kanker, metabolische aandoeningen, infectieziekten en neuro science.
Net als Nederland kampt Singapore met vergrijzing, waardoor er veel interesse bestaat
in de Nederlandse aanpak en technologieën
om ‘gezond ouder worden’ te bevorderen.
“Hart- en vaatziekten treffen de komende
generaties de miljarden inwoners van Azië als
een medische tsunami. Singapore anticipeert
hierop door stimulatie van preklinisch en kli-
45510_SO_FE_372_Binnen_04 def.indd 41
nisch onderzoek samen met de industrie. Met
onze komst naar Singapore trachten wij de
samenwerking met Nederland op het gebied
van hart- en vaatziekten sterk uit te breiden en
te verstevigen.”, zegt Prof. Dominique de Kleijn,
die werkt aan een samenwerkingsproject tussen academische ziekenhuizen in Singapore
en Utrecht.
Food & Nutrition
De Food & Nutrition sector in Singapore is
sterk in ontwikkeling. Recent zijn er diverse
onderzoeksinitiatieven opgestart, zoals
het Clinical Nutrition Research Centre, het
Institute on Asian Consumer Insight en het
Centre of Excellence in Nutrition. Ook Nederlandse bedrijven als FrieslandCampina, DSM,
Vitablend en Unilever hebben hier inmiddels
productie- en onderzoekscentra gevestigd. Er zijn volop kansen voor Nederlandse
bedrijven en universiteiten om deze sector
verder te ontwikkelen, vooral op het gebied
van voedselveiligheid.
“De directe nabijheid van de belangrijkste
markten in Azië, de goed ontwikkelde infrastructuur en het uitstekende niveau van onderwijs en professionalisme waren doorslaggevend in onze beslissing om ons Business
Group kantoor van Nederland naar Singapore
te verhuizen. Het feit dat we ons in het episch
centrum van dynamisch Azië bevinden maakt
ons effectiever en efficiënter. Bovendien biedt
de multiculturele opzet van ons kantoor een
nóg beter inzicht in de Aziatische markten”,
aldus Peter van der Hoek van FrieslandCampina.
FENEDEXPRESS / DEC 2012 / NR. 372
“De afgelopen jaren hebben wij onze aanwezigheid in Singapore versterkt en onlangs is
een nieuw onderzoekslab geopend. De infrastructuur in Singapore is van wereldklasse,
waardoor het land de ideale testomgeving is
voor onze ‘intelligent traffic solutions’. Dat is
vooral van belang gezien de uitdagingen op
het gebied van mobiliteit en de doelstellingen
om vervuiling en verkeersopstoppingen terug
te dringen.”, aldus Maurice Geraets van NXP
Semiconductors.
Meer weten? www.fenedexpress.nl, zoek op
Singapore
We staan voor u klaar
Voor de ruim 4000 Nederlanders die zich
inmiddels in Singapore hebben gevestigd, is een aantal Nederlandse organisaties actief. Zo is er een lokale Nederlandse
kamer van koophandel, DutchCham (www.
dutchcham.sg) en een “Association of
Dutch Businesspeople (www.adb.org.sg).
Daarnaast is er onder meer een Hollandse
Club en een Hollandse school.
Overweegt u de stap naar Azië te zetten,
neemt u dan vooral even contact op. Op
www.mfa.nl/sin vindt u onze contactgegevens en de laatste nieuwsfeiten. Wij
helpen u graag op weg in deze innovatieve wereldstad.
11-12-12 16:21
Download